Prehľad činnosti a úloh Stálej etickej komisie Súdnej rady Slovenskej republiky

32 prečítaní

Pre transparentnosť a verejnú kontrolu Stála etická komisie Súdnej rady Slovenskej republiky
(ďalej len „SEK“ ) zverejňuje prehľad svojej činnosti a úloh vrátane plánu ich naplnenia.

Ku dňu vypracovania tejto správy je zloženie SEK nasledovné (v abecednom poradí podľa
priezviska, bez titulov):

Bezák Martin
Farkaš Peter
Jelinková Dudzíková Dana
Mészáros Lajos
Pružinec Eren Ayše
Šamko Peter

Dňa 14. novembra 2023 bola zvolená do funkcie predsedníčky SEK Dana Jelinková Dudzíková.


Dňa 19. novembra 2023 bol vykonaný predsedníčkou SEK audit nesplnených úloh a ich súpis.
Tento bol zaslaný na kontrolu bývalej predsedníčke SEK a rovnako aj členom SEK.


Na zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) konané v decembri
2023 boli predložené zo strany SEK dva návrhy stanoviska vo veci etických aspektov
vykonávania advokácie počas prerušeného výkonu funkcie sudcu. Vzhľadom na obsah
diskusie na uvedenom zasadnutí bolo znenie stanoviska predmetom pracovného stretnutia
členov súdnej rady, ktoré sa konalo dňa 16.januára 2024. Zohľadňujúc výsledky pracovného
stretnutia bol návrh prepracovaného stanoviska schválený na zasadnutí SEK konanej dňa
8.februára 2024 a predložený na februárové zasadnutie súdnej rady v r. 2024. Uznesením súdnej
rady č. 65/2024 z 14. februára 2024 bolo stanovisko súdnej rady schválené.


Na zasadnutí SEK dňa 8. februára 2024 bol prerokovaný aj návrh znenia stanoviska k slobode
prejavu sudcu na základe uznesenia súdnej rady č. 280/2022 z 15.11.2022. Bolo dohodnuté
prepracovanie návrhu a zaslanie pripomienok do konca mája 2024.


Predsedníčka SEK zaslala členom SEK vo februári 2024 podnet na zmeny smernice súdnej
rady pre oblasť etiky a návrh rokovacieho poriadku SEK. Z výsledkov diskusie na zasadnutí
súdnej rady konanom v marci 2024 vyplynulo, že práce na zmene smernice súdnej rady pre
oblasť etiky vykonáva aj Kancelária súdnej rady. Dňa 27. marca 2024 sa uskutočnilo stretnutie
predsedníčky SEK s poverenými zamestnancami Kancelárie k navrhovanému zneniu smernice
súdnej rady pre oblasť etiky. Dňa 03. apríla 2024 bol zaslaný členom SEK návrh znenia
smernice. Dňa 04. apríla 2024 návrh smernice pripomienkovala predsedníčka SEK. Na
zasadnutí SEK dňa 04. apríla 2024 bolo dohodnuté, že členovia SEK budú formulovať svoje
prípadné pripomienky k návrhu smernice najneskôr do termínu zasadnutia v apríli 2024.
Plánom je predložiť smernicu na schválenie súdnej rade v máji 2024.


Dňa 4. apríla 2024 sa konalo zasadnutie SEK, na ktorom boli prerokované tieto body:

 • Smernica o pôsobnosti súdnej rady pre oblasť etiky sudcov,
 • Etický kódex členov súdnej rady,
 • spravodajca pre dilemu podľa uznesenia súdnej rady č. 355/2023 z 21. septembra 2023
  s pracovným názvom „vzťah sudca- novinár.“
  Ďalšie zasadnutie SEK je plánované na mesiac máj 2024. Programom bude Etický kódex členov
  súdnej rady.

Program úloh:

 1. Predložiť na schválenie súdnej rade návrh smernice týkajúcej sa pôsobnosti súdnej rady
  pre oblasť sudcovskej etiky.
 2. Vybavovanie etických dilem podľa poradia:
  11/2022 – sloboda prejavu sudcu – spravodajca Dana Jelinková Dudzíková. Návrh
  stanoviska bol predložený, dosiaľ nebol neschválený. Prebieha štádium pripomienok do
  konca mája 2024.
  09/2023 – vzťahy sudca-novinár – spravodajca Peter Farkaš. Návrh stanoviska by mal
  byť predložený do konca novembra 2024.
 3. Zaujať stanovisko k návrhu Etického kódexu členov súdnej rady a zvoliť cestu:
  a) Pristúpenia k Etickému kódexu členov súdnych rád ENCJ (bol vzatý na vedomie
  uznesením súdnej rady č. 292/2023 z 21. júna 2023), alebo
  b) Pristúpenia k Etickému kódexu členov súdnych rád ENCJ s definovaním určitých
  osobitostí vyplývajúcich zo slovenských pomerov (takýto scenár predvída aj samotný
  etický kódex členov súdnych rád ENCJ), alebo
  c) Vypracovania vlastného kódexu, v ktorom vyriešime aj otázku aplikácie kódexu ENCJ.
 4. Vypracovať návrh stanoviska k žiadosti disciplinárneho senátu NSS SR, termín do 22.
  apríla 2024.


V Bratislave, dňa 10. apríla 2024

Dana Jelinková Dudzíková
predsedníčka Stálej etickej komisie

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

VYHLÁSENIEZDRUŽENIA SUDCOV SLOVENSKA

Ďalší článok

Jána Mazáka odvolali z funkcie