reply

Stanovisko Sudcovskej rady Okresného súdu Považská Bystrica s podporou sudcov a zamestnancov Okresného súdu Považská Bystrica k návrhu novej súdnej mapy

651 prečítaní

Dňa 09.11.2020 bol sudcom Okresného súdu Považská Bystrica doručený elektronickou poštou materiál vypracovaný Analytickým centrom Ministerstva spravodlivosti SR: Reforma súdnej mapy, november 2020. K doručenému materiálu sa konala dňa 20.11.2020 videokonferencia ministerky spravodlivosti SR so sudcami obvodu Krajského súdu v Trenčíne, ktorá však vzhľadom na rozsiahlosť materiálu, neprimerane krátky čas na podrobné oboznámenie sa s jeho obsahom nevytvorila dostatočný priestor na odbornú diskusiu.  Zároveň sme sa oboznámili s návrhom zákona o sídlach a obvodoch súdov SR.

Sudcovská rada Okresného súdu Považská Bystrica za prítomnosti ostatných prizvaných sudcov Okresného súdu Považská Bystrica prijala nasledovné stanovisko k návrhu súdnej mapy:

Nespochybňujeme potrebu zvýšiť dôveryhodnosť súdnictva, jeho výkon, kvalitu, transparentnosť, rýchlosť konaní a zároveň zlepšiť podmienky pre prácu sudcov a iných zamestnancov súdu. Máme však za to, že všetky tieto atribúty sú v podmienkach Okresného súdu Považská Bystrica už splnené aj v súčasnosti a teda neexistuje vecný argument na jeho plánované zrušenie, resp. jeho pretransformovanie na detašované pracovisko. 

Okresný súd Považská Bystrica má v meste dlhú tradíciu, pôsobí od roku 1872, do jeho pôsobnosti do roku 1997 patrili obvody terajších okresov Považská Bystrica, Púchov, Ilava a Mesto Dubnica nad Váhom. V súčasnosti do jeho pôsobnosti patria okresy Považská Bystrica a Púchov a zabezpečuje výkon súdnictva pre takmer 106.000 obyvateľov. Nová súdna mapa je opakovane ministerkou spravodlivosti SR charakterizovaná ako návrat do stavu pred rokom 1996, kedy sa politicky a nesystémovo presadilo rozšírenie počtu súdov. Je potrebné uviesť, že Okresný súd Považská Bystrica nebol zriadený po roku 1997. Okresný súd Považská Bystrica funguje už od konca 19. storočia. Nejde teda o súd, ktorý bol zriadený nesystémovo, len na základe politického rozhodnutia niektorej vládnej garnitúry, ale o pevný článok výkonu spravodlivosti vo svojom regióne. Okresný súd počas svojho fungovania nebol nikdy zrušený a znova obnovovaný, nakoľko vždy bola potrebná a nevyhnutná jeho činnosť. Preto máme za to, že aj v súčasnej dobe má svoje uplatnenie a nie je namieste presúvať výkon spravodlivosti do iného mesta, nachádzajúceho sa mimo obvodu okresov Považská Bystrica a Púchov.

Personálne a materiálne vybavenie súdu zabezpečuje kvalitný výkon súdnictva, čo sa dlhodobo prejavuje či už v rýchlosti konaní alebo vysokej kvalite rozhodnutých vecí. Na Okresnom súde Považská Bystrica pôsobí 9 sudcov, 9 vyšších súdnych úradníkov, 11 súdnych tajomníkov, 13 asistentov senátu, 4 zamestnanci správy súdu, 2 pracovníčky podateľne, 2 pracovníčky informačného centra, 1 pracovníčka sekretariátu a 5 zamestnancov vo verejnej službe

Pri uvedenom počte sudcov je tak na súde zabezpečená špecializácia sudcov v troch základných agendách – civilnej, rodinnej a trestnej, ktorá by mohla byť zabezpečená aj do budúcna tak, ako je to cieľom novej súdnej mapy.

Okrem spomínaných hlavných agend je dôležité upozorniť na skutočnosť, že Okresný súd Považská Bystrica zabezpečuje agendu vo veciach nedobrovoľných hospitalizácii (v konaniach o prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníckom zariadení) pre takmer celý Trenčiansky kraj. V uvedených konaniach je sudca povinný vykonať výsluch umiestneného a ošetrujúceho lekára v príslušnom nemocničnom zariadení a následne doručiť rozhodnutie umiestnenému do 24  hodín, najneskôr však do 5 dní, pričom v prípade zrušenia tunajšieho súdu si tieto úkony budú vyžadovať väčšiu časovú náročnosť a zvýšené finančné výdavky (sudca a iný zamestnanec súdu budú nútení vycestovať zo Žiliny do Považskej Bystrice a späť minimálne dvakrát). Za týchto podmienok sa nám javí dodržanie uvedenej zákonnej lehoty ako ťažko realizovateľné. Za posledného pol roka nápad v danej agende bol 44 vecí, čo by znamenalo minimálne 88 ciest na trase Žilina – Považská Bystrica.

Rovnaký problém vyvstáva aj v súvislosti s vykonávaním vzhliadnutí vo veciach spôsobilosti na právne úkony, ohliadok na mieste samom, v prípade ktorých pri schválení navrhovanej súdnej mapy by okrem iného hrozilo, že tieto budú vykonávané v rámci veľmi širokého novovytvoreného územného obvodu Žilina. Taktiež vyššiu časovú náročnosť a zvýšené výdavky si bude vyžadovať preprava eskortovaných osôb pred sudcu, rozhodovanie o ustanovení obhajcu a aktuálne si nie je možné predstaviť, akým spôsobom bude možné v trestných veciach, najmä pri väzbe alebo v tzv. superrýchlom konaní dodržať pomerne krátke zákonom stanovené lehoty.

Veľmi dôležitým argumentom pre zachovanie súdu, je aj skutočnosť, že Okresný súd Považská Bystrica sa vo februári 2020 za nemalého úsilia vedenia Okresného súdu Považská Bystrica, Krajského súdu v Trenčíne a Ministerstva spravodlivosti SR presťahoval do novej budovy, ktorej kúpu zabezpečilo MS SR za cca 4,2 mil. €. V novej budove sú vytvorené kvalitné a dôstojné podmienky pre prácu sudcov ako aj všetkých ostatných zamestnancov a táto bola svojou rekonštrukciou priamo uspôsobená pre fungovanie súdu. Obsahuje dostatok kancelárii, pojednávacích miestností a iného vybavenia pre riadny chod súdu. Navyše je v nej vyhradený značný priestor pre archívy, ktorých časť bola do tejto novej budovy presťahovaná len na konci minulého kalendárneho roka, čím došlo k výraznej úspore finančných prostriedkov za prenájom. Budova spĺňa prísne energetické parametre a je plne klimatizovaná. Sudcovia a zamestnanci a majú vyhradený dostatok parkovacích miest. Budova tak predstavuje nové, dôstojné a výborne zariadené sídlo súdu. Je v rozpore s cieľom reformy, zameranej aj na efektívnosť, aby v roku 2022, teda len po dvoch rokoch pôsobenia súdu v novej budove, došlo k zrušeniu súdu. Apeluje preto na zohľadnenie tejto skutočnosti. Verejné inštitúcie a aj súdy na Slovensku často sídlia v nevyhovujúcich priestoroch. Naopak Okresný súd Považská Bystrica sídli od roku 2020 v plne vyhovujúcich priestoroch. Jeho zrušenie je teda nelogické a rozporné s dlhoročnou snahou o získanie a zabezpečenie vlastných adekvátnych priestorov.

            Nezanedbateľnou súčasťou výkonu súdnictva sú nepochybne administratívni pracovníci, pričom ich postavenie súdna mapa žiadnym spôsobom nerieši. Na Okresnom súde Považská Bystrica pôsobia v rámci personálneho aparátu kvalifikované ľudské zdroje s niekoľkoročnou dĺžkou praxe (20 – 40 rokov). Takmer 80 % administratívy tvoria ženy vo veku okolo 50 rokov, tieto ženy sú teda cca 10 rokov pred dôchodkom a ťažko by si hľadali novú prácu. Z nášho pohľadu by bolo neefektívne tieto ľudské zdroje presúvať a vystavovať sa riziku ich neudržania a straty. Predovšetkým pre administratívu by dochádzanie za prácou bolo finančne neúnosné, až likvidačné, navyše nie každý vlastní motorové vozidlo, preto by bolo nutné cestovanie hromadnou dopravou. Súdna mapa výrazným spôsobom zasiahne do rodinného a súkromného života nielen administratívnych pracovníkov, ale aj sudcov a to s prihliadnutím na čas strávený dochádzaním do nového sídla súdu. Zamestnanci, ktorí majú školopovinné deti, resp. deti umiestnené v materských školách, by z časových dôvodov nemohli dochádzať za prácou do Žiliny. Z tohto pohľadu sa tvrdenia o zachovaní miest administratívnych pracovníkov javia ako iluzórne.

Ako už bolo uvedené, v rámci obvodu Okresného súdu Považská Bystrica je zabezpečovaný výkon súdnictva pre takmer 106.000 obyvateľov, pričom jeho zrušenie nereflektuje potreby občanov. Vo väčšine prípadov bude ich prístup k súdu sťažený, najmä pokiaľ ide o obyvateľov odľahlých obcí (Lazy pod Makytou, Mojtín a pod.). V tomto prípade sa nemožno ani stotožniť s tvrdením, že „väčšina občanov sa pred súd dostane max. 2 krát v živote“, keď napríklad len v poručenských veciach sa účastníci konania dostavujú na súd pravidelne, a to dokonca niekoľkokrát za rok.

Návrh novej súdnej mapy ráta s existenciou Okresného súdu Žilina, ktorého obvodom budú okresy Púchov, Považská Bystrica, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto a Žilina. Tento obvod tak bude zahŕňať takmer 420 000 obyvateľov a rozlohu takmer 3 000 km2. Pôjde tak územne a aj počtom obyvateľov o najväčší súdny obvod, ktorý sa počtom obyvateľov môže rovnať len obvodom mestských súdov Bratislava a Košice. Tie sú však špecifické tým, že doterajšie súdy v nich sídlia v tesnej blízkosti a preto je ich zlúčenie dôvodné. V prípade nového súdneho obvodu Okresného súdu Žilina však nie je zrejmé, prečo je nevyhnutné vytvoriť tak veľký obvod. Je otázne a doposiaľ náležite nepreskúmané a nevysvetlené, či takto veľký obvod bude efektívny a bude skutočne napĺňať ciele reformy. Dovoľujeme si poukázať, že aj po reforme majú zostať zachované omnoho menšie obvody, ktoré sú počtom obyvateľov podobné obvodu Okresného súdu Považská Bystrica a pokývajú len jeden okres (Okresný súd Dunajská Streda – počet obyvateľov obvodu: 119 696, Okresný súd Komárno: počet obyvateľov obvodu: 102 780, Okresný súd Levice – počet obyvateľov obvodu: 112 597, Okresný súd Rimavská Sobota –  počet obyvateľov obvodu: 84 548, Okresný súd Trebišov – počet obyvateľov obvodu: 105 830).

Vzhľadom na vyššie uvedené argumenty máme za to, že navrhovaná súdna mapa nedáva odpoveď, aký význam by malo zrušenie Okresného súdu Považská Bystrica pre naplnenie cieľov súdnej reformy, keď v súčasnosti Okresný súd Považská Bystrica spĺňa všetky atribúty pre jeho zachovanie ako samostatného súdu. Sme toho názoru, že reforma súdnej mapy si vyžaduje dlhšiu odbornú diskusiu so všetkými dotknutými subjektmi. Zároveň pripájame stanovisko Okresnej prokuratúry Považská Bystrica, OR PZ Považská Bystrica a Mesta Považská Bystrica.

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

Odpoveď ministerke spravodlivosti prečo “plačem”?

Ďalší článok

Je návrh zákona o novej súdnej mape zlučiteľný s právom Európskej únie?