Otvoreny list

Otvorený list sudcov Slovenskej republiky

554 prečítaní

Sudcovia Slovenskej republiky s novou súdnou mapou, ktorá je už
pripravená v paragrafovom znení v návrhu zákona o sídlach a obvodoch
súdov, ktorý je toho času v medzirezortnom pripomienkovom konaní,
nesúhlasíme.

Zdôrazňujeme, že nová súdna mapa zásadným spôsobom mení usporiadanie
súdov v rámci Slovenskej republiky, je neprimeraným zásahom zákonodarnej
a výkonnej moci do súdnej moci, sťažuje prístup občanov k súdu, porušuje
záväzky Slovenskej republiky ako členského štátu Európskej únie v otázke
nezávislosti súdnictva a práva na prístup k spravodlivosti a nerieši
zásadné problémy terajšieho súdneho systému – preťaženosť niektorých
súdov, dĺžku súdneho konania, vymožiteľnosť práva, nedostatočné
technické a personálne obsadenie a pod.

Dôvodnosť našich obáv o smerovanie reformy justície potvrdila svojím
vyjadrením Poradná rada európskych sudcov (CCJE) Stanoviskom
Predsedníctva CCJE zo dňa 9. 12. 2020. Naše mnohé odborné výhrady sme
opakovane prezentovali Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky
prostredníctvom stanovísk sudcovských rád a stanovísk predsedov súdov,
avšak zo strany Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
absolútne neboli akceptované, ba boli až znevažované.

S plnou vážnosťou upozorňujeme na to, že schválením novej súdnej mapy sa
vystavuje celá spoločnosť riziku ďalekosiahlych negatívnych následkov, v
dôsledku ktorých sa spomalí súdne konanie a sťaží prístup občanov k
spravodlivosti.

Navrhujeme preto návrh zákona o sídlach a obvodoch súdov stiahnuť z
legislatívneho procesu a pripraviť zmenu súdnej mapy za účasti sudcov a
odbornej diskusie, tak ako sa to legitímne očakáva v právnom štáte
demokratickej krajiny.

*

Vyjadrujeme výrazné znepokojenie nad tým, ako predseda Súdnej rady SR
prof. JUDr. Ján Mazák, PhD., vykonáva svoju funkciu na prezentovanie
čisto svojich osobných názorov, ktoré v mnohých prípadoch prezentuje ako
názor celej súdnej rady, čo je neprípustné predovšetkým vo vzťahu
komunikácie s európskymi inštitúciami.

Zároveň upozorňujeme na to, že jeho vyjadrenia hraničia s neprimeranými
útokmi na sudcovský stav, prispievajú ku znižovaniu dôveryhodnosti
občanov k súdnej moci a k manipulácii s právnym povedomím a s verejnou
mienkou občanov Slovenskej republiky. Za takéhoto stavu pôsobenia
predsedu Súdnej rady SR musíme konštatovať, že nemá a ani nemôže mať
našu dôveru.“

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

Je Ján Mazák tým správnym človekom na čele Súdnej rady SR?

Ďalší článok

Stanovisko k otvorenému listu

Latest from Články