Vyjadrenie sudcov a zamestnancov Okresného súdu Čadca

585 prečítaní

Vyjadrenie sudcov a zamestnancov  Okresného súdu Čadca k odpovedi MS SR k pripomienkam  OS Čadca zo dňa 19.11.2020

Okresnému súdu Čadca bolo doručené vyjadrenie MS SR k pripomienkam OS Čadca k návrhu „súdnej mapy“.

Žijeme v atmosfére strachu a neistoty, máme obavu vyjadriť svoj názor, aby sme zaň neboli postihnutí. No aj napriek tomu nechceme mlčať a preto sme sa rozhodli reagovať.

Vážená pani ministerka, odpoveď, resp. vyjadrenie MS SR považujeme za absolútnu ignoráciu našich pripomienok. MS SR naše pripomienky nielen ignoruje, ale nimi aj pohŕda, pretože tieto vôbec neakceptuje, hoci pripomienky boli vecné, podložené konkrétnymi dátami. Z vyjadrenia a rétoriky MS SR jednoznačne vyplýva, že nebude akceptovať žiadne pripomienky, hoci neustále hovorí o diskusii, dokonca búrlivej. No žiadna diskusia zatiaľ v pravom zmysle slova neprebehla (nielen so sudcami, ale ani so zamestnancami súdov, ktorí tvoria podstatnú časť justície a takisto sa ich súdna mapa dotýka), skôr išlo a ide o monológ zo strany MS SR.

Z toho, čo vnímame z vyjadrení MS SR, MS SR považuje návrh za bezchybný, za jediný, ktorý môže „zachrániť“ slovenskú justíciu. Potvrdzuje to aj skutočnosť, že návrh, ktorý nám bol predložený do „diskusie“ je totožný s návrhom, ktorý bol predložený i do pripomienkového konania NR SR. MS SR neakceptovalo pripomienky OS Čadca a rovnako tak ani pripomienky iných súdov. OS Čadca je proti návrhu novej súdnej mapy. Máme za to, že súdny systém v dnešnej podobe je funkčný, spĺňa všetky kritériá na prístup k spravodlivosti pre všetkých obyvateľov SR.

Z návrhu nie je zrejmé z čoho MS SR vychádzalo, keď návrh zmeny súdnej mapy odôvodnilo snahou o zabezpečenie špecializácie jednotlivých sudcov v záujme rýchlejšieho a kvalitnejšieho rozhodovania sudcami. Máme za to, že hlavnou príčinou prieťahov v konaní nie je súdny systém, teda počet a rozloženie súdov v SR a takisto ani to, že všetci sudcovia nie sú špecializovaní na jednu agendu. Skúmalo MS SR, čo je dôvodom neprimeranej dĺžky konania? Špecifikovalo tieto dôvody a aj ich konkrétne riešilo? Ak áno, ako? Aj k tomuto mal prispieť projekt „váženia prípadov“, no skôr, než sa zrealizoval a jeho výsledky by sa použili na skvalitnenie fungovania existujúcej sústavy súdov, sa tento projekt „pochoval“, hoci bol tak presadzovaný aj zo strany MS SR. V týchto súvislostiach je potom bezpredmetným, či sa v projekte bude pokračovať alebo nie, pretože pre súdnu mapu, MS SR už vytvorenú, nebude mať žiadny vplyv. Napokon, projekt bol nastavený na súčasný existujúci súdny systém a po zmene súdnej mapy by boli jeho výsledky nepoužiteľné.

Ak sa hovorí o nedôvere obyvateľov v súdnictvo, kto vyslovil tú nedôveru? Pretože MS SR tvrdí, že bežný  človek sa stretne so súdom 1-2 krát za život. Môže tento bežný človek vierohodne hovoriť o nedôvere? MS SR v podstate používa dvojaký meter. V prípade nedôvery dôvodí, že takmer každý obyvateľ justícii nedôveruje, no ak chce obhájiť  svoj zámer o rušení súdov, poukazuje na to, ako často prichádza bežný človek do kontaktu so súdom (sám uvádza, že 1 až 2x za život, teda v takomto prípade sa bežný človek so súdom takmer nestretne). Akú má potom tento bežný človek informáciu o činnosti justície a akú váhu má jeho vyjadrenie? Nevyjadruje sa tento bežný človek len na základe informácií, ktoré mu ponúkajú mienkotvorné médiá, ktorej súčasným cieľom je zníženie dôvery ľudí v justíciu. AK niektorí jednotlivci zlyhali (pričom nemožno opomenúť v Ústave SR zakotvenú prezumpciu neviny, ktorá, dúfame, že na Slovensku naďalej platí), nešlo o chybu systémovú (nie je správne a spravodlivé pripisovať kolektívnu vinu všetkým sudcom), ale o zlyhanie jednotlivca, čo zmena súdnej mapy nevyrieši. Máme za to, že snahou nie je to, o čom hovorí predmetný návrh a dôvody v ňom uvedené, pretože ak by tomu tak bolo, riešila by sa táto otázka úplne iným spôsobom v diskusii so sudcami, občanmi a ich zástupcami. Ale snahou je znefunkčniť fungujúci systém. Súdnu mapu možno vnímať dokonca ako trest pre čestných ľudí pracujúcich v justícii, ktorým sa ich práca stala poslaním.

V súčasnej dobe SR, ako aj celý svet, prechádza ťažkou skúškou spôsobenou novým vírusom COVID 19. Všade na svete sa obmedzuje pohyb ľudí, teda aj na Slovensku, nemôže sa cestovať z okresu do okresu, no v prípade zväčšenia obvodov tak, ako to navrhuje nová súdna mapa,   pokiaľ táto epidemiologická situácia bude pretrvávať, čo už dnes potvrdzujú mnohí odborníci,  mobilitou ľudí z okresu do okresu (resp. naprieč viacerým okresom) sa riziko nakazenia zvýši, v dôsledku čoho možno hovoriť i o sťažení prístupu bežného občana k súdu, pretože občan, ktorý žije v inom okrese, než v ktorom sa nachádza súd, nebude môcť mimo svojho okresu za účelom uplatnenia svojho práca cestovať.

Pokiaľ MS SR už v návrhu novej súdnej mapy argumentuje elektronizáciou, resp. minimalizáciou osobného kontaktu (keď poukazuje na to, že sa pojednáva v minimálnej miere, čo pravdou nie je), bežný občan v súčasnosti naďalej prevažne komunikuje so súdom osobne, nie elektronicky. Proces úplnej elektronizácie súdneho konania nie je otázkou blízkej budúcnosti. Elektronizácia nie je a ani nebude dostupnou a bežnou pre väčšinu ľudí ani v budúcnosti. S uvedeným nepočítajú ani procesné predpisy upravujúce priebeh konania. Zásada ústnosti (bezprostrednosti) je zakotvenou v samotnej Ústave SR, občan SR má na jej uplatnenie právo a nemožno mu ho elektronizáciou odňať. 

Údaje, z ktorých vychádza MS SR pri tvorbe súdnej mapy, sú nepravdivé, skresľujúce a zavádzajúce. Nie je zrejmé, aké údaje bralo MS SR do úvahy, keď rozhodovalo o zachovaní, resp. nezachovaní toho ktorého súdu. To, čo tvrdí MS SR o dostupnosti občanov a zamestnancov Okresného súdu Čadca na Okresný súd Žilina, je úplne klamlivé,  pretože títo ľudia nebývajú  na železničnej stanici v Čadci, odkiaľ by mohli cestovať vlakom priamo do Žiliny,  ale žijú v okolitých mestách a obciach, kde vlakové alebo autobusové spojenie nie je vôbec alebo musia niekoľkokrát prestupovať (napr. priamo zo zastávky v meste Turzovka, vzdialenej od Čadce 15 km, by cesta autobusom do Žiliny trvala 1,5 hodiny, teda cesta do práce a z práce by trvala 3 hodiny).  Sú však obce, kde je spojenie ešte zložitejšie.  Ľuďom beriete svojim návrhom prístup k spravodlivosti a zamestnancom súdov živobytie, pretože za podmienok, ktoré ste nastavili, si mnohí zamestnanci nebudú môcť dovoliť, či už z časových alebo finančných dôvodov za prácou do vzdialených  miest dochádzať.  To istí platí aj pre sudcov, ktorí čas strávený cestovaním za prácou, môžu využiť efektívnejšie, napr. venovať  ho svojmu odbornému rastu a samotnému výkonu funkcie sudcu. Navyše, prekladanie sudcov bude mať vážne dopady na ich rodinný a súkromný život, na ktorý majú nepochybne právo. Rovnako sa zmeny v súdnictve budú dotýkať aj rodinného a súkromného života ostatných zamestnancov súdov. Navrhovaná súdna mapa sa necitlivo dotkne životov nielen sudcov a zamestnancov súdov, ale aj ich rodín.

V Čadci dňa …………..

Sudcovia a zamestnanci OS Čadca

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

Otvorený list župana ministerke

Ďalší článok

Námietky – súdna mapa OS Čadca