Návrh zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi krajských súdov

145 prečítaní

(Návrh)

Zákon

z … 2021

o zmene a doplnení niektorých zákonov

v súvislosti s novými sídlami a obvodmi krajských súdov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 5/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 97/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 93/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 346/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákon č. 307/2014 Z. z., zákona č. 353/2014 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 139/2015 Z. z., zákona č. 174/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 398/2015 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 316/2016 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č. 236/2017 Z. z., zákona č. 274/2017 Z. z., zákona 161/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 321/2018 Z. z., zákona č. 3/2019 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 214/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z. a zákona č. 308/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Doterajší text § 15 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Špecializovaný trestný súd vykonáva v prvom stupni konanie o trestných činoch patriacich do jeho pôsobnosti.“.

2. § 16 znie:

㤠16

Na konanie v prvom stupni o obzvlášť závažných zločinoch, za ktoré zákon ustanovuje trest odňatia slobody s dolnou hranicou trestnej sadzby najmenej dvanásť rokov, alebo ak bol skutok spáchaný organizovanou skupinou, zločineckou skupinou alebo teroristickou skupinou, sú príslušné

 1. Mestský súd Bratislava pre obvod Mestského súdu Bratislava,
 2. Mestský súd Košice pre obvod Mestského súdu Košice,
 3. Okresný súd Trnava pre obvod Krajského súdu v Trnave s výnimkou obvodu Mestského súdu Bratislava,
 4. Okresný súd Banská Bystrica pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici,
 5. Okresný súd Žilina pre obvod Krajského súdu Žilina,
 6. Okresný súd Prešov pre obvod Krajského súdu v Prešove s výnimkou obvodu Mestského súdu Košice.“.

3. V § 17 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

4. V § 18 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.

5. V § 19 ods. 1, § 21 ods. 2 písm. a), § 24 ods. 2 a § 280 ods. 1 sa slová „v sídle krajského súdu“ nahrádzajú slovami „podľa § 16“.

6. V § 24 ods. 3 sa slová „§ 16 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 15 ods. 2“.

7. V § 24 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.

8. V § 163 ods. 2 a § 235 písm. b) sa slová „osobu podliehajúcu pôsobnosti súdov podľa § 16 ods. 2“ nahrádzajú slovom „vojaka“.

9. V § 248 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ak je v obvode súdu zriadené pracovisko mimo sídla súdu, hlavné pojednávanie možno uskutočniť v pojednávacej miestnosti na tomto pracovisku, ak je to vhodné a účelné pre plynulé konanie vo veci.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

10. V § 315 prvá veta znie: „O odvolaní proti rozsudku okresného súdu rozhoduje krajský súd, v ktorého obvode má sídlo okresný súd, ktorý rozhodoval v prvom stupni.“.

11. V § 518 ods. 2 sa slová „Krajský súd v Bratislave“ nahrádzajú slovami „Krajský súd v Trnave“.

12. Za § 567r sa vkladá § 567s, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠567s

Prechodné ustanovenie

k úpravám účinným od 1. januára 2023

Ak predpis o sídlach a obvodoch súdov neustanovuje inak, konania začaté do 31. decembra 2022 sa dokončia na súdoch vecne a miestne príslušných podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022.“.

Čl. II

Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2017 Z. z.,  zákona č. 350/2018 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z. a zákona č. 211/2021 Z. z. sa mení takto:

1. V § 20 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).

2. V tretej hlave prvej časti tretí diel vrátane nadpisu znie:

„TRETÍ DIEL

KAUZÁLNA PRÍSLUŠNOSŤ SÚDU

§ 22

Príslušnosť v obchodnoprávnych sporoch

Na konanie v obchodnoprávnych sporoch sú príslušné

 1. Mestský súd Bratislava pre obvod Mestského súdu Bratislava,
 2. Mestský súd Košice pre obvod Mestského súdu Košice,
 3. Okresný súd Trnava pre obvod Krajského súdu v Trnave s výnimkou obvodu Mestského súdu Bratislava,
 4. Okresný súd Banská Bystrica pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici,
 5. Okresný súd Žilina pre obvod Krajského súdu Žilina,
 6. Okresný súd Prešov pre obvod Krajského súdu v Prešove s výnimkou obvodu Mestského súdu Košice.

§ 23

Príslušnosť v zmenkových sporoch a šekových sporoch

Na konanie v sporoch týkajúcich sa zmeniek, šekov alebo iných cenných papierov vrátane sporov týkajúcich sa zmenkových protestov sú príslušné

 1. Mestský súd Bratislava pre obvod Mestského súdu Bratislava,
 2. Mestský súd Košice pre obvod Mestského súdu Košice,
 3. Okresný súd Trnava pre obvod Krajského súdu v Trnave s výnimkou obvodu Mestského súdu Bratislava,
 4. Okresný súd Banská Bystrica pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici,
 5. Okresný súd Žilina pre obvod Krajského súdu Žilina,
 6. Okresný súd Prešov pre obvod Krajského súdu v Prešove s výnimkou obvodu Mestského súdu Košice.

§ 24

Príslušnosť v pracovnoprávnych sporoch

Na konanie v individuálnych pracovnoprávnych sporoch a v sporoch z kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov, štrajku a výluky sú príslušné

 1. Mestský súd Bratislava pre obvod Mestského súdu Bratislava,
 2. Mestský súd Košice pre obvod Mestského súdu Košice,
 3. Okresný súd Trnava pre obvod Krajského súdu v Trnave s výnimkou obvodu Mestského súdu Bratislava,
 4. Okresný súd Zvolen pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici,
 5. Okresný súd Liptovský Mikuláš pre obvod Krajského súdu Žilina,
 6. Okresný súd Poprad pre obvod Krajského súdu v Prešove s výnimkou obvodu Mestského súdu Košice.

§ 25

Príslušnosť v sporoch z priemyselného vlastníctva

(1) Na konanie v sporoch z priemyselného vlastníctva je príslušný Okresný súd Banská Bystrica; jeho územným obvodom je celé územie Slovenskej republiky.

(2) Ak má spor z priemyselného vlastníctva súčasne povahu sporu z nekalého súťažného konania alebo autorskoprávneho sporu, je príslušný súd podľa odseku 1.

§ 26

Príslušnosť v sporoch z nekalého súťažného konania a v autorskoprávnych sporoch

Na konanie v sporoch z nekalého súťažného konania a v autorskoprávnych sporoch je príslušný

 1. Mestský súd Bratislava pre obvod Krajského súdu v Trnave,
 2. Okresný súd Banská Bystrica pre obvody Krajského súdu v Banskej Bystrici a Krajského súdu v Žiline,
 3. Mestský súd Košice pre obvod Krajského súdu v Prešove.

§ 27

Príslušnosť v sporoch z hospodárskej súťaže

Na konanie v sporoch z hospodárskej súťaže okrem sporov podľa § 26 je príslušný Mestský súd Bratislava; jeho územným obvodom je celé územie Slovenskej republiky.

§ 28

Príslušnosť v sporoch týkajúcich sa rozhodcovského konania

Na konanie v sporoch týkajúcich sa rozhodcovského konania okrem spotrebiteľského rozhodcovského konania je príslušný

 1. Mestský súd Bratislava pre obvod Krajského súdu v Trnave,
 2. Okresný súd Banská Bystrica pre obvody Krajského súdu v Banskej Bystrici a Krajského súdu v Žiline,
 3. Mestský súd Košice pre obvod Krajského súdu v Prešove.

§ 29

Príslušnosť v sporoch z burzových obchodov

Na konanie v sporoch z burzových obchodov a ich sprostredkovania je príslušný Mestský súd Bratislava; jeho územným obvodom je celé územie Slovenskej republiky.

§ 30

Príslušnosť v sporoch určenia neplatnosti zmluvy, koncesnej zmluvy na práce alebo rámcovej dohody podľa osobitného predpisu

Na konanie v sporoch určenia neplatnosti zmluvy, koncesnej zmluvy na práce alebo rámcovej dohody podľa osobitného predpisu je príslušný Okresný súd Trnava; jeho obvodom je celé územie Slovenskej republiky.

§ 31

Príslušnosť v sporoch z abstraktnej kontroly v spotrebiteľských veciach

Na konanie v sporoch z abstraktnej kontroly v spotrebiteľských veciach je príslušný

 1. Krajský súd v Trnave pre obvod Krajského súdu v Trnave,
 2. Krajský súd v Banskej Bystrici pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici,
 3. Krajský súd v Žiline pre obvod Krajského súdu v Žiline,
 4. Krajský súd v Prešove pre obvod Krajského súdu v Prešove.

§ 32

Príslušnosť v sporoch o náhradu jadrovej škody

Na konanie v sporoch o náhradu škody, ktorá vznikla v príčinnej súvislosti s jadrovou udalosťou podľa osobitného predpisu, je príslušný Okresný súd Nitra; jeho obvodom je celé územie Slovenskej republiky.

§ 33

Príslušnosť vo veciach ochranného opatrenia v občianskych veciach nariadeného v inom členskom štáte Európskej únie

Na konanie vo veciach ochranného opatrenia v občianskych veciach, nariadeného v inom členskom štáte Európskej únie, je príslušný Mestský súd Bratislava; jeho územným obvodom je celé územie Slovenskej republiky.

3. § 34 znie:

§ 34

(1) O odvolaní proti rozhodnutiu okresného súdu rozhoduje krajský súd, v ktorého obvode má sídlo okresný súd, ktorý rozhodoval v prvej inštancii.

(2) O odvolaní proti rozhodnutiu krajského súdu rozhoduje najvyšší súd.

4. Za § 471b sa vkladá § 471c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠471c

Prechodné ustanovenie

k úpravám účinným od 1. januára 2023

Ak predpis o sídlach a obvodoch súdov neustanovuje inak, konania začaté do 31. decembra 2022 sa dokončia na súdoch vecne a miestne príslušných podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022.“.

Čl. III

Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení zákona č. 137/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z. a zákona č. 68/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

§ 124 vrátane nadpisu znie:

㤠124

Miestna príslušnosť súdu

Na konanie o návrat maloletého, ktorý bol neoprávnene premiestnený alebo zadržaný, je miestne príslušný

 1. Mestský súd Bratislava pre obvody Krajského súdu v Trnave,
 2. Okresný súd Banská Bystrica pre obvody Krajského súdu v Banskej Bystrici a Krajského súdu v Žiline,
 3. Mestský súd Košice pre obvod Krajského súdu v Prešove.“.

Čl. IV

Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 234/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 48/1996 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 388/2011 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 267/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V § 68a písm. a) sa slová „Krajský súd v Bratislave“ nahrádzajú slovami „Krajský súd v Trnave“.

Čl. V

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 240/1998 Z. z., zákona č. 280/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 415/2000 Z. z., zákona č. 291/2001 Z. z., zákona č. 32/2002 Z. z., zákona č. 356/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 125/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 585/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 466/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 102/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 230/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 461/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 14/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 299/2013 Z. z., zákona č. 355/2013 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 358/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 59/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 57/2019 Z. z., zákona č. 233/2019 Z. z., zákona č. 389/2019 Z. z., zákona č. 420/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z. a zákona č. 66/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 9  písm. c) a § 16 ods. 3 a 4 sa slová „územného obvodu iného krajského súdu“ nahrádzajú slovami „iného exekútorského obvodu“.

2. V § 10b ods. 1 a § 55 ods. 2 a 3 sa slová „územný obvod krajského súdu“ nahrádzajú slovami „exekútorský obvod“.

3. V § 10b ods. 2 sa slová „územnom obvode krajského súdu“ nahrádzajú slovami „exekútorskom obvode“.

4. V § 10d ods. 1 tretej vete sa slová „do územného obvodu“ nahrádzajú slovami „v územnom obvode“.

5. V § 11 ods. 1 sa slová „územný obvod krajského súdu“ nahrádzajú slovami „príslušný exekútorský obvod“.

6. § 11 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Exekútorskými obvodmi sú

a) bratislavský exekútorský obvod, ktorého obvod tvorí územný obvod Bratislavského kraja,   

b) trnavský exekútorský obvod, ktorého obvod tvorí územný obvod Trnavského kraja,

c) nitriansky exekútorský obvod, ktorého obvod tvorí územný obvod Nitrianskeho kraja,

d) trenčiansky exekútorský obvod, ktorého obvod tvorí územný obvod Trenčianskeho kraja,

e) banskobystrický exekútorský obvod, ktorého obvod tvorí územný obvod Banskobystrického kraja,

f) žilinský exekútorský obvod, ktorého obvod tvorí územný obvod Žilinského kraja,

g) prešovský exekútorský obvod, ktorého obvod tvorí územný obvod Prešovského kraja,

h) košický exekútorský obvod, ktorého obvod tvorí územný obvod Košického kraja.“.

7. V § 15 ods. 1 sa slová „územného obvodu krajského súdu“ nahrádzajú slovami „exekútorského obvodu“.

8. V § 17 ods. 2 sa slová „územného obvodu toho istého krajského súdu“ nahrádzajú slovami „toho istého exekútorského obvodu“.

9. V § 55 ods. 3 sa slová „územný obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici“ nahrádzajú slovami „banskobystrický exekútorský obvod“.

10. Za § 243p sa vkladá § 243o, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠243p

Prechodné ustanovenie

k úpravám účinným od 1. januára 2023

Exekútor vymenovaný do funkcie podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022 sa na účely tohto zákona považuje za exekútora vymenovaného do exekútorského obvodu, v ktorom má k 1. januáru 2023 sídlo exekútorského úradu.“.

Čl. VI

Zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 428/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 511/2007 Z. z., zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 388/2011 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 336/2014 Z. z., zákona č. 54/2015 Z. z., zákona č. 73/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 343/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 316/2016 Z. z. a zákona č. 423/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. § 3 vrátane nadpisu znie:

㤠3

Sídla a obvody krajských súdov

(1) Sídlom Krajského súdu v Banskej Bystrici je mesto Banská Bystrica; jeho územný obvod tvoria obvody

 1. Okresného súdu Banská Bystrica
 2. Okresného súdu Levice,
 3. Okresného súdu Lučenec,
 4. Okresného súdu Nitra,
 5. Okresného súdu Nové Zámky,
 6. Okresného súdu Rimavská Sobota,
 7. Okresného súdu Zvolen,
 8. Okresného súdu Žiar nad Hronom.

(2) Krajský súd v Banskej Bystrici má pracovisko pre občianskoprávnu agendu aj v meste Nitra.

(3) Sídlom Krajského súdu v Prešove je mesto Prešov; jeho územný obvod tvoria obvody

 1. Mestského súdu Košice,
 2. Okresného súdu Bardejov,
 3. Okresného súdu Humenné,
 4. Okresného súdu Michalovce,
 5. Okresného súdu Poprad,
 6. Okresného súdu Prešov,
 7. Okresného súdu Rožňava,
 8. Okresného súdu Spišská Nová Ves,
 9. Okresného súdu Trebišov.

(4) Krajský súd v Prešove má pracovisko pre občianskoprávnu agendu aj v meste Košice a pre obchodnoprávnu agendu a trestnoprávnu agendu len v meste Košice.

(5) Sídlom Krajského súdu v Trnave je mesto Trnava; jeho územný obvod tvoria obvody

 1. Mestského súdu Bratislava,
 2. Okresného súdu Dunajská Streda,
 3. Okresného súdu Galanta,
 4. Okresného súdu Komárno,
 5. Okresného súdu Senica,
 6. Okresného súdu Trnava.

(6) Krajský súd v Trnave má pracovisko pre občianskoprávnu agendu aj v meste Bratislava a pre trestnoprávnu agendu len v meste Bratislava.

(7) Sídlom Krajského súdu v Žiline je mesto Žilina; jeho územný obvod tvoria obvody

 1. Okresného súdu Dolný Kubín,
 2. Okresného súdu Liptovský Mikuláš,
 3. Okresného súdu Martin,
 4. Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom,
 5. Okresného súdu Prievidza,
 6. Okresného súdu Trenčín,
 7. Okresného súdu Žilina.

(8) Krajský súd v Žiline má pracovisko pre občianskoprávnu agendu aj v meste Trenčín.“.

2. § 7 sa vrátane nadpisu vypúšťa.

3. Za § 18l sa vkladá § 18m, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠18m

Prechodné ustanovenia

k úpravám účinným od 1. januára 2023

(1) Výkon súdnictva, všetky práva a povinnosti vrátane správy majetku štátu, práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov a štátnozamestnaneckých vzťahov a iných právnych vzťahov a práv a povinností z osobitných vzťahov sudcu vrátane hosťujúcich sudcov k štátu prechádzajú od 1. januára 2023 z

 1. Krajského súdu v Bratislave na Krajský súd v Trnave,
 2. Krajského súdu v Nitre na Krajský súd v Banskej Bystrici
 3. Krajského súdu v Trenčíne na Krajský súd v Žiline,
 4. Krajského súdu v Košiciach na Krajský súd v Prešove.

(2) Zabezpečenie špecializácie sudcov krajských súdov podľa § 2 na občianskoprávnu agendu, obchodnoprávnu agendu, rodinnoprávnu agendu a trestnoprávnu agendu je dôvodom na prerozdelenie vecí podľa odseku 1 v agende, ktorá netvorí prevažujúci obsah ich rozhodovacej činnosti.

(3) Nerovnomerná zaťaženosť sudcov krajského súdu vzniknutá v dôsledku prechodu výkonu súdnictva podľa odseku 1 v agende tvoriacej prevažujúci obsah ich  rozhodovacej činnosti, nie je dôvodom na prerozdelenie vecí podľa osobitného predpisu;4) túto nerovnomernú zaťaženosť rieši predseda krajského súdu v rozvrhu práce úpravou rozsahu v akom sú sudcom prideľované veci.   

(4) Ak má pred 1. januárom 2023 uplynúť funkčné obdobie predsedu krajského súdu, ktorý od 1. januára 2023 zaniká, funkčné obdobie predsedu súdu uplynie 31. decembra 2022; ak v tomto období zanikne funkcia predsedu súdu z iného dôvodu, výberové konanie na funkciu predsedu súdu sa nevyhlasuje

(5) Zamestnanci zrušeného krajského súdu podľa odseku 1 majú do 31. decembra 2023 nárok na náhradu zvýšených výdavkov spojených so zrušením krajského súdu za podmienok a v rozsahu, ktorý ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.

Poznámka k odkazu 4 znie:

4) § 51 ods. 4 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. VII

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 520/2005 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 270/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 390/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 291/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 377/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z.,  zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z., zákona č. 343/2020 Z. z., zákona č. 421/2020 Z. z. a zákona č. 72/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 196 sa vkladá § 196a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠196a

Príslušnosť

(1) Na konanie podľa tohto zákona sú kauzálne príslušné

 1. Mestský súd Bratislava pre obvod Mestského súdu Bratislava,
 2. Mestský súd Košice pre obvod Mestského súdu Košice,
 3. Okresný súd Trnava pre obvod Krajského súdu v Trnave s výnimkou obvodu Mestského súdu Bratislava,
 4. Okresný súd Banská Bystrica pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici,
 5. Okresný súd Žilina pre obvod Krajského súdu Žilina; na konanie o odvolaní proti jeho rozhodnutiu kauzálne príslušným Krajský súd v Banskej Bystrici,  
 6. Okresný súd Prešov pre obvod Krajského súdu v Prešove s výnimkou obvodu Mestského súdu Košice.

(2) Na konanie podľa tohto zákona je miestne príslušný súd, v ktorého obvode má dlžník bydlisko alebo sídlo.

(3) Príslušnosť súdu na konkurzné konanie a na reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi, ktorý je právnickou osobou zapísanou v obchodnom registri, sa určuje podľa okolností, ktoré tu boli ku dňu, ktorý predchádza o šesť mesiacov deň podania návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie.

(4) Súd, na ktorom prebieha konanie podľa tohto zákona, je príslušný aj na spory vyvolané osobitnou povahou konaní podľa tohto zákona, s výnimkou sporov o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

(5) Na konanie v sporoch o náhradu škody podľa § 11a je príslušný súd, ktorý vyhlásil konkurz na majetok dlžníka, v ktorého mene mala byť porušená povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu včas, alebo súd, ktorý by bol príslušným na vyhlásenie konkurzu, ak by takýto návrh bol podaný.“.

2. V § 197 sa vypúšťajú odseky 9 a 10.

Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 9.

3. Za § 206l sa vkladá § 206m, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠206m

Prechodné ustanovenie

k úpravám účinným od 1. januára 2023

Ak predpis o sídlach a obvodoch súdov neustanovuje inak, konania začaté do 31. decembra 2022 sa dokončia na súdoch vecne a miestne príslušných podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022.“.

Čl. VIII

Zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 390/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 7 ods. 1 sa slová „v obvode krajského súdu“ nahrádzajú slovami „v správcovskom obvode“ a slová „v obvode jedného krajského súdu“ sa nahrádzajú slovami „v jednom správcovskom obvode“.

2. V § 7 ods. 3 prvá veta znie: „Do funkcie správcu možno v konkurznom konaní alebo v konaní o oddlžení podľa osobitného predpisu1) ustanoviť na základe náhodného výberu správcu z toho správcovského obvodu, v ktorom je bydlisko alebo sídlo dlžníka.“. 

3. V § 7 ods. 4, § 8 ods. 1 a § 20a písm. a) a b) sa slová „v obvode krajského súdu, v ktorom sídli príslušný konkurzný súd“ nahrádzajú slovami „v správcovskom obvode, v ktorom sa vedie konanie“.

4. § 7 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Správcovskými obvodmi sú

a) bratislavský správcovský obvod, ktorého obvod tvorí územný obvod Bratislavského kraja,  

b) trnavský správcovský obvod, ktorého obvod tvorí územný obvod Trnavského kraja,

c) nitriansky správcovský obvod, ktorého obvod tvorí územný obvod Nitrianskeho kraja,

d) trenčiansky správcovský obvod, ktorého obvod tvorí územný obvod Trenčianskeho kraja,

e) banskobystrický správcovský obvod, ktorého obvod tvorí územný obvod Banskobystrického kraja,

f) žilinský správcovský obvod, ktorého obvod tvorí územný obvod Žilinského kraja,

g) prešovský správcovský obvod, ktorého obvod tvorí územný obvod Prešovského kraja,

h) košický správcovský obvod, ktorého obvod tvorí územný obvod Košického kraja.“.

5. Za § 49 sa dopĺňa § 50, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠50

Prechodné ustanovenie

k úpravám účinným od 1. januára 2023

Správca vymenovaný do funkcie podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022 sa na účely tohto zákona považuje za správcu vymenovaného do správcovského obvodu, v ktorom má k 1. januáru 2023 sídlo kancelária správcu.“.

Čl. IX

Zákon č. 183/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 396/2019 Z. z. sa mení takto:

V § 9 ods. 2 sa slová „Krajský súd v Bratislave“ nahrádzajú slovami „Krajský súd v Trnave“.

Čl. X

Zákon č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 344/2012 Z. z. a zákona č. 396/2019 Z. z. sa mení takto:

V § 12 ods. 1 sa slová „Krajský súd v Bratislave“ nahrádzajú slovami „Krajský súd v Trnave“.

Čl. XI

Tento zákona nadobúda účinnosť 1. marca 2022 okrem čl. II až VI (§ 18m ods. 1 až 3 a 5) a čl. VII až X, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023.

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

Iniciatíva slovenských sudkýň a sudcov vytvoriť v rámci justície frankofónnu platformu

Ďalší článok

Návrh zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi okresných súdov

Latest from Články