reply

Stanovisko k otvorenému listu

470 prečítaní

S t a n o v i s k o

Prezídia Združenia sudcov Slovenska k Otvorenému listu sudcov

Slovenskej republiky

 

         Otvorený list sudcov zo 7.1.2021, ktorý získal podporu časti sudcovského zboru, obsahovo opodstatnene poukazuje na zásadné nedostatky pripravovanej súdnej mapy.

 

            Podstatnou skutočnosťou výhrad je fakt,  že sa presadzuje návrh súdnej mapy nie silou argumentov,  ale argumentom politickej sily, keďže ministerstvo spravodlivosti neakceptovateľne porušuje svoj zväzok vyplývajúci zo schváleného výskumného projektu „Váženie prípadov“ na základe odporúčania CEPEJ (Európskej komisie pre efektívnosť súdnictva), kde  je zakotvená povinnosť ministerstva realizovať  vyhodnotenie projektu v období mesiacoch január – jún 2021.

 

            Absencia tejto analýzy, realizovaná podľa kritérií CEPEJ, ktorej odporúčania sú jednoznačne rešpektované v krajinách EÚ pri riešení problémov efektivity súdnictva, nespochybniteľne dokazuje politický zámer o bezpodmienečnom presadení zmien (autoritatívny experiment), aj keď reálne môže mať negatívny dopad pre  občanov na zabezpečenie ich ústavného  práva  na včasné a kvalitné konanie a rozhodovanie súdov.

 

            Tvrdenie o potrebe špecializácie sudcov, ktoré je na mnohých súdoch v praxi zabezpečené, pritom ignoruje zásadnú skutočnosť, že je neprípustná (podľa stanoviska CEPEJ) nadmerná špecializácia, ktorá ohrozuje širšie vedomostné spektrum sudcov i prípadné presúvanie sudcov medzi právnymi odvetviami.

 

            Presadzovaný zámer súčasne ignoruje i rozsiahle vecne opodstatnené námietky orgánov správy súdov,  sudcovskej samosprávy i stavovského združenia, ktoré vychádzajú z reálnych podmienok výkonu súdnictva.

 

            Výzva autorov Otvoreného listu na prípravu zmeny sústavy súdov bezpodmienečne len na základe rozsiahlej odbornej diskusie  prioritne za účasti sudcovského zboru  je jednoznačne opodstatnená.

 

            Obsahové vyjadrenie znepokojenia s činnosťou predsedu súdnej rady, ktorá môže vyvolať nedôveru u sudcov, má racionálne opodstatnenie.

Viacero jeho stanovísk nezabezpečuje ústavou požadovanú nezávislosť súdnictva,  ktorú má garantovať súdna rada, ale obsahovo smeruje k podriadeniu súdnictva predstavám aktuálnej vládnej koalície (ústavnej väčšiny).

 

            Predovšetkým jeho obhajoba viacerých právnych zásahov vládnej koalície do niektorých štandardov  záruk súdnej a sudcovskej nezávislosti (schválená novela ústavy i zákonov  súvisiacich s reformou súdnictva), na ktoré správne poukazuje vecne vyargumentované kritické stanovisko CCJE (Poradný výbor Európskych sudcov) zo dňa 9.12.2020  (CCJE – Bu(2020)3) opodstatnene vyvoláva  znepokojenie s postojom predsedu súdnej rady o obhajovaní, v právnom štáte neprípustnom, nerešpektovania medzinárodných dokumentov (Odporúčaní), ktoré majú primeranú mieru právnej relevancie (význam) podľa čl. 1 ods.2 ústavy,  ktorý zakotvuje  pozitívny záväzok Slovenska na ich dodržiavanie.

 

            Prehliada sa zásadná skutočnosť,  že porušovanie (ohrozenie) záruk súdnej a sudcovskej nezávislosti v zmysle kritérií ústavného súdu i ESĽP vyvolá negatívny následok o ohrozovaní (porušovaní) neodňateľného, nezrušiteľného a nepremlčateľného základného  ľudského práva každého  občana na súdnu ochranu len  nezávislým a nestranným súdom.

Dodržiavanie záruk nezávislosti súdnictva a sudcov nie je totiž samoúčelné, keďže pri ich nerešpektovaní je vylúčené, aby sudca reálne mohol plniť svoje poslanie, dôsledne ochraňovať základné práva a slobody všetkých občanov. 

 

Obhajujú sa zásahy obsahovo obdobné situácii v Poľsku a Maďarsku,  proti ktorým vedie Európska komisia konanie za porušovanie zásad právneho štátu.

 

 

Košice 19.1.2021

Za Prezídium ZSS

JUDr. Juraj Sopoliga

prezident ZSS

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

Otvorený list sudcov Slovenskej republiky

Ďalší článok

Otvorený list sudcov. A ministerka spravodlivosti.