Tlačové vyhlásenie

419 prečítaní

Kolíkovej rozhodnutie čelí žalobe  pre netransparentnosť

Sudkyňa Dana Jelinková Dudzíková podala dňa 11.11.2022 správnu žalobu proti rozhodnutiu bývalej ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky Márii Kolíkovej o nesprístupnení podnetov na disciplinárne stíhanie sudcov, ktorým bývalá ministerka nevyhovela a na podklade ktorých disciplinárny návrh nepodala.  Sudkyňa vystupovala voči ministerstvu spravodlivosti ako žiadateľka podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Dôvodom nesprístupnenia informácií je argument ministerstva spravodlivosti, že podnety na disciplinárne stíhanie sudcov nevedie ministerstvo v jeho registri pod osobitnou značkou, a teda nimi na účely zákona o slobodnom prístupe k informáciám nedisponuje.

„Pre verejnú kontrolu  je potrebné  poznať  nielen proti komu a za čo podala bývalá ministerka spravodlivosti disciplinárny návrh, ale aj v akých veciach, proti komu a z akých dôvodov svoje oprávnenie podať disciplinárny návrh nevyužila. Vyhovením žiadosti a sprístupnením požadovaných informácií mohla bývalá ministerka spravodlivosti verejnosti ukázať kľúč, na základe ktorého hodnotí správanie sudcov, a ktorým by mohla rozptýliť všetky potenciálne pochybnosti o selektívnom prístupe k trestaniu sudcov.“ uvádza  sudkyňa Jelinková.

„Nepredpokladám, že stav elektronizácie ministerstva spravodlivosti môže byť dôvodom nevyhovenia mojej žiadosti. Navyše považujem za absurdný argument, že dohľadaniu informácií bráni skutočnosť, že  bývalá ministerka spravodlivosti  nepridelila požadovaným dokladom osobitnú značku. Takto by mohla každá povinná osoba podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám obísť zákon a vyhovoriť sa na nemožnosť poskytnutia dokladov. Aj keď zákon o slobodnom prístupe k informáciám nevyžaduje uviesť účel, na ktorý sa informácie žiadajú, uviedla som bývalej pani ministerke spravodlivosti, že ich potrebujem na výkon mandátu zástupcu sudcov v Súdnej rade SR. Ani toto však pani Kolíkovú nepresvedčilo, aby svoj  názor zmenila. Rozhodnutie Kolíkovej považujem za nezákonné a popierajúce zásadu transparentnosti a otvoreného vládnutia.  Preto nebola iná možnosť ako podať správnu žalobu.“ uzatvára sudkyňa.

Dana Jelinková Dudzíková, členka komunikačnej platformy sudcov Sudnamoc.sk

Kontakt : info@sudnamoc.sk

Platforma Sudnamoc.sk Sudnamoc.sk je platforma sudcov Slovenskej republiky vytvorená za účelom zverejnenia ich odborných stanovísk, postojov k aktuálnemu dianiu v justícii a v spoločnosti, ako aj za účelom zdieľania judikatúry a článkov vo všetkých právnych oblastiach.

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

Vyjadrenie viceprezidentov ZSS k disciplinárnemu konaniu vedenému proti prezidentovi ZSS

Ďalší článok

Prepisy a postrehy zo zasadnutia Súdnej rady 10/2022

Latest from Články

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA 

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 11. júla 2024 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 19 ods. 1 druhý pododsek