VYHLÁSENIE

134 prečítaní

page1image919701088

Združenie sudcov Slovenska

VYHLÁSENIE
Združenia sudcov Slovenska k hodnoteniu sudcov okresných súdov vypracovanému

a zverejnenému Transparency International Slovensko (ďalej len „TIS“) 9. marca 2023

Združenie sudcov Slovenska dôrazne protestuje proti publikovanému hodnoteniu sudcov, ktoré realizovalo TIS a v ktorom predkladá verejnosti skreslené informácie o rozsahu, včasnosti a kvalite konania a rozhodovania sudcov okresných súdov iba na základe kvantitatívnej analýzy štatistických dát, ktorá v žiadnom prípade nie je dostatočná pre objektívne zhodnotenie ich činnosti.

Zverejnenie výsledkov tohto hodnotenia s identifikáciou osôb sudcov na podklade čisto kvantitatívnych kritérií je pritom spôsobilé neopodstatnene podkopať dôveru verejnosti v konkrétnych sudcov a tým aj v justíciu.

V záujme zvyšovania efektívnosti výkonu súdnictva sa v súlade s medzinárodnými štandardmi odporúča zaviesť systém hodnotenia sudcov primárne súdnymi orgánmi, na základe vopred zverejnených objektívnych – nielen kvantitatívnych ale i kvalitatívnych kritérií a pri súčasnom zakotvení práva sudcu vyjadriť sa k hodnoteniu jeho osoby a prípadne ho namietať. Kritérium „kvality“ v podobe podielu potvrdených vecí vyšším súdom, ktoré TIS pri kvantitatívnej analýze štatistických údajov použilo, je vecne nesprávne, keďže nezohľadňuje počet vecí právoplatne skončených v prvom stupni, teda bez podania opravného prostriedku, ktorých je mnohonásobne viac, než vecí prejednávaných vyšším súdom.

Slovenský statusový zákon sudcov pritom plne v súlade s uvedenými odporúčaniami zakotvuje komplexné a objektívne kritéria hodnotenia sudcu i proces jeho realizácie, a to na základe prieskumu rozhodovacej činnosti spravidla za obdobie 5 rokov, stanoviska odvolacích senátov,

30. marca 2023

2

vyjadrenia predsedu súdu a sudcovskej rady, stavu a príčin reštančných vecí, dodržiavania procesných predpisov a údajov ročného štatistického výkazu sudcu.

Združenie sudcov Slovenska preto vyzýva TIS, aby nepokračovalo v takomtočisto kvantitatívnom hodnotení sudcov, ktoré neposkytuje reálny obraz o ich činnosti. Zároveň je ale pripravené poskytnúť TIS súčinnosť pri vytvorení takých hodnotiacich kritérií, ktoré do budúcna v maximálne možnej miere umožnia objektívne zhodnotenie práce sudcov.

František Mozner, v. r prezident ZSS

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

Apológia sudcu Patrika Števíka voči disciplinárnemu potrestaniu za realizáciu slobody prejavu

Ďalší článok

O korektnej šikane vyššej súdnej úradníčky a čo s tým má predseda Špecializovaného trestného súdu

Latest from Články

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA 

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 11. júla 2024 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 19 ods. 1 druhý pododsek