pero

Prepis a postrehy zo zasadnutia súdnej rady 14.02.-15.02.2023

156 prečítaní

Vážení kolegovia,

pre tých, ktorých zaujíma dianie v Súdnej rade posielam prepis z prvého dňa 14. 02. 2023 druhého tohtoročného zasadnutia a na úvod som pre Vás vybrala tieto body:

Na úvod prvého dňa nám bolo oznámené, že každému členovi bola zriadená poštová schránka (zrejme reakcia na rozpravu k bodu programu – Podanie Advokátskej kancelárie Škubla a partneri zo dňa 26. 09. 2022 a dôvody jeho predloženia členom súdnej rady až dňa 19. 10. 2022, zaradeného na zasadnutie súdnej rady dňa 16. 11. 2022).

Zaujímavé bolo prerokovanie návrhu programu na toto zasadnutie z dôvodu, že Dana Jelinková navrhla vypustiť z programu bod, ktorým mala byť „Informácia o písomnom napomenutí sudcu Patrika Števíka predsedom Okresného súdu Bratislava II a o stanovisku Sudcovskej rady Okresného súdu Bratislava II.

V rozprave Marcela Kosová uviedla, že podporuje návrh stiahnuť tento bod z programu, pretože máme postupovať podľa čl. 4 bod 3 Zásad sudcovskej etiky, a preto si nevie predstaviť, prečo by sme mali prerokovávať práve jedného sudcu a ísť inak, ako pri iných rozhodnutiach, keď navyše predseda súdu ani nie je povinný nám doručovať svoje rozhodnutia a doručil nám ho iba z dôvodu, aby nás oboznámil a nie na to, aby sme mimo zákonný rámec prerokovávali tento bod. Uviedla, že z ničoho nám nevyplýva možnosť prerokovať napomenutie predsedom súdu, resp. vyjadrenie sudcovskej rady k prešľapu a poukázala na prijaté uznesenie na zasadnutí 15. 11. 2022, ktorým bola poverená Stála etická komisia na vypracovanie návrhu stanoviska k interpretácii čl. III ods. 1 a 8 Zásad sudcovskej etiky, ktoré by bližšie vymedzilo limity slobody prejavu sudkýň a sudcov (a hodnoty, ktoré je potrebné vážiť) vo vzťahu k vyjadreniam priamo adresovaným verejným funkcionárom.

Dr. Javorčíková povedala, že nemá problém s vypustením tohto bodu, pretože to vníma ako informáciu k podnetu do Stálej etickej komisie, navrhla zmeniť text uznesenia, že berieme na vedomie a neprerokovali sme to.

Marcela Kosová povedala, že poukazovala na nerovnaký prístup, pretože my sme si nesplnili povinnosť (súdna rada), zverejniť rozhodnutie predsedu súdu na webovom sídle a z ničoho nám nevyplýva povinnosť prerokovávať jedného sudcu, nakoľko ak, mali sme to robiť pri všetkých s tým, že nemáme právo brať to ako informáciu, pretože my s tým nemáme čo urobiť.

Dana Jelinková uviedla, že táto informácia prebehla médiami, zachytila ju v Denníku N a SME a myslí si, že ani sudcovská samospráva nepochybila (doručiť ich stanovisko súdnej rade), pretože svoje stanoviská majú zasielať priebežne.

Predseda súdnej rady uviedol, že zmyslom bolo informovať súdnu radu a táto informácia má jediný účel, ukázať verejnosti, že každý jej člen a každá jej členka boli o tom informovaní, nič iné. Povedal, že by si ani nedovolil a akým právom by sme mali vstupovať do právoplatného rozhodnutia predsedu súdu. Procesné problémy vznikli, ale nie je to nič dramatické, avšak pokiaľ mu predseda okresného súdu adresoval pomerne arogantný email, tak mu odpovedal spôsobom, ktorý ukázal, že jednoducho si myslí niečo, čo nemá oporu v právnom predpise, ale ani to nie je nič dramatické, pretože on to nezobral nejako osobne.

Ja som v rozprave nadviazala na Marcelu s poukazom na uznesenie prijaté na zasadnutí súdnej rady dňa 15. 11. 2022 s tým, že nakoľko Stála etická komisia doposiaľ nepripravila žiadny výstup v zmysle tohto uznesenia, nerozumiem zaradeniu tohto bodu do programu zasadnutia, keďže to uznesenie sa netýka sudcu Števíka, ale všeobecnej formulácie prijatia Zásad sudcovskej etiky k článku III ods. 1 a 8. Poukázala som na to, že v mailoch medzi členmi súdnej rady sme písali, že doposiaľ nepoznáme odpoveď na otázku, či predseda súdnej rady vyzval predsedu OS BA II alebo sudcovskú radu tohto súdu, či sa sudcom Števíkom zaoberala. Pripomenula som, že sudcovská rada OS BA II rozhodla o Števíkovi dňa 25. 10. 2022 a predseda OS BA II dňa 26. 10. 2022 napomenutím a my sme to mali na programe zasadnutia až v novembri, a preto som nerozumela, odkiaľ mala vedieť sudcovská samospráva dvojky a predseda tohto súdu, že my takéto niečo ideme riešiť na zasadnutí v novembri. Poukázala som na to, že my sme sa dozvedeli o napomenutí sudcu Števíka, resp. o tom, že už bol „vyriešený“ vďaka reakcii sudcovskej rady OS BA II na rozhovor predsedu súdnej rady v denníku SME zo dňa 02. 01. 2023, kde na otázku moderátorky odpovedal, že vo vzťahu k sudcovi Števíkovi neurobil predseda OS BA II nič a ani sudcovská rada tohto súdu mu nič nedala vedieť. Uviedla som, že to bol dôvod, pre ktorý sudcovská rada reagovala na uvedené tvrdenia v rozhovore listom, doručeným predsedovi súdnej rady spolu s danými rozhodnutiami.

Mgr. Kosová povedala, že pokiaľ predseda súdnej rady tento bod nepredložil na prerokovanie, tak nerozumie, prečo je v návrhu uznesenia uvedené, že súdna rada po prerokovaní prijíma…K tvrdeniu predsedu súdnej rady, že predseda OS BA II napísal pomerne arogantný mail poukázala na začiatok jeho odpovede, kde v prvej vete uviedol, že poukazuje na to, že predseda OS BA II nepozná platné právo a zároveň poukazoval na skutočnosti, ktoré nesúviseli s jeho povinnosťami a na ustanovenia, ktoré vôbec nemali súvis s predsedom OS BA II a upozornila, že do tohto by sme radšej nemali ísť.

Dr. Majerník uviedol, že do momentu vystúpenia Marcely Kosovej a môjho bol presvedčený, že návrh vypustiť tento bod z programu podporí, avšak zdá sa, že my ilustrujeme to, že je potrebné sa o týchto veciach rozprávať. Následne povedal, že to podporí preto, lebo ak jediným dôvodom prerokovania tohto bodu malo byť ubezpečenie verejnosti, že si súdna rada všimla, že došlo k právoplatnému rozhodnutiu o disciplinárnom previnení sudcu Števíka, tak si myslí, že to bolo splnené a rovnako, ak jediným dôvodom bolo ubezpečenie verejnosti, že súdna rada si splní svoju povinnosť a publikuje na svojej stránke stanovisko sudcovskej rady OS BA II, tak si myslí, že došlo k splneniu tohto účelu. Povedal, že si tiež myslel, že pán predseda navrhol tento bod prerokovať z toho dôvodu, čo ostalo ukryté pred zrakmi verejnosti, že tu vznikla nejaká debata o tom, kto čo zistil a nezistil vo vzťahu k tomuto disciplinárnemu konaniu. Uviedol, že vypustenie tohto bodu podporí výlučne preto, lebo máme náročný program a stretol sa s viacerými ľuďmi mimo súdnej rady, ktorí mu vytkli, že sa súdna rada v poslednej dobe veľmi často zaoberá sama sebou, a bol by rád, keby sme sa teraz zaoberali tými náročnými bodmi, ktoré máme, pretože preňho je táto kauza uzavretá. Poukázal na to, že o tom informovali aj denníky a nevidel v tom ani nič zlomyseľné, navrhnúť tento bod programu, pretože súdna rada je tu od toho, aby posilovala dôveryhodnosť súdnej moci a informácia o tom, že pán sudca Števík bol disciplinárne potrestaný napomenutím prispieva k tomu. Uviedol, že zahlasuje za vypustenie a je to posledná vec, čo k tejto veci povie.

Marcela Kosová sa ohradila voči tvrdeniu o zlomyseľnosti, pretože ani jedna z nás nepovedala, že by tu mal predseda súdnej rady alebo podpredseda nejaký zlomyseľný popud, keďže sme hovorili o tom, že z nášho pohľadu nerobili to, čo nám ukladá organizačný a rokovací poriadok, zákon, ale urobili niečo nad rámec. Zdôraznila, že nakoľko tu nikto nehovoril o zlomyseľnosti, bola by rada, aby sa nám nepodsúvalo niečo, čo sme nepovedali.

Dr. Berthothyová povedala, že by sa chcela opýtať, že či je stanovisko sudcovskej rady OS BA II už zverejnené na stránke súdnej rady, pretože ona ho tam zatiaľ nenašla (moja poznámka: Marcela Kosová už vo svojom prvom vstupe namietala práve to, že ich stanovisko stále zverejnené nie je), pretože ak by bolo zverejnené, tak by bol tento bod programu nadbytočný, ale aj z dôvodov, ktoré uviedol Andrej (Majerník), zahlasuje za jeho vypustenie, pretože sa rovnako na ňu obracajú mnohí sudcovia s tým, že namiesto toho, aby sme riešili problémy justície, sa zaoberáme samy sebou.

Dr. Gandžala povedal, že stanovisko sudcovskej rady OS BA II nie je zverejnené práve z dôvodu prerokovania tohto bodu programu, pretože ak by sa schválil tento bod, tak by to bol odraz v konkrétnom uznesení.

Dr. Jelinková poukázala na to, že na zverejnenie stanoviska sudcovskej rady nepotrebujeme uznesenie súdnej rady. Pre informáciu verejnosti doplnila, že Stála etická komisia je v štádiu precíznej prípravy na prípravu odpovede na túto etickú dilemu, ktorá by mala pokryť viaceré otázniky s tým, že ju spolu s kolegyňou Berdisovou majú vypracovať do konca mája a reálny výstup je možné očakávať možno na jeseň a možno aj to je optimistická prognóza a je možné, že výsledkom bude, že sudca Števík nič neporušil v zmysle toho, čo tam bude uvedené, v zmysle tých všeobecných mantinelov s tým, že pre ňu nebude limitujúci tento konkrétny prípad, ale pôjde všeobecne cez rozhodnutia najvyšších súdnych autorít a rozhodnutia medzinárodných organizácii, čo bude všeobecný manuál. Uviedla, že ju veľmi mrzí komunikácia medzi vedením súdnej rady a predsedom OS BA II, pretože pokiaľ predseda súdu dával informácie za určitým účelom a v nejakej viere, že budú použité tým smerom, že namiesto toho, aby sme my vysvetlili, ako sme to mysleli, tak ešte naňho zaútočíme, že je neschopný, resp., nepozná právo a myslí si, že nechať to v tejto rovine, je nešťastné.

Predseda súdnej rady povedal, ženemusíme vypustiť tento bod programu, pretože sme ho prerokovali.

Dr. Gandžala dal následne hlasovať o návrhu dr. Jelinkovej a Marcely Kosovej, vypustiť tento bod z programu. Hlasovanie o vypustení tohto bodu programu dopadlo tak, že bod bol vypustený.

ZA jeho vypustenie totiž hlasovali 15 – ti prítomní a zdržali sa traja: Ľudovít Bradáč, Lajos Mészároš a Peter Bebej.

Dr. Gandžala následne uviedol, že po prerokovaní prvého bodu programu ho požiadal člen súdnej rady doktor Bradáč o slovo, ktoré mu udelil.

Dr. Bradáč povedal (budem pre istotu citovať zo zvukového záznamu), že chcel s týmto vystúpiť už v decembri, potom si ale povedal, že nebude kaziť sviatky, potom s tým chcel vystúpiť v januári a povedal si, že snáď sa to zlepší. Uviedol, že s tým vystúpi teraz, pretože si potrebuje do istej miery vyčistiť stôl. Povedal, že si iste pamätáme na ikonickúscénu z filmu Pelíšky, keď učiteľka Holubová povedala rodičom na rodičovskom združení, že „v poslední době sa nám tady objevil takovej nešvár a žáci používajú sprostá slovíčka a napísala to tabuľu a parafrázujúc túto scénku by povedal, že posledného pol až trištvrte roka sleduje takýto nešvár v úvodzovkách, pretože sa tu začali používať také zvláštne slovíčka a to „politický nominant“ a strašne rád by dal do pozornosti autorom tohto vyjadrenia, že ústavný konštrukt je nám jako jasný. Nedávno sme oslávili dvadsiate výročie založenia súdnej rady ako ústavného orgánu a v tom konštrukte je jasne povedané ako vznikla táto súdna rada a z akých členov, teda zástupcov sudcov a potom jednotlivých mocí v štáte. Politický nominant výraz má takú konotáciu na niečo dosť negatívne v našej spoločnosti, lebo všetko čo sa týka politiky je také nejaké špinavé  a on to cíti, vníma ako nejaký pejoratív. Ja som tuto ako nominant vlády, ako jeho kolegyne (moja poznámka: Dr. Mišíková a dr. Javorčíková), sú tu nominanti parlamentu (dr. Majerník, prof. Mazák a dr. Svetlovská), prezidenta (dr. Mészároš a dr. Berthothyová) a prezidentky (dr. Berdisová). Bolo by profesionálne korektné, keby sme sa takto oslovovali, keď už sa nevieme osloviť menom, prezývkou alebo niečím iným, ale označovať v oficiálnych dokumentoch, korešpondencii, na zasadnutí súdnej rady ich ako politických nominantov jeho osobne dosť uráža a štve a už minule sa aj Andrej (Majerník, pozn.) k tomu vyjadril v tom zmysle, že to je také nálepkovanie. Povedal, že on si myslí, že je to ešte čosi viac ako nálepkovanie s tým, že so všetkou mierou akéhosi pokoja a mieru v duši žiada ctené kolegyne, aby nejak prehodnotili tento svoj prístup, pretože či tu budeme dlhšie alebo kratšie spolu rokovať, malo by to byť v rovine akejsi korektnosti a (nerozumela som posledné slovo).

Prihlásila sa dr. Jelinková, ktorej dr. Gandžala povedal, že toto nie je oficiálny bod programu a požiadal ju o stručnosť.

Uviedla, že musí protestovať, pretože ideme mimo rokovací poriadok, sú to veci, ktoré sme si mohli verejne ale aj neverejne vydiskutovať a vytkla predsedajúcemu, že kolegovi dá slovo nad rámec schváleného programu a ju dá pod tlak, že má reagovať stručne s tým, že chcela reagovať mierumilovne, ale už prestala pociťovať túto motiváciu. Uviedla, že pre ňu „politický nominant“ neznamená nič negatívne, vláda, parlament a prezidentka sú pre ňu politici a tento výraz pre ňu znamená to, kto ich nominoval do funkcie, v ktorej sa nachádzajú a pokiaľ sa ich to dotýka, berie to na vedomie, bude si dávať pozor na jazyk, ale nerozumie teraz tomuto ľudovému monster procesu, keď tu máme preberať Záleskú a pred chvíľou sme si povedali, že riešime samých seba, miesto problémov súdnictva, takže na najbližšie zasadnutie, keď bude chcieť prehovoriť k ľudu nad rámec, tak si dovolí prísť a požiadať o slovo a dodala, že ide o zneužívanie tejto pôdy.  

Bodom č. 3 bolo v poradí štvrté prerokovanie podnetu dnes už bývalého predsedu Okresného súdu Bratislava III JUDr. Romana Fitta k zásahu NAKA dňa 25. 04. a 26. 04. 2022 na tomto súde.

Idem na to:

Návrh nášho uznesenia (Marcela Kosová Dana Jelinková a ja) spracovala Marcela Kosová, doručila Vám ho minulý týždeň a na zasadnutí ho aj predniesla a odôvodnila.

Uviedla, že sme sa k tomuto podnetu (zo dňa 29. 04. 2022) vrátili z dôvodu, že Vyjadrenie NBÚ z júna minulého roka (21. 06. 2022), ktorý sa vyjadril k povinnosti mlčanlivosti a k povinnosti uchovávať veci v tajnosti, sa už na zasadnutí Súdnej rady prejednávalo, pričom NBÚ dospel k záveru, že nie je možné, aby bol vydaný vyšetrovací spis a utajovaná príloha bez toho, aby boli sudcovia zbavení mlčanlivosti a povinnosti uchovávať veci v tajnosti a aj keby tak chceli urobiť, tak nemôžu, pretože by sa jednoduchým úkonom OČTK, a to výzvou na vydanie veci, prípadne prehliadkou prelomila táto zásada. Uviedla, že NBÚ vo svojom Vyjadrení poukázal aj na § 35 zákona o utajovaných skutočnostiach a zároveň konštatoval, že pokiaľ OČTK disponujú informáciou, že žiadajú o vydanie veci, ktorá podlieha režimu utajenia, zo zákona majú vedieť, že tak urobiť nemôžu.

Marcela Kosová poukázala na to, že Úrad inšpekčnej služby vo vzťahu k príslušníkom NAKA, ktorí priamo realizovali tieto úkony na OS BA III, vo svojom rozhodnutí (pozn. zo dňa 11. 10. 2022, ČVS: UIS-158/OPOZ-2022) nekonštatoval spáchanie trestného činu z dôvodu absencie subjektívnej stránky spôsobiť škodu a uviedla, že nemá problém s tým súhlasiť, pretože my sme ani netvrdili, že tam išlo o nejaký zlý úmysel a nebazírovali sme na tom, že príslušníci NAKA musia byť postihnutí z hľadiska inštitútov trestného práva. Zdôraznila, že sa už na predchádzajúcich zasadnutiach vyjadrila, že našou úlohou nie je domáhať sa ich potrestania akoukoľvek formou, či už v trestnoprávnej rovine alebo formou disciplinárneho postihu, pretože my to máme posudzovať z pohľadu justície, a preto pre nás nie sú dôležité ani mená zasahujúcich príslušníkov.

Zhrnula, že podstata tohto rozhodnutia spočíva v tom, že príslušníci NAKA nepostupovali v súlade s Trestným poriadkom, pretože, a toto má význam aj z pohľadu rozhodnutia bývalej ministerky, ktorým odvolala predsedu OS BA III, nakoľko ÚIS konštatoval, že príslušníci NAKA prišli za zákonnou sudkyňou okolo 13, 30 hod. dňa 25. 04. 2022, kde prebiehala komunikácia v spisovej kancelárii a ktorá im odmietla vydať vyšetrovací spis a utajenú prílohu, odvolávajúc sa na povinnosť mlčanlivosti a povinnosť uchovávať veci v tajnosti s tým, že v tom momente sa v spisovej kancelárii vyskytol Roman Fitt ako sudca a nie ako predseda súdu a išiel si riešiť svoje veci vo svojom senáte, keďže toto bol jeden z dôvodov jeho odvolania, že nezasiahol do tejto komunikácie.

Uviedla, že keď NAKA neuspela, tak sa vrátili v ten istý deň okolo 17, 30 – 18 hod., kedy boli na súde už iba vrátnici, a kontaktovali predsedu súdu telefonicky cez vrátnika a povedali mu, že chcú vyriešiť vec tak, aby nemuselo prísť k prehliadke, teda k zaisťovacím úkonom a žiadali vydať tento spis, avšak mu neoznámili, že mu chcú doručiť príkaz na prehliadku, tvrdili iba, že to chcú nejako vyriešiť. Predseda súdu im oznámil, že im spis nevydá, pretože nie je na to oprávnený a ani zákonným sudcom. Príslušníci NAKA na to stiahli službukonajúceho sudcu, ktorý rovnako nebol kompetentný, pretože povinnosti službukonajúceho sudcu v prípravnom konaní sú úplne iné, ako riešiť takéto veci, ale napriek tomu sa na súd dostavil a rovnako im povedal, že im nemôže vydať ani jeden spis, pretože nie je zákonným sudcom a časť z toho je utajovaná vec, a porušil by povinnosť mlčanlivosti a povinnosť uchovávať veci v tajnosti, na čo mu oznámili, že síce majú príkaz na prehliadku, ale nebudú mu ho doručovať, lebo nechcú ísť touto cestou, t. j. stále to bolo v situácii, keď sa o pol šiestej večer NAKA domáhala vydania veci, nie príkazom na prehliadku od všetkých troch subjektov (najprv zákonná sudkyňa, večer predseda súdu a následne službukonajúci sudca). Dohodli sa, že sa dostavia na súd na druhý deň o 8 ráno, prišli však už o 6,45 hod., teda v čase, keď tam neboli ani príslušníci ZVJS, iba vrátnik a keď sa dostavil predseda súdu, tak mu doručili iba príkaz na vydanie veci a nie príkaz na prehliadku a keď to odmietol, tak pristúpili k prehliadke a predseda súdu, aby nedošlo k eliminovaniu činnosti celého súdu, sa sústredil na ten jeden spis, ktorý im bol v rámci prehliadky odovzdaný.

Poukázala na to, že Úrad inšpekčnej služby konštatoval, že príslušníci NAKA postupovali v rozpore s Trestným poriadkom, pretože napriek tomu, že prvý krát neuspeli s výzvou na vydanie veci, majúc už podvečer príkaz na prehliadku budovy súdu, opakovane sa domáhali zaistenia tohto spisu cez úkon – vydanie veci a nepristúpili k tomu, aby rovno použili príkaz na prehliadku budovy súdu.

Marcela Kosová v súvislosti s týmto priebehom pochválila príslušníka NAKA, že napriek tomu, že disponoval príkazom na prehliadku, nevyužil to práve z dôvodu, aby nenarušil chod celého súdu a snažil sa k spisu dostať inak, čo však neznamená, že týmto postupom nešiel v rozpore s Trestným poriadkom s tým, že kvituje rozhodnutie ÚIS v tom smere, že subjektívna stránka, teda úmysel spôsobiť škodu zistená nebola, s čím súhlasí.

Uviedla, že pri zhodnotení všetkých týchto skutočností musíme dospieť k záveru, že konaním sudcov OS BA III nedošlo k ničomu, za čo by mali byť ostrakizovaní a už vôbec nie v konaní predsedu OS BA III JUDr. Romana Fitta do takej miery, aby bolo konštatované, že nezvládol svoje manažérske schopnosti, pretože sa nedostavil na súd podvečer (dňa 25. 04. 2022 o 17,30 hod. do 18 hod.), aby vydal spis, keď mu ministerka dokonca vytýkala, že nezadržal utajované prílohy na súde, čo je v absolútnom rozpore so zákonom o ochrane utajovaných skutočnostiach, pretože neexistuje, aby niekto svojvoľne z akéhokoľvek dôvodu držal utajovanú prílohu, keď táto má byť vrátená pôvodcovi (SISka alebo inštitúcia, ktorá ju poskytla), nakoľko to nie je majetok okresného súdu a sú tam extrémne špeciálne postupy, ako sa s týmto pracuje a ak by predseda súdu dokonca podržal spis, tak už z Vyjadrenia NBÚ vyplýva, že by porušil zákon a mohlo by mu byť odňaté oprávnenie držať v budove súdu takéto spisy, čo vôbec nie je pre jeden súd sranda.

Poukázala na to, že preto bolo členom Súdnej rady doručené toto uznesenie (návrh tohto bodu programu s návrhom prijať navrhované uznesenie), keďže toto isté prejednávame tretí alebo štvrtý krát a stále sa „tvárime“, že ešte niečo potrebujeme, avšak z nášho pohľadu už máme konštatovanie dvoch inštitúcii (NBÚ a ÚIS), že sudcovia ani predseda súdu nemohli vydať spis, že NAKA nepostupovala v súlade s Trestným poriadkom, nikto však netvrdí, že spáchali trestný čin, ale zvolili postup, ktorý nebol kóšer, a preto navrhla prijatie navrhovaného uznesenia.

Dr. Majerník ako prvý v rozprave povedal, že je prekvapený, pretože tento návrh uznesenia mu doposiaľ doručený nebol (dr. Gandžala pred ním skonštatoval, že uznesenie bolo doručované mailom dňa 13. 02. 2023 všetkým členom súdnej rady), a preto nezachytil celý text uznesenia a požiadal o jeho doručenie, pretože je to preňho prekvapivé, i keď sa cez víkend snažil na tento bod programu pripraviť.

Dr. Gandžala poukázal na to, že uznesenie bolo doručené dňa 13. 02. 2023 a okolo 13, 45 hod. bolo nahraté do systému, na čo dr. Majerník povedal, že sa mu to nezdá korektné.

Marcela Kosová povedala, že to bolo oznámené všetkým členom Súdnej rady v pondelok o 14 hod. a pripomenula, že nie je zákonnou povinnosťou a neukladá to ani rokovací poriadok Súdnej rady, predkladať návrh uznesenia vopred s tým, že my sme modifikovali návrh uznesenia práve z dôvodu, že predseda medzičasom zabezpečil rozhodnutie ÚIS a museli sme sa s ním oboznámiť. Zdôraznila, že ak niekto navrhne uznesenie, je to nad rámec povinnosti navrhovateľov, pretože nemusí byť súčasťou navrhovaného bodu programu.

Dr. Javorčíková povedala, že navrhované uznesenie je veľmi náročné, pričom je oboznámená iba s tým, čo je nahraté a považuje za korektné, aby mali primeraný čas a nestačí jej, že jej teraz niečo doručíme a na kolene bude čítať také dlhé uznesenie, aby sa s tým vedela vysporiadať. Uviedla, že to včera nečítala a nevie, či to bolo alebo nebolo doručené, ale keď k tomu chceme pristúpiť korektne a dôsledne, tak by sme mali mať na to čas, aby sme to nezmietli zo stola a navrhla, aby to bolo korektné, pripraviť to na nasledujúci deň.

Predseda Súdnej rady povedal, že oceňuje úvodné slovo Marcely Kosovej. K navrhovanému uzneseniu uviedol, že je potrebné sa vrátiť k podnetu bývalého predsedu OS BA III, ktorý žiadal, aby sme rokovali o tom, či došlo postupom vyšetrovateľov NAKA k zásahu do nezávislosti tohto súdu a nemáme rokovať o tom, čo je v návrhu tohto uznesenia (toho, ktoré sme my navrhli), ktorého predmetom sú všeobecné princípy, ktoré by dokázal podporiť, avšak predmetom je od počiatku to, či vyšetrovatelia NAKA zasiahli do nezávislosti súdu a na to potrebujeme mať výsledok disciplinárneho konania, ktoré ešte nie je uzavreté. A my sme sa aj zaviazali, že budeme čakať na výsledok riešenia trestného oznámenia a na výsledok disciplinárneho konania, čiže pod to, čo povedala Marcela sa podpisuje, ale je to iná rovina a on na ňu nie je pripravený a nemyslí si, že sa dokáže pripraviť do zajtra, pretože ak by mal to uznesenie podporiť, čo sa nedá vylúčiť, tak by musel mať najprv vyriešenú otázku, ktorá bola položená Súdnej rade Slovenskej republiky, lebo my tu otázku nemôžeme obísť, musíme povedať, či došlo k zásahu vyšetrovateľmi alebo nie a potom môžeme rokovať o tom, čo bolo predložené. Ale dnes to nie je ochotný, on to včera dostal, to je pravda, ale keď to prečítal, tak si uvedomil, že došlo k odkloneniu od tohto predmetu konania, ktorý tu vznikol v dôsledku podnetu bývalého predsedu OS BA III.

Dr. Majerník  reagoval na Marcelu Kosovú s tým, že v žiadnom prípade netvrdil, že došlo k porušeniu zákona iba povedal, že je to tak vážne, že by si to vyžadovalo viac času s tým, že je ochotný sa aj teraz k tomu postaviť čelom a vie presne, pretože to teraz rýchlo prešiel, ktorú časť vie podporiť a akú nie, takže tu naozaj nebude robiť obštrukcie, ak má k tomuto smerovať nejaká takáto výhrada.

Dr. Jelinková povedala, že si myslí, že došlo k pochybeniu na strane administratívy, resp. kancelárie Súdnej rady, pretože ak príde niečo nové, tak príde upozornenie, že sa k niektorému bodu niečo nové nahralo a je pravdou, že včera nič také doručené nebolo, jej iba prišlo, že je to zaradené a je to zverejnené, ale osobitný notifikačný email nedostala. Zopakovala, že tento bod programu sme navrhli opätovne, pretože už to bude rok s tým, že jej subjektívny pocit je taký, že Súdna rada sa doteraz k tejto otázke zachovala alibisticky a nezaujala k tomu žiaden postoj. Povedala, že si váži prácu každého jedného policajta, aj príslušníkov NAKA, sú to úspešní žalobcovia v ich správnych súdnych konaniach, nie je to kritika nikoho konkrétneho a pokiaľ sa k tomuto nezaujme jednoznačné stanovisko, tak podporujeme kultúru rešpektu represívnych zložiek bez ohľadu na to, či sú dodržané zásady právneho štátu alebo nie a s týmto nevie žiť.

Ja som sa pripojila k Dane Jelinkovej a aj k návrhu dr. Javorčíkovej, aby sa mohli oboznámiť s navrhovaným uznesením s poznámkou, že od 18. 05. 2022 (zasadnutie Súdnej rady, na ktorom bol prvý krát prerokovaný podnet dr. Fitta) nebola Súdna rada schopná zaujať žiadne stanovisko k podnetu predsedu OS BA III a správne predseda Súdnej rady poukázal na pointu tohto podnetu, ktorým žiadal vtedy predseda OS BA III vyjadriť sa, či došlo k zásahu do nezávislosti súdnej moci konaním OČTK. Uviedla som, že 18. 05. 2022 tu odznelo (zasadnutia som sa zúčastnila ako verejnosť), že súdna rada potrebuje ešte stanovisko NBÚ, po jeho doručení tu na zasadnutí v júli zase odznelo, že nakoľko prokuratúra vyhodnotila podnet dr. Fitta, vtedy už odvolaného z funkcie predsedu súdu, ako trestné oznámenie, a bolo to postúpené do Trnavy, tak sa žiadalo čakať na výsledok vyšetrovania (konkrétne to navrhol dr. Mészároš). Poukázala som na to, že teraz tu už máme aj rozhodnutie Úradu inšpekčnej služby a obe zložky (NBÚ aj ÚIS) konštatovali, že k nezákonnému postupu zo strany OČTK došlo, pretože vopred nepožiadali o súčinnosť a nátlakovým spôsobom tri krát žiadali o vydaniu spisu a jeho utajenej prílohy. Uviedla som, že pokiaľ sa tu kolega Bradáč ohradzuje voči tomu, že je nami, pretože si myslím, že mal na mysli nás tri, označovaný za politického nominanta, tvrdiac, že oni sú právnici, tak som dala do pozornosti, že v sudcovskej obci je od apríla 2022 tento postup Súdnej rady vnímaný ako alibistický a vnímam to rovnako aj ja, ako snahu vyhnúť sa nejakému konkrétnemu výsledku. Poukázala som na to, že v apríli 2022, keď došlo k zásahu a keď dr. Fitt podal tento podnet, ktorý bol doručený Súdnej rade rovnako v apríli, tak dokonca odzneli hlasy, že dr. Fitt bude potrestaný, avšak my sme tejto predpovedi neverili a dnes vieme, že sa tento „vizionár“ nemýlil. Uviedla som, že dr. Fitt bol z nezmyselných a vymyslených dôvodov poslankyňou Kolíkovou potrestaný tvrdiac, že zlyhal manažérsky a sudcovská obec, keď Ludvík Bradáč, ktorý je bývalý sudca má možno ešte nejaké interakcie zo strany sudcov a vníma jej nálady, ktoré sú také, že Súdna rada sa vykašle na sudcu, ktorý sa na ňu obráti v takejto kauze, o ktorej sa aj dr. Mišíková kedysi vyjadrila, že za svoju 40 prax takéto niečo nikdy nezažila. Apelovala som na to, aby sme sa k tomu, ako to povedal dr. Majerník, postavili konečne čelom a navrhla som hlasovať, aby sa ukázalo, kto je za čo. Navrhla som vydiskutovať si obsah uznesenia, ktoré im nebolo včera doručené s tým, že chápem, že nemali čas sa s ním oboznámiť, ale je najvyšší čas, aby sme to prijali, napriek tomu, že aj na nasledujúci deň je bohatý program zasadnutia, pretože ak toto, čo tu visí už 10 mesiacov nehorí, tak to bude opäť signál sudcovskej obci, že postoj Súdnej rady, resp. jej politických nominantov, keďže zo strany sudcovských nominantov nič také neodznelo, je zamiesť to pod koberec.

Dr. Mišíková sa plne stotožnila s prednesom Marcely Kosovej týkajúceho sa toho, že príslušníci NAKA nezákonne zasiahli s tým, že problém nevidí tak členitý a veľmi zložitý, pretože to tu bolo jasne vysvetlené, že jednoducho chceli, aby bez zaviazania k mlčanlivosti vydali spis a utajenú prílohu. Uviedla, že je to podľa nej úplne jasná vec a nemyslí si, že je to náročné rozhodovanie a je jasné, že postup sudcov OS BA III bol správny, že to nevydali. Poukázala na to, že tu máme podklady z NBÚ, ktorý je jediným útvarom, ktorý sa k tomuto vyjadruje, a preto nevidí žiadny veľký právny problém, ktorý by sme tu museli vyriešiť, nakoľko tá vec je práve na tomto založená tak, ako tu už bolo prezentované Marcelou Kosovou.

Marcela Kosová k obsahu navrhovaného uznesenia uviedla, že jeho podstatou je, či bolo alebo nebolo zasiahnuté do súdnej moci, tak v prvom odseku (prvý odsek sme navrhli v tomto znení: pripomína, že pravidlá ochrany utajovaných skutočností a manipulácie s utajovanou skutočnosťou sa musia dodržiavať bez výnimky, a teda aj pri aplikácii jednotlivých inštitútov Trestného poriadku orgánmi činnými v trestnom konaní a súdom, a to v ktoromkoľvek štádiu konania. Neexistuje žiadna výnimka, ktorá by umožňovala osobe viazanej povinnosťou mlčanlivosti o utajovaných skutočnostiach poskytnúť informácie orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu bez predchádzajúceho oslobodenia od tejto povinnosti) sme sa to snažili korektne napísať tak, aby sme priamo toto nekonštatovali vo vzťahu k OČTK práve preto, lebo sme v ich konaní nevideli zlý úmysel, alebo snahu poškodiť, ale je to formulované tak, aby bolo jasné, že pravidlá ochrany musia dodržiavať najmä v situácii, keď prídu na súd a žiadajú odtiaľ cez zaisťovací úkon vyšetrovací a utajovaný spis. Vysvetlila, že môžeme to teda preformulovať tak, že v prípade, ak sa o niečo takéto snažia, dochádza k zásahu do nezávislosti súdnej moci a môžeme to tam explicitne napísať, avšak prvý odsek hovorí o tom, aby sa toho OČTK vyvarovali, pretože toto je spôsobilé zasiahnuť a aj bolo a nielen tým postupom, ale všetkým tým, čo sa okolo toho dialo. Poukázala na to, že začali byť dokonca realizovaní sudcovia z dôvodu, že práve oni sa mali dopustiť trestného činu tým, že nevydali takéto spisya položila rečnícku otázku: to kde sme?

Predseda Súdnej rady povedal, že hovorí o odseku, ktorý začína tým, že „oceňuje“ (doplním obsah tohto odseku: oceňuje, že sudcovia takýmto zákonným postojom zabránili porušeniu osobitných právnych predpisov zakotvujúcich postupy pre oslobodenie od povinností zachovávať utajované skutočnosti v tajnosti a povinnosti mlčanlivosti, čím zabránili  zásahu do nezávislosti súdnej moci“), kde sa konštatuje čím zabránili zásahu do nezávislosti súdnej moci, pretože ak sa konštatuje, že ak sa zabráni zásahu, tak to znamená, že zásah bol urobený a to nie je pravda.

Prednes predsedu Súdnej rady ďalej citujem zo zvukového záznamu: „alebo až keď nie je to postavené na jasnom skutkovom základe, a toto namietal a toto si potrebuje premyslieť, pretože keď sa zabráni zásahu, tak to znamená, že došlo k zásahu a potom sa mu zabránilo. Ale to je niečo, čo skutočne by bolo treba vyriešiť tým spôsobom, že by toto uznesenie malo jednoznačne povedať, lebo toto uznesenie, prepáčte, keď to takto poviem, sa vracia k môjmu pôvodnému návrhu, v ktorom som povedal v bode 7, že takýto postup vyšetrovateľov NAKA, môže byť zásahom do nezávislosti súdnej moci. Ja som to prvý v máji navrhol, takže nie ja som spôsobil nejaké prieťahy, ale som pripravil materiály, kde sa to konštatovalo, že mohlo by to byť, ak teda porušili zákon. Vyšetrovateľ NAKA, ktorý postupoval podľa § 197 Tr. por. konštatoval, že vyšetrovateľ neprekročil svoju právomoc, je tam veta, neprekročil svoju právomoc, to ma tiež mätie, ale toto by som si chcel tiež vyjasniť, ale nejde o nič iné, len si to vyjasniť, pretože Andrej Majerník to dobre povedal, sú časti, ktoré tu ja podporím a sú časti, ktoré sú pre mňa diskutovateľné, ale najviac je diskutovateľné pre mňa, že neriešime ten predmet, ktorý nám tu predložil bývalý predseda OS BA III.

Marcela Kosová povedala, že to, čo sme navrhli, nie je ani zďaleka to, čo on navrhol prijať v máji, nakoľko celý čas razil tú premisu, že predseda OS BA III konal v rozpore so zákonom a mal byť súčinný, hoci nikdy o súčinnosť požiadaný nebol. Povedala, že keď to vydržalo 10 mesiacov, tak to zjavne vydrží aj ďalšie dva a možno sa po roku dopracujeme k tomu, že sa súdna rada konečne raz postaví za tých sudcov, ktorí svojim konaním naopak chránili nezávislosť súdnej moci a ak je problém v tom, že oceníme sudcov za takýto zákonný postup a že sa k tomuto postavili charakterne, tak tam môžeme doplniť, že čím zabránili ešte rozsiahlejšiemu zásahu do nezávislosti súdnej moci, lebo ten zásah opakovanou snahou opakovaným doručením je evidentný a viac sa nemáme o čom baviť. Povedala, že nech si to prejdú a snáď, keď tam zajtra vsunieme dve slová, tak to zvládnu.

Dr. Príbeľská navrhla o uznesení hlasovať po jednotlivých odsekoch zvlášť, pretože nemôže hlasovať za posledný odsek (posledný odsek bol formulovaný takto: „vyjadruje znepokojenie v tejto súvislosti z postupu bývalej ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej pri odvolaní Romana Fitta z postu predsedu Okresného súdu Bratislava III“.), pretože nemôže vylúčiť, že nebude zákonnou sudkyňou v tejto veci, ak bude podaná kasačná sťažnosť.

Dr. Javorčíková sa pripojila k dr. Príbeľskej, pretože správne konanie nevieme ako bude skončené, a preto by sme sa ako súdna rada k tomuto nemali vyjadrovať.

Dr. Svetlovská uviedla, že presne ako povedala Peťa a Katka chce, aby sa hlasovalo o uznesení po častiach, pretože aj ona má problém s posledným odsekom, ale o uznesení hlasovať chce a zároveň navrhla, aby sa hlasovalo už dnes, ak teda kolegovia zvládnu sa oboznámiť s týmto uznesením, nakoľko na druhý sa zasadnutia nezúčastní.

Dr. Jelinková povedala, že má úplne opačný postoj ako dr. Príbeľská, pretože sa zaoberala vnútornou etickou dilemou v súvislosti s dvoma poslednými odsekmi uznesenia, avšak pani ministerka povedala, že neodvoláva dr. Fitta v súvislosti s tým, že porušil zákon, teda v súvislosti so samotným meritom veci, ale preto, lebo sa nelegitimoval, nedodržal nejaké manažérske pravidlá, a preto dospela k záveru, že toto podporí, keďže pani Kolíková sa vyjadrovala k nejakej takej nadstavbe, k ústretovosti a takému proklientskému prístupu k príslušníkom dobýjajúcim sa do trezoru a k textu posledného odseku: že „vyjadruje znepokojenie… „ povedala, že ona vyjadruje znepokojenie nad komunikáciou ministerky, pretože si veľmi dobre pamätá ten moment, keď na 20. výročí súdnej rady (moja poznámka, dňa 10. 06. 2022), sme sedeli krásne vyobliekaní, mali sme krásny program a vypočuli sme si intelektuálne prejavy, ktoré sa jej páčili a teší sa, že sú zverejnené, a kam si pani ministerka prišla urobiť také menšie politické PR, pretože riešila aj napr. § 363, a zneužila tú pôdu, ale dobre, ona iné praktiky nepoznala, asi je to súčasťou jej politickej výbavy a prišli sme domov a dozvedeli sme sa, že síce na oslave 20. výročia vzniku súdnej rady krásne rečnila o právnom štáte, o súdnej moci, o rešpekte, následne si pobalila svoje kabelky a prišla na MS a jednoducho odvolala pána predsedu. Povedala, že jej osobne prišlo z toho fyzicky zle a vie, že nebola jediná, s viacerými si volala, že kde to teda žijeme, a ona sama si v mysli pod kolónku MS SR dala poznámku – odštepný závod NAKA bez toho, aby chcela na nich útočiť. Uviedla, že preto vyjadruje znepokojenie nad komunikáciou a postupom bývalej ministerky spravodlivosti pani Kolíkovej pri odvolaní Romana Fitta z postu predsedu OS BA III a je pripravená podporiť aj tento odsek, pretože tam nevidí kolíziu s tým, že sa táto vec prejednáva v správnom súdnom konaní.

Predseda Súdnej rady povedal, že bude navrhovať odloženie tohto bodu programu kvôli trom bodom navrhovaného uznesenia (mal na mysli tieto tri odseky: konštatuje, že postup sudcov a predsedu Okresného súdu Bratislava III, ktorí odmietli vydať vyšetrovací spis a jeho utajovanú prílohu na základe výzvy na vydanie veci orgánu činného v trestnom konaní, pričom neboli zbavení mlčanlivosti ani povinnosti zachovávať utajované skutočnosti v tajnosti, bol plne v súlade so zákonom, oceňuje, že sudcovia takýmto zákonným postojom zabránili porušeniu osobitných právnych predpisov zakotvujúcich postupy pre oslobodenie od povinností zachovávať utajované skutočnosti v tajnosti a povinnosti mlčanlivosti, čím zabránili  zásahu do nezávislosti súdnej moci, a tretí odsek vyjadruje znepokojenie v tejto súvislosti z postupu bývalej ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej pri odvolaní Romana Fitta z postu predsedu Okresného súdu Bratislava III, pretože bez právoplatného rozsudku v správnom súdnictve, je konštatovanie, že postup ministerky bol non lege artis a že neboli skutkové a právne dôvody na to, aby ho odvolala, sa nepohneme. My tu prejudikujeme rozhodnutie KS BA, prípadne NSS a to je veľmi nebezpečná pôda, pretože my toto keď povieme a KS BA alebo NSS dôjdu k záveru, že žaloba je neopodstatnená, tak by sme sa dostali do veľmi nepríjemnej situácie, roztvorili by sme nožnice medzi tým, či my máme právo rozhodnúť a tým, čo je výlučné právo, oprávnenie v súdnictve a navrhol odložiť tento bod programu tak, ako navrhla dr. Javorčíková.

Marcela Kosová povedala, že nech sa to teda kľudné odročí, avšak sa tu deformuje to, čo sme my navrhli, pretože v poslednom odseku sme nenavrhli vyjadriť znepokojenie nad tým, že bývalá ministerka odvolala predsedu súdu, pretože na to má nepochybne zákonné zmocnenie a môže ho odvolať, ak to uzná za vhodné, ale my sme tam navrhli prijať text, že vyjadrujeme znepokojenie z jej postupu, ktorý bol súčasťou odvolania Romana Fitta, t. j., nie sme znepokojení, že ho odvolala, ale z jej postupu. Poukázala na to, že odvolanie Romana Fitta sprevádzala zásadná mediálna kampaň pani ministerky ešte skôr, ako sa s ním rozprávala, keď v rozhovore s Monikou Tódovou z Denníka N, alebo v nejakom inom denníku uviedla, že má veľké pochybnosti a má veľa otázok na Romana Fitta, pričom jej vyjadrenia boli až dramatické. Poukázala na dve zasadnutia ústavnoprávneho výboru, na ktoré bola predvolaná pani Kolíková práve v súvislosti s odvolaním predsedu OS BA III a na ktorých postavila dr. Fitta do pozície ignoranta. Zdôraznila, že z textu uznesenia nevyplýva, že spochybňujeme to, že minister odvolal nejakého predsedu, ale vyjadrujeme znepokojenie nad postupom ministerky pri jeho odvolaní, a preto nijakým spôsobom nezasahujeme do toho, či správny súd povie, že bol zákonným spôsobom odvolaný alebo došlo k pochybeniu, keďže sme sa v návrhu vôbec nevyjadrili k tomu, že ho ministerka odvolala a tým mala niečo porušiť.

Dr. Bertothyová povedala, že predpokladá, že nikto z nás rozhodnutie ministerky o odvolaní predsedu OS BA III nevidel (mikrofóny nezachytili, že bola upozornená na to, že rozhodnutie o odvolaní je zverejnené od júna 2022) a nikto z nás zrejme nevidel ani žalobu, ktorú odvolaný predseda podal. V súvislosti s tým postupom uviedla, že správny súd preskúmava nielen rozhodnutie, ale aj zákonnosť postupu správneho orgánu pri vydávaní, čiže z toho pohľadu má aj ona problém s týmto posledným bodom programu (zrejme bodom uznesenia, moja poznámka), pričom pôvodne chcela podporiť návrh Petry Príbeľskej, aby sme hlasovali o každom bode samostatne, ale potrebovala by sa na to ešte bližšie pozrieť. K informácii, že rozhodnutie o odvolaní predsedu OS BA III pani Kolíkovou zverejnené je sa opýtala, kto ho posielal s tým, že ona ho k dispozícii nemá, ale práve z dôvodu, že je predmetom súdneho prieskumu a v kasačnom konaní sa môže dostať do pozície, že bude o kasačnej sťažnosti proti právoplatnému rozsudku KS BA  rozhodovať, sa v žiadnom prípade nemieni k tomuto vyjadrovať.

Dr. Javorčíková navrhla vzhľadom na to, že na druhý deň tu nebude Alenka Svetlovská, dr. Príbeľská a ani dr. Bertothyová, to preložiť na marcové, prípadne aprílové zasadnutie, tak ona nevie. Uviedla, že tu zajtra nebudú tri členky, ktoré sa k tomu chcú vyjadriť.

Dr. Mišíková vo faktickej uviedla, že síce nemá problém z dôvodu, aby sa členovia súdnej rady, ktorí sa nestihli s navrhovaným uznesením oboznámiť tento bod programu odročiť na iný termín, a opýtala sa, či by si to členovia súdnej rady nevedeli pozrieť dnes v priebehu zasadnutia alebo cez prestávku. K vystúpeniu dr. Bradáča poukázala na to, že problém vidí v tom, že kameňom úrazu je to, že ich verejnosť vníma ako predĺženú ruku politických strán a tých, ktorí plnia konkrétne politické pokyny, čo kategoricky odmieta. Povedala, že chce ubezpečiť, že nikto z nich tu nie je nejakým panákom politickej strany a všetci rozhodujú objektívne podľa znalostí tých vecí.

Dr. Príbeľská navrhla hlasovať dnes (14. 02. 2022) s tým, že by veľmi rada uznesenie podporila, avšak je absolútne vylúčené, aby hlasovala za posledné dva odseky, pretože ona s Elenou sú priamo zaangažované s tým, že v správnom súdnictve sa preskúmava predovšetkým zákonnosť postupu.

Dr. Jelinková poukázala na to, že predseda súdnej rady definoval tento ústavný orgán sudcovskej legitimity ako politicko-odborný orgán, pričom keď začali pôsobiť v súdnej rade povedal, že na pravej strane sedia politickí neviem čo a na druhej odborní s tým, že to chcel premiešať, ale zostalo to tak, ako to zostalo. Uviedla, že zmena ústavy bola prijatá tak, ako bola prijatá, keď dr. Berdisová nám vysvetlila ako rozmýšľali s pani ministerkou Kolíkovou, keď dávali odvolateľnosť z akéhokoľvek dôvodu, a preto pokiaľ použije výraz politický nominant požiadala, aby jej povedali, ako ich má oslovovať, pretože sa už bojí aj genderovo čokoľvek povedať, čo vlastne sú. Opýtala sa, ako ich má volať, pretože podľa nej nie sú reprezentanti súdnej moci, nakoľko ona tu zastupuje a odmieta tézu, že zástupca prijíma pokyny, nakoľko ona tu zastupuje súdnu moc vo veciach verejného záujmu. Navrhla, nech ju volajú akokoľvek, pokiaľ to nebude nejaké dehonestujúce a požiadala, aby povedali, čo sa nikoho z nich nedotkne, aby ich mohla oslovovať. Uviedla, že vychádzala z toho, že vláda, parlament a prezidentka sú politici, a to, že sú aktuálne politici vo verejnosti vnímaní tak ako sú, nie je jej problém, ani to, že je spoločnosť v rozklade a máme dočasne poverenú vládu. Opýtala sa, ako ich má teda nazývať, keďže ani jeden z nich nie je zástupca súdnej moci.

Dr. Berdisová (budem citovať zo zvukového záznamu) povedala, že bude reagovať na diskusiu o politických nominantoch: „jedna vetička k tomu, že súdna rada je ako keby rozdelená, tak ako tu sedíme za stolom, nie je to úplne dobre, lebo to nedáva úplne zmysel a my vlastne tak ani vôbec nehlasujeme, že akože vy hlasujete nejako, ktorí ste sudcami a sudkyňami a my hlasujeme nejako inak, veď to tými hlasovaniami vidno, že to je oveľa zložitejšie, že to nie je, že niekto je za a proti, preto mne sa zdá, že celé to šponovanie, ako keby že tu niekto reprezentuje sudcov, alebo zastupuje, pardon a niekto ako keby zastupoval niekoho iného, že nie je dobré, lebo to zbytočne rozčesáva súdnu radu a pointa je, že tu každý sa snaží nejakým spôsobom, to čo robíme, to je v prospech a znova, a znie to tak zvláštne, alebo čudne, občanov a občianky, čiže čo robíme my (?), my zastupujeme všetci občanov a občianky pre záujmy súdnictva bez ohľadu z toho, z akej moci kto vzišiel, tak toto je pointa, v tom sa podľa mňa že zhodujeme, a preto podľa mňa nedáva vôbec zmysel robiť to delenie, čiže za  mňa akože úplne najpríjemnejšie a to nechcem, aby to vyzeralo ako zľahčovanie, ale pre mňa je najpríjemnejšie proste vôbec nehovoriť o žiadnych typoch nominantov, normálne Lucia Berdisová ma volať, úplne individuálne, lebo ja sa tak cítim, že tu nie sme žiadna hromádka, ani vy nie ste hromádka, veď to samy vidíte.

Dr. Mišíková na margo toho, čo povedala dr. Jelinková uviedla, že to vôbec nechcela dostať do nejakej vyhrotenej situácie, pretože jej jediným cieľom bolo odprezentovať to, ako to chápe verejnosť, lebo sa pohybuje medzi ľuďmi a viacerí sa jej na to pýtajú a to bol jediný dôvod, pre ktorý si dovolila do tohto tu vstúpiť, lebo sa s tým stretáva. Povedala, že sú nominanti nesudcovských rád a hotovo, pretože si treba uvedomiť, ako to vníma verejnosť, že sme tu nejakí rozpoltení a máme úplne opačné záujmy, preto chcela do toho vniesť pokoj.

Mgr. Kosová navrhla vrátiť sa k bodu, ktorý sme mali na programe. Povedala, že na navrhovanom uznesení ako navrhovateľky nezmeníme nič, ale nebránime sa hlasovaniu podľa jednotlivých odsekoch a nesúhlasila s návrhom dr. Javorčíkovej odročiť to na marec a ani s jej tvrdením, že nevadí, že tu ako navrhovateľka v marci nebude.

Dr. Gandžala povedal, že vzhľadom na to, ako prebieha rokovanie o jednotlivých bodoch programu, to vidí skepticky, nemá ambíciu prejednať všetky dnešné body programu, takže tu budeme určite aj vo štvrtok, pričom máme možnosť to prejednať na dnešnom zasadnutí, ale až vo štvrtok, alebo v marci, alebo v apríli.

Dr. Kunaj poukázal na to, že máme pomerne bohatý program s tým, že sú tu predvolaní ľudia, ktorí čakajú a sme sa tu rozkošatili. K bodu, ktorý sme prejednávali povedal, že keď sa to udialo, cítil sa tým byť veľmi zasiahnutý a cítil potrebu, aby súdna rada reagovala bezprostredne a teraz má pocit, že po roku iba doháňame vlak, ktorý už ušiel. Súhlasil, že súdna rada ako ústavný orgán nemôže reagovať zbrklo, musí mať potrebné podklady, aby mohla reagovať so znalosťou veci, ale sa mu zdá, že už dávno malo byť prijaté aspoň dvojvetové uznesenie, ktoré by vyjadrilo znepokojenie a obavy nad tým, čo sa udialo. Poukázal na to, že ak sa niečo udeje a sú zasiahnuté napr. zložky PZ alebo GP, tak prezident PZ aj generálny prokurátor reagujú hneď, pričom aj od nás sa očakávala reakcia, avšak sa to nestalo a mrzí ho to.

Dr. Gandžala súhlasil, že aj on to vtedy vnímal ako sudca rovnako, rozvírili to médiá a už bol členom súdnej rady a tvrdil, že máme prijať nejaké stanovisko, ktoré by podporovalo sudcov, nakoniec to neprešlo.

Ja som pripomenula, že to pred rokom nerozvírili médiá, ale dr. Fitt, čo však už dnes nie je vôbec podstatné, podstatné je, že uplynulo 10 mesiacov a netreba zabúdať, že dr. Fitt bol vzápätí odvolaný z funkcie a nedávno vyšli na povrch medializované informácie, že títo sudcovia mali byť dokonca rozpracovaní NAKou, čiže Fitt, pani, ktorú zavreli do trezorovej miestnosti, zákonná sudkyňa dr. Halvoňová, čo je absolútny nonsens. Povedala som, že napriek uplynutiu 1O – tich mesiacov by som bola rada, keby sme sa my právnici v súdnej rade k tomu konečne postavili čelom. Poukázala som na to, že uznesenie má 4 odseky a nevidela som žiadny problém v tom, aby sa dali ľahko prečítať a pochopiť a nesúhlasila som s odkladaním na marec, apríl, prípadne Vianoce, pričom som sa ospravedlnila za svoj sakrazmus, avšak považovala som toto už za neúnosné. Navrhla som o navrhovanom uznesení hlasovať vzhľadom na to, že si návrh uznesenia už prečítali všetci a prebehla k nemu aj rozprava, a preto sa mohlo hlasovanie uskutočniť veľmi rýchlo. Uviedla som, že zajtra avizovali svoju neprítomnosť niektorí členovia súdnej rady a opýtala som sa, či si zisťovali, či na štvrtkové zasadnutie vôbec niekto príde, tak ako sa to stalo v januári.

Dr. Gandžala sa následne opýtal, či navrhujem, aby to bolo prejednané na tomto zasadnutí, na čo som reagovala, že navrhujem, aby to bolo prejednané, resp., aby sme hlasovali hneď, dňa 14. 12., pretože toto nie je diplomová práca.

Mgr. Kosová navrhla prerušiť zasadnutie a hlasovať o jednotlivých odsekoch  navrhovaného uznesenia po obedňajšej prestávke. Povedala, že sa netreba vracať k tomu, čo kto povedal a ako sa k tomuto staval na minuloročných zasadnutiach k podnetu dr. Fitta, pretože je to ľahko zistiteľné zo zvukových nahrávok z predchádzajúcich zasadnutí. Uviedla, že kto chce, vie si spárovať jednotlivé vyjadrenia jednotlivých a všetkých členov súdnej rady, od kedy sa  podnet dr. Fitta na zasadnutiach súdnej rady prejednával, pričom teraz sa môžeme tváriť alebo netváriť ako chceme, čo si o tom myslíme, čo sme presadzovali, pretože tam je to jasné.

Dr. Majerník povedal, že podporuje návrh dr. Príbeľskej.

Takže vážení kolegovia, najprv sa hlasovalo o návrhu, či o nami navrhovanom uznesení budeme hlasovať po jednotlivých odsekoch v tento rokovací deň (14. 02.), po obedňajšej prestávke.

ZA hlasovalo: 15 členov, ZDRŽALi  sa 2 – Lajos Mészároš a Ľudovít Bradáč, PROTI bol jeden – Ján Mazák

Ako dopadlo celkové hlasovanie som Vám už písala, teraz iba doplním, kto ako hlasoval.

ZA prvý odsek („pripomína…“) hlasovalo 17 členov, PROTI bol Ján Mazák.

ZA druhý odsek(„zdôrazňuje..“) hlasovali 16 – ti členovia, ZDRŽALA sa Lucia Berdisová a PROTI bol Ján Mazák

ZA tretí odsek („konštatuje…“) hlasovali 11 členovia, ZDRŽALI sa: Lucia Berdisová, Katarína Javorčíková,, Lajos Mészároš, NEHLASOVALA Petra Príbeľská a Elena Berthotyová, PROTI bol Ľudovít Bradáč a Ján Mazák

ZA štvrtý odsek („oceňuje…“) hlasovalo 8 členov (Peter Farkaš, Dana Jelinková Dudzíková, Marcela Kosová, Ľuboš Kunay, Eva Mišíková, Alena Svetlovská, Katarína Pramuková, Ayše Pružinec Eren)

PROTI hlasovali traja: Ján Mazák, Andrej Majerník, Ľudovít Bradáč

ZDRŽALI sa piati: Lajos Mészáros, Katarína Javorčíková, Ján Gandžala, Lucia Berdisová a Peter Bebej, NEHLASOVALI dve: Petra Príbeľská a Elena Berthotyová.

ZA piaty odsek („vyjadrujeme znepokojenie…“) hlasovalo týchto 6 členov súdnej rady:

Peter Farkaš, Katarína Pramuková, Ľuboš Kunay, Dana Jelinková Dudzíková, Marcela Kosová Ayše Pružinec Eren

PROTI bolo týchto 7 členov súdnej rady:

Alena Svetlovská, Lajoš Mészároš, Ján Mazák, Andrej Majerník, Katarína Javorčíková, Ľudovít Bradáč, Lucia Berdisová

ZDRŽALI sa traja:

Eva Mišíková, Ján Gandžala a Peter Bebej

NEHLASOVALI dve: Petra Príbeľská a Elena Berthotyová

Hlasovanie o uznesení ako celku dopadlo takto:

ZA hlasovalo 11 členov

PROTI boli dvaja: Ľudovít Bradáč a Ján Mazák

NEHLASOVALI dve: Petra Príbeľská a Elena Berthotyová

ZDRŽALI sa traja: Katarína Javorčíková, Lucia Berdisová, Lajos Mészáros.

————————————————————————————————-

Vážení kolegovia,

pokračujem prepisom prvého dňa februárového zasadnutia súdnej rady.

Bodom č. 4 bolo prerokovanie žiadosti JUDr. Karola Poslucha o preloženie z OS BA III na OS Pezinok.

Opíšem tento bod iba preto, lebo sudca Posluch nezískal dostatočný počet hlasov na schválenie navrhovaného uznesenia s kladným petitom a myslím, že rozprava k tomuto bodu by Vás mohla zaujať.

Ide o sudcu, ktorý pôsobil od roku 2009 do roku 2014 na Okresnom súde Bratislava II, z ktorého sa dal preložiť na Okresný súd Bratislava V,  po roku a pol pôsobenia na tomto súde, bol preložený na jeho žiadosť na Okresný súd Bratislava III. V júni 2022 požiadal o preloženie na ďalší súd, spomínaný Okresný súd Pezinok. Ide o sudcu vybavujúceho trestnú agendu.

Dôvody, pre ktoré požiadal o preloženie prezentoval nasledovne:

Povedal, že bol oslovený predsedom OS Pezinok (JUDr. Tomáš Michálek), ktorý mal záujem o jeho osobu, čo ho osobne samozrejme veľmi potešilo, cítil to ako ocenenie jeho práce, a preto začal premýšľať nad týmto prestupom s tým, že sa mu to zdalo logické, pretože na OS BA III sa zaoberajú agendou spadajúcou pod územný obvod Senec, ktorý od 01. 06. 2023 prechádza pod OS Pezinok, a preto Mestský súd Bratislava I (budúci trestný súd) bude potrebovať asi o dvoch sudcov menej. Uviedol, že z jeho dlhoročnej praxe na OS BA III vie, že 60 % práce im zabezpečuje okres Senec a sú tam 4 trestní sudcovia s tým, že toto sú jeho hlavné pracovné dôvody, pre ktoré požiadal o preloženie. Poukázal na to, že v súvislosti s preložením nestojí pred súdnou radou prvý krát, už bol prekladaný z OS BA II na OS BA V, aj vtedy išlo o pracovné dôvody, pretože na OS BA II bol požiadaný, aby prešiel z trestu na civil a v tom období došlo na OS BA V zo dňa na deň k odvolaniu sudcu, takže tam išiel vlastne pomôcť, na základe požiadania vtedajšieho predsedu súdu, ktorý prišiel o sudcu kvôli trestnoprávnej činnosti. Z rovnakých dôvodov požiadal o preloženie na OS BA III, kde pôsobí posledných 8 rokov. Uviedol, že je prvý krát v situácii, že aj osobné dôvody zohrali určitú rolu, i keď sa nechce schovávať za svoje štyri deti (tri maloleté), ale vozí ich do školy do Bratislavy a býva tak, že z okna dovidí do Pezinka, a nakoľko sa dopravná situácia zhoršuje, zvažuje spolu s manželkou, že deti dá do kvalitných škôl v Pezinku. Ako ďalší rodinný dôvod uviedol, že je na súde, ktorý disponuje služobným parkoviskom a on s jeho nebratislavskými ešpézetkami a po prijatí parkovacej politiky a najmä pri justičnom paláci (sídlo budúceho Mestského súdu BA I, dnes Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave), kde ako sa dopočul, už viacerí kolegovia podostávali pokuty za parkovanie, nezaparkuje a nechce obmedzovať rodinný rozpočet tým, že by si musel prenajímať nejaké parkovacie miesto, ale keď to bude nevyhnutné, tak k tomuto ešte pristúpia. Poukázal na dopravnú situáciu a budúcu výstavbu diaľničnej križovatky D1 A D4, čo spôsobí, že celý tranzit pôjde cez obec, v ktorej býva, pričom teraz chodí do školy hodinu a hodinu mu trvá cesta späť,  a to by znamenalo, že by musel chodiť o hodinu skôr. Povedal, že je taký prototyp lietajúceho sudcu, keďže žiada o preloženie tretíkrát, pričom pochopiteľne predseda každého súdu, z ktorého odchádzal nesúhlasil, poukázal na kladné stanoviská sudcovských rád oboch súdov (OS BA III aj OS Pezinok) k jeho žiadosti o preloženie, rovnako aj predsedu OS Pezinok, ktorý s jeho preložením súhlasil. Uviedol, že si dovolí povedať, že aj stanovisko predsedu KS BA bolo k tomuto celkom naklonené a k stanovisku budúceho predsedu Mestského súdu Bratislava I, JUDr. René Miltáka, ktorý s jeho preložením nesúhlasil z dôvodu, že v prípade jeho preloženia dôjde k zníženiu počtu trestných sudcov uviedol, že má určite pravdu, ale príde aj k zníženiu agendy o okres Senec, a preto si myslí, že tak ako doteraz v Bratislave vybavovalo trestnú agendu 5 súdov a OS BA III aj agendu z okresu Senec, ktorý keď odíde, tak o tých dvoch sudcov sa tá agenda zníži a dá sa v pohode vybavovať. Ku spisom, ktoré v prípade jeho odchodu by bolo nutné po ňom prerozdeliť povedal, že má 108 nerozhodnutých vecí k 31. 01. 2023, ktoré keď rozdelí medzi tých sudcov, ktorí majú pôsobiť na MS BA 1, tak mu to včera vyšlo, že každý by dostal 4, 6 spisu. Porovnal obdobie, keď sa predsedom súdu stal dr. Fitt a vtedy sa prerozdeľovali spisy a každý trestný sudca na OS BA III (traja) dostal 42 spisov a žijú s tým, a preto si myslí, že to nie je až také zlé. K negatívnemu stanovisku poverenej predsedníčky OS BA III povedal, že mal síce tri mesiace zastavený nápad kvôli spisu „zavlečenie“, avšak po troch mesiacoch ho mal, po sťažnostiach jeho kolegov spustený a ďalšie štyri mesiace ho mal zrýchlený. Následne vysvetľoval dôvody neukončenia trestnej veci „zavlečenie“, resp. dôvody, pre ktoré vo veci nie je možné pokračovať.

Mňa zaujalo jeho konštatovanie, že je to obyčajný spis, ktorý  má asi meter na výšku (asi 8 tisíc strán) a dal sa naštudovať za dva týždne.

JUDr. Posluch poukázal na to, že momentálne má asi štyri, ktoré sú dvojnásobne väčšie a určite mu tento spis nedoviezli, tak ako čítal v médiách, na palete na vysokozdvižnom vozíku.  Povedal, že aktuálne netreba opakovať v prípade zmeny predsedu senátu žiadny úkon súdu, za posledné roky tam pribudlo asi 1300 strán, avšak nedá sa v tej veci pojednávať, kvôli tomu, že nemá prísediacich. Uviedol, že sa ešte nestretol s tým, aby bolo preloženie sudcu podmieňované ukončením nejakej veci a zdá sa mu to trochu diskriminačné, ale možno iba jemu, lebo je „v tom“. Uviedol, že ten spis si samozrejme naštudoval, ale tiež je to už 5 a pol roka, takže v prípade pojednávania by ho musel opäť celý načítať s tým, že vidí dve možnosti riešenia, požiadať Najvyšší súd o odňatie a prikázanie veci ŠTS, ale aj keď má napísaný koncept takejto žiadosti, zdá sa mu to alibistické, pretože nemôže iný súd za to, že ich súd nevie otvoriť pojednávanie a druhou možnosťou je, a to sa mu zdá zaujímavejšie, zobrať obžalobu zo strany KP BA späť a podať ju znovu.

Podpredseda súdnej rady dr. Poslucha prerušil, pretože jeho rozoberanie jednej trestnej veci už považoval za odborné otázky, dr. Posluch však pokračoval a uviedol, že sa to dá riešiť, ale nie je to na strane súdu.

JUDr. Gandžala sa teda opýtal, či to má chápať tak, že sa vec v krátkodobom horizonte nedá skončiť?

JUDr. Posluch odpovedal, že áno, nakoľko nemá prísediacich (nikto sa nehlási, a keď sa prihlási, nechce prejsť previerkou NBÚ).

JUDr. Javorčíková zhrnula „fluktuáciu sudcu Poslucha (z OS BA II na OS BA V a potom na OS BA III) a opýtala sa, či z OS BA II išiel na OS BA V na vyžiadanie.

JUDr. Posluch odpovedal, že vedenie OS BA II rozhodlo, že má prejsť na civil a po kolegyni, ktorá odišla, mu bolo doručených 600 spisov ako trestniakovi, keďže ho však celý život baví trest a predtým bol prokurátor, myslí si, že by bol spoločnosti viac nápomocný a zhodou okolností bol na OS BA V právoplatne odsúdený kolega a vtedajší pán predseda potreboval trestniaka, pretože ďalší mu išiel na stáž a jedna kolegyňa prechádzala na KS BA, takže mu odišli traja sudcovia a napriek tomu, že to má ďalej od miesta trvalého bydliska, aj od škôl, tak kvôli tomu, že chcel robiť trest, išiel na OS BA V. Povedal, že už vtedy mal ponuku aj na OS BA III, nakoľko ho však predseda OS BA V oslovil asi o týždeň skôr, zdalo sa mu trošku nezdvorilé, keď už prikývol, povedať mu nie, ale na OS BA III naňho nezabudli, a keď sa doplnil stav na päťke, znížil sa tam aj nápad a na trojke boli fakt v mimoriadnej situácii a už to bolo preňho naozaj výhodnejšie, lebo to bolo bližšie k jeho trvalému bydlisku, tak prikývol a odvtedy je na OS BA III. Uviedol, že súdna rada samozrejme súhlasila, i keď aj predseda OS BA II, aj predseda OS BA V dali záporné stanovisko (pri jeho prekladaní z OS BA II na OS BA V a potom z OS BA V na OS BA III).

 JUDr. Javorčíková následne zopakovala stanovisko predsedu OS Pezinok (na ktorý chcel byť sudca preložený), ktorý mal záujem o tohto sudcu a aj o sudkyňu JUDr. Mattielighovú (tiež sudkyňu OS BA III vybavujúcu poručenskú agendu), a opýtala sa, či má vedomosť o tom, ako bola vyriešená žiadosť predsedu OS Pezinok o pridelenie ďalšieho miesta a či má predstavu o tom, ako sa naloží s jeho agendou, ak by bol preložený.

JUDr. Posluch povedal, že nevie, či bola žiadosť predsedu OS Pezinok vyriešená a nakoľko má momentálne 103 neukončených spisov a predpokladá, že toľko ich bude mať aj k 01. 06. 2023, veď sa snažia trošku viac rozhodovať, ako im napadne, tak  predpokladá, že budú rozdelené všetkým sudcom novovzniknutého Mestského súdu BA 1, veď z OS BA II je preložený na OS Pezinok dr. Farkaš, naviac tam prídu rôzni sudcovia s rôznym nápadom a s rôznym počtom nerozhodnutých vecí, a preto si myslí, že pán dr. Milták bude musieť tak či tak prihliadnuť, aby bola všeobecná zaťaženosť rovnaká a tí, čo prídu z takých preťaženejších súdov, tak možno budú mať na chvíľu zastavený nápad.

JUDr. Javorčíková konštatovala, že z pohľadu OS BA III by bolo asi optimálne, ak by bol preložený k 01. 06., kedy celá trestná agenda prejde na MS BA 1. Nakoľko nemala zapnutý mikrofón, na zvukovom zázname nie je zachytené, čo sa ďalej pýtala.

Podpredseda súdnej rady zhrnul, že dr. Posluch podal žiadosť o preloženie ako prvý, pôvodne ju odôvodnil tým, že chce posilniť trestný úsek OS Pezinok, neskôr doplnil osobné dôvody.

JUDr. Javorčíková mala procedurálny návrh hlasovať o obidvoch naraz, o dr. Posluchovi aj o dr. Mattielighovej (obaja sudcovia z OS BA III a obaja chceli byť preložení na OS Pezinok a bolo iba jedno miesto), tak, že ich obidvoch vypočujeme a potom budeme hlasovať.

Podpredseda súdnej rady sa opýtal, akú to má logiku, veď keď napr. dr. Posluch hlasovaním neprejde, tak budeme hlasovať o dr. Mattielighovej, a preto s tým nesúhlasil.

JUDr. Javorčíková povedala (citujem zo zvukového záznamu), „ale keby prešiel iba jeden, aby nebola zmarená tá žiadosť“. Na to zvýšeným hlasom zahriakla Mgr. Kosovú, nech ju nevyrušuje a neskáče jej do reči.

Dr. Posluch na otázku podpredsedu súdnej rady, od kedy by chcel byť preložený povedal, že sa mu zdá logické, aby bol preložený od 01. 06., aj keď vo svojej žiadosti z júna 2022 žiadal byť preložený od 01. 01. 2023, ale vzhľadom na odloženie účinnosti zákona o súdnej mape, je agenda okresu Senec do 01. 06. na OS BA III a potom prechádza na OS Pezinok, a je to veľký okres, s veľkou kriminalitou.

JUDr. Jelinková k poznámke dr. Poslucha, že sa mu zdá diskriminačné podmieňovať jeho preloženie neukončením jednej veci povedala, že si to zaslúži vysvetlenie, pretože sa tu hľadá riešenie, keď on má nejaké preferencie a je nutné prihliadať aj na potreby jednotlivých súdov, a preto sa nejedná o cielenú diskrimináciu, keďže sa tu vždy rieši, koľko má kto spisov a pod. s tým, že by nechala na dr. Miltáka organizáciu práce na MS BA 1 a nešla by do nejakých hypotéz, koľko vecí bude, nebude mať, pretože to je jeho kompetencia, a je to neľahká úloha pre každého. Opýtala sa na jeho rozhovor v Denníku N dňa 11. 5. 2022 s pani Veronikou Prúšovou, v ktorom odznelo, že 5 rokov a ani jedno pojednávanie, že v Lexových kauzách je pripravený konať a nemá s kým, avšak o 5 týždňov na to, si podal dňa 17. 6. 2022 žiadosť o preloženie na OS Pezinok a či si nemyslí, že verejnosť môže vnímať negatívne rozhodnutie súdnej rady o jeho preložení a že to môže byť chápané ako útek pred zodpovednosťou, pretože ona sa tohto obáva.

JUDr. Posluch odpovedal, že ako to bude chápať verejnosť závisí aj od toho, ako sa verejnosti podá tento prestup, ako bude odôvodnený, či už z jeho strany alebo zo strany súdnej rady a môžeme mu veriť, že to nie je žiadny útek, pretože na túto kauzu myslí denne a snaží sa, ale aktuálne nie je v jeho silách, aby sa vôbec začalo vo veci konať. Povedal, že žiadosť podal na základe podnetu, resp. oslovenia pánom predsedom (JUDr. Tomáš Michálek, predseda OS Pezinok).

JUDr. Jelinková doplnila, že keď dostal takúto ponuku, či zvažoval, čo to urobí s dôverou verejnosti, ktorú iste tieto kauzy traumatizujú a či nad tým uvažoval a či táto kauza pri jeho rozhodovaní zohrala nejakú úlohu a ak áno akú a ak nie, aj to je odpoveď.

JUDr. Posluch povedal, že sa snaží, aby táto kauza postupovala ďalej a určite to nie je útek, k rozhovoru pristúpil z dôvodu, aby vysvetlil verejnosti, prečo sa vo veci nekoná, pevne verí, že to nie je jeho vinou s tým, že všeobecná vedomosť o tom, že tu potrebujeme prísediacich je tu 6 rokov, pričom zatiaľ je ohlas verejnosti minimálny a nechce povedať, že verejnosť je na vine, že sa vo veci nepojednáva, ale zo strany súdu boli urobené všetky opatrenia. Uviedol, že samozrejme rozmýšľal nad tým, že by teraz prišiel o túto kauzu, ale najbližší rok a pol, a to je veľký optimista, sa konať nebude. Povedal, že ak by sa táto vec v rámci prerozdelenia vecí dostala kolegovi, je nápomocný dať mu svoje poznámky, upozorniť ho na to, čo v spise je nechce povedať, že zaujímavé, lebo zaujímavé je tam všetko, je ochotný kooperovať aj v budúcnosti, aby to mohlo smerovať k rýchlejšiemu (zrejme ukončeniu veci, mikrofón nezachytil koniec vety) s tým, že aj keby by sa hneď začali preverovať prísediaci, tak by mohlo byť prvé hlavné pojednávanie vytýčené najskôr na jar alebo v lete 2024, takže nie je to otázka, že o mesiac by bolo vytýčené a on to teraz ohrozuje, že nebude kvôli štúdiu spisu, takto to nestojí.

JUDr. Jelinková k ponuke JUDr. Poslucha konzultovať danú vec s kolegom, ktorý by ju v prípade jeho preloženia dostal povedala, že sa jej nezdá, že je možné ponúkať konzultácie novému zákonnému sudcovi, i keď oceňuje ponuku jeho nejakej analýzy.

JUDr. Posluch povedal, že u nich v treste to je zvykom a dúfa, že nepovie nejakú tajnosť, že keď zdedil po dr. Kosovej spisy na OS BA V, bola taká láskavá a zastavila sa a upozornila ho, ktoré veci sú väzobné, čo v ktorých je a na čo si má dávať pozor.

Mgr. Kosová ozrejmila, že nešlo o konzultáciu tak, ako to pochopila dr. Jelinková, že bude vysvetľovať svoj právny názor na tú vec, ktorú má naštudovanú. K upozorneniu dr. Javorčíkovej povedala, že ona už na predchádzajúcom zasadnutí upozorňovala na to, že sa tu diskutuje a reaguje veselo na všetkých, niekomu to vadí en bloc a niekomu len vo vzťahu k niekomu konkrétnemu. Poukázala na to, že skutočnosť, že tu máme dvoch žiadateľov o preloženie na ten istý súd a je tam jedno miesto, je známe od začiatku, takže to nebolo zistené až teraz, a preto mal prísť procedurálny návrh spojiť to, keď sme schvaľovali program. Povedala, že sa nemieni venovať jednej jedinej veci a túto démonizovať, nakoľko kolega Posluch tam má množstvo vecí, ktoré môže mať rok, dva, tri, môže ísť o reštančné veci, a preto sa nesústredí na to, že sa chce zbaviť nejakej veci, ktorá môže byť rozhodnutá o rok alebo o ďalších 10. Zdôraznila, že túto trestnú vec („zavlečenie“) netreba priorizovať, a aj keď v spoločnosti rezonuje, pre sudcu je to taká istá vec ako každá iná.

JUDr. Posluch na otázku Mgr. Kosovej odpovedal, že pri počte 103 nerozhodnutých vecí ma 145 počet nevybavených k januáru 2023, na čo Mgr. Kosová konštatovala, že tento počet sa bude prerozdeľovať v prípade, ak by bol preložený a ak by bol preložený skôr ako k 01. 06., museli by byť prerozdelené medzi sudcov, ktorí pôsobia na OS BA III na treste a tí by si ich zobrali so sebou na MS BA I, a k ich prerozdeleniu by už nedošlo. Nesúhlasila, že sudcovia na MS BA I budú v pohode vybavovať veci, pretože im odbudne trestná agenda okresu Senec, nakoľko je dlhodobo známy poddimenzovaný stav trestných sudcov na OS BA I, ktorí majú extrémne zaťaženie a aj keby bolo 5 sudcov navyše oproti tomu stavu, ktorý je teraz na OS BA I, aj tak to nebudú stíhať.

JUDr. Posluch na otázku, koľko rokov je na OS BA III povedal, že je tam 8 rokov a 5 dní a vybavil väčší počet vecí ako mal nápad a k 01. 01. 2022 mal počet reštančných vecí 90 s tým, že výkaz sudcu za rok 2022 ešte nedostal.

Ja som sa vrátila k fluktuácii dr. Poslucha po bratislavských súdoch, pretože sa mi zdalo podivuhodné, ak sudca všeobecného súdu za 14 rokov pobehal tri bratislavské súdy. Poukázala som na to, že po jeho odchodoch vždy po ňom museli ostať veci, v ktorých musel nový zákonný sudca začať od začiatku a povedala som, že ma zároveň zarazil jeho argument, ktorým odôvodňoval svoje rodinné dôvody, pre ktoré požiadal o preloženie a ktoré súviseli s parkovaním pred justičákom, nakoľko v tejto budove pracuje množstvo zamestnancov a od zavedenia novej parkovacej politiky v apríli 2022 máme všetci so zaparkovaním problém, pretože pred budovou nemôžeme parkovať zadarmo (pán bratislavský primátor nám zrušil parkovanie priamo pred budovou a kto príde do práce a chce zaparkovať, musí zaplatiť 2 eur na jednu hodinu). Opýtala som sa, vychádzajúc z vysvetlenia dr. Poslucha, že z OS BA II bol preložený na OS BA V, pretože ho požiadal predseda tohto súdu o výpomoc, následne ho požiadal o pomoc David Lindnter, vtedajší predseda OS BA III, tak sa nechal preložiť na tento súd, či ak bude opäť o napr. 4 roky požiadaný o pomoc z ďalšieho súdu, bude opäť žiadať o preloženie, dr. Posluch povedal, že sa mu to tiež zdá čudné, pretože keď nastupoval do prvého zamestnania bol presvedčený, že odtiaľ odíde rovno do dôchodku a bude mať vlastne iba jedného zamestnávateľa, ale myslí si, že tieto jeho prestupy boli na prospech justície, aspoň teda dúfa. Poukázal na to, že v novele trestného poriadku už netreba opakovať celé hlavné pojednávanie (kolegovia trestniaci mi vysvetlili, že opakovať dokazovanie na hlavnom pojednávaní netreba iba vtedy, ak dá obžalovaný so zmenou senátu súhlas, avšak naďalej je povinnosť minimálne opäť vypočuť obžalovaného).

Opýtala som sa, aký prospech mala justícia z jeho prestupov zo súdu na súd, pretože tejto konštatácii som nerozumela, dr. Posluch odpovedal, že vždy bol oslovený, či už na pätku pánom doktorom Srogončíkom, ktorý mu volal, aby zvážil, či tam náhodou nechce ísť, nakoľko vedel o jeho ťažkostiach na OS BA II, kde bol preradený na inú agendu, s ktorou nemal prax a na trojku, opravil, že ho nevolal pán doktor Lindtner, ktorý sa stal šéfom presne v deň, keď tam nastúpil 01. 10. 2015, ale ešte Tomáš Michálek (dnes predseda OS Pezinok). Povedal, že na OS BA V už bol trošku nadstav a hrozilo zase preradenie niektorého z trestných sudcov do civilnej, obchodnej alebo zmenkovej oblasti, takže bol tiež oslovený, nikdy to nebolo tak, že by utekal od nejakej práce s tým, že je to netradičný počet a aj on je z toho tiež v šoku, keď sa pozrie spätne do svojho životopisu, ale na OS BA III bol zavolaný, pretože David Lindtner sa stal šéfom a boli tam dvaja sudcovia, dr. Halvoňová a dr. Fitt. Uviedol, že s doktorom Lindtnerom sa poznali ešte z prokuratúry, oslovil ho aj s vtedajším šéfom, súdna rada súhlasila a vtedy ani nebol osobne na súdnej rade, pretože to bola dohoda dvoch predsedov, keď z OS BA III mal ísť jeden civilista na OS BA V, k čomu bohužiaľ nedošlo. Povedal, že radšej by bol na jednom súde celý svoj profesný život.

Reagovala som, že samozrejme to nie je podmienka, že má prežiť celý svoj život na jednom súde, pretože tak som to nemyslela, vysvetlila som, že je úzus, že sudca zaradený na okresný súd sa hlási na súd vyššieho stupňa a nie súd toho istého stupňa v tom istom meste. Povedala som, že toto považujem za raritné, pretože takého sudcu v Bratislave ani nepoznám.

Dr. Posluch povedal, že ani on a nemá ambície ísť na súd vyššieho stupňa, pretože ho baví prvostupňová agenda a na moju zopakovanú otázku povedal, že sľubuje, že ho už súdna rada nikdy neuvidí (už nebude žiadať o preloženie), či bude alebo nebude preložený s tým, že sa chcel na úvod ospravedlniť, že už toľký krát obťažuje súdnu radu, potom už pôjde iba do dôchodku, či už z MS BA 1 alebo z OS Pezinok, to už necháva na súdnu radu a jej rozhodnutie bude rešpektovať.

JUDr. Svetlovská sa opýtala, ako staré sú veci, ktoré mu vykazujú ako reštančné v trestnom konaní.

JUDr. Posluch odpovedal, že sú v takej špecifickej situácii, pretože keď sa stal pán doktor Fitt predsedom, tak rozdelil svoje spisy a on dostával spisy až od roku 2015 a má tam ešte jeden starší z roku 2014, ale veková skladba je približne (nedokončil) a vysvetlil, že reštančná na treste je po pol roku, pretože napr. keď sa vydá trestný rozkaz, je podaný odpor a vytýči sa hlavné pojednávanie, už ide o reštančnú vec, aj keď sa tam koná. Uviedol, že nemá žiadne strašne staré stariny, dva, tri, štyri roky, najstarší spis má päť rokov.

JUDr. Svetlovskú zaujímalo, že pokiaľ tú vec, ktorú má pridelenú, nepovažoval za ničím výnimočnú, nie je ani veľká a na jej naštudovanie mu stačili dva týždne, pričom v podkladoch je uvedené, že mal zastavený nápad od 20. 6. 2017 do 20. 9. 2017, t. j. tri mesiace, a keď teda nepotreboval takú dlhú dobu na naštudovanie, či to signalizoval vedeniu súdu, JUDr. Posluch povedal, že signalizoval a na ďalšiu otázku dr. Svetlovskej, či napriek tomu, že to signalizoval mu ho nechali pozastavený, odpovedal, že išlo o internú debatu medzi ním a vtedajším predsedom, ale povedzme, že keď som hovoril, že nepotrebujem takúto vec (zastavený nápad), tak mu bolo oznámené, že to je na základe tlaku médií s tým, že ho môžeme kľudne zavolať (JUDr. Lindntera) a on mu to povie aj do očí. Povedal, že JUDr. Lindnter ako vtedajší predseda súdu mu chcel nechať zastavený nápad ešte dlhšie ako tri mesiace, ale on bol za to, aby sa to čím skôr skončilo, veď ten spis mal naštudovaný. Poukázal na to, že  zastavenie nápadu mal kompenzované hneď ďalší rok, pretože mal od februára 4 mesiace nápad zrýchlený o 45 % voči jeho ďalším trom kolegom.

Mňa odpoveď dr. Poslucha prekvapila, pretože predseda mi zastaví nápad vtedy, keď o to požiadam, napr. z dôvodu enormnej zaťaženosti v porovnaní napr. s inými kolegami alebo keby som dostala takúto kauzu, ktorá je neporovnateľná s inými kauzami, ktoré na súde sú alebo už boli riešené, a preto sa mi nezdalo, že vedenie OS BA III mu z vlastnej iniciatívy zastavilo nápad, a to najmä ak sa sám vyjadrí, že to bol iba metrový spis a má oveľa väčšie a na jeho naštudovanie potreboval iba dva týždne. Uviedla som, že z kolegiálneho hľadiska, keby som to mala za dva týždne zmáknuté, tak idem za predsedom, nech mi nápad spustí, pretože keď mám zastavený nápad, tak moji kolegovia berú môj nápad, čiže ho majú zvýšený a určite by som nesúhlasila s tým, aby som mala zastavený nápad dokonca tri mesiace, odhliadnuc od toho, že ho mal následne zrýchlený. Požiadala som kolegu Poslucha, aby mi vysvetlil ako to myslel, že chcel mať nápad spustený, ale predseda mu ho nespustil z mediálnych dôvodov. 

JUDr. Posluch odpovedal, že áno, ale nesignalizoval žiadnu potrebu zastaviť nápad.

Na moju otázku, či sa o tom ani nerozprávali, nakoľko keď ten spis prišiel na trojku, tak to bolo haló v celej spoločnosti, JUDr. Posluch povedal, že sa o tom spise rozprávali veľa, ale napadol pred letom, v lete sa pojednáva minimálne, tak ho mohol kľudne študovať.

Mgr. Kosová povedala, že ak sa nejakému sudcovi zastaví nápad, musí dôjsť k zmene rozvrhu práce, musí to prejsť vyjadrením všetkých dotknutých sudcov a sudcovskou radou a opýtala sa, či sa v rámci tohto procesu vyjadril, že nepotrebuje zastaviť nápad, keďže tento návrh mal prísť zo strany vedenia súdu.

JUDr. Posluch povedal, že nebol oslovený v tomto procese, nebol ani členom sudcovskej rady, už je s tým, že o ňom ani nevedel, keď prišiel dodatok k rozvrhu práce, tak si prečítal, že má znížený nápad, na čo sa Mgr. Kosová opýtala, či nebol dodatok k rozvrhu prejednaný na trestnom úseku medzi sudcami, dr. Posluch povedal, že vtedy nebol a doteraz nie sú.

Mgr. Kosová sa ešte opýtala na to, kto bol vtedy vo vedení OS BA III, na čo dr. Posluch odpovedal, no David Lindnter. Nasledovala jej otázka, či sudcovská rada poslala svoje stanovisko sudcom, pretože bez toho, aby bola prejednaná zmena rozvrhu sudcovskou radou, nemôže nadobudnúť účinnosť dodatok k rozvrhu práce.

Dr. Posluch povedal, že návrh dodatku k rozvrhu práce nebýval posielaný sudcom, býva posielaný posledný rok a pol, od kreovania poslednej sudcovskej rady ich súdu (členovia sudcovskej rady dr. Gandelová, dr. Kukučková, dr. Dufalová, dr. Bartek a dr. Posluch), na čo Mgr. Kosová povedala, že si to pozrie.

Aj pozrela: Výsledok? Zo stránky OS BA III vyplýva, že každý dodatok k rozvrhu práce bol prijatý zákonným postupom.

Týmto bola rozprava ukončená.

Najprv sa hlasovalo o návrhu dr. Javorčíkovej, aby sa hlasovalo o obidvoch žiadateľoch (dr. Posluch a dr. Mattielighová) po ich vypočutí – neprešlo: ZA bolo 9 členov

Hlasovanie o preložení JUDr. Poslucha na OS Pezinok od 01. 06. 2023 dopadlo takto:

ZA preloženie JUDr. Poslucha z OS BA III na OS Pezinok hlasovali títo členovia súdnej rady: Berdisová, Berthothyová, Bradáč, Gandžala, Javorčíková, Majerník, Mazák, Meszároš a Mišíková – 9

ZDRŽALI SA: Bebej, Farkaš, Kosová, Kunay a Pramuková – 5

PROTI BOLI: Príbelská, Svetlovská, Jelinková a Pružinec – 4

JUDr. Posluch z OS BA III na OS Pezinok preložený nebol.

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 42/23

Ďalší článok

Uznesenie Súdnej rady SR k akcii NAKA na Okresnom súde Bratislava III