Návrh zákona o zriadení Mestského súdu Bratislava a o zmene a doplnení niektorých zákonov

153 prečítaní

(Návrh)

Zákon

z … 2021

o zriadení Mestského súdu Bratislava a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1

(1) Zriaďuje sa Mestský súd Bratislava.

(2) Mestský súd Bratislava má postavenie okresného súdu.

§ 2

Sídlo, obvod, pôsobnosť a organizáciu Mestského súdu Bratislava a konanie pred ním upravujú osobitné predpisy.[1])

§ 3

(1) Mestský súd Bratislava začne činnosť 1. januára 2023.

(2) Do začatia činnosti Mestského súdu Bratislava vykonávajú jeho pôsobnosť okresné súdy podľa doterajších predpisov. 

(3) Výkon súdnictva, všetky práva a povinnosti vrátane správy majetku štátu, práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov a štátnozamestnaneckých vzťahov a iných právnych vzťahov a práv a povinností z osobitných vzťahov sudcu a prísediacich z radov občanov k štátu prechádzajú od 1. januára 2023 z Okresného súdu Bratislava I, Okresného súdu Bratislava II, Okresného súdu Bratislava III, Okresného súdu Bratislava IV a Okresného súdu Bratislava V na Mestský súd Bratislava.

(4) Minister spravodlivosti Slovenskej republiky vyhlási výberové konanie na funkciu prvého predsedu Mestského súdu Bratislava tak, aby sa uskutočnilo do 30. apríla 2022.

(5) Do vymenovania prvého predsedu Mestského súdu Bratislava môže minister poveriť ktoréhokoľvek sudcu okresného súdu podľa odseku 3 s jeho súhlasom, aby do vymenovania prvého predsedu Mestského súdu Bratislava plnil úlohy predsedu Mestského súdu Bratislava.

(6) V tridsiaty deň od vymenovania prvého predsedu mestského súdu zanikajú funkcie predsedov a podpredsedov okresných súdov podľa odseku 3; riadenie týchto súdov do 31. decembra 2022 zabezpečuje predseda Mestského súdu Bratislava prostredníctvom podpredsedov týchto súdov, ktorých vymenuje minister spravodlivosti Slovenskej republiky na návrh predsedu Mestského súdu Bratislava.  

(7) Predseda Mestského súdu Bratislava prerokuje návrh prvého rozvrhu práce tohto súdu do 15. novembra 2022 so sudcami a sudcovskými radami súdov podľa odseku 3 a vydá prvý rozvrh práce tohto súdu do 15. decembra 2022.

(8) Zabezpečenie špecializácie sudcov Mestského súdu Bratislava na občianskoprávnu agendu, obchodnoprávnu agendu, rodinnoprávnu agendu a trestnoprávnu agendu je dôvodom na prerozdelenie vecí podľa odseku 3 v agende, ktorá netvorí prevažujúci obsah ich rozhodovacej činnosti.

(9) Nerovnomerná zaťaženosť sudcov Mestského súdu Bratislava vzniknutá v dôsledku prechodu výkonu súdnictva podľa odseku 3 v agende tvoriacej prevažujúci obsah ich  rozhodovacej činnosti vo veciach, v ktorých konanie začalo po 28. februári 2015, nie je dôvodom na prerozdelenie vecí podľa osobitného predpisu;[2]) túto nerovnomernú zaťaženosť rieši predseda Mestského súdu Bratislava v rozvrhu práce úpravou rozsahu v akom sú sudcom prideľované veci.

(10) Predseda Mestského súdu Bratislava zabezpečuje, aby sudcovia tohto súdu, vybavujúci z hľadiska prevažujúceho obsahu ich rozhodovacej činnosti tú istú agendu, vykonávali funkciu sudcu spravidla na jednom pracovisku. 

Čl. II

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 5/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 97/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 93/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 346/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákon č. 307/2014 Z. z., zákona č. 353/2014 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 139/2015 Z. z., zákona č. 174/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 398/2015 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 316/2016 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č. 236/2017 Z. z., zákona č. 274/2017 Z. z., zákona 161/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 321/2018 Z. z., zákona č. 3/2019 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 214/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z. a zákona č. 308/2021 Z. z. sa mení takto:

1. V § 521 ods. 2 sa slová „Okresný súd Bratislava 1“ nahrádzajú slovami „Mestský súd Bratislava“.

2. V § 562 ods. 1 sa vypúšťa prvá veta.

3. V § 562 ods. 3 sa slová „Okresný súd Bratislava I“ nahrádzajú slovami „Mestský súd Bratislava“.

Čl. III

Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2017 Z. z.,  zákona č. 350/2018 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z. a zákona č. 211/2021 Z. z. sa mení takto:

1. V § 22 písm. a), § 28 ods. 1 písm. a) a § 29 ods. 1 sa slová „Okresný súd Bratislava V“ nahrádzajú slovami „Mestský súd Bratislava“.

2. V § 23 písm. a) a § 33 ods. 1 sa slová „Okresný súd Bratislava III“ nahrádzajú slovami „Mestský súd Bratislava“.

3. V § 24 ods. 1 písm. a) a § 26 ods. 1 písm. a) sa slová „Okresný súd Bratislava I“ nahrádzajú slovami „Mestský súd Bratislava“.

4. V § 27 ods. 1 sa slová „Okresný súd Bratislava II“ nahrádzajú slovami „Mestský súd Bratislava“.

Čl. IV

Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení zákona č. 137/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z. a zákona č. 68/2021 Z. z. sa mení takto:

V § 124 ods. 1 písm. a) a § 279 ods. 3 písm. a) sa slová „Okresný súd Bratislava I“ nahrádzajú slovami „Mestský súd Bratislava“.

Čl. V

Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 234/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 48/1996 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 388/2011 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 267/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení takto:

V § 68a písm. b) sa slová „Okresný súd Bratislava I“ nahrádzajú slovami „Mestský súd Bratislava“.

Čl. VI

Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.185/2002 Z. z., zákona č. 670/2002 Z. z., zákona č. 426/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 505/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 267/2004 Z. z., zákona č. 403/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 122/2005 Z. z., zákona č. 622/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 15/2008 Z. z., zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 500/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 100/2011 Z. z., zákona č. 467/2011 Z. z., zákona č. 503/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 216/2014 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 261/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 443/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 40/2019 Z. z., zákona č. 282/2019 Z. z., zákona č. 397/2019 Z. z., zákona č. 459/2019 Z. z., zákona č. 241/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z. a zákona č. 71/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 27 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Na mestskom súde vyhotovuje a podpisuje výkaz podpredseda mestského súdu v ním riadenej oblasti výkonu súdnictva.“.

Čl. VII

Zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 428/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 511/2007 Z. z., zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 388/2011 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 336/2014 Z. z., zákona č. 54/2015 Z. z., zákona č. 73/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 343/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 316/2016 Z. z. a zákona č. 423/2020 Z. z. sa mení takto:

1. V § 2 odsek 1 znie:

„(1) Sídlom Mestského súdu Bratislava je mesto Bratislava; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Bratislava I, územný obvod okresu Bratislava II, územný obvod okresu Bratislava III, územný obvod okresu Bratislava IV a územný obvod okresu Bratislava V.“.

2. V § 2 sa vypúšťajú odseky 2 až 5.

Doterajšie odseky 6 až 54 sa označujú ako odseky 2 až 50.

3. V § 2 ods. 5 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a územný obvod okresu Senec“.

4. V § 3 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) Mestského súdu Bratislava,“.

5. V § 3 ods. 1 sa vypúšťajú písmená b) až e).

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená b) a c).

6. V § 7 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) pre obvod Krajského súdu v Bratislave je Mestský súd Bratislava,“.

7. V § 7 ods. 2 písm. i) sa slová „Okresný súd Bratislava I“ nahrádzajú slovami „Mestský súd Bratislava“.

Čl. VIII

Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 467/2011 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 216/2014 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 374/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 301/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 275/2018 Z. z., zákona č. 282/2019 Z. z., zákona č. 62/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 15 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Na mestskom súde sa zriaďuje občianskoprávne grémium, obchodnoprávne grémium, trestnoprávne grémium a rodinnoprávne grémium; ďalšie grémium môže zriadiť predseda mestského súdu na základe predchádzajúceho súhlasu pléna mestského súdu.“.

2. V § 39 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Predsedu súdu v čase jeho neprítomnosti alebo keď funkcia predsedu súdu nie je obsadená zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností podpredseda súdu; ak na súde pôsobia viacerí podpredsedovia súdu, predseda súdu určí, v ktorých otázkach a v akom poradí ho podpredsedovia súdu zastupujú.

(2) Funkcia podpredsedu súdu sa zriaďuje na všetkých súdoch; na mestských súdoch sa zriaďuje funkcia podpredsedu súdu pre občianskoprávnu agendu, obchodnoprávnu agendu, trestnoprávnu agendu a rodinnoprávnu agendu. Na krajských súdoch pôsobia dvaja podpredsedovia súdu a na okresných súdoch pôsobí jeden podpredseda súdu. Ak je to potrebné na zabezpečenie riadneho výkonu súdnictva, minister môže na návrh predsedu súdu vymenovať aj viac podpredsedov súdu.“.

3. § 42 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Povinnosti podľa odseku 4, s výnimkou vyvodzovania disciplinárnej zodpovednosti, vykonáva popri predsedovi mestského súdu aj podpredseda mestského súdu v ním riadenej oblasti výkonu súdnictva (§ 39 ods. 2).“.

4. V § 52 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Na mestskom súde zodpovedá za prípravu návrhu rozvrhu práce podpredseda mestského súdu v ním riadenej oblasti výkonu súdnictva (§ 39 ods. 2).“.

5. V § 63 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Na mestskom súde vybavuje sťažnosti podpredseda mestského súdu v ním riadenej oblasti výkonu súdnictva (§ 39 ods. 2).“.

6. V § 63 odsek 2 znie:

„(2) Sťažnosti na predsedu okresného súdu vybavuje predseda príslušného krajského súdu. Sťažnosti na predsedov mestského súdu, krajského súdu a Špecializovaného trestného súdu vybavuje ministerstvo.“.

7. V § 67 ods. 1 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:

„a) predsedu mestského súdu o prešetrenie vybavenia sťažnosti podpredsedom mestského súdu,“.

Doterajšie písmená a) a b) sa označujú ako písmená b) a c).

8. V § 67 ods. 1 písm. c) sa za slovo „sťažnosti“ vkladajú slová „predsedom mestského súdu,“.

9. V § 73 ods. 3 a § 78 ods. 3 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová „to neplatí pre mestský súd.“.

10. V § 74 ods. 4 sa za slovo „pre“ vkladajú slová „mestský súd,“.

11. § 84 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Predseda mestského súdu a riaditeľ správy mestského súdu vypracúvajú vecne odôvodnený návrh rozpočtu mestského súdu, ktorý môže obsahovať aj návrh rozpočtových priorít mestského súdu do 15. novembra roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa pripravuje rozpočet na nasledujúci rok. Návrh rozpočtu mestského súdu prerokuje minister s predsedom mestského súdu. Takto pripravené podklady k tvorbe rozpočtu mestského súdu predloží predseda mestského súdu v termíne do 31. decembra kalendárneho roka ministerstvu a súdnej rade.“.

12. V § 85 sa za slová „na vedomie“ vkladajú slová „predsedovi mestského súdu,“.

13. V § 87 sa za slová „krajského súdu“ vkladajú slová „s výnimkou mestských súdov“.

14. V § 88 ods. 1 sa za slová „v súčinnosti s“ vkladajú slová „predsedami mestských súdov a“.

Čl. IX

Zákon č. 183/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 396/2019 Z. z. sa mení takto:

V § 9 ods. 3 sa slová „Okresný súd Bratislava I“ nahrádzajú slovami „Mestský súd Bratislava“.

Čl. X

Zákon č. 533/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia nespojená s odňatím slobody alebo probačné opatrenie na účely dohľadu v Európskej únii v znení zákona č. 396/2019 Z. z. sa mení takto:

V § 10 ods. 1 sa slová „Okresný súd Bratislava I“ nahrádzajú slovami „Mestský súd Bratislava“.

Čl. XI

Zákon č. 161/2013 Z. z. o odovzdávaní, uznávaní a výkone rozhodnutí o opatreniach dohľadu ako náhrade väzby v Európskej únii v znení zákona č. 396/2019 Z. z. sa mení takto:

V § 12 ods. 1 sa slová „Okresný súd Bratislava I“ nahrádzajú slovami „Mestský súd Bratislava“.

Čl. XII

Zákon č. 236/2017 Z. z. o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 83/2019 Z. z. sa mení takto:

V § 7 ods. 4 sa slová „Okresný súd Bratislava I“ nahrádzajú slovami „Mestský súd Bratislava“.

Čl. XIII

Zákon č. 11/2019 Z. z. o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia sa mení takto:

V § 30 ods. 1 sa slová „Okresný súd Bratislava II“ nahrádzajú slovami „Mestský súd Bratislava“.

Čl. XIV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2022 okrem čl. II až VII a čl. VIII až XIII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023.


[1]) Napríklad zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[2]) § 51 ods. 4 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

Návrh zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi okresných súdov

Ďalší článok

Návrh zákona o zriadení Mestského súdu Košice a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Latest from Články

TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 74/23

 TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 74/23V Luxemburgu 4. mája 2023 Návrhy generálneho advokáta vo veci C-148/22 | Commune d’AnsNávrhy, ktoré predniesol