justicia

Vyjadrenie zamestnancov Okresného súdu Pezinok k súdnej mape a k listu ministerky spravodlivosti SR zo dňa 08.02.2021

490 prečítaní

Dňa 14.12.2020 ministerstvo spravodlivosti predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vedený ako LP/2020/587). Podľa návrhu zákona (§ 2 ods. 26) má dôjsť k zániku Okresného súdu Pezinok a výkon súdnictva v okrese Pezinok prejsť pod Okresný súd Trnava (spolu s okresmi Trnava, Hlohovec a Senec).

Týmto spôsobom sa podľa dôvodovej správy vytvorí Trnavský obvod, ktorý je vymedzený trnavskými nárečiami, pričom odčlenenie okresu Senec od Okresného súdu Bratislava III je podporené aj zlou dopravnou dostupnosťou do Bratislavy. Pri letmom pohľade na tieto dôvody sa nedá uprieť otázka, či sa pre kreslenie mapy nemali použiť aj hlbšie a závažnejšie dôvody, akými sú jazyk a doprava. Predsa len ide o vytvorenie sústavy orgánov, ktorá by v tom lepšom prípade mala zostať zachovaná čo najdlhšie obdobie pre zaistenie jej stability.

Argument nárečím, že okres Pezinok, Trnava a Senec tvoria jeden celok, je minimálne z pohľadu okresu Senec nie celkom akceptovateľný. V okrese Senec, s výnimkou obcí nachádzajúcich sa v tesnej blízkosti Bratislavy (akými sú Most pri Bratislave, Ivanka pri Dunaji či Rovinka),sú takmer všetky s dvojjazyčným názvom, čo značí skutočnosť, že v týchto obciach žije početná maďarská menšina. Z hľadiska nárečia má tak okres Senec bližšie skôr k okresu Dunajská Streda (teda k južnému Slovensku). Podporný argument dopravnej obslužnosti je vzhľadom na vybudovanie nultého obchvatu Bratislavy a ciest D4 a R7 s rozšírením diaľnice D1 po Trnavu rovnako menej presvedčivý. Navyše väčšina obyvateľov obcí v seneckom, resp. pezinskom obvode, najmä tých, ktoré sú v blízkosti Bratislavy, pracuje a študuje práve v Bratislave. Bratislava je tak prirodzenou spádovou oblasťou pre tieto okresy aj z hľadiska dostupnosti práce. Do budúcnosti tak skôr možno očakávať zlepšenie dopravnej dostupnosti do Bratislavy. Vzhľadom aj na minulé usporiadanie, kedy obvod Okresného súdu Pezinok tvorili okresy Pezinok a Senec, ako aj prepojenie týchto okresov na mesto Bratislava (vďaka veľkému počtu satelitných obcí) sa preto javí ako prirodzené skôr spojenie okresov Pezinok a Senec so súdnym obvodom bratislavského mestského súdu alebo navrátenie stavu, kedy okres Pezinok a okres Senec vytvoria jeden súdny obvod so sídlom v Pezinku za primeraného navýšenia poštu sudcov.

Súčasťou legislatívneho procesu prijatia novej súdnej mapy je aj návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR, ktorou sa ustanovujú podmienky a rozsah náhrady zvýšených výdavkov sudcu pri zmene sústavy súdov. V návrhu je plánovaná mesačná výška náhrady zvýšených výdavkov vo výške 150 eur, ak je vzdialenosť medzi sídlom zrušeného súdu a sídlom súdu, na ktorom sudca vykonáva funkciu do 50 km; vo výške 300 eur, ak je uvedená vzdialenosť nad 50 km a do 100 km; a vo výške 450 eur, ak je uvedená vzdialenosť nad 100 km. Táto náhrada je však určená výlučne pre sudcov a absolútne vynecháva zamestnancov justície, pričom práve zamestnanci justície budú mať rovnaké, ak nie vyššie, výdavky spojené s cestovaním do zamestnania ako sudcovia, keďže do zamestnania budú musieť dochádzať denne desiatky kilometrov.

Listom ministerky spravodlivosti SR zo dňa 08.02.2021 boli zamestnanci justície ubezpečení, že Ministerstvo pripravuje opatrenia na finančnú motiváciu sudcov a justičného personálu, ktoré by na prechodné obdobie, tam kde sa to ukáže potrebné, formou finančných náhrad kompenzovali vplyvy reformy, napríklad náklady na dochádzku na miesto výkonu práce. Toto tvrdenie však nie je ničím podložené a nekorešponduje s údajným 10% prepúšťaním zamestnancov štátnej správy. Skutočnosť, že Ministerstvo spravodlivosti SR vytvorilo právny rámec pre cestovné náhrady sudcov pri dochádzaní do nového sídla súdu, ale nebolo schopné vytvoriť rovnaký právny rámec pre zamestnancov justície, je dôkazom, že Ministerstvo spravodlivosti SR sa pri tvorbe súdnej mapy nezaoberalo oprávnenými požiadavkami zamestnancov justície.

Uvedené je kritické obzvlášť pre zamestnancov justície s platovo slabším ohodnotením. Ako príklad sa dá uviesť plat asistenta, ktorý je v zmysle zákona č. 389/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov, vo výške 713,50 €/ mesačne (brutto). Asistent by z tohto platu musel po presune na nový súd uhrádzať cestovné výdavky a z tohto dôvodu sa mu zníži jeho reálna mzda, ktorú bude môcť použiť na uspokojovanie svojich potrieb nesúvisiacich s jeho zamestnaním. Táto skutočnosť platí pre všetkých zamestnancov justície rovnako, či už ide o zamestnancov v priamom výkone justície, zamestnancov správy súdu alebo zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme.

Pre zamestnancov justície, predovšetkým pre zamestnancov Okresného súdu Pezinok nebude ekonomicky ani časovo výhodné denné dochádzanie do a zo zamestnania 60 km, ktoré bude v prípade ideálnej premávky v trvaní 1 hodiny. Zrušenie jednotlivých súdov tak bude mať priamy negatívny vplyv na zamestnanosť justície, keďže bude mať za následok odchod skúsených zamestnancov z justície do iných zamestnaní. Pre porovnanie platov v justícii a v súkromnej sfére, uvádzame platy na niektorých pracovných pozíciách priamo v meste Pezinok, t.j. bez ďalšieho dochádzania za zamestnaním pre zamestnancov Okresného súdu Pezinok: skladník 750 €/ mesačne; obsluha v potravinách 750 €/ mesačne; pracovník výroby 950 €/ mesačne; predajca telekomunikačného operátora 1.000 €/ mesačne. Ako si všimnete, všetky pracovné pozície majú vyššie platové ohodnotenie ako asistent.

Je veľkým omylom myslieť si, že zriadením veľkého súdu v Trnave (Okresný súd Trnava s obvodom okresov Trnava, Hlohovec, Pezinok a Senec a Krajský súd Trnava pre veľkú západoslovenskú odvolaciu oblasť) sa zvýši záujem o slabo platené pracovné pozície s obrovskou zodpovednosťou. Obzvlášť keď krajské mesto, akým je Trnava, ponúka ešte lepšie pracovné podmienky ako Pezinok. Jediné, čo sa zrušením Okresného súdu Pezinok a jeho pričlenením k Okresnému súdu Trnava dosiahne, bude odchod veľkej časti kvalitných zamestnancov a neschopnosť získať nových zamestnancov, čím dôjde k zásadným prieťahom v konaní a tak k horšej vymožiteľnosti práva pre občanov. V konečnom dôsledku bude zrušenie Okresného súdu Pezinok v priamom rozpore s účelom navrhovanej reformy súdnej mapy, ktorým má byť zefektívnenie a zrýchlenie súdneho konania.

Z listu ministerky spravodlivosti SR zo dňa 08.02.2021 taktiež vyplýva, že ministerka osobne podniká kroky, ktoré by mali viesť k zlepšeniu platového ohodnotenia, ak by to umožnili rozpočtové možnosti, už v tomto rozpočtovom roku a vedie rokovania s Ministerstvom financií SR. K uvedenému môžeme uviesť len toľko, že takéto ubezpečenia počúvame roky a k zvyšovaniu platov v minulosti dochádzalo výlučne počas štrajkovej pohotovosti zamestnancov justície, prípadne až po vyhlásení štrajku. Taktiež je pravdou, že platové tarify zamestnancov v justícii sa zvyšovali iba spolu s platmi celej štátnej a verejnej správy, nikdy nie individuálne v rámci justície. Preto v tejto časti zostávame skeptickí, avšak držíme ministerke spravodlivosti SR palce v krokoch, ktoré by mali viesť k zlepšeniu platového ohodnotenia zamestnancov.

Uvedené argumenty by pri tak veľkom reformnom projekte, akým je súdna mapa, mali byť zo strany jeho predkladateľa jednoznačne a vopred odkomunikované a zodpovedané, tak aby našiel podporu predovšetkým u tých, ktorých sa táto radikálna zmena bezprostredne týka, teda u zamestnancov dotknutých súdov, medzi ktorých sa radia aj zamestnanci Okresného súdu Pezinok. Z dôvodov, ktoré sme uviedli, nemôžeme súhlasiť so súdnou mapou v navrhnutom znení, pričom priamo ohrozuje zamestnancov justície a spôsobuje neistotu zachovania ich pracovného miesta. Keďže si uvedomujeme, že reforma justície je nevyhnutná, avšak nie v navrhnutom znení, navrhujeme jej stiahnutie z legislatívneho procesu a prizvanie zástupcov zamestnancov do pracovnej skupiny za účelom tvorby nového znenia súdnej mapy.

kolektív zamestnancov

Okresného súdu Pezinok

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

Ing. Ľubomír Mateček, Súdna mapa – Stanovisko, pripomienky

Ďalší článok

Tlačové komuniké č. 21/21

Latest from Články