vyhlasenie

Vyhlásenie ZSS k právu sudcu na ochranu súkromia

146 prečítaní

 Združenie sudcov Slovenska 

VYHLÁSENIE 

ZDRUŽENIA SUDCOV SLOVENSKA 

K PRÁVU SUDCU NA OCHRANU JEHO SÚKROMIA 

Právo každého na rešpektovanie jeho súkromného a rodinného života je jedným z kľúčových pilierov demokratickej spoločnosti a základnou podmienkou jej pokroku, keďže predstavuje záruku rozvoja osobnosti každého jednotlivca bez vonkajších zásahov v jeho vzťahoch s inými ľudskými bytosťami. 

Toto základné právo patrí nepochybne aj každému sudcovi a sudkyni. Miera jeho ochrany je však v ich prípade užšia. Je to dané tým, že nestačí, ak sú sudcovia pri výkone ich funkcie subjektívne schopní nestranne konať a rozhodovať, ale rovnako dôležité je, aby tak boli aj vnímaní. Nevyhnutne totiž potrebujú dôveru verejnosti v ich nezávislosť a nestrannosť, aby mohli úspešne vykonávať svoje povinnosti a zachovať autoritu súdnictva pri riešení právnych sporov alebo pri rozhodovaní o vine alebo nevine osoby v trestnom konaní. Táto požiadavka sa odráža v zákonnej povinnosti každého sudcu a sudkyne aj v občianskom živote (dokonca i po skončení výkonu funkcie) zdržať sa všetkého, čo by mohlo narušiť vážnosť a dôstojnosť funkcie sudcu/sudkyne alebo ohroziť dôveru v nezávislé, nestranné a spravodlivé rozhodovanie súdov. 

Z tohto pohľadu považuje Združenie sudcov Slovenska aktuálne prebiehajúcu verejnú diskusiu o možnom dopade vzťahu exponovanej sudkyne a mienkotvornej novinárky, ktorý má súkromný charakter, na nestrannosť súdneho rozhodovania za plne legitímnu, i keď pre dotknuté osoby z pochopiteľných dôvodov nie príjemnú. Súčasne oceňuje doterajší prístup Súdnej rady Slovenskej republiky k tejto téme, osobitne pokiaľ ide o príspevky Marcely Kosovej, Ayše Pružinec Eren, Dany Jelinkovej Dudzíkovej, Petra Šamka, Evy Mišíkovej, Lucie Berdisovej a Andreja Majerníka na jej 8. zasadnutí 15. augusta 2023. Nezdieľa pritom názor iniciatívy Za otvorenú justíciu prezentovaný v jej vyhlásení zo 16. augusta 2023 „k útokom na sudkyňu Pamelu Záleskú“ a dôrazne odmieta tvrdenie o tom, že sa „niektoré členky súdnej rady“ pridali k bezprecedentnému zásahu do súkromia sudkyne Pamely Záleskej, ktorý vyústil do očividných snáh o jej diskreditáciu pre jej sudcovskú prácu. Združenie sudcov Slovenska je zároveň presvedčené, že súčasný rozsah a kvalita verejnej diskusie o tejto otázke, ako aj miera záujmu verejnosti o ňu, sú v nie zanedbateľnej miere podmienené aj tým, že menovaná sudkyňa 15. marca 2023 pri jej vypočutí pred Súdnou radou Slovenskej republiky v rámci konania o dôvodnosti 2 

kvalifikovaného podnetu napriek opakovaným otázkam zamlčala, že jej vzťah k novinárke Monike Tódovej presahuje bežný profesionálny vzťah sudca/sudkyňa – novinár/novinárka. 

18. augusta 2023 

František Mozner 

prezident 

Združenia sudcov Slovenska 

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

O paradoxoch doby, alebo ako súvisí „prípad“ jednej novinárky so svetovou literatúrou

Ďalší článok

Sudkyni Záleskej merajú dvojakým metrom, hovorí sudca Truban

Latest from Články

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA 

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 11. júla 2024 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 19 ods. 1 druhý pododsek