Návrh členiek súdnej rady na zaujatie stanoviska

32 prečítaní

Bod programu:

Vyjadrenie predsedu súdnej rady a stanovisko súdnej rady k článku v Plus7 dní dňa 14.04.2023 pod názvom „Tajomné  miesto: Lipšic pred rokmi navštevoval cigarový klub SIS. Pre toto ním opovrhuje.“

Odôvodnenie:

Bod programu navrhujeme zaradiť na základe zverejneného článku v Plus7 dní,  dňa 14.04.2023 pod názvom „Tajomné miesto: Lipšic pred rokmi navštevoval cigarový klub SIS. Pre toto ním opovrhuje.“

Predovšetkým je potrebné, aby predseda súdnej rady podal súdnej rade vysvetlenie v nasledovných smeroch: kedy, na základe akého zákonného oprávnenia či ktorého uznesenia súdnej rady sa zúčastnil stretnutia v SIS, s kým konkrétne, akú kompetenciu tým realizoval, prečo nebola súdnej rade z tohto stretnutia, či stretnutí predložená správa. Prečo bolo potrebné „si ujasniť, ako vyžadovať informácie a ako s nimi nakladať“ Prečo bolo potrebné predsedom súdnej rady navštíviť SIS a nechať si vysvetliť ako neporušiť zákon.

Navrhnuté uznesenie odôvodňujeme s poukazom na judikatúru ESĽP „Podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva prostriedky tajného dohľadu nad občanmi, ktoré sú typické pre policajný štát, sú tolerovateľné podľa dohovoru len potiaľ, pokiaľ     sú striktne nevyhnutné pre ochranu demokratických inštitúcií, za výnimočných podmienok  nevyhnutnosti v demokratickej spoločnosti v záujme národnej bezpečnosti a/alebo na predchádzanie nepokojom a zločinnosti, pričom v súlade s dohovorom je len taký systém dohľadu, v ktorom existujú primerané a účinné záruky proti zneužitiu (Case of Klass and Others v. Germany, § 41, 42 a nasl.)“.

Návrh uznesenia:

Súdna rada Slovenskej republiky, ako ústavný orgán sudcovskej legitimity,  plniac si úlohy v oblasti ochrany nezávislosti súdnictva,

berúc do úvahy, že v štátoch Európskej únie nie je štandardom, aby sa tajné služby podieľali na preverovaní sudcov a mohli tak ovplyvniť prístup k sudcovskej funkcii,

pripomínajúc, že medzi kritériá individuálnej nezávislosti sudcov patrí  okrem spôsobu ustanovovania sudcov do funkcie, dĺžky funkčného obdobia sudcu, nezávislého vystupovania, aj existencia záruk proti vnútorným aj vonkajším vplyvom na sudcu,

konštatuje, že individuálne stretnutia predsedu a podpredsedu súdnej rady s príslušníkmi tajných služieb k otázkam preverovania sudcov musia byť vykonané spôsobom vylučujúcim zdanie neštandardnosti a možného nezákonného vplyvu tajných služieb na súdnictvo ako celok alebo  na individuálnych sudcov.

Súdna rada na zabezpečenie rovnakého prístupu všetkých členov súdnej rady k informáciám ukladá predsedovi a podpredsedovi súdnej rady, aby o obsahu stretnutí s príslušníkmi tajných služieb riadne a včas informovali všetkých členov súdnej rady a týchto sa účastnili len na základe poverenia udeleného súdnou radou ako kolektívnym orgánom.

Dana Jelinková Dudzíková             Marcela Kosová                  Ayše Pružinec Eren

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

„Už nechceme spravodlivosť, ktorá nenaslúcha a všetko meria“

Ďalší článok

TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 74/23

Latest from Články

TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 74/23

 TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 74/23V Luxemburgu 4. mája 2023 Návrhy generálneho advokáta vo veci C-148/22 | Commune d’AnsNávrhy, ktoré predniesol