Nález k neľudskému zaobchádzaniu s rómskymi chlapcami

62 prečítaní

page1image503875040

ÚSTAVNÝ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY Hlavná 110, 042 65 Košice 1 P. O. Box E – 35

TLAČOVÁ SPRÁVA č. 34/2023

2. jún 2023

Nález k neľudskému zaobchádzaniu s rómskymi chlapcami

Sťažovatelia boli poškodenými v trestnom konaní, ktorého predmetom bolo vyšetrovanie zlého zaobchádzania, ktorému mali byť vystavení zo strany príslušníkov polície počas obmedzenia ich osobnej slobody na obvodnom oddelení Policajného zboru 21. marca 2009.

Sťažovatelia sa domáhali vyslovenia porušenia zákazu mučenia a krutého zaobchádzania v spojení so zákazom diskriminácie na rasovom základe postupom a meritórnymi rozhodnutiami Okresného súdu Košice II a Krajského súdu v Košiciach v predmetnom trestnom konaní.

Podstatou ústavnej sťažnosti (sp. zn. II. ÚS 329/2021) bolo tvrdenie sťažovateľov, že súčasťou označených základných práv je ich právo ako poškodených v trestnom konaní na účinné vyšetrovanie, ktorému zodpovedala povinnosť príslušných orgánov verejnej moci vykonať zodpovedajúcim spôsobom všetko na získanie jasného a presného obrazu o vyšetrovanej udalosti a identifikáciu zodpovedných osôb, kde predpokladom splnenia tejto povinnosti bolo dodržanie judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej aj „ESĽP“) definovaných atribútov, medzi ktoré patria nezávislosť vyšetrovania, dostatočnosť vyšetrovania (efektivita vyšetrovania), promptnosť a primeraná rýchlosť vyšetrovania, prvky verejnej kontroly vyšetrovania a jeho výsledkov. Ak je v trestnom konaní podaná obžaloba, uvedené požiadavky sa vzťahujú aj na súd. Sťažovatelia namietali, že v ich prípade neboli vštádiu súdneho konania vedeného pred všeobecnými súdmi splnené minimálne dve z nich, a to požiadavka praktickej účinnosti vyšetrovania (efektivita vyšetrovania) a požiadavka promptnosti konania.

Európsky súd pre ľudské práva (na ktorý sa sťažovatelia obrátili ešte pred podaním ústavnej sťažnosti, avšak ústavný súd o tejto skutočnosti neinformovali) konštatoval – hoci neštandardne napriek prijatiu ústavnej sťažnosti na ďalšie konanie – porušenie práva sťažovateľov na účinné vyšetrovanie vpredmetnej trestnej veci, pričom k tomuto záveru dospel iba na základe konštatovania o porušení komponentu promptnosti vyšetrovania bez posúdenia ďalšieho z relevantných komponentov práva na účinné vyšetrovanie, a to efektivity vyšetrovania, teda bez preskúmania reálnej dôkaznej situácie prostredníctvom preskúmania obsahu súdneho spisu. Rozsudok ESĽP tak podľa názoru ústavného súdu neznamenal vyčerpanie predmetu konania pred ústavným súdom.

Ústavný súd sa pre účely zodpovedania otázky, či konajúce súdy pri napĺňaní pozitívneho záväzku štátu viesť účinné vyšetrovanie dodržali jeho stanovené parametre, podrobne oboznámil

page1image504182736

1

jednak s obsahom odôvodnení oboch rozhodnutí všeobecných súdov a preskúmal celý obsah spisového materiálu v predmetnej trestnej veci.

Výsledky preskúmania ústavného súdu potvrdili opodstatnenosť tvrdení sťažovateľov. Pri vyšetrovaní trestnej činnosti zasahujúcej do špecifických základných práv prostriedky trestného práva sú (majú byť) skutočne nástrojom samotnej ochrany základných práv poškodených. Ústavný súd zistil bezprecedentné a extrémne porušenie požiadavky promptnosti konania zo strany prvostupňového súdu a nedostatky v efektivite vyšetrovania naoboch všeobecných súdoch. Podstatou zistených defektov súdnej etapy konania je neregulárna aplikácia zásady voľného hodnotenia dôkazov. Zistené nedostatky vo svojom súhrne a intenzite viedli ústavný súd k záveru o porušení práva sťažovateľov na účinné vyšetrovanie, kde súčasne ústavný súd konštatoval, že právne závery rozhodnutí všeobecných súdov boli ustálené ústavne nekonformným spôsobom, v dôsledku čoho odôvodnenie namietaných rozhodnutí neposkytuje dostatok relevantných dôvodov na súdmi prijatý záver o oslobodení obžalovaných spod obžaloby.

Na základe uvedeného boli predmetné rozhodnutia zrušené a vec vrátená na nové konanie prvostupňovému súdu.

Vyjadrenie sudcu spravodajcu v danej veci Petra Molnára: video

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

Viac informácií Vám môže poskytnúť
hovorkyňa Ústavného súdu SR PhDr. Martina Ferencová, PhD.
telefón: 055/7207 295, mobil: +421 918 827 344, e
-mail: martina.ferencova@ustavnysud.sk

2

1 Comment

  1. Čo myslíte, ako narástli cigánom po tomto náleze, ale hlavne po rozsudku ESĽP, krídla? Alebo si myslíte, že niekoho z tej komunity zaujíma aj to, prečo sa týto vtedy chlapci dostali na políciu? Nie, len sú to chudáci, malý zlodeji!!!!!

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 89/23

Ďalší článok

Nález k prípustnosti dovolania

Latest from Články