zamestnanci

Návrh zákona o disciplinárnom poriadku

479 prečítaní

Tlačové vyhlásenie                                21.06.2021

Návrh zákona ministerky Kolíkovej ignoruje právo Európskej únie

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pod vedením ministerky Márie Kolíkovej predložilo dňa 15.júna 2021 do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, ku ktorému je možné podať pripomienky do 6.júla 2021. Tento návrh zákona upravuje disciplinárne konanie vo veciach sudcov, prokurátorov, súdnych exekútorov a notárov.

Podľa doložky zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie priloženej k návrhu zákona, predkladateľ  tvrdí, že problematika návrhu právneho predpisu nie je upravená v práve Európskej únie. Vzhľadom na vnútroštátny charakter navrhovaného právneho predpisu je  podľa ministerstva bezpredmetné sa vyjadrovať k bodom zaoberajúcim sa záväzkami Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii a stupňom zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie.

Upozorňujem na to, že disciplinárny režim sudcov je v zmysle ustálenej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie súčasťou práva Európskej únie. Disciplinárny režim sudcov súvisí s požiadavkou nezávislosti a nestrannosti sudcov a požiadavka nezávislosti sudcov zahŕňa aj zásadu neodvolateľnosti sudcu. Právo na nezávislý a nestranný súd je esenciálnym právom každého občana Európskej únie, keďže je zakotvené v článku 47 Charte základných práv Európskej únie. Súdny dvor Európskej únie sa už vyjadroval k otázkam disciplinárnych konaní sudcov, napríklad vo veciach poľskej justičnej reformy, čo už samotné  je dôkazom, že právo Európskej únie sa na túto problematiku vzťahuje“, hovorí  sudkyňa Dana Jelinková Dudzíková z komunikačnej platformy sudnamoc.sk

„Tvrdenie, že disciplinárny režim sudcov je výsostne vnútroštátnou záležitosťou Slovenskej republiky bohužiaľ naznačuje, že návrh zákona z dielne ministerky Kolíkovej kopíruje tzv. poľskú cestu. Práve argument o neaplikácii práva Európskej únie na justičné záležitosti býva hlavným argumentom Poľskej republiky v konaní pred Súdnym dvorom. Súdny dvor  však takýto argument opakovane odmietol v prípadoch prejednania disciplinárneho režimu sudcov a organizácie súdnictva členského štátu Európskej únie.“ uzatvára Dana Jelinková Dudzíková.

Kontakt :

dana.jelinkova@sudnamoc.sk

Platforma Sudnamoc.sk

Dana Jelinková Dudzíková je sudkyňou Okresného súdu Bratislava I a je spoluautorkou Otvoreného listu sudcov a signatárkou výzvy Právnici spolu za právny štát. Je členkou legislatívneho výboru Združenia sudcov Slovenska.

Spolupracuje so sudcami na platforme sudnamoc.sk

Sudnamoc.sk je platforma sudcov Slovenskej republiky vytvorená za účelom zverejnenia ich odborných stanovísk, postojov k aktuálnemu dianiu v justícii a v spoločnosti, ako aj za účelom zdieľania judikatúry a článkov vo všetkých právnych oblastiach.

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

Výber z aktuálnych rozhodnutí Najvyššieho správneho súdu ČR týkajúcich sa preskúmavania protipandemických opatrení

Ďalší článok

Tlačové vyhlásenie k návrhu zákona

Latest from Články

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA 

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 11. júla 2024 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 19 ods. 1 druhý pododsek