VYHLÁSENIEZDRUŽENIA SUDCOV SLOVENSKA

30 prečítaní


Združenie sudcov Slovenska uznáva a plne rešpektuje, že predmetom verejnej kritiky môžu
byť (a sú) aj súdne rozhodnutia. Takáto kritika je nielen prípustná, ale i vítaná, keďže iniciuje
odborný dialóg spôsobilý pozitívne ovplyvniť rozhodovaciu prax súdov, musí však byť striktne
vecná. V hre je totiž nielen dôvera verejnosti v justíciu a autorita súdnictva, ale aj nezávislosť
súdnej moci ako celku.

Osobitné nároky sú v tomto smere kladené na všetkých vrcholných predstaviteľov verejnej
moci – a vysokopostavených politikov zvlášť – pretože aj oni sú spoluzodpovední za presadzovanie
uvedených ústavných hodnôt, ktoré sú pre fungovanie právneho štátu kľúčové, osobitne keď ich
správanie predstavuje etalón, ktorý preberá nemalá časť verejnosti, vrátane účastníkov, resp. strán
súdneho konania.

Združenie sudcov Slovenska dlhodobo upozorňuje na to, že hranice vecnej kritiky súdov
a ich rozhodnutí prekračujú také verejné vyjadrenia vrcholných predstaviteľov výkonnej
a zákonodarnej moci, ktoré majú charakter osobných útokov voči konkrétnym sudkyniam
a sudcom pre ich rozhodovaciu činnosť, ale tiež verejné výzvy na ich disciplinárny, resp. trestný
postih, obzvlášť v situácii, ak disponujú celou škálou (aj priamych) nástrojov spôsobilých iniciovať
zákonnom predpokladané konanie smerujúce k posúdeniu zodpovednosti sudkyne/sudcu za nimi
tvrdené zlyhania. Preskúmanie takýchto obvinení, resp. sťažností vznesených voči sudkyniam
a sudcom v súvislosti s výkonom ich funkcií má zostať v počiatočnom štádiu dôverné, práve preto,
že ide o dôveru verejnosti v justíciu, jej autoritu a nezávislosť [pozri napr. Základné princípy
nezávislosti súdnictva, Siedmy kongres OSN o prevencii zločinu a zaobchádzaní s páchateľmi,
Miláno, 26. august – 6. september 1985, OSN A/COF.121/22/Rev. 1 59 (1985), bod 17].

Združenie sudcov Slovenska preto opätovne1 vyzýva politikov, ale aj iných predstaviteľov
verejnej moci, zdržať sa takých vyjadrení, ktoré v rozpore s medzinárodnými štandardmi
prekračujú hranice prípustnej – odbornej a vecnej kritiky rozhodnutí súdov a tým podkopávajú ich
autoritu ale aj dôveru verejnosti v justíciu a čoraz častejšie sú zároveň prostriedkom neprípustného
nátlaku na rozhodovanie súdov.

  1. apríla 2024
    František Mozner, v. r.
    prezident
    Združenia sudcov Slovenska

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

TERAZ TAKTO: “Čurillovci nech to vysvetľujú pred inými orgánmi,” odkazuje sudkyňa Kosová

Ďalší článok

Prehľad činnosti a úloh Stálej etickej komisie Súdnej rady Slovenskej republiky