Je za platného právneho stavu na Slovensku zabezpečená účinná súdna kontrola zákonnosti pandemických opatrení?

497 prečítaní

JUDr. Da­na Je­lin­ko­vá Du­dzí­ko­vá, LL.M., sud­ky­ňa Ok­res­né­ho sú­du Bra­tis­la­va I

Je za plat­né­ho práv­ne­ho sta­vu na Slo­ven­sku za­bez­pe­če­ná účin­ná súd­na kon­tro­la zá­kon­nos­ti pan­de­mic­kých opat­re­ní?

Ce­lý svet ak­tuál­ne če­lí  no­vým vý­zvam spo­čí­va­jú­cim v pot­re­be pri­ja­tia efek­tív­nych opat­re­ní v bo­ji s pan­dé­miou ko­ro­na­ví­ru­su.  Ok­rem me­di­cín­skych vý­ziev v tej sú­vis­los­ti vy­vstá­va pre štá­ty aj test práv­ne­ho cha­rak­te­ru, kto­rým sa kon­tro­lu­je mie­ra za­bez­pe­če­nia fun­go­va­nia  zá­klad­ných prin­cí­pov práv­ne­ho štá­tu v nú­dzo­vom sta­ve.

I.                   Be­nát­ska ko­mi­sia

Európ­ska ko­mi­sia pre de­mok­ra­ciu pros­tred­níc­tvom prá­va (ďa­lej len „Be­nát­ska ko­mi­sia“) vy­da­la dňa 16.ap­rí­la 2020 Súhrn sta­no­vísk a správ Be­nát­skej ko­mi­sie k nú­dzo­vé­mu sta­vu pod čís­lom CDL-PI (2020) 003,[1] z kto­ré­ho vy­plý­va­jú nas­le­dov­né zá­ve­ry tý­ka­jú­ce sa ne­vyh­nut­nos­ti za­bez­pe­če­nia účin­né­ho súd­ne­ho pries­ku­mu  opat­re­ní pri­ja­tých v nú­dzo­vom sta­ve.

Po­kiaľ ide o nú­dzo­vý stav, Be­nát­ska ko­mi­sia pri­po­mí­na, že je ne­vyh­nut­né, aby ús­ta­va a le­gis­la­tí­va pos­ky­to­va­li me­cha­niz­my – naj­mä parla­ment­ný a súd­ny doh­ľad nad vý­kon­nou mo­cou – aby ne­doš­lo k zneu­ži­tiu mi­mo­riad­nych/nú­dzo­vých prá­vo­mo­cí vnút­roš­tát­ny­mi or­gán­mi.

Ok­rem parla­men­tu zoh­rá­va roz­ho­du­jú­cu úlo­hu pri kon­tro­le vý­sad­ných prá­vo­mo­cí exeku­tí­vy v nú­dzo­vých si­tuáciách súd­ny sys­tém, pre­to­že pri­jí­ma roz­hod­nu­tia o zá­kon­nos­ti vy­hlá­se­nia nú­dzo­vé­ho sta­vu, ako aj kon­tro­lu­je zá­kon­nosť oso­bit­ných nú­dzo­vých opat­re­ní. Na­vy­še, súd­ny sys­tém mu­sí na­ďa­lej za­ru­čo­vať prá­vo na spra­vod­li­vý pro­ces. Mu­sí tiež jed­not­liv­com pos­ky­to­vať účin­né práv­ne pros­tried­ky v prí­pa­de, že vlád­ni pred­sta­vi­te­lia po­ru­šia ich ľud­ské prá­va.

Be­nát­ska ko­mi­sia súh­la­sí s tým, že „keď­že v parla­men­tnej de­mok­ra­cii je vý­kon­ná moc ob­vyk­le zlo­že­ná z líd­rov strán a iných ve­dú­cich pred­sta­vi­te­ľov strán, le­gis­la­tív­na kon­tro­la ne­mu­sí byť v praxi dos­ta­toč­ne účin­ná na to, aby za­brá­ni­la zneu­ží­va­niu vý­kon­nej mo­ci. V štá­te za­lo­že­nom na zá­sa­dách práv­ne­ho štá­tu mu­sí byť pre­to le­gis­la­tív­na kon­tro­la dopl­ne­ná vhod­ný­mi a účin­ný­mi pros­tried­ka­mi súd­nej kon­tro­ly.“

Z pred­bež­nej sprá­vy Be­nát­skej ko­mi­sie zo dňa 8.ok­tób­ra 2020 o opat­re­niach pri­ja­tých v člen­ských štá­toch Európ­skej únie v dôs­led­ku krí­zy Co­vid-19 a ich vplyv na de­mok­ra­ciu, práv­ny štát a zá­klad­né prá­va č. 995/2020, CDL (2020) 018 [2] vy­plý­va, že súd­ne pres­kú­ma­nie nú­dzo­vých opat­re­ní je ďal­šou zá­ru­kou pro­ti ri­zi­kám zneu­ži­tia prá­vo­mo­ci vý­kon­nej mo­ci.

Súd­ny sys­tém mu­sí pos­ky­to­vať jed­not­liv­com účin­né pros­tried­ky v prí­pa­de, že štát­ne or­gá­ny za­siah­nu do ich ľud­ských práv.Súd­ne pres­kú­ma­nie mô­žu vy­ko­ná­vať ob­čian­ske ale­bo správ­ne sú­dy, ako aj tres­tné sú­dy pri rie­še­ní pe­na­li­zo­va­né­ho po­ru­še­nia nú­dzo­vých práv­nych pred­pi­sov/opat­re­ní.

Vo svet­le vy­ššie uve­de­ných sku­toč­nos­tí vy­vstá­va otáz­ka:

Sú na Slo­ven­sku plat­ným práv­nym po­riad­kom za­bez­pe­če­né účin­né pros­tried­ky súd­nej kon­tro­ly zá­kon­nos­ti zá­sa­hov do  ľud­ských práv opat­re­nia­mi pri­ja­tý­mi po­čas tr­va­nia nú­dzo­vé­ho sta­vu?

    Od­po­veď na vy­ššie uve­de­nú otáz­ku po­nú­kam za pou­ži­tia po­rov­ná­va­cej me­tó­dy. Oboz­na­mu­jem s roz­ho­do­va­cou čin­nos­ťou fran­cúz­skej Štát­nej ra­dy v sú­vis­los­ti s kon­tro­lou zá­kon­nos­ti opat­re­ní pri­ja­tých v bo­ji s Co­vid-19.

II.                Fran­cúz­ska Štát­na ra­da

Le Con­seil d’État – Štát­na ra­da je naj­vyš­šia súd­na in­štan­cia správ­ne­ho súd­nic­tva vo Fran­cúz­skej re­pub­li­ke.Štát­na ra­da vy­da­la dňa 21.ap­rí­la 2021 bi­lanč­ný ma­te­riál tý­ka­jú­ci sa roč­né­ho fun­go­va­nia toh­to sú­du po­čas pan­dé­mie Co­vid-19.[3]

Z uve­de­né­ho ma­te­riá­lu vy­plý­va, že 22. mar­ca 2020 sa ko­na­lo pred Štát­nou ra­dou pr­vé po­jed­ná­va­nie tý­ka­jú­ce sa Co­vid-19. To­to po­jed­ná­va­nie bo­lo za­čiat­kom dl­hej sé­rie roz­ho­do­va­nia  a vy­va­žo­va­nia zá­uj­mu na ochra­ne zdra­via a os­tat­ný­mi slo­bo­da­mi.

Po­čas dva­nás­tich me­sia­cov Štát­na ra­da pre­jed­na­la v na­lie­ha­vom ko­na­ní 647 ve­cí na zá­kla­de po­da­ní jed­not­liv­cov, aso­ciá­cií či pro­fe­sij­ných or­ga­ni­zá­cií. Štát­na ra­da ulo­ži­la za pos­led­ných 12 me­sia­cov na­lie­ha­vé opat­re­nia, nie­ke­dy po­čas 48 ho­dín, na kon­tro­lu, či reš­trik­cie na slo­bo­dách na­ria­de­né z dô­vo­du ve­rej­né­ho zdra­via bo­li opod­stat­ne­né.

51 prí­pa­doch Štát­na ra­da na­ria­di­la zru­še­nie prí­pad­ne zme­nu opat­re­ní na­ria­de­ných vlá­dou ale­bo iný­mi or­gán­mi vý­ko­nu ve­rej­nej mo­ci.

Vo viac ako 200 prí­pa­doch doš­lo k vy­rie­še­niu ve­ci po­čas po­jed­ná­va­nia, štá­tu bo­li pri­po­me­nu­té je­ho po­vin­nos­ti ale­bo spor­né opat­re­nia bo­li zme­ne­né prís­luš­ný­mi or­gán­mi eš­te pred vy­ne­se­ním roz­hod­nu­tia vo ve­ci sa­mej. V tých­to prí­pa­doch moh­lo vo fi­nál­ne dôjsť k for­mál­ne­mu za­miet­nu­tiu ža­lo­by, av­šak k vy­rie­še­niu ve­ci pris­pe­lo už sa­mot­né po­jed­ná­va­nie vo ve­ci sa­mej. Z to­ho v prib­liž­ne 50 prí­pa­doch po­jed­ná­va­nie pris­pe­lo k to­mu, že vlá­da pri­ja­la zlep­še­nia  svo­jich opat­re­ní do praxe.

Sud­ca pri­po­me­nul ale­bo špe­ci­fi­ko­val štá­tu je­ho po­vin­nos­ti v asi 130 prí­pa­doch.

V 89 prí­pa­doch spor­né opat­re­nia už ne­bo­li v účin­nos­ti ale­bo bo­li zru­še­né či mo­di­fi­ko­va­né or­gán­mi eš­te pred­tým ako Štát­na ra­da pri­ja­la roz­hod­nu­tie. Veľ­mi čas­to už sa­mot­né po­da­nie ža­lo­by pos­ta­či­lo na to, aby dot­knu­té auto­ri­ty zme­ni­li opat­re­nia.

     Na zá­ver sprá­vy Štát­na ra­da kon­šta­tu­je, že za da­né­ho sta­vu, ke­dy si­tuácia oh­ľa­dom ve­rej­né­ho zdra­via je stá­le zne­po­ko­ju­jú­ca, Štát­na ra­da pok­ra­ču­je v mo­ni­to­rin­gu a  kon­tro­le kro­kov štá­tu a iných or­gá­nov pros­tred­níc­tvom ža­lôb, kto­ré obdr­ží. Ko­na­nia, kto­ré pre­beh­li pred Štát­nou ra­dou, pok­rý­va­li všet­ky as­pek­ty kaž­do­den­né­ho ži­vo­ta vo Fran­cúz­sku.

  Prek­lad zá­sad­ných roz­hod­nu­tí Štát­nej ra­dy je autor­kou toh­to prís­pev­ku prie­bež­ne vy­ho­to­vo­va­ný a  bu­de aj ve­rej­ne pub­li­ko­va­ný.

III.             Slo­ven­ská reali­ta

Bol vy­ko­na­ný na Slo­ven­sku za pos­led­ný rok účin­ný súd­ny pries­kum zá­kon­nos­ti zá­sa­hu do práv a slo­bôd jed­not­liv­ca  proti­pan­de­mic­ký­mi opat­re­nia­mi?

Akú šta­tis­ti­ku mô­že po­núk­nuť v tom­to sme­re Slo­ven­ská re­pub­li­ka?

Pod účin­ným súd­nym pries­ku­mom ro­zu­mie­me pri­ja­tie  súd­ne­ho roz­hod­nu­tia v ča­se, ke­dy pri­ja­tie toh­to roz­hod­nu­tia má z hľa­dis­ka ochra­ny práv a slo­bôd jed­not­liv­ca vý­znam,  je ad­res­né a spô­so­bi­lé za­bez­pe­čiť­be­zod­klad­nú náp­ra­vu.

Ne­vyh­nut­nosť, pro­por­cio­na­li­ta a tr­va­nie zá­sa­hov do práv a slo­bôd jed­not­liv­cov vy­ko­na­ných opat­re­nia­mi v bo­ji s pan­dé­miou ne­bo­la do­siaľ na Slo­ven­sku v súd­nom ko­na­ní pres­kú­ma­ná.

V tom­to sme­re opäť od­ka­zu­je­me na zne­nie vy­ššie uve­de­nej pred­bež­nej sprá­vy Be­nát­skej ko­mi­sie, v kto­rej sa uvá­dza, že súd­nic­tvo mô­že na­vy­še vý­kon­né­mu or­gá­nu v roz­ho­do­va­com pro­ce­se pos­kyt­núť väč­šiu dis­kreč­nú prá­vo­moc pri pri­jí­ma­ní opat­re­ní pot­reb­ných na zvlád­nu­tie nú­dzo­vé­ho sta­vu. Nik­dy však nes­mie ne­chať vý­kon­ný or­gán ko­nať bez akých­koľ­vek ob­me­dze­ní a akej­koľ­vek kon­tro­ly.[4]

Mož­no zne­po­ko­je­ne kon­šta­to­vať, že pri  neexis­ten­cii účin­né­ho súd­ne­ho pries­ku­mu zá­kon­nos­ti proti­pan­de­mic­kých opat­re­ní,v dôs­led­ku kto­rých do­chá­dza k zá­sa­hom do práv a slo­bôd jed­not­liv­ca ale­bo sku­pi­ny jed­not­liv­cov, nie je za sú­čas­né­ho le­gis­la­tív­ne­ho sta­vu v slo­ven­ských po­me­roch sys­tém bŕzd a proti­váh v nú­dzo­vom sta­ve funkč­ný tak ako by mal byť, a tak ako to pred­pok­la­dá Be­nát­ska ko­mi­sia.

K je­ho sfun­kčne­niu bo­lo pot­reb­né vy­ko­nať na­lie­ha­vé le­gis­la­tív­ne zme­ny, kto­rých vy­ko­na­nie sa ma­lo sta­ťuž pred ro­kom prio­ri­tou re­zor­tu spra­vod­li­vos­ti Slo­ven­skej re­pub­li­ky a vlá­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky.

Od­ôvod­ne­né po­chyb­nos­ti via­ce­rých slo­ven­ských práv­ni­kov o tom, či Slo­ven­ská re­pub­li­ka v nú­dzo­vom sta­ve dodr­žu­je vy­ššie uve­de­né zá­väz­ky vy­plý­va­jú­ce zo sprá­vy Be­nát­skej ko­mi­sie potvr­dzu­je aj sprá­va slo­ven­skej ve­rej­nej ochran­ky­ne práv Prof. JUDr. Má­rie Pa­ta­kyo­vo­vej, PhD. pred­ne­se­ná a (čo je smut­nej­šie) od­miet­nu­tá v Ná­rod­nej ra­de Slo­ven­skej re­pub­li­ky 7.má­ja 2021,[5]kto­rá skon­šta­to­va­la ne­dos­ta­toč­ne za­bez­pe­če­nú súd­nu kon­tro­lu opat­re­ní vy­da­ných Úra­dom ve­rej­né­ho zdra­vot­níc­tva SR. Spor­ná je pod­ľa nej sa­mot­ná kom­pe­ten­cia Úra­du ve­rej­né­ho zdra­vot­níc­tva SR vy­dá­vať opat­re­nia.


[1]https://www.us­tav­ny­sud.sk/do­cu­ments/10182/42829548/Suhrn+sta­no­visk+Be­nat­skej+ko­mi­sie+k+nu­dzo­ve­mu+sta­vu_fi­nal.pdf/b5dca­577-b19d-4d94-a005-0aaea881823ds.16,21,22.

[2]https://www.us­tav­ny­sud.sk/do­cu­ments/10182/42829548/CDL-AD%282020%29018_opat­re­nia+po%C4%8Das+CO­VID19_s+lo­gom.pdf/1b914988-8c53-4287-a68c-31a6747d74f3s. 24.

[3]https://www.con­seil-etat.fr/ac­tua­li­tes/ac­tua­li­tes/co­vid-19-re­tour-en-chif­fres-sur-un-an-de-re­cours-de­vant-le-con­seil-d-etat-ju­ge-de-l-ur­gen­ce-et-des-li­ber­tes – neo­fi­ciál­ny prek­lad

[4]https://www.us­tav­ny­sud.sk/do­cu­ments/10182/42829548/CDL-AD%282020%29018_opat­re­nia+po%C4%8Das+CO­VID19_s+lo­gom.pdf/1b914988-8c53-4287-a68c-31a6747d74f3s. 24

[5] https://slo­ven­sko.hnon­li­ne.sk/2341681-pos­lan­ci-od­miet­li-spra­vu-o-cin­nos­ti-om­bud­sman­ky

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

Tlačové komuniké č. 76/21

Ďalší článok

Legislatívne pripomienky – kolúzna väzba