mapa2

O súdnej mape trochu inak

311 prečítaní

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky dňa 13.9.2021 predložilo do pripomienkového konania návrh zákona o doplnení niektorých zákonov  v súvislosti s novými sídlami a obvodmi Okresných súdov pod rezortným číslom MPK-LP 2021/505(tzv. súdna mapa).

Voči tomuto návrhu bola podaná hromadná pripomienka verejnosti obvodov Okresného súdu Pezinok a Okresného súdu Malacky.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky dňa 13.10.2021 okrem iného odmietlo všetky tieto pripomienky ako nedôvodné, čo má za následok, že týmto legislatívnym návrhom dochádza k zrušeniu Okresného súdu Pezinok a Okresného súdu Malacky, pričom výkon súdnictva z Okresného súdu Pezinok prechádza na Okresný súd Trnava. Rovnako týmto legislatívnym návrhom prechádza na Okresný súd Trnava i výkon súdnictva okresu Senec z Okresného súdu Bratislava III.

Hlavným cieľom tohto legislatívneho návrhu, teda novej súdnej mapy je zrýchliť a skvalitniť súdne konanie, pričom ministerka spravodlivosti pri predkladaní tohto návrhu dôvodí, že pokiaľ budú sudcovia pracovať vo väčších súdnych obvodoch, budú rozhodovať kvalitnejšie a rýchlejšie.

Na kvalitu a rýchlosť súdneho konania má však predovšetkým vplyv:

–  kvalita erudícia sudcu a nie veľkosť súdneho obvodu, ale

na kvalitu a erudíciu sudcu ma podstatný vplyv výber sudcov, teda kreácia sudcovského stavu ako takého, podmienky na vzdelávanie sudcov;

–  materiálno-technické zabezpečenie v akom sudca pracuje. To znamená budova súdu, kancelária, dostatok pojednávacích miestností, funkčné a rýchle počítačové vybavenie, prostredníctvom ktorého má prístup k literatúre  a judikatúre;

personálne zabezpečenie súdneho oddelenia kvalitným, vyškoleným a stabilným administratívnym aparátom;

Ministerka spravodlivosti svoj návrh odôvodňuje, že tým hnacím motorom pri väčších súdnych obvodoch má byť práve špecializácia sudcov. Tu však treba otvorene povedať, že sudcovia sú už dnes špecializovaní na prácu v jednotlivých hlavných druhoch agend (poručenská, občiansko-právna, obchodná, trestná). V tomto smere návrh súdnej mapy iba sprísňuje špecializáciu v tom smere, že na každom súde musia byť ku každej z týchto druhov hlavných agend minimálne tri špecializované senáty, pričom doteraz bola potreba vytvoriť dva špecializované senáty. Práve touto potrebou vytvorenia minimálne troch špecializovaných senátov ministerka spravodlivosti odôvodňuje zrušenie väčšiny súdov. Tento aspekt však nemá žiaden vplyv na rýchlosť a kvalitu rozhodovania z pohľadu Okresného súdu Pezinok ako i z pohľadu všetkých súdov v Slovenskej republike, nakoľko sudcovia doteraz rozhodujú v špecializovaných senátoch.

 V konečnom  dôsledku schválením návrhu súdnej mapy a jeho implementáciou dôjde k tomu, že justícia v okrese Pezinok stratí budovu Okresného súdu Pezinok s priľahlými pozemkami, ktorá na tento účel bola postavená a výkon súdnictva prejde z okresu Pezinok do  25 km vzdialenej Trnavy pod Okresný súd v Trnave, pričom v Trnave bude potreba zo štátneho rozpočtu prenajať za týmto účelom novú budovu, pretože momentálne budova Okresného súdu Trnava je vyťažená výkonom súdnictva pre okres Trnava a Hlohovec. Negatívum tohto riešenia bude i to, že nie všetci administratívni pracovníci, ktorí sú zaškolení a pracujú v budove Okresného súdu Pezinok neprejdú na Okresný súd Trnava a tým vznikne potreba prijať a zaškoliť nových pracovníkov. Okrem toho do jurisdikcie okresu Trnava pribudne jurisdikcia okresu Senec, ktorý t.č. zabezpečuje Okresný súd Bratislava III, bez toho, že by týmto návrhom zákona boli delimitované akékoľvek materiálno-technické zabezpečenie, resp. personálne zabezpečenie. Touto zmenou Okresnému  súdu Trnava, ktorý bude pokrývať okresy Trnava, Hlohovec, Senec, Pezinok, bude chýbať cca 10 sudcov vrátane administratívneho aparátu.

Zároveň treba konštatovať, že tento  legislatívny návrh súdnej mapy vo vzťahu k okresu Pezinku sa deje v čase, keď Okresný súd Pezinok je od svojho vzniku v najlepšej kondícii z pohľadu počtu nevybavených, nerozhodnutých vecí ako aj z pohľadu rýchlosti konania. Rovnako Okresný súd Bratislava III, ktorý vykonáva jurisdikciu okresu Senec vybavuje a rozhoduje vo všetkých hlavných agendách v posledných rokoch viac ako napadá, čím sa znižuje rovnako počet nerozhodnutých a nevybavených vecí.

Ako vyplýva z objektívnych dát výkon súdnictva v okrese Pezinok zabezpečovaný Okresným súdom Pezinok ako i výkon súdnictva v okrese Senec zabezpečovaný Okresným súdom Bratislava III je v súčasnosti funkčný, nakoľko dochádza k rozhodovaniu nápadu hlavných druhov agend, preto nie je žiadny dôvod na takúto radikálnu zmenu v súdnej mape, kde implementáciou nedôjde k zrýchleniu súdnych konaní, ale z krátkodobého a strednodobého hľadiska dôjde k podstatnému predĺženiu súdnych konaní, nakoľko Okresný súd v Trnave nemá vybudované materiálno-technické zabezpečenie ani personálne zabezpečenie na to, aby mohol od 1.1.2023 vykonávať jurisdikciu pre okresy Pezinok a Senec.

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č.174/21

Ďalší článok

Tlačová správa