spravny

Je Ján Mazák tým správnym človekom na čele Súdnej rady SR?

652 prečítaní

Je Ján Mazák sku­toč­ne tým správ­nym člo­ve­kom na če­le Súd­nej ra­dy?

Pán Ma­zák od­stúp­te!  Iba dô­ve­ra po­li­ti­kov na člen­stvo v Súd­nej ra­de nes­ta­čí. 

Súd­na ra­da Slo­ven­skej re­pub­li­ky je naj­vyš­ší or­gán sud­cov­skej le­gi­ti­mi­ty. Jej prá­vo­mo­ci vy­me­dzu­je Ústa­va a príslušné zá­ko­ny. Má lo­gic­ky vý­znamné kom­pe­ten­cie v ob­las­ti jus­tí­cie a ak­tuál­ne na jej če­le sto­jí Ján Ma­zák, kto­rý bol do tej­to po­zí­cie no­mi­no­va­ný parla­men­tom, te­da po­li­tik­mi. Pre ľu­dí z ne­jus­tičného pros­tre­dia je pot­rebné pri­po­me­núť, že nej­de o sud­cu, pričom všet­ci do­te­raj­ší pred­se­do­via Súd­nej ra­dy v jej re­la­tív­ne krát­kej histórii sud­ca­mi bo­li. Pri­ro­dzené a tiež ab­so­lút­ne le­gi­tím­ne je, aby pred­se­dom Súd­nej ra­dy bol vždy člen zvo­le­ný sud­ca­mi (oča­ká­va­ný ne­pí­sa­ný úzus). Vie­me si pred­sta­viť akú ra­ri­tu by vy­vo­lal na če­le parla­men­tu ne­pos­la­nec?

            Z do­te­rajšie­ho pô­so­be­nia Já­na Ma­zá­ka sú apo­li­tic­kí sud­co­via šo­ko­va­ní. Pred zvo­le­ním do fun­kcie pre­zen­to­val pred­sta­vy, že sa sud­cov za­sta­ne vždy, ak to bu­de pot­rebné. Ko­ná ale pres­ne opač­ne. Ne­po­čú­va kri­tic­ký hlas množ­stva sud­cov tý­ka­jú­ci sa návr­hu mi­nis­ter­ky spra­vod­li­vos­ti na no­vú súd­nu ma­pu. Má­ria Ko­lí­ko­vá pri je­ho príp­ra­ve so sud­ca­mi ne­ko­mu­ni­ko­va­la a po je­ho zve­rej­ne­ní bez­dô­vod­ne ich od­borné ar­gu­men­ty neak­cep­to­va­la. Sud­co­via márne čakali, že Ján Ma­zák za­bez­pe­čí sud­com as­poň mož­nosť od­bor­ne dis­ku­to­vať. Že vy­vo­lá ro­ko­va­nie k  tak zá­važ­nej re­for­me jus­tičného systému s mi­nis­ter­kou spra­vod­li­vos­ti, aby sa na jej príp­ra­ve moh­li kva­li­fi­ko­va­ne po­die­ľať aj a naj­mä sud­co­via, kto­rých (ok­rem ob­ča­nov) sa to pria­mo a by­tos­tne do­tý­ka. Moh­li ju pri­po­mien­ko­vať a vy­lep­šiť cez skú­se­nos­ti a poz­nat­ky, pou­ká­zať na ne­dos­tat­ky, zba­viť ju neús­tav­nos­ti a odstrániť tak ne­ga­tív­ne do­pa­dy, ktoré nas­ta­nú ak no­vá súd­na ma­pa bu­de schvá­le­ná v navr­hnu­tom zne­ní. Iš­lo by o úpl­ne le­gi­tím­ne a štan­dardné ko­na­nie zo stra­ny pred­se­du Súd­nej ra­dy, nech by ním bol kto­koľ­vek.

Aj to­to je kar­di­nál­ne pos­la­nie fun­kcie pred­se­du Súd­nej ra­dy.

Nič také Ján Ma­zák neu­ro­bil. Prá­ve nao­pak, súd­nu ma­pu ob­ha­ju­je (v jej pred­lo­že­nej po­do­be) a pod­po­ru do­kon­ca pre­zen­tu­je i v me­ne ce­lej Súd­nej ra­dy, čím nie že za­vá­dza, ale ne­po­chyb­ne kla­me. Ján Ma­zák jed­no­du­cho ne­po­čú­va, sud­co­via sú mu zjav­ne uk­rad­nu­tí… Jus­tí­cia však ne­pot­re­bu­je Já­na Ma­zá­ka, sám už nie je sud­com 30 ro­kov, ale práv­ny štát a ve­rej­nosť si za­slú­žia, aby aj ná­zo­ry sud­cov sa sta­li pred­me­tom od­bor­nej de­ba­ty a ná­zo­ro­vej kon­fron­tá­cie v pros­pech slo­ven­skej spo­loč­nos­ti.

Za­rá­ža­jú­ce a tres­tu­hodné na pô­so­be­ní Já­na Ma­zá­ka na če­le Súd­nej ra­dy (pred­tým aj pred­se­da Ústavného sú­du SR a nás­led­ne ad­mi­nis­tra­tív­no-práv­ny servis na sú­de EÚ), je, ak v tej­to po­zí­cii ve­rej­ne pre­zen­tu­je, že počas núdzového sta­vu Ústa­va nep­la­tí a pre­to mož­no po­ru­šo­vať zá­klad­né ľudské prá­va a slo­bo­dy.  Ta­ký­to vý­rok o plat­nej Ústa­ve z úst pred­se­du Súd­nej ra­dy ur­či­te ne­zaz­na­me­na­li a ne­za­za­me­na­jú ani v práv­ne naj­zaos­ta­lej­šej usad­los­ti v Af­ri­ke.

Ján Ma­zák zámer­ne pou­ží­va duál­ny me­ter pri hod­no­te­ní resp. ko­men­to­va­ní súd­nych roz­hod­nu­tí. V prí­pa­de vraž­dy Ku­cia­ka a Kuš­ní­ro­vej, bez poz­na­nia spi­su, len na pod­kla­de me­dia­li­zo­va­ných in­formácií, pri os­lo­bo­dzu­jú­com roz­sud­ku vy­jad­rí po­chyb­nos­ti, čím os­ten­tatív­nym spô­so­bom úmy­sel­ne pod­ko­páva dôve­ru ve­rej­nos­ti k súd­nej mo­ci. V kau­ze vza­tia ge­ne­rála Lučanského do väz­by už ale nao­pak prek­va­pi­vo hlas­no bur­cu­je ve­rej­nosť, že ide o roz­hod­nu­tie ne­zá­vislého sú­du, s vý­hra­dou, pre­čo ho po­li­ti­ci ko­men­tu­jú.

            De­ho­nes­tu­jú­ce úto­ky na ad­re­su sud­cu naj­vyš­šie­ho sú­du, ktorého zákerným spô­so­bom sta­via do po­zí­cie po­doz­rivého len pre­to, že kro­ky mo­men­tál­nej vlád­nej gar­ni­tú­ry pod­ro­bil od­ôvod­ne­nej kri­ti­ke, je nie že nep­rí­pustné, ale už dáv­no sa ma­li stať pred­me­tom vy­šet­ro­va­nia or­gá­nov po­lí­cie a pro­ku­ra­tú­ry. Sud­ca Moz­ner sa opod­stat­ne­ne a ne­po­chyb­ne v sú­la­de so svo­jím mandátom iba ob­rá­til na príslušnú me­dzi­ná­rod­nú or­ga­nizáciu sud­cov vo ve­ci re­for­my jus­tí­cie, čo bo­la je­ho nes­por­ná po­vin­nosť.

         Rov­na­ko dis­cip­li­nár­ny pos­tih sud­cu Šam­ka pred­se­dom Súd­nej ra­dy (na­po­me­nu­tie) ne­mož­no vní­mať inak, ako úče­lo­vý a nes­por­ne po­li­tic­ky mo­ti­vo­va­ný krok uro­be­ný v sna­he za­stra­šiť aj os­tat­ných sud­cov, aby si ani len ne­do­vo­li­li pou­ka­zo­vať a vy­jad­ro­vať ná­zor na vý­kon­nú, či zá­ko­no­dar­nú moc a jej pred­sta­vi­te­ľov, kto­rí bez naj­men­ších po­chyb­nos­tí v mno­hých sme­roch v roz­po­re s Ústa­vou a me­dzi­ná­rod­ný­mi zmlu­va­mi po­ru­šu­jú zá­klad­né ľud­ské prá­va a slo­bo­dy aj v súd­nom ko­na­ní.

         Tým­to roz­hod­nu­tím Ján Ma­zák zá­mer­ne zni­žu­je dô­ve­ru ve­rej­nos­ti v jus­tí­ciu s vop­red sle­do­va­ným cie­ľom nás­led­ne opod­stat­niť pre mo­men­tál­nych dr­ži­te­ľov po­li­tic­kej mo­ci pot­re­bu od­stra­ňo­va­nia ne­po­hodl­ných sud­cov s vý­raz­nou pod­po­rou mainstrea­mo­vo me­diál­ne­ho lyn­ču. Len pri­po­mí­nam, že Šam­ko bol pot­res­ta­ný iba za to, že pou­ká­zal na ne­zá­kon­né prak­ti­ky v pos­tu­pe or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní napr. v kau­ze Búr­ka, či zve­rej­ne­ním ob­sa­hu Three­my na inter­ne­te, resp. za reali­zá­ciu práv, aj je­mu ako ob­ča­no­vi štá­tu, priz­na­ných plat­ným práv­nym po­riad­kom Slo­ven­skej re­pub­li­ky.

            Ján Ma­zák (zvo­le­ný len pos­lan­ca­mi koa­lí­cie) uro­bil zo Súd­nej ra­dy po­li­tic­kú ra­du dneš­nej vlád­nej gar­ni­tú­ry a ot­roc­ky ob­ha­ju­je neob­há­ji­teľné.

Na pod­kla­de vy­jad­reného vy­zývam Ján Mazáka, aby nie­len­že od­stú­pil z fun­kcie pred­se­du Súd­nej ra­dy, ale sa vzdal zá­ro­veň aj člen­stva v nej, le­bo do­te­raj­ším ko­na­ním a pos­toj­mi preu­ká­zal, že v nej nik­dy ne­mal byť, na­koľ­ko je­ho oso­ba je spo­je­ná s ab­sen­ciou apo­li­tic­kých pred­pok­la­dov na vý­kon fun­kcie čo i len čle­na Súd­nej ra­dy.

Pán Ján Ma­zák iba dô­ve­ra po­li­ti­kov na člen­stvo v Súd­nej ra­de nes­ta­čí.

Spa­mä­taj­te sa!

P. S.:    Ústav­ný rá­mec ne­dá­va pred­se­do­vi Súd­nej ra­dy po­zí­ciu ob­haj­cu zá­ko­no­dár­nej či vý­kon­nej mo­ci. Pred­se­da mu­sí strit­kne ctiť a dodr­žia­vať prin­cí­py práv­ne­ho štá­tu a pou­ka­zo­vať na ich po­ru­šo­va­nie zo stra­ny ko­ho­koľ­vek, čo však Ján Ma­zák ab­so­lút­ne ne­či­nil a ne­či­ní… Rých­le roz­ho­do­va­nie súd­nych spo­rov s cie­ľom za­bez­pe­če­nia naj­efek­tív­nej­šej vy­mo­ži­teľ­nos­ti prá­va na Slo­ven­sku sa pred­me­tom zá­uj­mu u Já­na Ma­zá­ka nes­ta­lo, ho­ci to je prob­lém, kto­rý naj­viac ťa­ží bež­ných ob­ča­nov. Iba ráz­ne vy­rie­še­nie tej­to otáz­ky mô­že pris­pieť k zvý­še­niu dô­ve­ry­hod­nos­ti jus­tí­cie v očiach ve­rej­nos­ti.

JUDr. Bra­nis­lav Ha­ra­bin, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du Bra­tis­la­va I

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

Reforma justície podľa návrhu zákona o súdnej ochrane vo verejnom obstarávaní

Ďalší článok

Otvorený list sudcov Slovenskej republiky

Latest from Články

Tlačové vyhlásenie

Kolíkovej rozhodnutie čelí žalobe  pre netransparentnosť Sudkyňa Dana Jelinková Dudzíková podala dňa 11.11.2022 správnu žalobu proti