Návrh zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi okresných súdov

221 prečítaní

(Návrh)

Zákon

z … 2021

o zmene a doplnení niektorých zákonov

v súvislosti s novými sídlami a obvodmi okresných súdov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 5/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 97/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 93/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 346/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákon č. 307/2014 Z. z., zákona č. 353/2014 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 139/2015 Z. z., zákona č. 174/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 398/2015 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 316/2016 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č. 236/2017 Z. z., zákona č. 274/2017 Z. z., zákona 161/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 321/2018 Z. z., zákona č. 3/2019 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 214/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z. a zákona č. 308/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V § 248 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ak je v obvode súdu zriadené pracovisko mimo sídla súdu, hlavné pojednávanie možno uskutočniť v pojednávacej miestnosti na tomto pracovisku, ak je to vhodné a účelné pre plynulé konanie vo veci.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

Čl. II

Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2017 Z. z.,  zákona č. 350/2018 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z. a zákona č. 211/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 22 sa vkladá § 22a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠22a

Príslušnosť v obchodnoprávnych sporoch

Na konanie v obchodnoprávnych sporoch sú príslušné

 1. Mestský súd Bratislava pre obvod Krajského súdu v Bratislave,
 2. Okresný súd Trnava pre obvod Krajského súdu v Trnave,
 3. Okresný súd Trenčín pre obvod Krajského súdu v Trenčíne,
 4. Okresný súd Nitra pre obvod Krajského súdu v Nitre,
 5. Okresný súd Žilina pre obvod Krajského súdu v Žiline,
 6. Okresný súd Banská Bystrica pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici,
 7. Okresný súd Prešov pre obvod Krajského súdu v Prešove,
 8. Mestský súd Košice pre obvod Krajského súdu v Košiciach.“.

2. § 23 vrátane nadpisu znie:

㤠23

Príslušnosť v pracovnoprávnych sporoch

Na konanie v individuálnych pracovnoprávnych sporoch a v sporoch z kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov, štrajku a výluky sú príslušné

 1. Mestský súd Bratislava pre obvod Krajského súdu v Bratislave,
 2. Okresný súd Trnava pre obvod Krajského súdu v Trnave,
 3. Okresný súd Nové Mesto nad Váhom pre obvod Krajského súdu v Trenčíne,
 4. Okresný súd Nitra pre obvod Krajského súdu v Nitre,
 5. Okresný súd Liptovský Mikuláš pre obvod Krajského súdu v Žiline,
 6. Okresný súd Zvolen pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici,
 7. Okresný súd Poprad pre obvod Krajského súdu v Prešove,
 8. Mestský súd Košice pre obvod Krajského súdu v Košiciach.“.

3. V § 30 ods. 1 sa slová „Okresný súd Malacky“ nahrádzajú slovami „Okresný súd Trnava“.

4. V § 30 ods. 2 sa slová „Krajský súd v Bratislave“ nahrádzajú slovami „Krajský súd v Trnave“.

5. V § 173 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak je v obvode súdu zriadené pracovisko mimo sídla súdu, pojednávanie sa uskutočňuje v pojednávacej miestnosti na tomto pracovisku, ak možno očakávať, že sa tým stranám usporí čas a trovy.“.

6. Za § 471b sa vkladá § 471c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠471c

Prechodné ustanovenie

k úpravám účinným od 1. januára 2023

Ak predpis o sídlach a obvodoch súdov neustanovuje inak, konania začaté do 31. decembra 2022 sa dokončia na súdoch vecne a miestne príslušných podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022.“.

Čl. III

Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení zákona č. 137/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z. a zákona č. 68/2021 Z. z. sa mení takto:

1. § 279 znie:

㤠279

Na konania vo veciach obchodného registra je kauzálne príslušný registrový súd, ktorým je Okresný súd Žilina; jeho obvodom je celé územie Slovenskej republiky.“.

2. V § 305 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

Čl. IV

Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., zákona č. 344/2018 Z. z., zákona č. 413/2019 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z. a zákona č. 187/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 12 sa vypúšťa.

2. § 14 sa vypúšťa.

3. V § 19 ods. 1 sa slová „najvyšší správny súd, krajské súdy a v zákonom ustanovených prípadoch aj okresné súdy“ nahrádzajú slovami „najvyšší správny súd a krajské súdy“.

4. V § 23 sa odsek 2 dopĺňa písmenami f) až h), ktoré znejú:

„f) žalobách vo veciach stáleho zoznamu voličov a zoznamu voličov,

g) žalobách vo veciach registrácie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávneho kraja,

h) žalobách vo veciach registrácie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí, miest a mestských častí.“.

5. § 24 sa vypúšťa.

6. V § 49 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) v konaní podľa § 23 ods. 2 písm. f) až h),“. 

7. V § 85 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.

8. V § 85 ods. 4 sa vypúšťa prvá veta.

9. V § 264 ods. 2, § 293 ods. 2 a § 303 ods. 2 sa slovo „okresný“ nahrádza slovom „správny“.

10. § 439 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Kasačná sťažnosť nie je prípustná ani proti právoplatnému rozhodnutiu krajského súdu vo veciach podľa § 23 ods. 2 písm. f) až h).“. 

11. Za § 493a sa vkladá § 493b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠493b

Prechodné ustanovenie

k úpravám účinným od 1. januára 2023

Konania začaté podľa § 12 v znení účinnom do 31. decembra 2022 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022.“. 

Čl. V

Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 562/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 657/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 9/2013 Z. z., zákona č. 357/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 141/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 311/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z. a zákona č. 312/2020 Z. z. sa mení takto:

1. § 4 vrátane nadpisu znie:

㤠4

Príslušnosť na registráciu a ukladanie listín do zbierky listín

Na registráciu a ukladanie listín do zbierky listín je príslušný registrový súd.6)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

6) § 279 Civilného mimosporového poriadku.“.

2. V § 5b ods. 4, § 5c ods. 1 a § 9 ods. 2 sa vypúšťa slovo „príslušnému“.

3. V § 9 ods. 1 sa vypúšťa slovo „príslušnom“.

Čl. VI

Zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 428/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 511/2007 Z. z., zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 388/2011 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 336/2014 Z. z., zákona č. 54/2015 Z. z., zákona č. 73/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 343/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 316/2016 Z. z. a zákona č. 423/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 a 3 vrátane nadpisov znejú:

㤠2

Sídla a obvody okresných súdov

(1) Sídlom Mestského súdu Bratislava je mesto Bratislava; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV a Bratislava V.

(2) Sídlom Mestského súdu Košice je mesto Košice; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV a Košice-okolie.

(3) Sídlom Okresného súdu Banská Bystrica je mesto Banská Bystrica; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Banská Bystrica a Brezno. Okresný súd Banská Bystrica má pracovisko v meste Brezno.

(4) Sídlom Okresného súdu Bardejov je mesto Bardejov; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Bardejov, Svidník a Stropkov.

(5) Sídlom Okresného súdu Dolný Kubín je mesto Dolný Kubín; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín.

(6) Sídlom Okresného súdu Dunajská Streda je mesto Dunajská Streda; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Dunajská Streda.

(7) Sídlom Okresného súdu Galanta je mesto Galanta; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Galanta a Šaľa.

(8) Sídlom Okresného súdu Humenné je mesto Humenné; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Humenné, Medzilaborce, Snina a Vranov nad Topľou.

(9) Sídlom Okresného súdu Komárno je mesto Komárno; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Komárno.

(10) Sídlom Okresného súdu Levice je mesto Levice; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Levice.

(11) Sídlom Okresného súdu Liptovský Mikuláš je mesto Liptovský Mikuláš; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Okresný súd Liptovský Mikuláš má pracovisko pre trestnoprávnu agendu v meste Ružomberok.

(12) Sídlom Okresného súdu Lučenec je mesto Lučenec; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Lučenec, Poltár a Veľký Krtíš.

(13) Sídlom Okresného súdu Martin je mesto Martin; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Martin a Turčianske Teplice.

(14) Sídlom Okresného súdu Michalovce je mesto Michalovce; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Michalovce a Sobrance.

(15) Sídlom Okresného súdu Nitra je mesto Nitra; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Nitra, Topoľčany a Zlaté Moravce.

(16) Sídlom Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom je mesto Nové Mesto nad Váhom; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Nové Mesto nad Váhom, Myjava a Piešťany.

(17) Sídlom Okresného súdu Nové Zámky je mesto Nové Zámky; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Nové Zámky.

(18) Sídlom Okresného súdu Poprad je mesto Poprad; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa.

(19) Sídlom Okresného súdu Prešov je mesto Prešov; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Prešov a Sabinov.

(20) Sídlom Okresného súdu Prievidza je mesto Prievidza; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Prievidza a Partizánske.

(21) Sídlom Okresného súdu Rimavská Sobota je mesto Rimavská Sobota; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Rimavská Sobota.

(22) Sídlom Okresného súdu Rožňava je mesto Rožňava; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Rožňava a Revúca.

(23) Sídlom Okresného súdu Senica je mesto Senica; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Senica, Malacky a Skalica. Okresný súd Senica má pracovisko pre trestnoprávnu agendu v meste Malacky.

(24) Sídlom Okresného súdu Spišská Nová Ves je mesto Spišská Nová Ves; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Spišská Nová Ves, Gelnica a Levoča.

(25) Sídlom Okresného súdu Trebišov je mesto Trebišov; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Trebišov.

(26) Sídlom Okresného súdu Trenčín je mesto Trenčín; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Trenčín, Bánovce nad Bebravou a Ilava.

(27) Sídlom Okresného súdu Trnava je mesto Trnava; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Trnava, Hlohovec, Pezinok a Senec.

(28) Sídlom Okresného súdu Zvolen je mesto Zvolen; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Zvolen, Detva a Krupina.

(29) Sídlom Okresného súdu Žiar nad Hronom je mesto Žiar nad Hronom; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica.

(30) Sídlom Okresného súdu Žilina je mesto Žilina; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Žilina, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Považská Bystrica a Púchov. Okresný súd Žilina má pracovisko pre agendu obchodného registra a agendu registra partnerov verejného sektora v meste Považská Bystrica.

§ 3

Sídla a obvody krajských súdov

(1) Sídlom Krajského súdu v Banskej Bystrici je mesto Banská Bystrica; jeho obvod tvoria obvody

 1. Okresného súdu Banská Bystrica,
 2. Okresného súdu Lučenec,
 3. Okresného súdu Rimavská Sobota,
 4. Okresného súdu Zvolen,
 5. Okresného súdu Žiar nad Hronom.

(2) Sídlom Krajského súdu v Bratislave je mesto Bratislava; jeho obvod tvorí obvod Mestského súdu Bratislava.

(3) Sídlom Krajského súdu v Košiciach je mesto Košice; jeho obvod tvoria obvody

 1. Mestského súdu Košice,
 2. Okresného súdu Michalovce,
 3. Okresného súdu Rožňava,
 4. Okresného súdu Spišská Nová Ves,
 5. Okresného súdu Trebišov.

(4) Sídlom Krajského súdu v Nitre je mesto Nitra; jeho obvod tvoria obvody

 1. Okresného súdu Komárno,
 2. Okresného súdu Levice,
 3. Okresného súdu Nitra,
 4. Okresného súdu Nové Zámky.

(5) Sídlom Krajského súdu v Prešove je mesto Prešov; jeho obvod tvoria obvody

 1. Okresného súdu Bardejov,
 2. Okresného súdu Humenné,
 3. Okresného súdu Poprad,
 4. Okresného súdu Prešov.

(6) Sídlom Krajského súdu v Trenčíne je mesto Trenčín; jeho obvod tvoria obvody

 1. Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom,
 2. Okresného súdu Prievidza,
 3. Okresného súdu Trenčín.

(7) Sídlom Krajského súdu v Trnave je mesto Trnava; jeho obvod tvoria obvody

 1. Okresného súdu Dunajská Streda,
 2. Okresného súdu Galanta,
 3. Okresného súdu Senica,
 4. Okresného súdu Trnava.

(8) Sídlom Krajského súdu v Žiline je mesto Žilina; jeho obvod tvoria obvody

 1. Okresného súdu Dolný Kubín,
 2. Okresného súdu Liptovský Mikuláš,
 3. Okresného súdu Martin,
 4. Okresného súdu Žilina.“.

2. Za § 18k sa vkladá § 18l, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠18l

Prechodné ustanovenia

k úpravám účinným od 1. januára 2023

(1) Ak odsek 2 neustanovuje inak, výkon súdnictva, všetky práva a povinnosti vrátane správy majetku štátu, práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov a štátnozamestnaneckých vzťahov a iných právnych vzťahov a práv a povinností z osobitných vzťahov sudcu a prísediacich z radov občanov k štátu prechádzajú od 1. januára 2023 z

 1. Okresného súdu Bánovce nad Bebravou na Okresný súd Trenčín,
 2. Okresného súdu Brezno na Okresný súd Banská Bystrica,
 3. Okresného súdu Čadca a Okresného súdu Považská Bystrica na Okresný súd Žilina,
 4. Okresného súdu Kežmarok a Okresného súdu Stará Ľubovňa na Okresný súd Poprad,
 5. Okresného súdu Malacky a Okresného súdu Skalica na Okresný súd Senica,
 6. Okresného súdu Námestovo na Okresný súd Dolný Kubín,
 7. Okresného súdu Partizánske na Okresný súd Prievidza,
 8. Okresného súdu Pezinok na Okresný súd Trnava,
 9. Okresného súdu Piešťany na Okresný súd Nové Mesto nad Váhom,
 10. Okresného súdu Revúca na Okresný súd Rožňava,
 11. Okresného súdu Ružomberok na Okresný súd Liptovský Mikuláš,
 12. Okresného súdu Svidník na Okresný súd Bardejov,
 13. Okresného súdu Topoľčany na Okresný súd Nitra,
 14. Okresného súdu Veľký Krtíš na Okresný súd Lučenec,
 15. Okresného súdu Vranov nad Topľou na Okresný súd Humenné.

(2) V agende obchodného registra prechádza vo všetkých veciach od 1. januára 2023 výkon súdnictva z Okresného súdu Bratislava I, Okresného súdu Trnava, Okresného súdu Nitra, Okresného súdu Trenčín, Okresného súdu Banská Bystrica, Okresného súdu Prešov a Okresného súdu Košice I na Okresný súd Žilina.

(3) Zabezpečenie špecializácie sudcov okresných súdov podľa § 2 na občianskoprávnu agendu, obchodnoprávnu agendu, rodinnoprávnu agendu a trestnoprávnu agendu je dôvodom na prerozdelenie vecí podľa odseku 1 v agende, ktorá netvorí prevažujúci obsah ich rozhodovacej činnosti.

(4) Nerovnomerná zaťaženosť sudcov okresného súdu vzniknutá v dôsledku prechodu výkonu súdnictva podľa odseku 1 v agende tvoriacej prevažujúci obsah ich  rozhodovacej činnosti, nie je dôvodom na prerozdelenie vecí podľa osobitného predpisu;4) túto nerovnomernú zaťaženosť rieši predseda okresného súdu v rozvrhu práce úpravou rozsahu v akom sú sudcom prideľované veci.   

(5) Ak má pred 1. januárom 2023 uplynúť funkčné obdobie predsedu okresného súdu, ktorý od 1. januára 2023 zaniká, funkčné obdobie predsedu súdu uplynie 31. decembra 2022; ak v tomto období zanikne funkcia predsedu súdu z iného dôvodu, výberové konanie na funkciu predsedu súdu sa nevyhlasuje

(6) Zamestnanci zrušeného okresného súdu podľa odseku 1 majú do 31. decembra 2023 nárok na náhradu zvýšených výdavkov spojených so zrušením okresného súdu za podmienok a v rozsahu, ktorý ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.  

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

4) § 51 ods. 4 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. 

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2022 okrem čl. I až VII body 1 a 2 (§ 18l ods. 1 až 4 a 6), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023.

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

Návrh zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi krajských súdov

Ďalší článok

Návrh zákona o zriadení Mestského súdu Bratislava a o zmene a doplnení niektorých zákonov