sila

K preverovaniu stavu súdneho konania vo veci poškodeného Ernesta Valka ministerkou spravodlivosti

218 prečítaní

JUDr. Ján Go­lian, PhD.

sud­ca Kraj­ské­ho sú­du v Bra­tis­la­ve

(do 31.01.2021 pred­se­da Ok­res­né­ho sú­du Bra­tis­la­va I)

K pre­ve­ro­va­niu sta­vu súd­ne­ho ko­na­nia vo ve­ci poš­ko­deného Er­nes­ta Val­ka mi­nis­ter­kou spra­vod­li­vos­ti

            Dňa 05.12.2021 vy­šiel v den­ní­ku SME člá­nok pod náz­vom “Súd od­kla­dá prí­pad vraž­dy práv­ni­ka Val­ka na rok 2023. Ne­má naň čas” Z textu člán­ku je zrej­mé, že sa je­ho autor po­zas­ta­vu­je na sku­toč­nos­ťou, že v ta­kej­to zá­važ­nej ve­ci súd ne­ko­ná a že si sud­ca do­vo­lil uviesť, že vec bu­de prav­de­po­dob­ne pre­jed­ná­vať až v ro­ku 2023. Až do toh­to mo­men­tu u mňa člá­nok ne­vy­vo­lal zvý­še­nú po­zor­nosť. Chro­nic­ká pre­ťa­že­nosť Ok­res­né­ho sú­du Bra­tis­la­va I je všeo­bec­ne zná­mou sku­toč­nos­ťou. Nás­led­ne je však z textu zrej­mé, že sa je­ho autor do­ta­zo­val na tú­to tres­tnú vec aj mi­nis­ter­ky spra­vod­li­vos­ti, kto­rá sa pod­ľa textu člán­ku vy­jad­ri­la, že si­tuáciu pre­ve­rí.

            V tom­to oh­ľa­de ma vy­jad­re­nie mi­nis­ter­ky spra­vod­li­vos­ti za­uja­lo, a to naj­mä v kon­texte čo vlas­tne chce pa­ni mi­nis­ter­ka pre­ve­ro­vať? Bu­de sa do­ta­zo­vať sud­cu, či má naš­tu­do­va­ný spis? Dá mu po­kyn, aby v tej­to tres­tnej ve­ci ko­nal pred­nos­tne? (ne­má na to prá­vo). Bu­de dá­vať pod­net Súd­nej ra­de SR, aby pres­kú­ma­la sud­co­vu spô­so­bi­losť? Bu­de kon­tak­to­vať pod­pred­se­du sú­du, aby vy­ko­ná­val nad ve­cou doh­ľad? (asi naj­prav­de­po­dob­nej­šia a je­di­ná reál­na mož­nosť).

Kto je zod­po­ved­ný?

            V kaž­dom prí­pa­de by bo­lo vhod­né náj­sť vin­ní­ka, kto je za ten­to stav zod­po­ved­ný a v tom­to oh­ľa­de viem pos­kyt­núť svoj ná­zor na vec. Zod­po­ved­né je Mi­nis­ter­stvo spra­vod­li­vos­ti Slo­ven­skej re­pub­li­ky a je­ho vr­cho­lo­ví pred­sta­vi­te­lia – v sú­čas­nos­ti už je­den a pol ro­ka je tou­to oso­bou Mgr. Má­ria Ko­lí­ko­vá (ale nas­ta­ve­ním vý­be­ru sud­cov je spolu­zod­po­ved­ná už od mar­ca 2016). Uve­do­mu­jem si váž­nosť svoj­ho tvr­de­nia, tak­že prej­de­me k fak­tom. Ok­res­ný súd Bra­tis­la­va I je dl­ho­do­bo naj­za­ťa­že­nej­ším sú­dom v Slo­ven­skej re­pub­li­ke (tú­to sku­toč­nosť v zá­sa­de nes­po­chyb­ňu­je nik­to) a je pot­reb­né aby bol za­bez­pe­če­ný ply­nu­lý pre­chod agen­dy zo sud­cov, kto­rí od­chá­dza­jú na tých, kto­rí pri­chá­dza­jú. Uve­de­né bo­lo vždy prob­le­ma­tic­ké a práv­na úp­ra­va v zá­sa­de ab­so­lút­ne ne­ref­lek­to­va­la na ča­so­vé pot­re­by dopĺňa­nia sud­cov­ské­ho sta­vu, kto­ré by ma­lo byť ply­nu­lé.

            V mi­nu­lom vo­leb­nom ob­do­bí priš­la Vlá­da SR (kto­rej, člen­kou bo­la ako štát­na ta­jom­níč­ka sú­čas­ná mi­nis­terka spra­vod­li­vos­ti) s ideou, že očis­te jus­tí­cie po­mô­žu hro­mad­né vý­be­ro­vé ko­na­nia (zá­kon č. 152/2017 Z.z., kto­rým sa me­nil § 28 zá­ko­na 385/2000 Z.z. o sud­coch a prí­se­dia­cich), kde sa vy­tvo­rí da­ta­bá­za uchá­dza­čov, kto­rí ply­nu­lo dopl­nia vý­pa­dok sud­cu na kon­krét­nom sú­de. Po up­ly­nu­tí ča­su 4 ro­kov mô­že­me hod­no­tiť, že zá­mer sa ne­vy­da­ril. Vý­ber a me­no­va­nie sud­cov je naj­po­mal­šie, aké ke­dy bo­lo a zme­na je v ne­doh­ľad­ne. V prie­me­re ubeh­ne od vy­hlá­se­nia vý­be­ro­vé­ho ko­na­nia do me­no­va­nia kan­di­dá­ta na sud­cu viac ako ka­len­dár­ny rok. Na dru­hú mis­ku po­my­sel­ných jus­tič­ných váh, je pot­reb­né si dať zne­nie § 51 ods. 4, písm. a) zá­ko­na 757/2004 Z. z. o sú­doch, pod­ľa kto­ré­ho je súd po­vin­ný pri­de­liť ve­ci no­vé­mu zá­kon­né­mu sud­co­vi v prí­pa­de  nep­rí­tom­nos­ti zá­kon­né­ho sud­cu po do­bu dlh­šiu ako 6 týž­dňov. Te­da po od­íde­nom sud­co­vi sa po 6 týž­dňoch je­ho ne­vy­ba­ve­ná agen­da pre­roz­de­lí. Me­dzi ko­ho? No me­dzi tých sud­cov čo os­ta­li. Nie je te­da na Ok­res­nom sú­de Bra­tis­la­va I nič vý­ni­moč­né, že sud­ca sa mo­rí so svo­jou agen­dou, zní­ži si stav od­de­le­nia na 300 ne­vy­ba­ve­ných ve­cí a be­hom dňa mu pri­bud­ne z dô­vo­du od­cho­du iné­ho sud­cu bez náh­ra­dy (keď­že tá­to je po­ma­lá) od 50 do 200 spi­sov. Len tak. Zo dňa na deň. Mo­ti­vu­jú­ce, že?

Pre­čo je hro­mad­né vý­be­ro­vé ko­na­nie prob­lém

            Ko­ná sa iba dvak­rát do ro­ka pre kaž­dý ob­vod kraj­ské­ho sú­du. Ab­so­lút­ne po­pie­ra špe­cia­li­zá­ciu sud­cov (uchá­dza­či v ča­se vý­be­ro­vé­ho ko­na­nia ne­tu­šia, na kto­rý súd bu­dú za­ra­de­ní nie to eš­te akú agen­du bu­dú vy­ba­vo­vať). Nás­led­ne ich eš­te mu­sí pre­ve­riť Súd­na ra­da SR (ma­jet­ko­vo, osob­nos­tne, kon­takt s or­ga­ni­zo­va­ným zlo­či­nom) či sú sud­cov­sky spô­so­bi­lí. Po­tom sú uchá­dza­či pod­ľa po­ra­dia v da­ta­bá­ze os­lo­vo­va­ní s vý­be­rom sú­dov, na kto­rom sú voľ­né pri­de­le­né mies­ta sud­cu. Ak da­jú na pri­de­le­nie na kon­krét­ny súd súh­las, sú pred­lo­že­ní na vy­me­no­va­nie Pre­zi­den­tke SR. Stra­ti­li ste sa? Ne­ču­du­jem sa Vám.

            Ce­lý vy­ššie po­pí­sa­ný pos­tup ve­die k to­mu, že uchá­dza­čov je me­nej ako v mi­nu­los­ti, vý­ber je po­ma­lý a úz­ky. Aby si niek­to ne­mys­lel, že som pro­ti tran­spa­ren­tné­mu vý­be­ru sud­cov. To v žiad­nom prí­pa­de. Je však pot­reb­né jed­ným dy­chom do­dať, že asi neexis­tu­je tran­spa­ren­tnej­ší vý­ber ús­tav­né­ho či­ni­te­ľa v rám­ci vý­be­ro­vé­ho ko­na­nia, ako je to pri sud­coch.

            Čo by ve­ci po­moh­lo, je vrá­tiť mož­nosť vy­pi­so­vať vý­be­ro­vé ko­na­nie späť jed­not­li­vým sú­dom. Umož­niť jed­not­li­vým sú­dom vy­tvo­riť si da­ta­bá­zu vlas­tných uchá­dza­čov, pri­čom uchá­dzač by mo­hol fi­gu­ro­vať aj v da­ta­bá­zach via­ce­rých sú­dov s tým, že vy­me­no­va­ním do fun­kcie na aký­koľ­vek súd je vy­škr­tnu­tá ta­ká­to oso­ba z kaž­dej da­ta­bá­zy. Stá­le by mi­nis­ter­stvo ma­lo kon­tro­lu nad vý­be­ro­vý­mi ko­na­nia­mi, na­koľ­ko spô­sob kreo­va­nia vý­be­ro­vej ko­mi­sie je z môj­ho poh­ľa­du nie sú­čas­ným pál­či­vým prob­lé­mom a zlo­že­nie vý­be­ro­vej ko­mi­sie vý­kon­ná moc jed­noz­nač­ne ov­lá­da 2 čle­no­via navr­hnu­tí mi­nis­trom, 2 Súd­nou ra­dou SR a 1 člen sud­cov­skou ra­dou prís­luš­né­ho sú­du.

            Rov­na­ko by vý­ber urý­chli­lo, ke­by už k prih­láš­ke na vý­be­ro­vé ko­na­nie bo­li uchá­dza­či po­vin­ní za­slať pod­kla­dy na ich pre­ve­re­nie, nech to mô­že súd­na rad avy­ko­ná­vať v pred­sti­hu a sta­no­viť ča­so­vú plat­nosť pre­ve­re­nia súd­nej ra­dy uchá­dza­ča.

Späť k prí­pa­du Val­ko a si­tuá­cii na Ok­res­nom sú­de Bra­tis­la­va I

            Na Ok­res­nom sú­de Bra­tis­la­va I je mo­men­tál­ne vo vý­ko­ne 37 sud­cov (stav k 07.12.2021, ke­dy pre­beh­lo os­tat­né me­no­va­nie Pre­zi­den­tkou SR) z poč­tu 49 miest. Te­da stav je – 12 sud­cov. Keď som ako uchá­dzač o mies­to pred­se­du sú­du v ro­ku 2019 ab­sol­vo­val vý­be­ro­vé ko­na­nie, pred­lo­žil som vý­be­ro­vej ko­mi­sii ma­te­riál, kde som po­pí­sal kon­krét­ne kro­ky, ako vy­rie­šiť reš­tan­čné ve­ci (prob­lém ako pri E. Val­ko­vi je na všet­kých úse­koch sú­du). Žiad­ny z mo­jich návr­hov sa do praxe neap­li­ko­val a stav sa pos­tu­pom ča­su a prie­be­hom hro­mad­ných vý­be­ro­vých ko­na­ní zhor­šil (len pri ak­cii Búr­ka pri­šiel ten­to súd zo dňa na deň o pia­tich sud­cov a v pl­nej na­ho­te od­ha­lil prob­lém, že sú­čas­ný vý­ber sud­cov nie je schop­ný adek­vát­ne a včas na prob­lém za­rea­go­vať). V sú­čas­nej do­be nie je nič vý­ni­moč­né, že ko­le­go­via na Ok­res­nom sú­de Bra­tis­la­va I od­ro­ču­jú/vy­ty­ču­jú po­jed­ná­va­nia na rok 2023. Lo­gic­ky te­da vše­tok ná­pad z ro­ku 2022 sa sta­ne reš­tan­čným.

            Pri prí­pa­de poš­ko­de­né­ho Er­nes­ta Val­ka sa eš­te za­sta­vím. Pred ro­kom 2017 bo­li na Ok­res­ný súd Bra­tis­la­va I po­da­né ob­ža­lo­by, o kto­rých eš­te ne­bo­lo do­po­siaľ roz­hod­nu­té. Kon­krét­ne sa jed­ná o cel­ko­vo 261 tres­tných ve­cí a 485 osôb, kto­ré sú ne­vy­ba­ve­né a bo­li po­da­né na súd skôr, ako vraž­da poš­ko­de­né­ho Er­nes­ta Val­ka.  Zá­kon­ný sud­ca v tom­to prí­pa­de neu­ro­bil nič vý­ni­moč­né a bol úp­rim­ný (za čo má môj ob­div), ke­dy uvie­dol, že nie je v je­ho ob­jek­tív­nych mož­nos­tiach ko­nať skôr.

            Na­ko­niec si Vám pa­ni mi­nis­ter­ka do­vo­lím po­lo­žiť otáz­ku. Pre­ve­rí­te aj zvyš­ných 261 tres­tných ve­cí, kto­ré na­pad­li na Ok­res­ný súd Bra­tis­la­va I pred prí­pa­dom vraž­dy Er­nes­ta Val­ka? Ale­bo sú to ob­ča­nia inej ka­te­gó­rie? V kaž­dom prí­pa­de, keď ste sa už tak­to vy­jad­ri­li, tak by ste sa asi ma­li na tie zvyš­né (nie len tres­tné) ve­ci po­zrieť, pre­to­že sku­toč­nosť, že ve­ci sa na tom­to sú­de tak dl­ho vy­ba­vu­jú je v ča­soch (2010 – 2012) a od ro­ku 2016 aj Va­šou zod­po­ved­nos­ťou a z hľa­dis­ka pri­ja­tej práv­nej úp­ra­vy z môj­ho poh­ľa­du ma­jo­rit­nou (úp­ra­va vý­be­ro­vých ko­na­ní sa po Va­šom od­cho­de z MS SR v ro­ku 2018 ne­me­ni­la). Tiež je pot­reb­né po­dot­knúť, že o ur­če­nie no­vých miest sud­cov som ako pred­se­da sú­du za dva a pol ro­ka žia­dal osem­násťkrát.

P.S. Ke­by od­po­veď mi­nis­ter­ky zne­la, že to vy­rie­ši súd­na ma­pa, tak to­mu nie je tak. Si­tuáciu na Ok­res­nom sú­de Bra­tis­la­va I súd­na ma­pa ne­vy­rie­ši, na­koľ­ko pre­roz­de­ľo­vať sa ma­jú spi­sy star­šie ako rok 2015 a tres­tné vô­bec.

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

Zákaz diskusie ako nový trestný čin

Ďalší článok

Boj proti korupcii a likvidácia politických oponentov. Poučenie z Brazílie