mapa

Súdna mapa – JUDr. Ján Vanko, bývalý sudca Krajského súdu v Nitre

1968 prečítaní

Vážené kolegyne, vážení kolegovia.

            Aj keď som už na dôchodku, sledujem podľa možností aj vývoj situácie okolo súdnej mapy  a som rád, že sudcovia reagujú na túto šokovú terapiu, ktorá im bola predložená ako hotová vec a vypracovaná v neviem akom, ale určite prísnom režime utajenia. To potom vyvoláva zbytočné dohady, domnienky, z ktorých sa postupne niektoré nestávajú zbytočnými, ale dôvodnými a opodstatnenými.

            Impulzom na toto moje písomné pripojenie sa do diskusie bola reakcia predsedu Krajského súdu v Nitre JUDr. Romana Greguša na vyjadrenie JUDr. Ayše Pružinec a JUDr. Vincenta Szabóa.

            Dávam pánovi predsedovi za pravdu, že v roku 2018 sme sa spolu zúčastnili na niekoľkých zasadnutiach pracovnej skupiny k súdnej mape a informácie k tvorbe súdnej mapy som mal aj z pracovných porád ministrov s predsedami krajských súdov.

            Chcem však zdôrazniť, že ani v jednom prípade sa v súvislosti so súdnou mapou nehovorilo (ani v náznakoch), že by sa malo rušiť 5 odvolacích krajských súdov.

            Ako z vyjadrenia pána predsedu vyplýva, pri tvorbe súdnej mapy bola v roku 2018 pracovná skupina, ktorej činnosť sa iba rozbiehala a postupne šla do stratena. Všeobecne sa súhlasilo so zrušovaním alebo zlučovaním niektorých malých súdov a agenda obchodného a správneho súdnictva sa mala riešiť kauzálnou príslušnosťou medzi Krajským súdom v Košiciach a Krajským súdom v Prešove, medzi  Krajským súdom v Žiline a Krajským súdom v Banskej Bystrici a medzi Krajským súdom v Nitre a Krajským súdom v Trenčíne. V Trnave mala zostať odvolacia agenda trestná a civilná. Krajský súd v Bratislave mal zostať ponechaný.

            Na jednom zasadnutí pracovnej skupiny som sa vyjadroval napr. k Okresnému súdu Bánovce a Okresnému súdu Partizánske a k návrhu, že v obvode Krajského súdu v Nitre majú zostať 3 okresné súdy a v obvode Krajského súdu v Trenčíne iba 2 okresné súdy. Boli to pre mňa nie dobré návrhy, a aj som vyzval, ak tam je niekto z Trenčína, aby sa vyjadril, ako a či je možné vytvoriť v ich obvode iba dva okresné súdy. Diskutovali aj kolegyne z prešovského kraja, ktoré argumentovali o potrebe ponechať malé súdy v ich obvode.

2

Nepamätám si žiadne iné návrhy a diskusiu na tému súdna mapa, pretože návrh súdnej mapy prednesený pani ministerkou Žitňanskou by bol v podstate akceptovateľný, čo sa týka krajských súdov, a u dotknutých okresných súdov sa mala viesť diskusia.

            Aj zo stanoviska pána predsedu je zrejmé, že k súdnej mape bola najprv pracovná skupina, kde sa ešte neriešili konkrétne súdy (ktoré sa zrušia, ktoré sa zlúčia a ktoré zostanú) a neskôr v roku 2020 už nebola žiadna pracovná skupina, ale iba pracovné stretnutia, zrejme v užšom kruhu expertov, zástupcov ministerstva spravodlivosti a sudcov.

            Pracovná skupina z roku 2018 neprijala žiadne závery (pokiaľ som tam bol), a preto neviem z čoho vychádzali kolegovia na pracovných stretnutiach v roku 2020, ako to píše JUDr. Greguš.

            V máji 2019 som sa vzdal funkcie predsedu Krajského súdu v Nitre a tým aj skončili akékoľvek moje kontakty s ministerstvom spravodlivosti a nielen k súdnej mape. Z akých dôvodov neboli priebežne zverejňované návrhy, odporúčania k súdnej mape pre možnú diskusiu, prípadne zoznam členov, ktorí sa zúčastňovali pracovných stretnutí, ja neviem a nechcem si domýšľať.

Ak zo zdravotných dôvodov nemohla pani ministerka osobne prezentovať návrh súdnej mapy (na krajských súdoch ako sľúbila) a presvedčiť sudcov a zamestnancov (na tých sa úplne zabudlo) o jej správnosti a potrebe v predloženej forme, mohli tak konať sudcovia, ktorí ju vypracovávali alebo sa s ňou stotožnili (účastníci pracovných stretnutí). Viem, že aj pán predseda bol za verziu predloženú pani ministerkou Žitňanskou, čo sám v liste píše.

            Nepoznám stanoviská predsedov krajských súdov, najmä tých, ktoré majú byť zrušené. Predpokladám, že predložená verzia pred jej schválením nebola s nimi ani prediskutovaná. Veď kto by mal lepšie poznať pomery v obvode, ak nie predseda krajského súdu, o súdnej rade ani nehovoriac. A nechcel by som byť v situácii (a ani by som nebol), aby som mal byť hrobárom vlastného súdu.

Ak pán predseda, ako sám uvádza, na základe vykonanej analýzy výhod a nevýhod jednotlivých navrhovaných riešení rešpektoval model troch odvolacích súdov všeobecného súdnictva, podľa mňa rešpektoval tú najhoršiu verziu.

K sľúbenému miestu predsedu Správneho súdu v Nitre chcem povedať, že JUDr. Greguš ako spoluautor súdnej mapy sa stotožnil s politikou pani ministerky a ciele súdnej mapy predsa nemôže napĺňať s predsedom súdu, ktorý by bol kritikom súdnej mapy a principiálne by s ňou nesúhlasil. To platí aj o zrušení piatich odvolacích krajských súdov, vrátane Krajského súdu v Nitre. JUDr. Greguš je preto najvhodnejším kandidátom, ak sa vôbec prihlási do výberového konania, pretože vstúpi do búrlivých vôd, ale on je dobrý plavec a nepochybujem, že by to zvládol.

            Možno by mal sudcom a zamestnancom Krajského súdu v Nitre a Okresného súdu Topoľčany a možno aj na Okresnom súde v Leviciach, prípadne aj na iných súdoch, z ktorých

3

na pracovných stretnutiach nebol žiaden sudca, vysvetľovať a presvedčiť o výhodách zrušenia odvolacích súdov v Bratislave, Nitre, Trenčíne a Košiciach v rámci širšej diskusie, na ktorú odkazuje. Ak sa mu to podarí budem rád, pretože súdna mapa bude prijatá pozitívne väčšinou sudcov a zamestnancov. Keď sa k tomu pridajú politici, primátori, starostovia, prokurátori, advokáti a občania, nastane zlatý vek slovenskej justície a naplní sa cieľ tejto vlády zmeniť Slovensko na „skutočne právny štát“. K právnemu štátu patrí dôsledná deľba moci medzi súdnou, zákonnou a výkonnou.

            V súčasnosti vysoko vedú dve moci nad súdnou. Ústavná väčšina je pre politikov úspech, ale zvádza aj na predstavy, že veď nám všetko prejde. Prejde a aj prechádza.

Pán Montesquieu sa v hrobe obracia a pán Machiavelli po viac ako 500 rokoch veselo a hrdo v hrobe tancuje.

            Čo je to však za reformu, s ktorou súhlasí iba jej autorka, zopár expertov, sudcov a zamestnancov ministerstva spravodlivosti, a hlasy tých, ktorých sa priamo týka, sú odbíjané a odkazuje sa na diskusiu. Diskusia už je tu, len treba s pokorou počúvať a vrátiť sa k úvahám a návrhom k súdnej mape z čias pani ministerky Žitňanskej, tiež diskutovať a hľadať čo najlepšie riešenie, pretože na druhej strane nejaké zmeny je potrebné urobiť, nie však predloženou súdnou mapou a z nej vychádzajúceho zákona o sídlach a obvodoch súdov.

            Za viac ako 45 rokov v justícii som zažil reformy, ktoré boli zlepšované ďalšími reformami, novely novelami a pod. Reformy robili spravidla nesudcovia, mnohí síce s právnickým vzdelaním, ale že by nám to prišli ukázať, ako sa dá pracovať podľa ich predstáv, to nie. Sudcovia sú ako laboratórne myši, iba vedci a laboranti sa striedajú Niekedy ani to nie. Nikto z nich sa však sudcom nestal. To, že treba stále a stále nové reformy je vina reformátorov a iba čiastočne sudcov. Predložená súdna mapa je skôr DEFORMA.

Na obveselenie: neviem koho mohlo v pracovnej skupine napadnúť, že v obvode Krajského súdu v Nitre sa zlúčia Okresný súd Nové Zámky a Okresný súd Komárno so sídlom v Komárne. Ani pri tejto „bombe“ sa však nepočítalo so zrušením krajského súdu ako je navrhované v súdnej mape. Aspoň o tom neviem.

            Na záver želám kolegyniam a kolegom a zamestnancom súdov, aby sa nebáli vznášať skutočne VECNÉ  námietky a návrhy,  a aby tí, čo sa ozývajú,  neboli z oboch táborov nálepkovaní a označovaní za takých alebo onakých.

            S pozdravom

JUDr. Ján Vanko

Dňa 06.02.2021

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

Reakcia na list ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky zo dňa 08.02.2021 č. spisu: 02005/2021/10

Ďalší článok

List asistentiek trestného úseku KS v Nitre

Latest from Články

TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 74/23

 TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 74/23V Luxemburgu 4. mája 2023 Návrhy generálneho advokáta vo veci C-148/22 | Commune d’AnsNávrhy, ktoré predniesol