Návrh zákona o zriadení Mestského súdu Košice a o zmene a doplnení niektorých zákonov

328 prečítaní

(Návrh)

Zákon

z … 2021

o zriadení Mestského súdu Košice a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1

(1) Zriaďuje sa Mestský súd Košice.

(2) Mestský súd Košice má postavenie okresného súdu.

§ 2

Sídlo, obvod, pôsobnosť a organizáciu Mestského súdu Košice a konanie pred ním upravujú osobitné predpisy.[1])

§ 3

(1) Mestský súd Košice začne činnosť 1. januára 2023.

(2) Do začatia činnosti Mestského súdu Košice vykonávajú jeho pôsobnosť okresné súdy podľa doterajších predpisov. 

(3) Výkon súdnictva, všetky práva a povinnosti vrátane správy majetku štátu, práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov a štátnozamestnaneckých vzťahov a iných právnych vzťahov a práv a povinností z osobitných vzťahov sudcu a prísediacich z radov občanov k štátu prechádzajú od 1. januára 2023 z Okresného súdu Košice I, Okresného súdu Košice II a Okresného súdu  Košice-okolie na Mestský súd Košice.

(4) Minister spravodlivosti Slovenskej republiky vyhlási výberové konanie na funkciu prvého predsedu Mestského súdu Košice tak, aby sa uskutočnilo do 30. apríla 2022.

(5) Do vymenovania prvého predsedu Mestského súdu Košice môže minister poveriť ktoréhokoľvek sudcu okresného súdu podľa odseku 3 s jeho súhlasom, aby do vymenovania prvého predsedu Mestského súdu Košice plnil úlohy predsedu Mestského súdu Košice.

(6) V tridsiaty deň od vymenovania prvého predsedu mestského súdu zanikajú funkcie predsedov a podpredsedov okresných súdov podľa odseku 3; riadenie týchto súdov do 31. decembra 2022 zabezpečuje predseda Mestského súdu Košice prostredníctvom podpredsedov týchto súdov, ktorých vymenuje minister spravodlivosti Slovenskej republiky na návrh predsedu Mestského súdu Košice.  

(7) Predseda Mestského súdu Košice prerokuje návrh prvého rozvrhu práce tohto súdu do 15. novembra 2022 so sudcami a sudcovskými radami súdov podľa odseku 3 a vydá prvý rozvrh práce tohto súdu do 15. decembra 2022.

(8) Zabezpečenie špecializácie sudcov Mestského súdu Košice na občianskoprávnu agendu, obchodnoprávnu agendu, rodinnoprávnu agendu a trestnoprávnu agendu je dôvodom na prerozdelenie vecí podľa odseku 3 v agende, ktorá netvorí prevažujúci obsah ich rozhodovacej činnosti.

(9) Nerovnomerná zaťaženosť sudcov Mestského súdu Košice vzniknutá v dôsledku prechodu výkonu súdnictva podľa odseku 3 v agende tvoriacej prevažujúci obsah ich  rozhodovacej činnosti, nie je dôvodom na prerozdelenie vecí podľa osobitného predpisu; [2])túto nerovnomernú zaťaženosť rieši predseda Mestského súdu Košice v rozvrhu práce úpravou rozsahu v akom sú sudcom prideľované veci.   

Čl. II

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 5/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 97/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 93/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 346/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákon č. 307/2014 Z. z., zákona č. 353/2014 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 139/2015 Z. z., zákona č. 174/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 398/2015 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 316/2016 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č. 236/2017 Z. z., zákona č. 274/2017 Z. z., zákona 161/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 321/2018 Z. z., zákona č. 3/2019 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 214/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z. a zákona č. 308/2021 Z. z. sa mení takto:

V § 562 ods. 1 sa vypúšťa prvá veta.

Čl. III

Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2017 Z. z.,  zákona č. 350/2018 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z. a zákona č. 211/2021 Z. z. sa mení takto:

1. V § 22 písm. h), § 24 písm. h), § 26 písm. c) a § 28 písm. c) sa slová „Okresný súd Košice I“ nahrádzajú slovami „Mestský súd Košice“.

2. V § 23 písm. h) sa slová „Okresný súd Košice II“ nahrádzajú slovami „Mestský súd Košice“.

Čl. IV

Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení zákona č. 137/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z. a zákona č. 68/2021 Z. z. sa mení takto:

V § 124 ods. 1 písm. c) a § 279 ods. 3 písm. h) sa slová „Okresný súd Košice I“ nahrádzajú slovami „Mestský súd Košice“.

Čl. V

Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.185/2002 Z. z., zákona č. 670/2002 Z. z., zákona č. 426/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 505/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 267/2004 Z. z., zákona č. 403/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 122/2005 Z. z., zákona č. 622/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 15/2008 Z. z., zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 500/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 100/2011 Z. z., zákona č. 467/2011 Z. z., zákona č. 503/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 216/2014 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 261/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 443/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 40/2019 Z. z., zákona č. 282/2019 Z. z., zákona č. 397/2019 Z. z., zákona č. 459/2019 Z. z., zákona č. 241/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z. a zákona č. 71/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 27 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Na mestskom súde vyhotovuje a podpisuje výkaz podpredseda mestského súdu v ním riadenej oblasti výkonu súdnictva.“.

Čl. VI

Zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 428/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 511/2007 Z. z., zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 388/2011 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 336/2014 Z. z., zákona č. 54/2015 Z. z., zákona č. 73/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 343/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 316/2016 Z. z. a zákona č. 423/2020 Z. z. sa mení takto:

1. V § 2 odsek 52 znie:

„(2) Sídlom Mestského súdu Košice je mesto Košice; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Košice I, územný obvod okresu Košice II, územný obvod okresu Košice III, územný obvod okresu Košice IV a územný obvod okresu Košice-okolie.“.

2. V § 2 sa vypúšťajú odseky 53 a 54.

3. V § 3 ods. 8 písmeno a) znie:

„a) Mestského súdu Košice,“.

4. V § 3 ods. 8 sa vypúšťajú písmená b) a c).

Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená b) až e).

5. V § 7 ods. 2 písmeno h) znie:

„h) pre obvod Krajského súdu v Košiciach je Mestský súd Košice,“.

Čl. VII

Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 467/2011 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 216/2014 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 374/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 301/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 275/2018 Z. z., zákona č. 282/2019 Z. z., zákona č. 62/2020 Z. z. a zákona č. 423/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 15 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Na mestskom súde sa zriaďuje občianskoprávne grémium, obchodnoprávne grémium, trestnoprávne grémium a rodinnoprávne grémium; ďalšie grémium môže zriadiť predseda mestského súdu na základe predchádzajúceho súhlasu pléna mestského súdu.“.

2. V § 39 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Predsedu súdu v čase jeho neprítomnosti alebo keď funkcia predsedu súdu nie je obsadená zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností podpredseda súdu; ak na súde pôsobia viacerí podpredsedovia súdu, predseda súdu určí, v ktorých otázkach a v akom poradí ho podpredsedovia súdu zastupujú.

(2) Funkcia podpredsedu súdu sa zriaďuje na všetkých súdoch; na mestských súdoch sa zriaďuje funkcia podpredsedu súdu pre občianskoprávnu agendu, obchodnoprávnu agendu, trestnoprávnu agendu a rodinnoprávnu agendu. Na krajských súdoch pôsobia dvaja podpredsedovia súdu a na okresných súdoch pôsobí jeden podpredseda súdu. Ak je to potrebné na zabezpečenie riadneho výkonu súdnictva, minister môže na návrh predsedu súdu vymenovať aj viac podpredsedov súdu.“.

3. § 42 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Povinnosti podľa odseku 3, s výnimkou vyvodzovania disciplinárnej zodpovednosti, vykonáva popri predsedovi mestského súdu aj podpredseda mestského súdu v ním riadenej oblasti výkonu súdnictva (§ 39 ods. 2).“.

4. V § 52 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Na mestskom súde zodpovedá za prípravu návrhu rozvrhu práce podpredseda mestského súdu v ním riadenej oblasti výkonu súdnictva (§ 39 ods. 2).“.

5. V § 63 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Na mestskom súde vybavuje sťažnosti podpredseda mestského súdu v ním riadenej oblasti výkonu súdnictva (§ 39 ods. 2).“.

6. V § 63 odsek 2 znie:

„(2) Sťažnosti na predsedu okresného súdu vybavuje predseda príslušného krajského súdu. Sťažnosti na predsedov mestského súdu, krajského súdu a Špecializovaného trestného súdu vybavuje ministerstvo.“.

7. V § 67 ods. 1 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:

„a) predsedu mestského súdu o prešetrenie vybavenia sťažnosti podpredsedom mestského súdu,“.

Doterajšie písmená a) a b) sa označujú ako písmená b) a c).

8. V § 67 ods. 1 písm. c) sa za slovo „sťažnosti“ vkladajú slová „predsedom mestského súdu,“.

9. V § 73 ods. 3 a § 78 ods. 3 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová „to neplatí pre mestský súd.“.

10. V § 73 ods. 4 sa za slovo „pre“ vkladajú slová „mestský súd,“.

11. § 84 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Predseda mestského súdu a riaditeľ správy mestského súdu vypracúvajú vecne odôvodnený návrh rozpočtu mestského súdu, ktorý môže obsahovať aj návrh rozpočtových priorít mestského súdu do 15. novembra roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa pripravuje rozpočet na nasledujúci rok. Návrh rozpočtu mestského súdu prerokuje minister s predsedom mestského súdu. Takto pripravené podklady k tvorbe rozpočtu mestského súdu predloží predseda mestského súdu v termíne do 31. decembra kalendárneho roka ministerstvu a súdnej rade.“.

12. V § 85 sa za slová „na vedomie“ vkladajú slová „predsedovi mestského súdu,“.

13. V § 87 sa za slová „krajského súdu“ vkladajú slová „s výnimkou mestských súdov“.

14. V § 88 ods. 1 sa za slová „v súčinnosti s“ vkladajú slová „predsedami mestských súdov a“.

Čl. VIII

Zákon č. 236/2017 Z. z. o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 83/2019 Z. z. sa mení takto:

V § 7 ods. 4 sa slová „Okresný súd Košice I“ nahrádzajú slovami „Mestský súd Košice“.

Čl. IX

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2022 okrem čl. II až VI a VIII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023.


[1]) Napríklad zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[2]) § 51 ods. 4 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

Návrh zákona o zriadení Mestského súdu Bratislava a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ďalší článok

Ústavný súd SR upozorňuje MS SR na rýchle a efektívne riešenie preťaženosti Okresného súdu Bratislava I

Latest from Články

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA 

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 11. júla 2024 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 19 ods. 1 druhý pododsek