Návrh na zaradenie bodu programu na zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

119 prečítaní

Vážený pán Ján Mazák, predseda súdnej rady

Vážený pán Ján Gandžala, podpredseda Súdnej rady

Súdna rada Slovenskej republiky

Hlavné nám. 8, Bratislava

V Bratislave, dňa 27.11.2022

Vec: Návrh na zaradenie bodu programu na zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky.

Vážený pán predseda, vážený pán podpredseda,

v súlade s § 6 ods. 2 zák. č. 185/2002 Z.z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, navrhujeme doplniť do programu  zasadnutia Súdnej rady SR, ktoré sa bude konať v decembri 2022 bod programu: Zmena rokovacieho poriadku.

Odôvodnenie návrhu a znenie návrhu uznesenia

Podľa § 6 ods. 10 zákona č. 185/2002 Z.z. o Súdnej rade SR, z každého zasadnutia súdnej rady sa vyhotovuje zvukový záznam a zápisnica, z ktorej musí byť okrem účasti, programu zasadnutia súdnej rady a obsahu prijatých uznesení zrejmý aj obsah, priebeh rokovania a výsledok hlasovania o jednotlivých bodoch programu zasadnutia súdnej rady.

Podľa článku XIII. Ods. 3 rokovacieho poriadku Súdnej rady SR, hlasovanie je verejné, ak nie je ďalej ustanovené inak.

Podľa článku XV. Ods. 6 rokovacieho poriadku, v zápisnici sa uvedú najmä prítomní a neprítomní členovia súdnej rady, predsedajúci, schválený program zasadnutia, osoby, ktoré vystúpili v rozprave, uznesenia prijaté súdnou radou a výsledok hlasovania o nich.

Podľa článku XVI. Ods. 7 rokovacieho poriadku, o rozhodovaní mimo zasadnutia predseda súdnej rady vyhotoví zápisnicu, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je uznesenie a jeho príloha Zápisnica obsahuje najmä všetky zásadné skutočnosti, ktoré potvrdzujú prípustnosť rozhodovania mimo zasadnutia, hlasovanie a výsledok hlasovania.

Vzhľadom k vyššie uvedeným ustanoveniam  za účelom transparentnosti, verejnej kontroly a pamäťovej stopy o tom, ako ktorý člen súdnej rady vykonával svoj mandát o konkrétnej otázke verejného záujmu, navrhujeme, aby Súdna rada SR prijala zmenu rokovacieho poriadku, na základe ktorého bude súčasťou zápisnice aj uvedenie spôsobu hlasovania každého hlasujúceho člena Súdnej rady.

Preto navrhujeme, aby Súdna rada SR prijala nasledovné uznesenie:

„Súdna rada Slovenskej republiky schvaľuje zmenu rokovacieho poriadku v čl. XV. Ods. 6, ktorý po zmene znie nasledovne:

V zápisnici sa uvedú najmä prítomní a neprítomní členovia súdnej rady, predsedajúci, schválený program zasadnutia, osoby, ktoré vystúpili v rozprave, uznesenia prijaté súdnou radou a výsledok hlasovania o nich, ktorý zahŕňa aj informáciu o spôsobe hlasovania každého prítomného hlasujúceho člena vrátane informácie o tom, ktorý prítomný člen nehlasoval.

Súdna rada Slovenskej republiky schvaľuje zmenu rokovacieho poriadku v čl. XVI. ods. 7, ktorý po zmene znie nasledovne:

O rozhodovaní mimo zasadnutia predseda súdnej rady vyhotoví zápisnicu, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je uznesenie a jeho príloha. Zápisnica obsahuje najmä všetky zásadné skutočnosti, ktoré potvrdzujú prípustnosť rozhodovania mimo zasadnutia, hlasovanie a výsledok hlasovania, ktorý zahŕňa aj informáciu o spôsobe hlasovania každého hlasujúceho člena.“

Marcela Kosová

Ayše Pružinec Eren

Dana Jelinková Dudzíková

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

Štát a spoločnosť by nemali mať záujem o nekritických sudcov

Ďalší článok

Vyhlásenie k Stálej etickej komisii

Latest from Články