vyjadrenie

Vyhlásenie Hlavného zhromaždenia ZSS

394 prečítaní

V y h l á s e n i e

Hlavného zhromaždenia Združenia sudcov Slovenska

Združenie sudcov Slovenska, ktoré je najväčšou dobrovoľnou nepolitickou stavovskou organizáciou sudcov SR pri naplňovaní podstaty práva na slobodu združovania v zmysle čl. 29 ods. 1, 4 Ústavy SR a čl. 11 ods. 1 Dohovoru a v záujme zabezpečenia realizácie práva občanov na spravodlivý proces pred nezávislým a nestranným súdom prerokovaním veci bez zbytočných prieťahov konštatuje, že plnenie práv a povinností združenia zabezpečovať ochranu nezávislosti súdnictva, obhajovať nezávislosť sudcov a presadzovať právny štát v zmysle právne relevantných medzinárodných dokumentov (odporúčaní) podľa čl. 1 ods.2 ústavy si vyžaduje presadzovanie zmien, ktoré reálne umožnia zvýšenie efektivity výkonu súdnictva v prospech občanov.

Z uvedených dôvodov:

  1. Vyzývame ministerku spravodlivosti urýchlene stiahnuť návrh zákona o sídlach a obvodoch súdoch v SR (tzv. súdna mapa) z pripomienkového konania a vypracovať nový návrh  len na základe vyhodnotenia (hĺbkovej  analýzy) projektu „Váženie prípadov“ a súčasného zabezpečenia participácie všetkých dotknutých subjektov na jej príprave.
  • Vyzývame predstaviteľov verejnej moci neporušovať právne relevantné medzinárodné dokumenty o povinnosti vyhnúť sa kritike pri komentovaní rozhodnutí sudcov, ktorá podkopáva nezávislosť a dôveru verejnosti v súdnictvo. Zároveň ich žiadame, aby rešpektovali povinnosť zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo spochybniť ich ochotu dodržiavať rozhodnutia sudcov.
  • Navrhujeme ministerstvu spravodlivosti v záujme reálneho zlepšenia podmienok výkonu súdnictva prednostne začať legislatívny proces na prípravu zákonov:

A/ o zakotvení sudcovského oddelenia v obligatórnom zložení – sudca VSÚ, asistent oddelenia (prioritne na prvostupňových súdoch)

B/ zakotvenie inštitútu alikvótneho príplatku za výkon funkcie sudcu všeobecného súdu (po ukončení funkcie sudcu pred vznikom nároku na dôchodok).

C/ zakotvenie obligatórneho mechanizmu nahradenia trvale uvoľneného miesta sudcu na príslušnom súde

D/ zákon o tzv. justičnej štátnej službe

  • Podotýkame, že výsledky výberu niektorých sudcov správneho kolégia Najvyššieho súdu SR za sudcov Najvyššieho správneho súdu Súdnou radou SR naznačujú možnosť nedôsledného dodržiavania ústavou garantovaného základného práva uchádzača na prístup k inej verejnej funkcii len za rovnakých podmienok (čl. 30 ods.4 ústavy, čl. 25 medzinárodného paktu) v súvislosti s ústavným zákazom o spôsobenie ujmy za realizáciu základného práva na súdnu ochranu (čl. 46 ods.1, čl. 12 ods.4 ústavy).
  • Oznamujeme pripravenosť združenia dôsledne realizovať súčinnosť s ministerstvom spravodlivosti pri príprave legislatívnych zmien v zmysle Zmluvy o spolupráci.
  • Vyzývame predstaviteľov masmédií na obnovenie komunikácie s orgánmi ZSS v záujme zabezpečenia náležitej informovanosti občianskej verejnosti o návrhoch na riešenie  podmienok výkonu súdnictva.

Štrbské Pleso 17.6.2021

                                                                                               JUDr. František Mozner

                                                                                   prezident Združenia sudcov Slovenska

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

Uznesenie Združenia sudcov Slovenska

Ďalší článok

Tlačové komuniké č. 110/21