Otvoreny list

Tlačová správa

304 prečítaní

Na ústnom rozporovom konaní konanom dňa 13.10.2021 na Ministerstve spravodlivosti SR neboli odstránené zásadné rozpory uvedené v pripomienkach verejnosti obvodov Okresného súdu Pezinok a Malacky k legislatívnemu návrhu novej súdnej mapy.

Podľa aktuálneho legislatívneho návrhu (súdna mapa) sa ruší Okresný súd Pezinok jeho zlúčením s Okresným súdom Trnava a ruší sa Okresný súd Malacky  jeho zlúčením s Okresným súdom Senica.

            Okresný súd Pezinok sa ruší v čase, keď z pohľadu výkonu súdnictva je v najlepšej kondícií (najnižší počet nerozhodnutých vecí, reštančných vecí a rýchlosti konania).

            Justícia týmto na jednej strane stráca materiálno-technologické zabezpečenie v budove Okresného súdu Pezinok, ktorá na tento účel bola postavená, aby zabezpečovala výkon súdnictva pre Okres Pezinok a na druhej strane tu vzniká potreba v Trnave iba 25 km ďalej prenajať, resp. postaviť novú budovu na tento účel, čo bude stáť nemalé finančné prostriedky z už tak napätého štátneho rozpočtu.

Zároveň z Okresného súdu Bratislava III. prechádza na Okresný súd Trnava výkon súdnictva pre okres Senec bez akéhokoľvek personálneho zabezpečenia a materiálno-technického zabezpečenia z Okresného súdu Bratislava III. Výkon súdnictva pre Okres Senec doteraz vykonával Okresný súd Bratislava III., ktorý má dostatočné materiálovo-technické ako i personálne zabezpečenie, o čom svedčí najmä tá skutočnosť, že za posledné roky v hlavných druhoch agend vybaví viac vecí ako napáda, čím rovnako znižuje počet nerozhodnutých vecí. To už nebude možné na novovzniknutom súdu Trnava, ktorý bude vykonávať súdnictvo pre okresy Trnava, Hlohovec, Senec, Pezinok, nakoľko mu bude chýbať cca 10 sudcov s príslušným administratívno-technickým aparátom.

             Okresný súd Malacky sa ruší napriek tomu, že spĺňa všetky predkladateľom deklarované reformou sledované ciele a jeho spojenie s Okresným súdom Senica neprinesie žiadne benefity pre občanov spájaných okresov.

            Návrh zákona tak rieši neexistujúci problém špecializácie sudcov. Nesúhlas so začlenením Okresného súdu Malacky do spoločného súdneho obvodu vyplýva aj zo zásadných pripomienok k návrhu zákona uplatnených Generálnou prokuratúrou SR, Radou prokurátorov SR a napokon aj samotného Okresného súdu Senica, ktorý má byť uvažovaným sídelným súdom so začlenením okresného súdu pod Okresný súd Senica (v agende maloletých detí nesúhlasí ani Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny).

            Tento legislatívny návrh  novej súdnej mapy nedáva žiadne záruky pre občanov Pezinka, Senca a Malaciek v tom, že dôjde k zrýchleniu, resp. skvalitneniu súdneho konania. Naopak implementáciou tohto rozhodnutia do praxe dôjde z krátkodobého a zo strednodobého hľadiska k predĺženiu súdnych konaní, významne sťaží prístup k spravodlivosti, extrémne zvýši pre občanov náklady na konanie a na právne služby, ohrozí výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a ochromí činnosť spájaných súdov  aj vzhľadom na očakávaný odchod odborného personálu, pre ktorých by navýšenie dopravnej vzdialenosti a časovej náročnosti denného dochádzania predstavovalo neprekonateľnú prekážku ďalšieho pokračovania štátnozamestnaneckého pomeru.

zástupcovia verejnosti obvodov okresných súdov Pezinok a Malacky pre rozporové konanie k legislatívnemu návrhu zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi okresných súdov – LP/2021/505

JUDr. Tomáš Michálek                                              JUDr. Viera Malinowska

Predseda Okresného údu Pezinok                             predsedníčka Okresného súdu Malacky                   

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

O súdnej mape trochu inak

Ďalší článok

AYŠE PRUŽINEC EREN: Ministerka Kolíková nikdy sudkyňou nebola a ani nebude

Latest from Články

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA 

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 11. júla 2024 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 19 ods. 1 druhý pododsek