problemy

PRIPOMIENKY K návrhu zákona o sídlach a obvodoch súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

426 prečítaní

Ministerstvo spravodlivosti SR predkladá do pripomienkového konania  návrh zákona o sídlach a  obvodoch súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „navrhovaný zákon“).  Cieľom tohto návrhu zákona je zmena súdnych obvodov, ktorá bude mať zásadný vplyv aj na existenciu Okresného súd Čadca. S návrhom zákona tak, ako bol predložený do pripomienkového konania nesúhlasíme. Navrhujeme návrh zákona stiahnuť z legislatívneho procesu, podrobiť ho odbornej diskusii a každú navrhovanú zmenu predkladateľom vecne odôvodniť.

V prípade, ak nebude návrh zákona stiahnutý z legislatívneho procesu, navrhované znenie zákona namietame, a to najmä v nasledovnom rozsahu:

A/

K čl. I, § 2 ods. 30 navrhovaného zákona navrhujemevyňať z územného obvodu Okresného súdu Žilina okres Čadca, okres Kysucké Nové Mesto a doplniť odsek 3 § 2 navrhovaného zákona, ktorý bude znieť:

„Sídlom Okresného súdu Čadca je mesto Čadca. Jeho obvod tvorí územný obvod okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto.“

V nadväznosti na uvedené navrhujeme doplniť aj:

  • čl. I, § 3 ods. 1 o písm. l/ v znení „Okresný súd Čadca“,
  • čl. I, § 6 ods. 2 (správne má byť uvedené ods. 3) sa dopĺňa o písm. i/ „Okresného súdu Čadca“,
  • čl. I, § 10 ods. 2 písm. e/ sa vypúšťa „Okresného súdu Čadca“,
  • mapu sídiel a obvodov okresných súdov (príloha č. 1) o obvod Okresného súdu Čadca zahŕňajúceho aj obvod Kysuckého Nového Mesta,
  • mapu sídiel a obvodov krajských súdov (príloha č. 2) o obvod Okresného súdu Čadca zahŕňajúceho aj obvod Kysuckého Nového Mesta.

K čl. I § 10 ods. 4 navrhovaného zákona navrhujeme vypustiť „môže zriadiť“ a navrhujeme „zriadi“, nakoľko navrhované ustanovenie nekorešponduje so zvyšnou navrhovanou úpravou, v zmysle ktorej má dočasné pracovisko existovať až dovtedy, kým nebudú vytvorené podmienky na riadny výkon súdnictva, čo je aj logické.

      Naše návrhy týkajúce sa čl. I. odôvodňujeme nasledovným:

Kritéria, ktoré predkladateľ navrhovaného zákona, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, bral podľa dôvodovej správy pri návrhu zmeny obvodov súdov do úvahy, neboli vo vzťahu k Okresnému súdu Čadca vôbec naplnené.

Ku kritériu veľkosti súdu a kritériu jednoduchosti si dovoľujeme poukázať na to, že len okres Čadca a okres Kysucké Nové Mesto majú spolu podľa štatistických údajov 123 000 obyvateľov a rozlohu 935 km2. Niektoré novovzniknuté súdne obvody sú z pohľadu uvedených dát na tom približne rovnako ( napr. turčiansky – 112 000 obyvateľov a rozloha 1 127 km2, liptovský – 129 000 obyvateľov a rozloha  1 987 km2, oravský – 139 000 obyvateľov a rozloha 1 659 km2, dolnonitrianský – 231 000 obyvateľov  a 1 467 km2 a pod.). Na základe uvedeného je zrejmé, že v porovnaní s ostatnými  navrhovanými súdnymi obvodmi je novovytvorený obvod Okresného súdu Žilina 2 až 3 krát väčší, čo bude mať skôr opačný efekt, než ktorý očakáva MS SR. Nie je preto pravdou tvrdenie predkladateľa návrhu zákona, že navrhnuté obvody sú rovnako veľké.

Vytvorením nového obvodu Okresného súdu Žilina bezprecedentne vznikne najväčší obvod na území SR s počtom obyvateľov 418000 a rozlohou 2870 km2, pričom nový obvod bude tvoriť až šesť okresov. Bude tak jediným z navrhovaných  nových obvodov súdov, keďže ostatné navrhované obvody majú tvoriť maximálne 4 okresy. Bez objektívnych preskúmateľných vecných argumentov má byť začlenený do obvodu Okresného súdu Žilina aj región Kysúc, ktorý sám predkladateľ návrhu zákona, MS SR, považuje za výrazný. Región Kysúc (okres Čadca a Kysucké Nové Mesto) predstavuje viac ako 1/3 celého navrhovaného hornotrenčianskeho obvodu.

Za taký argument nepovažujeme argument predkladateľa navrhovaného zákona odôvodňujúci pričlenenie regiónu Kysúc k hornotrenčianskemu obvodu, podľa ktorého „predpokladané centrum Žilina by sa bez kysuckých okresov ocitlo v tesnej blízkosti hraníc svojho obvodu, čo taktiež nie je želateľné pre optimálnu dostupnosť do centra“.  Uvedený argument považujeme za nelogický.

Neobstojí ani argument, že zmeny v súdnej mape znamenajú „v podstate“ návrat k stavu pred rokom 1996. Súd  v Čadci pôsobí už  od roku 1859, teda má viac ako 162 ročnú históriu. V súčasnej budove pôsobí  od roku 1937 doposiaľ, teda 84 rokov. Budova súdu je po výraznej rekonštrukcii, novo materiálne i technicky vybavená, zabezpečená. Súčasťou územného obvodu Okresného súdu Čadca bol v rámci územného členenia až do roku 2005 i okres Kysucké Nové Mesto. Umelo bol však od Okresného súdu Čadca odčlenený a priradený pod Okresný súd Žilina. Dodnes možno o skutočných dôvodoch len polemizovať.

Zväčšenie obvodu automaticky neznamená zlepšenie kvality súdnych rozhodnutí, zrýchlenie súdneho konania. Máme zato, že zlúčením obvodu okresných súdov  Čadca, Považská Bystrica a Žilina a vytvorením takéhoto veľkého obvodu nastane kolaps, a to po každej stránke. Okresný súd  Žilina nie je priestorovo, ani technicky vybavený na  umiestnenie všetkých sudcov a zamestnancov navrhovaných zrušených súdov. Zároveň v dôsledku cestovania sudcov  a zamestnancov (napr. v trestnom konaní i asistentka) medzi  sídelným súdom a pracoviskami súdu bude dochádzať k strate času, ktorý môže byť využitý účelnejšie, napr. na účel štúdia spisu, prípravy pojednávania, rozhodnutia a pod.. Nie je zrejmé, či spolu so sudcom na pojednávanie budú dochádzať aj sudcovia z ľudu – prísediaci.

Ku kritériu  špecializácie:

Okresný súd Čadca realizuje výkon súdnictva aktuálne 11 sudcami vo výkone,  plánované 12 miesto sudcu je neobsadené. Na základe uvedeného je zrejmé, že v hlavných agendách t. j. civilnej, rodinnej a trestnej, je súd schopný, berúc do úvahy aktuálny počet nevybavených vecí a nápad nových vecí, zabezpečiť špecializáciu počtom 3 sudcov, teda uvedené kritérium je možné splniť.  Túto špecializáciu sme schopní  splniť v súčasnosti ako i po prípadnom opätovnom začlenení okresu Kysucké Nové Mesto pod obvod Okresného súdu Čadca. Začlenením okresu Kysucké Nové Mesto do obvodu Okresného súdu Čadca bude naplnený i regionálny princíp, nakoľko tradične okresy Čadca a Kysucké Nové Mesto tvoria spoločne región Kysúc. V tomto smere poukazujeme na to, že hoc sa predkladateľ odvoláva na vytvorený mechanizmus odhadu počtu potrebných špecializovaných sudcov v modelovaných obvodoch, tento nie je súčasťou predkladaného návrhu zákona ani dôvodovej správy. Pokiaľ MS SR argumentuje tým, že ani pri pričlenení obvodu Kysucké Nové Mesto do obvodu Okresného súdu Čadca nemožno špecializáciu docieliť, nie je zrejmé z čoho ministerstvo ako predkladateľ návrhu zákona pri tomto konštatovaní vychádzalo. V týchto súvislostiach je potrebné upozorniť i na to, že nie je žiadnym spôsobom garantované, že súčasná špecializácia sudcov bude aj po nadobudnutí účinnosti zákona zachovaná. Napríklad: či sudca, ktorý v súčasnosti vykonáva výlučne trestnú agendu, bude túto vykonávať aj po účinnosti tohto zákona alebo bude môcť byť preložený z dôvodu špecializácie na inú (civilnú alebo rodinnú) agendu.

Kritérium spoločných kultúrnych a regionálnych identít:

Ani uvedené kritérium v prípade Okresného súdu Čadca nebolo naplnené.  V navrhovanom hornotrenčianskom súdnom obvode majú byť začlenené regióny Považia, Žiliny a Kysúc, ktoré sú z hľadiska ich polohy,  histórie a tradícií diametrálne odlišné. Navrhovanou úpravou by región Kysúc bol doslovne vymazaný z mapy súdov. 

Región Kysúc od nepamäti vytvárali okresy Čadca a  Kysucké Nové Mesto, ktoré mali rovnakú spoločnú kultúru, históriu a spoločensko-ekonomickú situáciu. Obyvatelia v tomto regióne sú si blízki tradíciami, nárečím. V tomto smere poukazujeme i na vyjadrenie predkladateľa zákona uvedené v dôvodovej správe, kde uvádza, že región Kysúc je špecifický, identifikovaný aj v rámci regionalizácie cestovného ruchu. Predkladateľ návrhu zákona napriek tomu na toto svoje vyjadrenie žiadnym spôsobom nereflektuje a okresy Čadca a Kysucké Nové Mesto umelo pričleňuje pod obvod Okresného súdu Žilina. Pritom nikdy v minulosti nebol spochybňovaný štatút regiónu Kysúc z hľadiska politického, ako i spoločensko-ekonomického. Orgány reprezentujúce štátnu moc v danom regióne mali vždy svoje miesto (súd, prokuratúra, polícia).

Vyššie uvedené kritérium by teda bolo v plnej miere naplnené, ak by došlo k opätovnému začleneniu okresu Kysucké Nové Mesto do obvodu Okresného súdu Čadca. Treba pripomenúť i to, že pre tieto okresy je špecifický aj osobitný druh súdnych sporov o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, prípadne vyporiadania podielového spoluvlastníctva z dôvodu, že v rámci Slovenskej republiky ide o okresy s najväčšou mierou rozdrobenosti vlastníctva (Okres Čadca je na prvom mieste v počte evidovaných listov vlastníctva – 149 000 a taktiež v počte evidovaných vlastníkov – 1 968 000). Tieto spory sú charakteristické veľkým množstvom účastníkov, ktoré často presahujú počet 100 osôb. Práve tento druh sporov má významný podiel na počte vecí, ktoré na súd napádajú v civilnej agende a predstavuje i väčšinu reštančných vecí. 

Kritérium dochádzky obyvateľov za prácou, cestnej a dopravnej infraštruktúry, dostupnosti hromadnou dopravou a pod.:

Ani toto kritérium v prípade regiónu Kysúc nie je naplnené. Predkladateľ návrhu zákona berie do úvahy a zaoberá sa len dostupnosťou mesta Čadca a mesta Žiliny. Neberie do úvahy ten fakt, že železnica spája úzky okruh obcí a že ich rozhodujúca časť je odkázaná na dopravu autobusovú a je limitovaná  prestupovaním v dopravnom uzle, teda v Čadci. Nemožno opomenúť ani  fakt, že do okresu Čadca patria 3 mestá a 20 obcí (Čadca, Turzovka, Krásno nad Kysucou, Vysoká nad Kysucou, Zborov nad Bystricou, Raková, Olešná, Podvysoká, Makov, Klokočov, Korňa, Stará Bystrica, Nová Bystrica, Svrčinovec, Dlhé nad Kysucou, Skalité, Radôstka, Oščadnica, Zákopčie, Čierne, Staškov, Dunajov, Klubina). Najoptimistickejší variant dostupnosti do Čadce z troch štvrtín územia okresu je časovo definovaný v rozsahu 40 až 50 minút a v rozsahu cca 20 km. Z uvedeného vyplýva, že dostupnosť  Žiliny obyvateľstvom  sa pohybuje v rozsahu  30 až 80 minút a v prípade cestnej dopravy a kolón, ktoré sú v tomto úseku pravidelné, je táto doba minimálne o 30 min. dlhšia. Osobité klimatické podmienky v regióne (dlhotrvajúca zima) tiež komplikujú dopravnú situáciu, a tým aj dostupnosť obyvateľov regiónu Kysúc do mesta Žilina. V nadväznosti na uvedenú časovú náročnosť sa sťaží aj z ekonomického hľadiska dostupnosť súdov občanom a tým aj možnosť prístupu k spravodlivosti.

V nadväznosti na všetky uvedené vecné argumenty a fakty, navrhujeme zachovať Okresný súd Čadca ako súd zastrešujúci výrazný región Kysúc,  alternatívne aby do jeho obvodu bol naspäť pričlenený okres Kysucké Nové Mesto, ktorý ako už bolo uvedené, historicky do roku 2005 pod jeho obvod patril. Súhlasíme so špecializáciou sudcov na rozdelenie na samostatné agendy, pričom pri plánovanom počte 12 sudcov (aktuálne 11 vo výkone) budú podmienky pre túto špecializáciu dané.  

B/

            K čl. II, bodu 9 týkajúcemu sa § 248 Tr. por. a k čl. III, bodu 6 týkajúcemu sa § 173 ods. 1 CSP poukazujeme na to, že uvedené ustanovenie počas trvania prechodného obdobia, kým nebudú vytvorené riadne podmienky pre výkon súdnictva v sídle Okresného súdu Žilina, je z technických, materiálnych i personálnych dôvodov (napr. doprava, prenos spisových materiálov, zabezpečenie voľnej pojednávacej miestnosti, asistenta a pod.) nevykonateľné (nemožno ho v praxi použiť). Zákon vôbec nerieši situáciu, že pri aplikácii tohto ustanovenia bude potrebné pojednávať mimo pracoviska sudcu, či už z dôvodu vhodnosti a účelnosti pre plynulé konanie vo veci, alebo z dôvodu úspory času a trov. Nerieši ani to, ako bude mať sudca zabezpečené podmienky pre vykonanie pojednávania mimo sídlo súdu, resp. v sídle nového súdu.

C/

            Vo vzťahu k čl. IX, § 44a navrhujeme vypustiť „najviac počas troch rokov“ a priznať tento nárok časovo neobmedzene odo dňa zrušenia súdu, resp. odo dňa zrušenia dočasného pracoviska, teda odvtedy, kedy sudcovi reálne vzniknú zvýšené výdavky spojené s dochádzaním na iné pracovisko.

            Zároveň v tomto smere navrhujeme doplniť zákon o štátnej službe a zákon o službe vo verejnom záujme o ustanovenie upravujúce náhrady zvýšených výdavkov spojených s dochádzaním na iné pracovisko u zamestnancov, ktorí boli prijatí do služobného pomeru pred nadobudnutím účinnosti navrhovaného zákona.

D/

            Vo vzťahu k čl. XVI bod 14, § 51 ods. 6 poukazujeme na to, že nerieši otázku špecializácie, ktorá je prezentovaná ako jeden z hlavných dôvodov novej súdnej mapy. Sudcovia, ktorí neboli doposiaľ špecializovaní, si na nový súd so sebou prinesú spisy z viacerých agend, ktoré budú musieť ako zákonní sudcovia dokončiť. Nemožno ich teda porovnávať so sudcami, ktorí boli doposiaľ špecializovaní len na jednu agendu.

Podpisy (sudcovia OS CA + zamestnanci OS CA)

Prílohy:           pripomienky Okresného súdu Čadca Čadca, ktoré boli zaslané MS SR po zverejnení návrhu súdnej mapy

Nesúhlasné stanoviská so zrušením Okresného súdu Čadca a to:

  • Okresná prokuratúra Čadca,
  • Mesto Čadca,
  • Okresný úrad Čadca, odbor katastrálny,
  • Mesto Turzovka.

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

Polovicu súdov navrhla zrušiť ministerka spravodlivosti bez akejkoľvek diskusie alebo analýzy

Ďalší článok

Ing. Ľubomír Mateček, Súdna mapa – Stanovisko, pripomienky

Latest from Články

Tlačové vyhlásenie

Kolíkovej rozhodnutie čelí žalobe  pre netransparentnosť Sudkyňa Dana Jelinková Dudzíková podala dňa 11.11.2022 správnu žalobu proti