pravnik

Uznesenie Združenia sudcov Slovenska

338 prečítaní

U z n e s e n i e

Hlavného zhromaždenia Združenia sudcov Slovenska konaného v dňoch

17.-18.6.2021 v Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách

     Hlavné zhromaždenie Združenia sudcov Slovenska

Berie na vedomie:

 1. Správu o činnosti ZSS od Hlavného zhromaždenia konaného dňa 17.10.2019
 2. Výročnú správa o hospodárení ZSS od 18.10.2019 do 7.6.2021
 3. Výsledky volieb prezidenta ZSS – JUDr.  František Mozner a troch viceprezidentov ZSS – JUDr. Táňa Veščičiková, JUDr. Štefan Hrvola, JUDr. Martin Vladik
 4. Výsledky volieb člena kontrolnej komisie ZSS Mgr. Moniky Farkašovej
 5. Rozhodnutie CR ZSS zo dňa 27.5.2021 o zriadení legislatívneho výboru ZSS (čl. XIV Stanov) v zložení – JUDr. Juraj Sopoliga  (predseda), JUDr. Dana Jelínková Dudzíková LL.M, JUDr. Marcela Kosová (členovia)

S ú h l  a s í:

 1. S postupom CR ZSS o informovaní poslancov Národnej rady SR s výhradami k niektorým častiam návrhu zmeny ústavy a zákonov v súvislosti s reformou súdnictva.
 2. S výzvou CR ZSS zaslanej časti poslancov NR SR na podanie návrhu ústavnému súdu o vyslovenie nesúladu schválených zmien ústavy a justičných zákonov s ústavou.
 3. S požiadavkou CR ZSS na monitorovanie stavu právneho štátu a nezávislosti súdnictva zaslaného vrcholným orgánom Európskej komisie, Európskej asociácie sudcov, Európskej siete súdnych rád, Poradnému výboru európskych sudcov po schválení legislatívnych zmien v súvislosti s reformou súdnictva.
 4. So stanoviskom Prezídia ZSS zo dňa 29.4.2021 k realizácii slobody prejavu politickými stranami

S c h v a ľ u j e :

 1. Vyhlásenie Hlavného zhromaždenia Združenia sudcov Slovenska zo dňa 17.6.2021. 

U k I a d á:

 1. Celorepublikovej rade ZSS vyhodnotiť diskusné príspevky
 2. Celorepublikovej rade ZSS pokračovať v komunikácii s predstaviteľmi výkonnej a zákonodarnej moci a masmédií pri presadzovaní zmien v justícii na odstránenie nedostatkov v podmienkach výkonu súdnictva opatreniami, ktoré sú v súlade s medzinárodnými odporúčaniami príslušných orgánov Európskej únie a rozhodnutiami Ústavného súdu SR
 3. Pokračovať v aktivitách na rozšírenie členskej základne a v komunikácii so všetkými sudcami
 4. CR ZSS reagovať aktivitou na stanoviská Európskej komisie a Európskej asociácie sudcov schválených v príslušných dokumentoch  vrcholných orgánov.
 5. Legislatívnemu výboru pripraviť podklady pripomienok k návrhu zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu SR pre Celorepublikovú radu v lehote do 29.6.2021
 6. Celorepublikovej rade ZSS posúdiť možnosti zefektívnenia komunikácie dovnútra i navonok.

 Štrbské Pleso 17.6.2021

                                                                             JUDr. František Mozner

        prezident Združenia sudcov Slovenska

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

Tlačové vyhlásenie k návrhu zákona

Ďalší článok

Vyhlásenie Hlavného zhromaždenia ZSS

Latest from Články

Tlačové vyhlásenie

Kolíkovej rozhodnutie čelí žalobe  pre netransparentnosť Sudkyňa Dana Jelinková Dudzíková podala dňa 11.11.2022 správnu žalobu proti