rozhodnutie

TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 102/23

139 prečítaní
page1image1450125536
page1image1450064592 TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 102/23V Luxemburgu 15. júna 2023
Návrhy generálneho advokáta vo veci C-755/21 P | Kočner/EuropolGenerálny advokát Rantos: Europol a členský štát, v ktorom vznikla škoda v súvislosti s nezákonným spracúvaním údajov, môžu byť solidárne zodpovedníPo vražde slovenského novinára, Jána Kuciaka, a jeho snúbenice, Martiny Kušnírovej, ku ktorej došlo na Slovensku 21. februára 2018, vykonali slovenské orgány rozsiahle vyšetrovanie. Agentúra Európskej únie pre spoluprácu
v oblasti presadzovania práva (Europol) na žiadosť slovenských orgánov extrahovala údaje uložené v dvoch mobilných telefónoch, ktoré mali patriť Mariánovi Kočnerovi, a na úložnom zariadení USB. Europol predložil svoje forenzné správy a odovzdal pevný disk obsahujúci extrahované zašifrované údaje.V máji 2019 tlač poskytla verejnosti k dispozícii informácie týkajúce sa pána Kočnera pochádzajúce z týchto mobilných telefónov, vrátane prepisov jeho intímnej komunikácie. Europol navyše v jednej zo svojich správ uviedol, že pán Kočner sa od roku 2018 nachádza vo väzbe pre podozrenie z finančnej trestnej činnosti a že jeho meno je okrem iných priamo prepojené na „takzvané mafiánske zoznamy“ a „Panama Papers“.Pán Kočner podal na Všeobecný súd Európskej únie návrh na náhradu nemajetkovej ujmy, ktorú údajne utrpel, vo výške 100 000 eur. Rozsudkom z 29. septembra 20211 Všeobecný súd zamietol jeho žalobu. Všeobecný súd dospel k záveru, že pán Kočner jednak nepredložil dôkaz o príčinnej súvislosti medzi uvádzanou škodou a konaním Europolu a jednak, že nepreukázal, že „tzv. mafiánske zoznamy“ vyhotovila a viedla inštitúcia Únie a konkrétne Europol. Pán Kočner podal odvolanie na Súdny dvor.Generálny advokát Athanasios Rantos vo svojich návrhoch z dnešného dňa spresňuje, že vec ponúka Súdnemu dvoru po prvýkrát príležitosť rozhodnúť najmä o povahe mimozmluvnej zodpovednosti Europolu, a konkrétnejšie o existencii osobitného režimu solidárnej zodpovednosti Europolu a členského štátu, v ktorom vznikla škoda, v súvislosti s nesprávnym spracúvaním údajov Europolom alebo týmto členským štátom.Generálny advokát Rantos najprv pripomína, že pokiaľ ide o mimozmluvnú zodpovednosť, Únia nahradí škody spôsobené jej inštitúciami alebo jej zamestnancami pri výkone ich funkcií. Toto pravidlo sa uplatňuje na Europol. Podľa nariadenia Europol každá osoba, ktorá utrpela škodu v dôsledku nezákonnej operácie spracúvania, má právo na náhradu spôsobenej škody, a to buď od Europolu, alebo od členského štátu, v ktorom nastala udalosť, ktorá spôsobila škodu, v súlade s jeho vnútroštátnym právom. Odôvodnenie (nezáväzné) tohto nariadenia spresňuje, že pre dotknutú fyzickú osobu môže byť ťažké určiť, či škoda, ktorú utrpela v dôsledku nezákonného spracúvania údajov, je následkom krokov Europolu, alebo členského štátu, a že Europol a členský štát, v ktorom nastala udalosť,1 Rozsudok z 29. septembra 2021, Kočner/Europol, T-528/20 (pozri tlačové komuniké č. 165/21).Riaditeľstvo pre komunikáciu
Sekcia pre tlač a informácie curia.europa.eupage1image1165282368

ktorá viedla ku vzniku škody, by preto mali byť zodpovední spoločne a nerozdielne.

V tejto súvislosti generálny advokát Rantos poznamenáva, že mimozmluvná solidárna zodpovednosť v zásade znamená, že ak konanie, ktoré spôsobilo škodu, možno pripísať viacerým osobám, tieto osoby sú povinné nahradiť ju spoločne a nerozdielne.

Pripomína, že výklad ustanovenia práva Únie si vyžaduje zohľadniť nielen jeho znenie, ale aj kontext, v ktorom sa nachádza, ako aj ciele a účel, ktoré sleduje právny akt, ktorého je súčasťou.

Generálny advokát analyzuje všetky relevantné právne ustanovenia a dochádza k záveru, že právo Únie zavádza režim solidárnej zodpovednosti Europolu a dotknutého členského štátu za škody spôsobené nezákonným spracúvaním údajov v dôsledku činnosti Europolu alebo tohto členského štátu.

Generálny advokát preto navrhuje zrušiť rozsudok Všeobecného súdu v rozsahu, v akom vylúčil akúkoľvek príčinnú súvislosť medzi škodou uvádzanou pánom Kočnerom a prípadným konaním Europolu iba z dôvodu, že počas určitého obdobia mali údaje obsiahnuté v dotknutých mobilných telefónoch k dispozícii tak Europol, ako aj slovenské orgány.

Naproti tomu, pokiaľ ide o údajný zápis pána Kočnera do „tzv. mafiánskych zoznamov“, generálny advokát navrhuje Súdnemu dvoru, aby odvolanie zamietol a potvrdil odôvodnenie Všeobecného súdu.

UPOZORNENIESúdny dvor nie je viazaný návrhmi generálneho advokáta. Úlohou generálnych advokátov je nezávisle navrhnúť Súdnemu dvoru právne riešenie veci, ktorá im bola pridelená. Sudcovia Súdneho dvora od tohto momentu začínajú v tejto veci poradu. Rozsudok bude vyhlásený neskôr.

UPOZORNENIE: Proti rozsudku alebo uzneseniu Všeobecného súdu je možné na Súdny dvor podať odvolanie, ktoré sa obmedzuje len na právne otázky. Odvolanie v zásade nemá odkladný účinok. Ak je prípustné a dôvodné, Súdny dvor zruší rozhodnutie Všeobecného súdu. Ak to stav konania dovoľuje, môže Súdny dvor vydať konečný rozsudok sám. V opačnom prípade vráti vec na rozhodnutie Všeobecnému súdu, ktorý je viazaný rozhodnutím, ktoré Súdny dvor vydal v rámci odvolacieho konania.

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor.
Úplné znenie návrhov sa uverejňuje na internetovej stránke CURIA v deň ich prednesu.
Kontaktná osoba pre tlač: Iliana Paliova ✆ (+352) 4303 4293
Obrazový záznam z prednesenia návrhov je k dispozícii na „Europe by Satellite“ ✆ (+32) 2 2964106.

Zostaňte v spojení!

page2image1469408528 page2image1469408832 page2image1469409504 page2image1469409808 page2image1469410112 page2image1469410544

Riaditeľstvo pre komunikáciu Sekcia pre tlač a informácie

curia.europa.eu

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

Zmena CSP

Ďalší článok

Dajte sudcom kompas. Alebo ich vymeňte

Latest from Články

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA 

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 11. júla 2024 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 19 ods. 1 druhý pododsek