Stanovisko členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky k sudcovi Pavlovi Ištókovi

202 prečítaní

Podpísané členky a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky vyjadrujeme hlboké znepokojenie nad tendenčnými a nepravdivými výstupmi médií, týkajúcich sa sudcu Okresného súdu Piešťany Pavla Ištóka, ktoré sú spôsobilé vytvoriť nie len o samotnom sudcovi, o súdnej rade, ale aj o všetkých sudcoch nepravdivý, negatívny a dehonestujúci obraz v očiach verejnosti. 

Z ich obsahu vyplýva, že sudca Pavol Ištók mal vypracovať „kuriózny“ rozsudok s 500 chybami, pričom súdna rada mala zistiť, že nešlo o jeho prvé pochybenie, keďže počas šesť rokov vydal zatiaľ 24 opravných uznesení. Napriek týmto chybám však našiel „v Súdnej rade pochopenie“, členov súdnej rady mali presvedčiť pochvalné slová predsedu piešťanského súdu na adresu sudcu, stanovisko kolegov zo súdu ako aj štatistika.

Musíme s poľutovaním konštatovať, že k tomuto zrejme prispelo aj vyjadrenie zverejnené dňa 18.08.2022 na stránke súdnej rady, v ktorom je uvedené,  že predseda súdnej rady vychádzajúc z výsledkov prejednania tejto veci pred celou súdnou radou, dospel k záveru, že na nápravu u zákonného sudcu Pavla Ištóka postačuje prejednanie jeho pochybenia pri vyhotovovaní rozsudku pred súdnou radou. Preto sudcu písomne nenapomenie ani nenavrhne jeho disciplinárne stíhanie.

Nie je nám zrejmé, ako dospel predseda súdnej rady k tomu, že na „nápravu“  sudcu Pavla Ištóka bude postačovať prejednanie jeho pochybenia pred celou súdnou radou. Súdna rada nedospela  u menovaného sudcu vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti k rozhodnutiu o žiadnom pochybení, ktoré by malo byť potrestané akýmkoľvek spôsobom. Iba konštatovanie viny totiž zakladá možnosť „upustenia od potrestania“ a očakávať výchovný účinok hoc od prejednania veci bez potreby uloženia trestu.  A už vôbec sme nie len nevzhliadli ani vzdialene dôvody na konštatovanie straty sudcovskej spôsobilosti, ani o takúto stratu ísť nemohlo.

Dávame do pozornosti, že u sudcu Pavla Ištóka išlo o ojedinelé pochybenie tohto typu  v spôsobe ukladania do registra súdneho manažmentu. Pavol Ištók vydal za posledných päť rokov 15 opravných uznesení, čo je zákonný spôsob opráv chýb v počítaní, písaní či iných zrejmých nesprávností. Počas tohto obdobia vydal viac ako 1800 rozhodnutí. Za posledných 5 rokov bolo pritom vydaných na súdoch v  rámci Slovenska 11.600 opravných uznesení.

Napokon, samotný predseda súdnej rady vzal svoj návrh vzhľadom na jasné stanoviská takmer všetkých členov súdnej rady počas rozpravy späť, čo vzala Súdna rada SR priamo na zasadnutí na vedomie  uznesením č. 168/2022.

Zdôrazňujeme, že náš postoj k sudcovi Pavlovi Ištókovi nie je aktom „milosrdenstva“, či falošnej kolegiality, ale výsledkom rozumného a zodpovedného prístupu a úsudku.

V Bratislave, 18.08.2022

Marcela Kosová

Eva Mišíková

Ayše Pružinec Eren

Ľuboš Kunay

Dana Jelinková Dudzíková

Peter Farkaš Peter Bebej

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

Problém „našich ľudí“ mizne – stáva sa normou

Ďalší článok

Správa o stave právneho štátu 2022