Otvoreny list

Otvorený list ZO OZJ pri Krajskom súde v Košiciach Ministerke spravodlivosti Slovenskej republiky

1433 prečítaní

Vážená pani ministerka,

v posledných dňoch počuť zo všetkých strán v našom okolí obrovské znepokojenie zamestnancov  pracujúcich v justícii v súvislosti s navrhovanou zmenou súdnej mapy.

Ide o pokus, ktorý však môže skončiť omylom a to takým, že  justícia príde o množstvo kvalitných pracovníkov.  

Pri takýchto reformách v mnohých prípadoch ide o znižovanie stavu zamestnancov aj keď je prezentované, že miesta pre kvalitných zamestnancov budú ponechané. Pravdaže, tabuľkové miesta čo v praxi znamená, že tam kde vznikne nový súd (napr. správny súd) bude potrebné doplniť miesta justičným personálom. Keď zanikne súd (napr. krajský súd) bude voľného personálu toľko, že si už chystáte odstupné.  Viete pekné reči a uistenia, že nikto o miesto nepríde a že si vážite kvalitných zamestnancov sú len reči, pekné, ale iba reči.  Minimálne slušné by bolo, aby ste svoju predstavu o tom, ako chcete svoj zámer realizovať prerokovali s dotknutými stranami (nie len sami so sebou).

Chceme počuť ako začleníte ľudí pracujúcich teraz v justícii do zmeny súdnej mapy.  Budú sa meniť miesta výkonu (budovy), názvy súdov (spojenie okresov) Mestský súd, Správny súd,  Najvyšší správny súd.  Čo sa však podľa vášho tvrdenia meniť nebude, je počet zamestnancov.   Akú dávate zamestnancom záruku udržania miesta? Ako si predstavujete detašované pracoviská?

Máte vôbec predstavu na čo všetko má reforma vplyv?  A čo nároky týchto zamestnancov?  Podľa akých kolektívnych zmlúv budú riešiť nároky pri sociálnom fonde (nároky na dovolenku, príspevok na stravu, dopravu a iné, ktoré mal podľa platných kolektívnych zmlúv na tom ktorom súde) Bude potrebné, aby vznikli nové odborové organizácie a uzatvorili sa nové kolektívne zmluvy, čo tiež vyžaduje určitý čas. Čo zamestnávateľské zmluvy týkajúce sa  tretieho piliera (DDS), zmluvy s Daňovým úradom,  Sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami.

Čo bude s nedávno vzniknutým zúčtovacím centrom na Krajskom súde v Košiciach (2016)?  Zamestnanci aj na tomto úseku majú otázky.  Ak sa zruší centrum čo bude s týmito zamestnancami? Kam budú presunutí, aké miesto sa im ponúkne?  Ich špecializáciou je účtovníctvo, majú ukončené vysokoškolské  vzdelanie.  Na uvedené miesta boli prijatí po absolvovaní výberových konaní na miesto účtovníka, alebo boli delimitovaní z okresných súdov, kde sa ich funkcie zrušili.  Bude aj pre týchto ľudí práca, alebo to už nie sú kvalitní justiční zamestnanci?

Čo bude so spismi v archívoch na zrušených súdoch?  Kto bude vykonávať agendu spojenú s vykonávaním týchto vecí?  Budú spisy presúvané aj z archívov do priestorov novovzniknutých súdov?  Ako sa zabezpečí aby v týchto spisoch naďalej bol zabezpečený prehľad?  Koľko spisov, ktoré boli ukončené a sú v archíve sa stratí, znehodnotí. Ako sa predĺži konanie pri vyhľadávaní týchto spisov, ktoré budú mať pripojené k aktuálnym spisom (živým).

Na Krajskom súde v Košiciach pracujú aj asistentky s ukončeným vysokoškolským vzdelaním.  Ide o súdny aparát, ktorý svojou kvalitou a odbornosťou je nenahraditeľný pri výkone a pracujú za mzdu, ktorá zďaleka nemôže odzrkadliť ich skutočné hodnoty.   

Nemožno opomenúť žiadnu zložku  ani súdnych tajomníkov, vyšších súdnych úradníkov (všetko VŠ právnické zameranie), správa súdu,  zamestnanci pracujúci vo verejnom záujme (archív, pokladňa, hospodárka, správa budovy, vodič …). Všetko sú to pravé ruky našich sudcov. Všetko sú to ľudia, ktorí spolupracujú a participujú pri výkone súdnictva.  

Absencia odvolacieho súdu v mestách Bratislava a Košice zvyšuje pravdepodobnosť nezávislosti

v prerušení väzieb a v oddelení prvostupňových a odvolacích súdov v týchto dvoch najvýznamnejších hospodárskych centrách, ktoré bezpochyby čelia vysokému tlaku a riziku

korupčného prostredia.

Pre nás  zamestnancov súdov v obvode Krajského súdu v Košiciach je znepokojujúce, že nás vedenie rezortu MS SR označilo  za zamestnancov korupčného prostredia, bez akýchkoľvek dôkazov, ktoré prostredie treba zrejme spôsobom vymazania Krajského súdu v Košiciach zo súdnej mapy nadobro odstrániť, čím sa zníži riziko existencie a pretrvania korupčných väzieb.

V dokumente „Súdna mapa“, ktorý je označený ako prevratný, a ktorým sa ministerstvo prezentuje pred všetkými orgánmi verejnej moci, a hlavne pred verejnosťou, označuje svojich vlastných zamestnancov bez dôkazov ako  „každý každého pozná“, a preto je hlavným cieľom zrušiť obvod Krajského súdu v Košiciach ako korupčný. Takéto označenie „košických súdov“ je urážlivé, a takýmto prezentovaním súdu pred verejnosťou sa nikdy nepodarí zmeniť názor občanov na justíciu.

Na súdoch v obvode Krajského súdu v Košiciach pracujú vo väčšej miere zamestnanci s niekoľkoročnou praxou. Väčšina pracuje v justícii   dve desaťročia, aj viac. Fluktuácia je minimálna, keďže Košice nie sú Bratislava a zamestnanci nemajú veľa možností zamestnať sa inde, resp.  aj napriek podmienkam v akých pracujú nemajú možnosť „odísť za lepším“.  Svoju prácu si vykonávame s najlepším svedomím a vedomím. Mohli by sme  poukázať na množstvo príkladov, kedy sa pracovné postupy v rezorte zavádzali podľa  postupov Krajského súdu v Košiciach, stačí sa len obrátiť na analytické centrum MS. Vždy sme boli nápomocní, ochotní a ústretoví potrebám rezortu, aby práca súdov bola efektívna a zmysluplná.

Chceli by sme vedieť odpoveď na otázku podľa akých kritérií boli súdy vyhodnotené ako s korupčnými väzbami a bez korupčných väzieb?

Reforma súdnej mapy:   

 • Základom reformy súdnej mapy by malo byť to, aby sa nerobila unáhlene najmä z dôvodu, aby sa nestalo to, čo pri podobných reformách súdnictva realizovaných v minulosti len na základe politických rozhodnutí vlády – delenie Mestského súdu v Košiciach od 1.1.1993 na 2 košické obvodné súdy – Obvodný súd Košice 1 a Obvodný súd Košice 2 (od 22.11.1996 terajší Okresný súd Košice I a Okresný súd Košice II) a následne delenie Krajského súdu v Košiciach od 1.1.1997 na 2 krajské súdy – Krajský súd v Košiciach a Krajský súd v Prešove. Nehovoriac o vzniku, zániku, opätovného vzniku menších okresných súdov v rôznych častiach Slovenskej republiky (dopady nie vždy správnych rozhodnutí v tom čase aktuálne vládnucej politickej strany sú popísané aj v spracovanom materiáli novej súdnej mapy).
 • Elektronizácia súdnictva –  elektronický súdny manažment – je naozaj pripravená na takej PRAKTICKEJ úrovni (nie teoretickej), že výkon súdnictva bude bezproblémový a prinesie želané výsledky?
 • Je predstava o tom, ako sa zabezpečí dostatočné technické vybavenie súdov a s tým súvisiaca dostatočná technická podpora?
 • Má predložený materiál opodstatnenosť aj s prihliadnutím na názory odbornej právnickej verejnosti, alebo má len podporu politikov a popisuje iba budúcu víziu terajšej vlády?
 • Fázy realizácie súdnej mapy sú ozaj reálne? Vzhľadom na doterajšie skúsenosti so zavádzaním zmien v súdnictve, resp. v štáte, určené dátumy realizácie sú viac nereálne ako reálne.

Citujem z predloženého materiálu (A + B):

 1. Cieľom reformy je zvýšiť dôveryhodnosť súdnictva, jeho výkon a kvalitu a zároveň zabezpečiť pre sudcov a zamestnancov súdov lepšie podmienky na prácu a rozhodovanie:

Ako sa to dosiahne?

 • Tak, že odborne erudovaní sudcovia dlhoročne kvalitne vykonávajúci svoje povolanie a odborne erudovaní odborní zamestnanci dlhoročne kvalitne vykonávajúci svoje zamestnanie ako svoje povolanie, z Košíc a jeho blízkeho okolia budú vystavení stresujúcemu dochádzaniu do Prešova s prihliadnutím na nevyhovujúcu dopravnú infraštruktúru a zároveň do v súčasnosti nevyhovujúcich, resp. neexistujúcich priestorov?
 • Spôsobom, že vytvorením Správneho súdu v Košiciach sa využije minimálny počet existujúceho sudcovského a administratívneho aparátu zo zrušeného Krajského súdu v Košiciach?
 • Je predstava o spôsobe určovania počtu sudcov a zamestnancov na súdoch po reforme súdnej  mapy?
 • Je predstava o funkčných, resp. pracovných zaradeniach zamestnancov v štátnej službe a pri výkone práce vo verejnom záujme, potrebných pre chod jednotlivých súdov?
 • Vyhne sa pri obsadzovaní jednotlivých miest počtu zamestnancov tomu, čo súviselo s vytváraním miest pre vybavovanie „azylovej agendy“ – a to výberové konania na prijímanie odhadom určeného počtu miest a následného znižovania počtu týchto miest z dôvodu ich nadbytočnosti?
 • Medzi najdôležitejšie výsledky, ktoré reorganizácia súdov na Slovensku prinesie okrem iného patrí:

Primeraná dostupnosť 

 • Fyzická dostupnosť súdu je nepopierateľne lepšie vybudovaná do Košíc ako do Prešova.
 • Ak vzhľadom na postupujúcu elektronizáciu súdnej agendy a zriedkavosť ústnych pojednávaní nie je dôležitá fyzická blízkosť budovy súdu – aký počet sudcov a odborného aparátu bude potrebný pre chod nového Krajského súdu v Prešove?
 • Aký počet sudcov a odborného aparátu bude potrebný pre chod nového Mestského súdu Košice?

Špecializácia sudcov

 • Špecializácia sudcov podľa druhu vybavovanej agendy už v minulosti existovala – prečo sa politickými rozhodnutiami o vzniku a zániku súdov zrušila?
 • Bude tento  inštitút opäť iba dočasný ?

       Ďakujeme, že si vážite našu prácu a očakávame, že nám to aj dokážete.  

S pozdravom

ZO – Odborový zväz pracovníkov justície

výbor ZO odborového zväzu Krajského súdu v Košiciach

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

Výpis uznesenia zo zasadnutia pléna Krajského súdu v Košiciach zo dňa 27.11.2020

Ďalší článok

Stanovisko zamestnancov Okresného súdu Malacky

Latest from Články

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA 

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 11. júla 2024 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 19 ods. 1 druhý pododsek