Hromadná pripomienka k návrhu zákona o Disciplinárnom poriadku NSS

581 prečítaní

Hromadná pripomienka

k Návrhu zákona o Disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(Disciplinárny poriadok)

Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/327

Zodpovedná inštitúcia: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Zodpovedný predkladateľ: Mária Kolíková

Materiál dostupný na webe: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/327

Dátum konca medzirezortného pripomienkového konania: 06.07.2021

V zmysle § 10 ods. 4 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov je súčasťou pripomienky aj splnomocnenie pre zástupcov verejnosti a to menovite:

  1. Zástupca/zástupkyňa

Meno                                      Boris

Priezvisko                               Tóth

Povolanie:                              sudca

  • Zástupca/zástupkyňa

Meno                                      Marcela

Priezvisko                               Kosová

Povolanie:                              sudca

  • Zástupca/zástupkyňa

Meno                                      Dana

Priezvisko                               Jelínková Dudzíková

Povolanie:                              sudca

  • Zástupca/zástupkyňa

Meno                                      Ján

Priezvisko                               Golian

Povolanie:                              sudca

  • Zástupca/zástupkyňa

Meno                                      Ľubica

Priezvisko                               Novotná

Povolanie:                              sudca

  • Zástupca/zástupkyňa

Meno                                      Anna

Priezvisko                               Križáková

Povolanie:                              sudca

  • Zástupca/zástupkyňa

Meno                                      Tomáš

Priezvisko                               Michalek

Povolanie:                              sudca

  • Zástupca/zástupkyňa

Meno                                      Zoltán

Priezvisko                               Valentovič

Povolanie:                              vyšší súdny úradník

V prípade, že predkladateľ nevyhovie ktorémukoľvek z bodov hromadnej pripomienky, žiadame, aby na rozporové konanie boli písomne pozvaní vyššie uvedení zástupcovia verejnosti.

Pripomienky sú uplatnené prostredníctvom portálu https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/327/hromadne-pripomienky/pridaj

a

zároveň spolu so zoznamami osôb, ktoré sa stotožnili s hromadnou pripomienkou doručované do podateľne:

Ministerstvo spravodlivosti SR
Račianska ul. 71
813 11 Bratislava
Podateľňa: podatelnamssr@justice.sk 

ZNENIE PRIPOMIENOK

Pripomienka č. 1 Všeobecná pripomienka k postupu a filozofii tvorby návrhu právneho predpisu.

Ako vyplýva zo všeobecnej časti Dôvodovej správy, návrh zákona bol vypracovaný na základe Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2020 až 2024 v oblasti disciplinárnej právomoci Najvyššieho správneho súdu, ako aj realizáciu Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2021.

V prvom rade uplatňujme zásadnú pripomienku k spôsobu tvorby návrhu zákona. Vzhľadom na nedodržanie postupu pri príprave návrhu zákona o sídlach a obvodoch súdov, tak ako to vyžaduje § 2, § 9 zákona č. 400/2015 Z.z. a čl. 9 Legislatívnych pravidiel vlády navrhujeme tento návrh zákona stiahnuť z legislatívneho procesu, prepracovať ho na základe výsledkov širokej diskusie odborníkov – sudcov všetkých stupňov súdov Slovenskej republiky, prokurátorov, notárov a exekútorov, Súdnej rady SR, Radou prokurátorov Slovenskej republiky, prezídiom Slovenskej komory exekútorov a Notárskou komorou Slovenskej republiky. V súčasnosti nemôže pri nedodržaní zákonného postupu v samotnom procese vypracovania návrhu zákona vzniknúť prijatie legislatívne akceptovateľného zákona o Disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu.

Zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v § 2 odsek 1 obsahuje nasledovné: Cieľom tvorby právnych predpisov je pripraviť za účasti verejnosti taký právny predpis, ktorý sa stane funkčnou súčasťou vyváženého, prehľadného a stabilného právneho poriadku Slovenskej republiky zlučiteľného s právom Európskej únie a medzinárodnoprávnymi záväzkami Slovenskej republiky. Zo správy o účasti verejnosti priloženej k legislatívnemu zámeru vyplýva, že právny predpis nebol pripravený za účasti verejnosti, keď ani odbornej verejnosti neboli poskytnuté poskytnuté relevantné informácie pred začatím, počas a po ukončení tvorby právneho predpisu, relevantné informácie neboli verejnosti poskytnuté včas a ani po ukončení tvorby právneho predpisu a to tak z hľadiska kontinuty, kvality a adresnosti informácii.

Sama skutočnosť, že súdna reforma je zahrnutá do Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky a do realizácie Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2021neznamená, že je možné pri jej tvorbe opomínať postup predpokladaný zák. č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predložený návrh nebol vypracovaný postupom podľa § 9 zák. č. 400/2015 Z. z.  a dotknutým subjektom a ani odbornej verejnosti nebol reálne poskytnutý žiaden priestor na pripomienkovanie predbežnej informácie a ani zapojenie do prípravy právneho predpisu. I keď formálne predkladateľ zverejnil predbežnú informáciu o pripravovanom návrhu právneho predpisu, bolo to paralelne s prebiehajúcim medzirezortným pripomienkovým konaním k reforme justície, nekvalita ktorého materiálu si vzhľadom na množstvo zásadných pripomienok a následné kreovanie Najvyššieho správneho súdu odpútavali pozornosť od prípravy disciplinárneho poriadku, ktorého konkrétna koncepcia zo zverejnenej predbežnej informácie nebola zrejmá.

Poukazujeme tiež na doložku zlučiteľnosti právneho predpisu s právom EÚ k návrhu zákona, v ktorej predkladateľ uvádza, že „problematika návrhu právneho predpisu nie je upravená v práve EÚ“. Vzhľadom na vnútroštátny charakter navrhovaného právneho predpisu je bezpredmetné sa vyjadrovať k bodom 4. až 6. doložky zlučiteľnosti“. Okrem nie ojedinelého formálneho nedostatku návrhu (doložka zlučiteľnosti má len 5 bodov) takýto záver je v priamom rozpore s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie, pričom ním dochádza k popieraniu záväzkov SR ako členského štátu Európskej únie. Namietame porušenie Zmluvy o Európskej únii, Zmluvy o fungovaní Európskej únie a Charty základných práv Európskej únie (ďalej len Charta).

Poukazujeme na vybrané časti z  viacerých  rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie (najmä vo veciach C-824/18, C-585/18 a v spojených veciach C‑624/18 a C‑625/18, C-619/18 a C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19, C-355/19, C-397/19, keď zo Stanoviska Benátskej komisie Rady Európy k možnosti opravného prostriedku vo veci disciplinárneho postihu sudcov jednoznačne vyplýva, žedisciplinárny režim sudcov musí splniť požiadavky procesnej spravodlivosti spôsobom spravodlivého súdneho konania a možnosti odvolania.

Právny základ je nasledovný – článok 2, článok 4 ods. 3 a článok 19 ods. 1  Zmluvy o Európskej únii, článok 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a články 47, 51 a 52 ods. 3 Hlavy VI Charty s názvom „Spravodlivosť“.

 Primárne uplatnenou pripomienkou preto navrhujeme vrátiť návrh zákona do štádia prípravy právneho predpisu. Zásadný charakter pripomienky totiž prekračuje možnosti ich adekvátneho spracovania v rámci medzirezortného pripomienkového konania, ako aj jeho samotného účelu.

Druh pripomienky:Zásadná
Pripomienka č. 2 
k novelizačnému článku č. I   I. návrh zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny poriadok)  
k novelizačnému bodu č.     § 5  
Znenie pripomienky:Navrhujeme vrátiť návrh zákona do štádia prípravy právneho predpisu.   Alternatívne navrhujeme zmenu znenia § 5 nasledovne:   § 5 (1) Prvostupňový disciplinárny senát je trojčlenný. Skladá sa z predsedu disciplinárneho senátu a z dvoch členov disciplinárneho senátu. (2) Odvolací disciplinárny senát je päťčlenný. Skladá sa z predsedu disciplinárneho senátu, dvoch členov disciplinárneho senátu a dvoch prísediacich disciplinárneho senátu (ďalej len „prísediaci“). (3) Zákonným sudcom na účely disciplinárneho konania je okrem predsedu disciplinárneho senátu a členov disciplinárneho senátu aj prísediaci odvolacieho disciplinárneho senátu, vybraný do odvolacieho disciplinárneho senátu podľa tohto zákona. (4) Disciplinárny senát v prvom stupni koná a rozhoduje za stálej prítomnosti predsedu disciplinárneho senátu, všetkých členov disciplinárneho senátu. Odvolací disciplinárny senát koná a rozhoduje za stálej prítomnosti predsedu disciplinárneho senátu, všetkých členov disciplinárneho senátu a prísediacich.  
Odôvodnenie pripomienky:Navrhované jednoinštančné konanie je v priamom rozpore s právom Európskej únie ako aj Stanoviskom benátskej komisie, ktorá k možnosti opravného prostriedku vo veci disciplinárneho postihu sudcov jednoznačne zaujala postoj, žedisciplinárny režim sudcov musí splniť požiadavky procesnej spravodlivosti spôsobom spravodlivého súdneho konania, vrátane možnosti odvolania (viď. dôvody k 1. všeobecnej pripomienke). Rovnako navrhovaný spôsob ustanovenia do funkcie prísediacehovyvoláva riziko politickej kontroly obsahu súdnych rozhodnutí, závislosti súdnej moci od výkonnej moci a zákonodarnej moci a môže vyvolávať legitímne pochybnosti vo vnímaní osôb podliehajúcich súdnej právomoci, pokiaľ ide o neovplyvniteľnosť disciplinárneho senátu vonkajšími činiteľmi a predovšetkým priamymi alebo nepriamymi vplyvmi zákonodarnej a výkonnej moci, a pokiaľ ide o jeho neutralitu vo vzťahu k protichodným záujmom, a môže tak viesť k chýbajúcemu dojmu nezávislosti alebo nestrannosti uvedeného orgánu, ktorá by mohla narušiť dôveru, ktorú musí súdnictvo v demokratickej spoločnosti vzbudzovať u uvedených osôb podliehajúcich súdnej právomoci. Uvedené je porušením práva Únie a judikatúry Súdneho dvora, na ktorú odkazujeme vo všeobecnej zásadnej pripomienke. Alternatívne navrhujeme doplnenie zákona o výslovné ustanovenie osôb oprávnených navrhovať kandidátov do databázy prísediacich tak, aby títo navrhovatelia dávali záruky predloženia kandidátov nezávislých od výkonnej a zákonodarnej moci, čo môže byť dosiahnuté tým, že okruh navrhovateľov prísediacich bude založený na stavovskej príslušnosti k advokátskemu, prokurátorskému, exekútorskému alebo notárskemu povolaniu a k príslušnosti k akademickému prostrediu právnických fakúlt verejných vysokých škôl, obdobne ako v právnej úprave navrhovateľov v Českej republike. Zároveň navrhujeme zaviesť kľúč pre stanovenie zastúpenia právnických profesií v senáte ako prísediacich s tým, že jeden prísediaci bude prísediaci navrhnutý dekanmi právnických fakúlt verejných vysokých škôl v Slovenskej republike, z čoho vyplýva nutnosť doplnenia súvisiaceho ustanovenia § 9.
Druh pripomienky: Zásadná
 Pripomienka č. 3 
k novelizačnému článku č. I  I. návrh zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny poriadok)  
k novelizačnému bodu č.     § 6
Znenie pripomienky:Navrhujeme vrátiť návrh zákona do štádia prípravy právneho predpisu;   alternatívne navrhujeme zmenu znenia § 6 nasledovne: (1) Predsedov prvostupňových a odvolacích disciplinárnych senátov, členov týchto senátov a ich zastupovanie určuje na obdobie troch rokov predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší správny súd“) v rozvrhu práce najvyššieho správneho súdu. Rozvrh práce disciplinárnych senátov sa tvorí podľa zásad tvorby rozvrhu práce najvyššieho správneho súdu. (2) Prísediaci do odvolacích disciplinárnych senátov sú vyberaní z databáz podľa § 9 ihneď po doručení odvolania do podateľne, a to pre každé konanie zvlášť. (3) Ak v disciplinárnom konaní začatom pred uplynutím obdobia podľa odseku 1 alebo uplynutím obdobia podľa § 10 ods. 6 bol disciplinárnemu senátu pridelený disciplinárny návrh, disciplinárne konanie dokončí tento disciplinárny senát v rovnakom zložení. (4) Ak je disciplinárne obvineným sudca, prísediaci odvolacích senátov sa určujú náhodným výberom z databázy podľa § 9 ods. 1 písm. d). (5) Ak je disciplinárne obvineným prokurátor, prísediaci odvolacích senátov sa určujú náhodným výberom z databázy podľa § 9 ods. 1 písm. a). (6) Ak je disciplinárne obvineným súdny exekútor, prísediaci odvolacích senátov sa určujú náhodným výberov z databázy podľa § 9 ods. 1 písm. b). (7) Ak je disciplinárne obvineným notár, prísediaci odvolacích senátov sa určujú náhodným výberom z databázy podľa § 9 ods. 1 písm. c).  
Odôvodnenie pripomienky:Navrhované jednoinštančné konanie je v priamom rozpore s právom Európskej únie ako aj Stanoviskom benátskej komisie (viď. dôvody k 1. všeobecnej pripomienke).  
Druh pripomienky: Zásadná
Pripomienka č. 4 
k novelizačnému článku č. I    I. návrh zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny poriadok)  
k novelizačnému bodu č.     § 9 Databáza prísediacich
Znenie pripomienky:Navrhujeme vrátiť návrh zákona do štádia prípravy právneho predpisu;   alternatívne po zapracovaní pripomienky k § 6 navrhujeme zmenu znenia § 9 nasledovne: § 9 Databáza prísediacich (1) Na účely vytvárania odvolacích disciplinárnych senátov sa vytvárajú databázy prísediacich z radov prokurátorov zvolených Radou prokurátorov Slovenskej republiky, súdnych exekútorov zvolených prezídiom Slovenskej komory exekútorov, notárov zvolených prezídiom Notárskej komory Slovenskej republiky, iných osôb zvolených súdnou radou na základe návrhu predsedníctva Slovenskej advokátskej komory, prezídia Notárskej komory Slovenskej republiky, prezídia Slovenskej komory exekútorov, Rady prokurátorov Slovenskej republiky a dekanov právnických fakúlt verejných vysokých škôl v Slovenskej republike. (2) Do databáz podľa odseku 1 môže byť zvolená len osoba, ktorá spĺňa podmienky na funkciu prísediaceho podľa § 11. Do databázy podľa odseku 1 písm. d) môže byť zvolená len osoba, ktorá nie je sudcom alebo členom súdnej rady. (3) V každej databáze prísediacich musí byť aspoň 10 prísediacich. Ak nie je databáze potrebný počet prísediacich, predseda najvyššieho správneho súdu bezodkladne požiada orgány podľa odseku 1 o doplňujúcu voľbu prísediacich. (4) Databázy prísediacich zverejňuje najvyšší správny súd na svojom webovom sídle.  
Odôvodnenie pripomienky:Z dôvodovej správy k predloženému návrhu zákona nie sú zrejmé žiadne dôvody, ktoré predkladateľa viedli k vylúčeniu prokurátorov, notárov a súdnych exekútorov z možnosti zastávať funkciu prísediaceho nominovaného Súdnou radou Slovenskej republiky, keď navyše navrhovaný spôsob Súdnej rade značne limituje možnosti výberu vhodných kandidátov k voľbe, čo má zásadný význam predovšetkým vo vzťahu k prvej voľbe, ktorá má byť uskutočnená podľa navrhovaných prechodných a záverečných ustanovení (§ 46) do 31.08.2021. Odhliadnuc od dovolenkového obdobia, ktoré spadá do legisvakačnej doby, ide o extrémne krátku dobu vzhľadom na predpokladaný nevyhnutne potrebný čas do ukončenia legislatívneho procesu a očakávaného nadobunutia platnosti zákona. V kontexte uvedeného zamýšľaná úprava smeruje k pravdepobodnej nutnosti aplikácie navrhovaného znenia § 46 ods. 2 (prísediacich vymenuje bezodkladne minister), čo však možno označiť za neprípustný zásah výkonnej moci do moci súdnej a javí sa byť ako absolútne nevhodný aj vzhľadom na návrhovú legitimáciu ministra spravodlivosti (§ 15 písm. a), § 16 písm. a), § 17 písm. a) a § 18 písm. a)), s poukazom na značné riziko možných námietok zaujatosti (§ 24) a súvisiacich obštrukcií. Podľa českej právnej úpravy nemôže byť prísediacim len sudca, ostatné právnické povolania nie sú limitované v ich účasti zastávať funkciu prísediaceho.  
Druh pripomienky: Zásadná
Pripomienka č. 5 
k novelizačnému článku č. I    I. návrh zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny poriadok)  
k novelizačnému bodu č.     § 10 ods. 4 až 7
Znenie pripomienky:Navrhujeme vrátiť návrh zákona do štádia prípravy právneho predpisu;   alternatívne navrhujeme zmenu znenia § 10 ods. 4 až 7 nasledovne: (4) Za prísediaceho podľa § 9 ods. 1 písm. d) môže byť zvolený ten, kto v deň zvolenia dosiahol vek aspoň 30 rokov, získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike1 alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v odbore právo, má plnú spôsobilosť na právne úkony a je zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prísediaceho,2) je bezúhonný a spĺňa podmienky podľa § 7 písm. a) a b), je občanom Slovenskej republiky a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, vykonáva právnickú prax najmenej desať rokov, nie je členom súdnej rady, súhlasí so zaradením do databázy prísediacich, nie je členom žiadnej politickej strany ani politického hnutia, ani nevykonáva aktívnu politickú činnosť v politických strán alebo v politických hnutiach. Za výkon aktívnej politickej činnosti sa považuje aj kandidovanie na kandidátnej listine politickej strany alebo politického hnutia vo voľbách do národnej rady a vo voľbách do Európskeho parlamentu, jeho skúsenosti a morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prísediaceho bude riadne vykonávať. (5) Za bezúhonnú sa na účely tohto zákona nepovažuje fyzická osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za úmyselný alebo nedbanlivostný trestný čin, a to aj v prípade, ak jej bolo odsúdenie zahladené, alebo na ktorú sa hľadí, akoby nebola pre takýto trestný čin odsúdená. Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov.1) Na účel preukázania bezúhonnosti podľa tohto zákona fyzická osoba poskytne svoje majetkové priznanie, čestne vyhlási, že nemá žiadne väzby na organizovaný zločin a poskytne údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov.2) Údaje podľa tretej vety oprávnená osoba bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie odpisu registra trestov. (6) Funkčné obdobie prísediaceho je trojročné a začína plynúť odo dňa zvolenia prísediaceho do príslušnej databázy. Funkcia prísediaceho trvá aj po uplynutí tohto obdobia do právoplatnosti disciplinárneho rozhodnutia, ak je to potrebné na dokončenie veci, v ktorej je prísediacim. Tá istá osoba môže byť zvolená za prísediaceho najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. (7) Na prísediacich sa vzťahuje osobitný predpis o mlčanlivosti sudcov;1) prísediaceho zbavuje mlčanlivosti predseda najvyššieho správneho súdu. Prísediaci sú pri výkone svojej funkcie nezávislí a sú viazaní iba zákonom. Sú povinní ich vykladať len podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia a rozhodovať v primeraných lehotách bez prieťahov, nestranne a spravodlivo a na základe skutočností zistených v súlade so zákonom. Nikto nesmie narušovať alebo ohrozovať nezávislosť a nestrannosť prísediacich. Prísediaci je povinný vykonávať svedomite svoju funkciu a pri výkone funkcie a v občianskom živote sa zdržať všetkého, čo by mohlo narušiť dôstojnosť sudcovskej funkcie alebo ohroziť dôveru v nezávislé, nestranné a spravodlivé rozhodovanie súdov.
Odôvodnenie pripomienky:K ods. 4: Ustanovenie navrhujeme doplniť z dôvodu zabezpečenia politickej nezávislosti prísediaceho a zabezpečenia dodržiavania záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z práva Únie a judikatúry Súdneho dvora. Nami navrhovaná právna úprava zodpovedá českej právnej úprave – zákonu č. 7/2002 Sb. o konaní vo veciach sudcov, štátnych zástupcov a súdnych exekútorov v otázke štátneho občianstva v otázkach absencie väzieb na prostredie organizovaného zločinu. K ods. 5: Predkladateľ zúžil bezúhonnosť prísediaceho na neprípustné limity vo vzťahu k jeho poslaniu a zodpovednosti v kontexte ďalšej navrhovanej úpravy (doplnenie nedbanlivostného trestného činu medzi závažné disciplinárne previnenia sudcov). V praxi by potom mohlo dôjsť k absurdnej situácii, že prísediaci mohol byť v minulosti postihnutý za obdobné konanie, o akom bude v pozícii prísediaceho disciplinárneho senátu rozhodovať. K ods. 6: Navrhovateľ neobmedzil funkčné obdobie prísediacich, z čoho vyplýva, že rovnaké osoby by mohli vykonávať túto funkciu neobmedzený čas. Uvedené nie je bez významu ani v kontexte k odôvodneniu pripomienky č. 4. K ods. 7: Podľa navrhovaného znenia uvedeného ustanovenia predkladateľom návrhu zákona prísediaci nemá stanovenú povinnosť byť nezávislý. Nami navrhované znenie korešponduje s českou právnou úpravou – povinnosťami prísediacich uvedených v § 79 a § 80 zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů.   V sú­vis­los­ti s nes­tran­nos­ťou tri­bu­ná­lu ale­bo sú­du exis­tu­jú dve po­žia­dav­ky: (i) čle­no­via tri­bu­ná­lu ale­bo sú­du mu­sia byť sub­jek­tív­ne ne­zau­ja­tí, (ii) nes­tran­nosť sa mu­sí ja­viť aj z ob­jek­tív­ne­ho hľa­dis­ka, to zna­me­ná, že mu­sí v tom­to sme­re po­nú­kať dos­ta­toč­né zá­ru­ky na vy­lú­če­nie akých­koľ­vek le­gi­tím­nych po­chyb­nos­tí o nes­tran­nos­ti tri­bu­ná­lu ale­bo sú­du (rov­na­ko aj v roz­hod­nu­tí ESĽP vo ve­ci Pullar pro­ti Spo­je­né­mu krá­ľov­stvu zo dňa 10.6.1996). Kon­cep­ty ne­zá­vis­los­ti a nes­tran­nos­ti tri­bu­ná­lu ale­bo sú­du sú úz­ko pre­po­je­né. Z roz­hod­nu­tia ESĽP vo ve­ci Fin­dlay pro­ti Spo­je­né­mu krá­ľov­stvu (č. sťaž­nos­ti 22107/93, roz­hod­nu­tie zo dňa 25.2.1997) vyplýva, že pria­ma zá­vis­losť čle­nov se­ná­tu (všeo­bec­né­ho vo­jen­ské­ho) sú­du od us­ta­no­vu­jú­ce­ho dôs­toj­ní­ka, ktorý ich menuje, a je­ho prá­vo­mo­cí však bo­la pod­ľa ESĽP v roz­po­re s prin­cí­pom ne­zá­vis­los­ti v zmys­le čl. 6 ods. 1 Do­ho­vo­ru, a pre­to doš­lo k je­ho po­ru­še­niu.  
Druh pripomienky: Zásadná
Pripomienka č. 6 
k novelizačnému článku č. I    I. návrh zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny poriadok)  
k novelizačnému bodu č.     § 11 Zánik funkcie predsedu disciplinárneho senátu, člena disciplinárneho senátu a prísediaceho odvolacieho disciplinárneho senátu.    
Znenie pripomienky:Navrhujeme vrátiť návrh zákona do štádia prípravy právneho predpisu;   alternatívne po zapracovaní pripomienky k § 5 navrhujeme zmenu znenia § 11 nasledovne:   § 11 Zánik funkcie predsedu disciplinárneho senátu, člena disciplinárneho senátu a prísediaceho odvolacieho disciplinárneho senátu. (1) Funkcia predsedu disciplinárneho senátu a člena disciplinárneho senátu zaniká ustanovením do funkcie predsedu najvyššieho správneho súdu alebo podpredsedu najvyššieho správneho súdu, zvolením za člena súdnej rady, právoplatnosťou rozhodnutia disciplinárneho senátu o uložení disciplinárneho opatrenia, ak prestane spĺňať podmienky podľa § 7 písm. a) a b) alebo § 8 písm. a) a b), preložením na iný súd, zánikom funkcie sudcu. (2) Funkcia prísediaceho odvolacieho disciplinárneho senátu zaniká zánikom funkcie prokurátora, notára alebo súdneho exekútora, ak prísediaci podľa § 9 ods. 1 písm. a) prestane spĺňať podmienky podľa § 10 ods. 1 písm. a) a b), ak prísediaci podľa § 9 ods. 1 písm. b) prestane spĺňať podmienky podľa § 10 ods. 2 písm. a) a b), ak prísediaci podľa § 9 ods. 1 písm. c) prestane spĺňať podmienky podľa § 10 ods. 3, ak prísediaci podľa § 9 ods. 1 písm. d) bol ustanovený do funkcie sudcu, prokurátora, notára, súdneho exekútora alebo člena súdnej rady, ak prísediaci podľa § 9 ods. 1 písm. d) prestane spĺňať podmienky podľa § 10 ods. 4, ustanovením do funkcie podľa § 10 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b) alebo ods. 3 písm. b), vzdaním sa funkcie prísediaceho, uplynutím funkčného obdobia.  
Odôvodnenie pripomienky:v spojení s pripomienkami č. 1 až 3 k návrhu zákona – obsahovo sa týkajú námietok k jednoinštančnému disciplinárnemu konaniu  
Druh pripomienky: Zásadná
Pripomienka č. 7 
k novelizačnému článku č. I   I. návrh zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny poriadok)  
k novelizačnému bodu č.  § 12 Prideľovanie vecí disciplinárnym senátom  
Znenie pripomienky:Navrhujeme vrátiť návrh zákona do štádia prípravy právneho predpisu;   alternatívne po zapracovaní pripomienky k § 5 navrhujeme zmenu znenia § 12 nasledovne: § 12 Prideľovanie vecí disciplinárnym senátom (1) Disciplinárny návrh, námietka zaujatosti a odvolanie proti rozhodnutiu prvostupňového disciplinárneho senátu sa v súlade s rozvrhom práce prideľujú jednotlivým senátom náhodným výberom pomocou technických a programových prostriedkov schválených ministerstvom tak, aby bola vylúčená možnosť ovplyvňovania pridelenia vecí. Ak bude vec prvostupňového disciplinárneho senátu vrátená na ďalšie konanie, bude pridelená tomu disciplinárnemu senátu prvého stupňa, ktorému bola pôvodne pridelená. Každé ďalšie odvolanie podané v disciplinárnom konaní v tej istej veci sa pridelí tomu odvolaciemu senátu, ktorému bolo pridelené prvé odvolani.  
Odôvodnenie pripomienky:v spojení s pripomienkami č. 1 až 3 k návrhu zákona – obsahovo sa týkajú námietok k jednoinštančnému disciplinárnemu konaniu; navrhovaná zmena reaguje na prideľovanie vecí obidvom stupňom disciplinárnych senátov.  
Druh pripomienky: Zásadná
Pripomienka č. 8 
k novelizačnému článku č. I   I. návrh zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny poriadok)  
k novelizačnému bodu č.  § 13 ods. 3  
Znenie pripomienky:Navrhujeme vrátiť návrh zákona do štádia prípravy právneho predpisu;   alternatívne navrhujeme zmenu znenia § 13 ods. 3 nasledovne: (3) Začatie disciplinárneho konania bráni tomu, aby v tej istej veci prebiehalo iné disciplinárne konanie. Ak podajú disciplinárny návrh v tej istej veci viacerí navrhovatelia, disciplinárne previnenie sa prejedná na návrh, ktorý bol podaný ako prvý v poradí; konanie o neskôr podaných návrhoch sa zastaví.  
Odôvodnenie pripomienky:Nami navrhovaným znením ustanovenia reagujeme na nelogický zamýšľaný postup v rámci konania, ktoré má mať primárne znaky trestného procesu. Pokiaľ je podaný návrh v rovnakej veci na toho istého disciplinárne obvineného, nie je možné konať s viacerými pôvodnými navrhovateľmi. Alternatívne je možné zvážiť ich vystupovanie v odlišnom procesnom postavení, bližšom trestnoprávnej úprave.  
Druh pripomienky: Zásadná
Pripomienka č. 9 
k novelizačnému článku č. I     I. návrh zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny poriadok)  
k novelizačnému bodu č.   § 19 ods. 3  
Znenie pripomienky:Navrhujeme vrátiť návrh zákona do štádia prípravy právneho predpisu;   alternatívne navrhujeme zmenu znenia § 19 ods. 3 nasledovne: (3) Ak disciplinárny návrh nemá náležitosti podľa odseku 1 a 2, disciplinárny senát disciplinárne konanie zastaví.    
Odôvodnenie pripomienky:Všetky osoby s návrhovou legitimáciou podľa navrhovaných ust. § 15 až 18 sú osoby z justičného prostredia s právnym vzdelaním (minister, predseda súdnej rady, generálny prokurátor, predsedovia súdov) je preto úplne nepochopiteľné, že zákonodarca počíta s tým, že podaný návrh na disciplinárne stíhanie nebude kvalifikovaný a nekoncepčne vnáša do disciplinárneho konania prvky civilného procesu, ktorým sa disciplinárne konanie nezmyselne a neúčelne predĺži.    
Druh pripomienky: Zásadná
Pripomienka č. 10 
k novelizačnému článku č. I  I. návrh zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny poriadok)  
k novelizačnému bodu č.    § 20 Späťvzatie návrhu disciplinárneho návrhu  
Znenie pripomienky:Navrhujeme vrátiť návrh zákona do štádia prípravy právneho predpisu;   alternatívne navrhujeme zmenu znenia § 20 nasledovne: § 20 Späťvzatie návrhu disciplinárneho návrhu Disciplinárny návrh možno vziať späť dovtedy, kým sa odvolací disciplinárny senát odoberie na záverečnú poradu. Ten, kto vzal disciplinárny návrh späť, nemôže už v takomto prípade podať nový návrh.
Odôvodnenie pripomienky:v spojení s pripomienkami č. 1 až 3 k návrhu zákona – obsahovo sa týkajú námietok k jednoinštančnému disciplinárnemu konaniu; navrhovaná zmena reaguje na nami navrhované dvojinštančné konanie   Navrhujeme vypustiť poslednú navrhovanú vetu v § 20, podľa ktorej späťvzatie disciplinárneho návrhu musí byť vecne odôvodnené. Ak má navrhovateľ právo podať návrh na začatie disciplinárneho konania, má právo ho aj bez udania dôvodu zobrať späť. V návrhu zákona nie je riešené vyhodnocovanie vecného odôvodnenia späťvzatia, teda neupravuje ďalší postup disciplárneho senátu pokiaľ by  vyhodnotil späťvzatie ako nie vecné.  
Druh pripomienky: Zásadná
Pripomienka č. 11 
k novelizačnému článku č. I    I. návrh zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny poriadok)
k novelizačnému bodu č.    § 24 Námietka zaujatosti
Znenie pripomienky:Navrhujeme vrátiť návrh zákona do štádia prípravy právneho predpisu;   alternatívne navrhujeme zmenu znenia § 24 nasledovne: § 24 Námietka zaujatosti (1) Ak nastanú okolnosti, ktoré môžu zakladať dôvod zaujatosti predsedu disciplinárneho senátu, členov disciplinárneho senátu alebo prísediacich odvolacieho disciplinárneho senátu, môže navrhovateľ, disciplinárne obvinený alebo jeho obhajca, namietať ich zaujatosť. (2) O námietke zaujatosti a o oznámení predsedu disciplinárneho senátu, člena disciplinárneho senátu alebo prísediaceho odvolacieho disciplinárneho senátu o ich zaujatosti rozhodne trojčlenný senát najvyššieho správneho súdu určený na základe rozvrhu práce najvyššieho správneho súdu do siedmich dní od predloženia veci.  
Odôvodnenie pripomienky:v spojení s pripomienkami č. 1 až 3 k návrhu zákona – obsahovo sa týkajú námietok k jednoinštančnému disciplinárnemu konaniu; navrhovaná zmena reaguje na nami navrhované dvojinštančné konanie  
Druh pripomienky: Zásadná
Pripomienka č. 12 
k novelizačnému článku č. I    I. návrh zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny poriadok)
k novelizačnému bodu č.  § 25 ods. 1 Predbežné šetrenie
Znenie pripomienky:Navrhujeme vrátiť návrh zákona do štádia prípravy právneho predpisu    
Odôvodnenie pripomienky:Navrhované ustanovenie je predovšetkým vo vzťahu k zisťovaniu stanoviska disciplinárne obvineného neurčité, keďže nie je zrejmé, ako procesnou formou má byť toto zisťované. Obzvlášť postráda význam v kontexte vyjadrenia disciplinárne obvineného k návrhu, predpokladaného v ust. § 23, z ktorého bude jeho stanovisko zrejmé, a teda zakladá duplicitu. Toto ustanovenie vytvára priestor pre pochybnosti o transparentnosti disciplinárnych konaní.
Druh pripomienky: Zásadná
Pripomienka č. 13 
k novelizačnému článku č. I  I. návrh zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny poriadok)
k novelizačnému bodu č.  § 26 Zastavenie disciplinárneho konania
Znenie pripomienky:  Navrhujeme vrátiť návrh zákona do štádia prípravy právneho predpisu;   alternatívne navrhujeme zmenu znenia § 26 nasledovne: § 26 Zastavenie disciplinárneho konania (1) Disciplinárny senát aj bez nariadenia ústneho pojednávania disciplinárne konanie zastaví, ak bol disciplinárny návrh podaný oneskorene alebo vzatý späť, disciplinárny návrh neobsahuje náležitosti uvedené v § 19, zanikla zodpovednosť za disciplinárne previnenie, disciplinárne obvinený zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho, pre ten istý skutok prebehlo skoršie konanie o priestupku alebo inom správnom delikte a toto konanie sa skončilo právoplatným rozhodnutím, alebo bolo právoplatne zastavené a rozhodnutie vydané v skoršom konaní nebolo zrušené, uloženie disciplinárneho opatrenia európskemu delegovanému prokurátorovi je podmienené predchádzajúcim súhlasom alebo predchádzajúcou informačnou povinnosťou a súhlas nebol daný alebo bol vzatý späť alebo informačná povinnosť nebola splnená. (2) Ak nastane niektorý z dôvodov zastavenia disciplinárneho konania podľa odseku 1 písm. a), c), e) a f) po začatí ústneho pojednávania, disciplinárny senát vyzve disciplinárne obvineného, aby sa v lehote troch dní vyjadril, či súhlasí so zastavením disciplinárneho konania. Ak disciplinárne obvinený v uvedenej lehote vyhlási, že trvá na prejednaní veci, disciplinárny senát pokračuje v disciplinárnom konaní. Ak sa disciplinárne obvinený nevyjadrí alebo ak sa vyjadrí, že súhlasí so zastavením disciplinárneho konania, disciplinárny senát disciplinárne konanie zastaví. (3) Proti rozhodnutiu o zastavení disciplinárneho konania môže navrhovateľ podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.
Odôvodnenie pripomienky:v spojení s pripomienkami č. 1 až 3 k návrhu zákona – obsahovo sa týkajú námietok k jednoinštančnému disciplinárnemu konaniu; navrhovaná zmena reaguje na nami navrhované dvojinštančné konanie  
Druh pripomienky: Zásadná
Pripomienka č. 14 
k novelizačnému článku č. I   I. návrh zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny poriadok)  
k novelizačnému bodu č.  § 28 ods. 4 a ods. 5
Znenie pripomienky:Navrhujeme vrátiť návrh zákona do štádia prípravy právneho predpisu;   alternatívne navrhujeme zmenu znenia § 28 ods. 4 a 5 nasledovne: (4) Disciplinárne obvinený a navrhovateľ sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení najneskôr na ústnom pojednávaní. Disciplinárny senát môže vykonať aj také dôkazy, ktoré nie sú navrhnuté. Ak je potrebné zabezpečiť vyjadrenie alebo ďalšie podklady od tretích osôb, osoby požiadané o súčinnosť sú povinné poskytnúť požadované doklady bezodplatne a v lehote, ktorú určí disciplinárny senát. Disciplinárny senát rozhoduje na základe skutkového stavu zisteného z vykonaných dôkazov. (5) Ak je to potrebné na posúdenie disciplinárnej zodpovednosti sudcu za disciplinárne previnenie, predseda disciplinárneho senátu je oprávnený otvoriť obálku so zápisnicou o hlasovaní; v takom prípade s ňou oboznámi členov disciplinárneho senátu a prísediacich odvolacieho disciplinárneho senátu a túto zápisnicu možno na ústnom pojednávaní použiť ako listinný dôkaz. Po nazretí alebo vykonaní dôkazu podľa predchádzajúcej vety sa táto zápisnica opäť zalepí do obálky a predseda disciplinárneho senátu potvrdí taký úkon svojím podpisom na obálke.  
Odôvodnenie pripomienky:Pokiaľ ide o určenie lehoty na poskytnutie dokladov od tretích strán, je nadbytočné, aby zákon upravoval jednak sudcovskú lehotu aj lehotu „bezodkladne“. Konanie vedie predseda disciplinárneho senátu, ktorý je najlepšie spôsobilý určiť lehotu, v ktorej majú byť poskytnuté požadované doklady. Odsek 5 v kontexte námietok k zavádzanému jednoinštančnému konaniu bol doplnený o odvolacie disciplinárne senáty. Zároveň navrhujeme upraviť možnosť použitia dôkazov v zmysle zásady ústnosti a bezprostrednosti, teda len tých, ktoré budú vykonané.  
Druh pripomienky: Zásadná
Pripomienka č. 15 
k novelizačnému článku č.I    I. návrh zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny poriadok)  
k novelizačnému bodu č.  § 29 ods. 1 a 2
Znenie pripomienky:Navrhujeme vrátiť návrh zákona do štádia prípravy právneho predpisu;   alternatívne navrhujeme zmenu znenia § 29 ods. 1 a 2 nasledovne:  (1) Ústne pojednávanie sa koná v prítomnosti disciplinárne obvineného. V jeho neprítomnosti možno vec prejednať iba vtedy, ak bol o termíne ústneho pojednávania riadne a včas upovedomený a odmietol sa bez uvedenia dôvodu dostaviť pred disciplinárny senát, alebo ak sa bez dôvodného ospravedlnenia nedostaví, alebo ak sa práva účasti na ústnom pojednávaní výslovne vzdal písomným podaním. Ak si disciplinárne obvinený zvolí obhajcu, má obhajca právo zúčastniť sa na ústnom pojednávaní. (2) Na začiatku ústneho pojednávania prvostupňového disciplinárneho konania navrhovateľ prednesie disciplinárny návrh a odôvodní ho.  
Odôvodnenie pripomienky:Predložený návrh možného prejednania disciplinárneho návrhu za obligatórnej prítomnosti disciplinárne obvineného na pojednávaní, resp. pojednávanie v jeho neprítomnosti výlučne s jeho súhlasom je neštandardný a môže viesť k masívnym obštrukciám a predlžovaniu konaní, čo môže byť v istých prípadoch, napr. pri dočasnom pozastavení výkonu funkcie podľa § 22 zák. č. 385/2000 Z.z. pre disciplinárne obvineného ekonomicky výhodné. Navrhované znenie odstraňuje nejasnosti ohľadne prítomnosti disciplinárne obvineného na ústnom pojednávaní.  
Druh pripomienky: Zásadná
Pripomienka č. 16 
k novelizačnému článku č. I   I. návrh zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny poriadok)  
k novelizačnému bodu č.  § 34 ods. 2  
Znenie pripomienky:Navrhujeme vrátiť návrh zákona do štádia prípravy právneho predpisu;   alternatívne navrhujeme zmenu znenia § 34 ods. 2 nasledovne:   (2) Disciplinárne rozhodnutie treba vyhotoviť písomne do 30 dní odo dňa jeho vyhlásenia. Okrem výroku musí disciplinárne rozhodnutie obsahovať aj jeho odôvodnenie, poučenie o opravnom prostriedku akoaj pomer hlasov, akým bol prijatý výrok o vine a disciplinárnom opatrení.  
Odôvodnenie pripomienky:v spojení s pripomienkami č. 1 až 3 k návrhu zákona – obsahovo sa týkajú námietok k jednoinštančnému disciplinárnemu konaniu; navrhovaná zmena reaguje na nami navrhované dvojinštančné konanie. Navrhované znenie ustanovuje potrebu poučenia o možnosti odvolania proti prvostupňovému rozhodnutiu.  
Druh pripomienky: Zásadná
Pripomienka č. 17 
k novelizačnému článku č.  I. návrh zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny poriadok)  
k novelizačnému bodu č.     § 36 Opravné prostriedky  
Znenie pripomienky:Navrhujeme vrátiť návrh zákona do štádia prípravy právneho predpisu;   alternatívnenavrhujeme zmenu znenia § 36 nasledovne: § 36 Opravné prostriedky Odvolanie (1) Proti rozhodnutiu prvostupňového disciplinárneho senátu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Obnova konania. (2) V lehote troch rokov od právoplatnosti disciplinárneho rozhodnutia môže disciplinárne odsúdený konania podať návrh na obnovu disciplinárneho konaniaIný mimoriadny opravný prostriedok proti právoplatnému rozhodnutiu disciplinárneho senátu nie je prípustný.  
Odôvodnenie pripomienky: v spojení s pripomienkami č. 1 až 3 k návrhu zákona – obsahovo sa týkajú námietok k jednoinštančnému disciplinárnemu konaniu; navrhovaná zmena reaguje na nami navrhované dvojinštančné konanie a upravuje existenciu riadneho ako aj mimoriadneho opravného prostriedku.  
Druh pripomienky: Zásadná
Pripomienka č. 18 
k novelizačnému článku č. I  I. návrh zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny poriadok)  
k novelizačnému bodu č.   § 41
Znenie pripomienky:Navrhujeme vrátiť návrh zákona do štádia prípravy právneho predpisu;   alternatívnenavrhujeme zmenu znenia § 41 nasledovne: § 41 O návrhu na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu disciplinárny senát rozhodne v lehote 10 dní od jeho doručenia. Proti rozhodnutiu prvostupňového disciplinárneho senátu o dočasnom pozastavení výkone funkcie sudcu je možné podať odvolanie v lehote 5 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Ak je podané odvolanie proti rozhodnutiu o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu, je odvolací disciplinárny senát povinný rozhodnúť v lehote desať pracovných dní odo dňa doručenia odvolania.  
Odôvodnenie pripomienky: v spojení s pripomienkami č. 1 až 3 k návrhu zákona – obsahovo sa týka námietok k jednoinštančnému disciplinárnemu konaniu; navrhovaná zmena upravuje existenciu riadneho opravného prostriedku pri dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu a lehoty na rozhodnutie o opravnom prostriedku.  
Druh pripomienky: Zásadná
Pripomienka č. 19 
k novelizačnému článku č. I  I. návrh zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny poriadok)  
k novelizačnému bodu č.   § 45 ods 4  
Znenie pripomienky:Navrhujeme vrátiť návrh zákona do štádia prípravy právneho predpisu  
Odôvodnenie pripomienky: Okrem upravenej formy rozhodnutia je upravená forma procesu odvolacieho konania, t.z. nie je jasné, či disciplinárne senáty majú vec opätovne prejednať vrátane ústneho pojednávania; v prípade aplikácie ustanovení trestného poriadku však odkaz naň absentuje v navrhovanom znení ust. § 4  
Druh pripomienky: Zásadná
Pripomienka č. 20 
k novelizačnému článku č.  I. návrh zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny poriadok)  
k novelizačnému bodu č.  § 46 ods. 2  
Znenie pripomienky:Navrhujeme ustanovenie vypustiť  
Odôvodnenie pripomienky: Navrhované znenie predstavuje flagrantný zásah do nezávislosti súdnictva a zásady deľby moci v štáte, z ktorého dôvodu ho nie je možné prijať. Uvedené ustanovenie tiež porušuje právo Európskej únie a judikatúru Súdneho dvora. (viď odôvodnenie pripomienky č. 1)  
Druh pripomienky: Zásadná
Pripomienka č. 21 
k novelizačnému článku č. IV  IV. zmena zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
k novelizačnému bodu č. 12 a 13  12. V § 116 sa odsek 2 dopĺňa písmenom j), ktoré znie: „j) právoplatné odsúdenie sudcu za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti.“.   13. V § 116 ods. 3 písm. d) sa slová „c) a i)“ nahrádzajú slovami „c), i) a j)“.  
Znenie pripomienky:Navrhujeme ustanovenia vypustiť  
Odôvodnenie pripomienky: Predkladateľ túto zmenu –  rozšírenie skutkových podstát disciplinárnych previnení sudcov o nedbanlivostný trestný čin v dôvodovej správe prekvapujúco bez akejkoľvek predchádzajúcej diskusie odôvodňuje tým, že preberá doterajšie znenie § 138 zákona o sudcoch a prísediacich, pričom potrebu transformovania cit. ustanovenia statusového zákona do podoby disciplinárneho konania dáva do súvisu s novým znením čl. 147 ods. 1 písm. c) Ústavy SR a na tento účel dopĺňa nový typ disciplinárneho previnenia. S predmetnou argumentáciu nie je možné sa stotožniť jednak vzhľadom na systematický výklad zákona, ktorý postup podľa doterajšieho ust. § 138 zákona o sudcoch a prísediach označuje za konanie v osobitnom prípade, čo reflektuje na skutočnosť, že nie každý nedbanlivostný trestný čin musí zakladať disciplinárnu zodpovednosť sudcu. Vychádzajúc z logického výkladu a historického úzusu by malo ísť o čin primárne súvisiaci s výkonom verejnej funkcie, v prípade spáchania ktorého napriek absentujúcemu úmyslu nie je možné tolerovať, aby sudca, ktorý sa takéhoto činu dopustil, naďalej zastával svoj úrad, napr. z hľadiska vplyvu na dôveryhodnosť a dobrú povesť justície. Nie je zrejmý súvis ust. čl. 147 ods. 1 písm. c) ústavy s touto novo zavádznou skutkovou podstatou disciplinárneho previnenia a predkladateľ absolútne žiadnym relevantným spôsobom nevysvetlil, prečo by malo takéto konanie, za ktoré bude sudca postihnutý trestnoprávne zakladať automaticky závažne disciplinárne previnenie, s možnosťou dokonca najprísnejšieho disciplinárneho postihu v intenciách § 116 ods. 3 písm. d) zákona o sudcoch a prísediacich. Doterajšiu úpravu považujeme za plne dostačujúcu a to nielen s prihliadnutím na tolerovanie obdobného konania v iných vysokých justičných pozíciách, ale aj s akcentom na navrhovaný stav vo vzťahu k prísediacim, ktorému navrhovaný zákon nebráni túto funkciu vykonávať aj v prípade, že mohol byť za obdobné nedbanlivostné konanie odsúdený.   
Druh pripomienky: Zásadná
Pripomienka č. 22 
k novelizačnému článku č. IV  IV. zmena zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
k novelizačnému bodu č. 22  § 138 sa vypúšťa.  
Znenie pripomienky:Navrhujeme ustanovenie vypustiť  
Odôvodnenie pripomienky: Uvedené zmeny reagujú na neprípustnú zmenu pri disciplinárnom stíhaní sudcu, ktorý bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti. Navyše za situácie, keď podľa návrhu predkladateľa môže byť prísediaci za takýto trestný čin odsúdený.    
Druh pripomienky: Zásadná
Pripomienka č. 23 
k novelizačnému článku č. VIII  Účinnosť zákona  
k novelizačnému bodu č. 22  Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2021.  
Znenie pripomienky:Navrhujeme upraviť účinnosť predpisu v reálnom čase nasledovne:    „Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2022.“  
Odôvodnenie pripomienky: Aj pri akceptácii predložených pripomienok žiadame posunutie nadobudnutia účinnosti navrhovanej právnej úpravy v reálnom časovom horizonte minimálne na 1.1.2022 a to predovšetkým z dôvodu, že predložený materiál jevzhľadom na absenciu komunikácie so širokou odbornou verejnosťou v súčasnosti nezrelý na realizáciu
Druh pripomienky: Zásadná

Prílohy: Zoznamy osôb, ktoré sa stotožnili s hromadnou pripomienkou

(v súlade s ustanovením § 10 ods. 4 zák. č. 400/2015 Z.z. o tvorbe právnych predpisov

je zoznam osôb, ktoré sa stotožnili s hromadnou pripomienkou formou petície, doručovaný do podateľne MS SR)

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

Pripomienky členky Súdnej rady Mgr. Kosovej zaslané Súdnej rade SR

Ďalší článok

Pripomienka Okresného súdu Žilina k návrhu disciplinárneho poriadku

Latest from Články

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA 

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 11. júla 2024 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 19 ods. 1 druhý pododsek