Prečo som podpísala výzvu na odstúpenie Jána Mazáka z postu predsedu Súdnej rady SR

254 prečítaní

Aj pre toto.

1/Ján Mazák, v súvislosti s výhradou, ktorú som verejne prezentovala ohľadne jeho vyjadrenia, že do súdnej rady by mali kandidovať sudcovia mladšej generácia bez tieňov minulosti, uviedol v rozhovore s redaktorkou  denníka n pani Tódovou, že „povedal som z mladšej a strednej generácie. Pani Kosová má okolo 51 rokov, pokiaľ viem, takže vôbec som ju nevylúčil…“.

V rozhovore, na ktorý som reagovala, odznelo toto:

„A najvážnejšia výzva na budúci rok?

Vážnych výziev je dosť. Ale prevažuje voľba nových piatich členov súdnej rady sudcami. Považujem za nevyhnutné, aby za nových členov súdnej rady boli zvolení predovšetkým zástupcovia mladšej, nastupujúcej generácie, bez akýchkoľvek tieňov minulosti a vzťahov s prostredím, ktoré okolo Moniky Jankovskej, Mariana Kočnera a ďalších viedlo ku korupčným praktikám v justícii. Len takí členovia súdnej rady dokážu vrátiť justícii dôveryhodnosť, dobrú povesť a zabezpečiť jeho nezávislosť a nestrannosť“

Uvedené vyjadrenia predsedu súdnej rady bolo citované vo viacerých médiách.

2/Ďalšie vyjadrenie predsedu súdnej rady v rovnakom denníku.

„Štefan Harabin odišiel s hanbou, ale, žiaľ, zanechal za sebou viacero svojich „klonov“. A tí sa z času na čas nechajú počuť.  Chvíľu to ešte potrvá, avšak pevne verím, že ich úplne zastaví nová generácia sudcov. Tá vo mne vzbudzuje dosť veľké nádeje. Z morálneho aj profesionálneho hľadiska.

3/Účasť predsedu súdnej rady Jána Mazáka v pracovnej skupine predsedu vlády. A jeho vyjadrenia, ako išiel čas.

  • Vzhľadom na to, že súdna rada nie je súdom, nevykonáva súdnu moc a je definovaná ako ústavný orgán sudcovskej legitimity, rozhodol som sa, že sa rokovania zúčastním. Zásadným dôvodom je to, že ak chceme obnoviť dôveru v právny štát, nemôžeme žiadnym spôsobom narúšať legitimitu súdov, ktorej strážcom je súdna rada. Moja prítomnosť v pracovnom prostredí skupiny bude teda slúžiť ochrane tejto ústavnej hodnoty – legitimity súdov, sudcov….“
  • V žiadnej komisii vlády som nezasadol. Prišiel som tam neoficiálne ako profesor práva, ako bývalý generálny advokát súdneho dvora, zdržal som sa tam dve hodiny. Povedal som pánovi premiérovi Hegerovi, že členom sa môžem stať až vtedy, keď to odobrí súdna rada, a odišiel som…“
  • o nepravdivých tvrdeniach vo vzťahu k zástupkyni GP a predsedu ŠTS už písať ani netreba. Vyjadrenia oboch sú verejne dohľadateľné.

 4/Pokiaľ ide o list predsedu súdnej rady Jána Mazáka predsedníčke Poradnej rady európskych sudcov. Išlo o  veľmi nedôstojný útok zo strany pána predsedu Jána Mazáka (reakcia ohľadne CCJE), prezentovaný navyše ako názor celej rady, hoci sme o tom nemali žiadnu vedomosť. A tvrdenie pána predsedu k legitimite predsedníctva CCJE, že „je nemysliteľné, aby predsedníctvo hocijakého orgánu bolo tvorené, pri toľkých členských štátoch Rady Európy, štyrmi ľuďmi. Bureau je kancelária, úrad, odbor,nikdy nie predsedníctvo.“ snáď ani netreba komentovať.

Ján Mazák, v rozhovore pre denník n uviedol: „Po mojom liste bol pán Mozner zvolený za predsedu trestnoprávneho kolégia, žiadne  zneváženie nebolo cítiť, ani sa o tom nehovorilo. Nerozumiem, prečo pán Šikuta otvára túto otázku.“

Pán Mozner nebol zvolený za predsedu trestnoprávneho kolégia najvyššieho súdu po tomto liste, ale pred ním, a to vyše roka. Aj preto reagoval predseda NS SR v tom zmysle, že bola znevážená inštitúcia, teda najvyšší súd. A prečo po roku a štvrť? Možno aj pre to, že nechcel akýmkoľvek vyjadrením zasahovať do prebiehajúceho sporu (trval rok, a  predseda súdnej rady sa ospravedlnil, keď už mal termín pojednávania)a čakal, ako sa to celé vyvŕbi. Pokiaľ ide o zamyslenie sa predsedu súdnej rady, že sa predseda najvyššieho súdu ozval preto, lebo hlasoval proti jeho vymenovaniu za predsedu najvyššieho súdu. Ján Šikuta bol do funkcie predsedu najvyššieho súdu vymenovaný prezidentkou SR dňa 20.05.2020, voľby tomuto aktu samozrejme predchádzali. Takže po takmer dvoch rokoch sa mal za „toto“ pomstiť? Hlasovanie pána Mazáka, vtedy ako radového člena súdnej rady, neovplyvnilo to, že pán Šikuta sa predsedom najvyššieho súdu stal.

5/Vyjadrenie Jána Mazáka k výzve na jeho odstúpenie. O ktorom som v čase podpisovania samozrejme nemohla tušiť. Alebo že by?

Výzvu som nečítal, ale to, čo som počul, tak tomu nerozumiem. A keďže tomu nerozumiem, tak som vydal krátke vyhlásenie, že neodstúpim, nevidím na to žiaden dôvod.“

„Názor každého človeka je významný a treba ho rešpektovať.“

6/Vyjadrenia pána Mazáka k súdnej mape pre TASR.

Súdna mapa je výrazným počinom, aj keby rovno neuspel. Odstraňuje totiž deformácie organizácie súdnictva, ku ktorým došlo po 01. januári 1997.“

„Tretia verzia novej súdnej mapy nie je žiadnou kozmetickou úpravou a obsahuje vecnú aj procesnú reformu sídiel a obvodov súdov. Ide o systémovo úplne iné nastavenia sídiel a obvodov súdov.“

7/ Vyjadrenie predsedu súdnej rady vo vzťahu k vtedy podozrivým sudcom.

S veľkou pravdepodobnosťou, takmer hraničiacou s istotou, budú tieto sudkyne a sudcovia (bývalí) obvinení, obžalovaní a aj odsúdení. Proces potrvá nejaký čas, nemám však zásadnejšiu obavu, že by sa opakovali príhody a oslobodzovaní sudcov z čias Harabina.“

Čistí sa podhubie značnej korupcie a personifikujú (a trestajú) sa jej predstavitelia. Navyše, nie je vôbec isté, či mor predajnosti spravodlivosti zasiahol iba bratislavské končiny alebo sa dá očakávať jeho potvrdenie aj v iných krajoch a okresoch“

8/ Rezolúcia EAJ zo septembra 2021 a postoj predsedu súdnej rady k jej obsahu pri diskusii o navrhnutom texte uznesenia súdnej rady, ktoré schválené nebolo. Išlo o tento mnou navrhnutý text, ktorým som reagovala na rezolúciu a nebol schválený ani v podobe jeho „zosekania“, lebo pán predseda uviedol, že je príliš „tvrdý“:

„Súdna rada Slovenskej republiky, ako ústavný orgán legitimity súdnictva, si uvedomuje oprávnené znepokojenie Európskej asociácie sudcov (EAJ), vyslovené aj Poradnou radou európskych sudcov (CCJE) dňa 09.12.2020 v Stanovisku CCJE-BU(2020)3, že reformy súdneho systému na Slovensku obsahujú prvky, ktoré sú krokmi späť v procese vytvorenia podmienok na ochranu súdnictva pred neprimeraným vplyvom a záruk jeho nezávislosti.

Súdna rada Slovenskej republiky apeluje na vládu Slovenskej republiky, osobitne na Ministerstvo spravodlivosti SR ako aj Národnú radu SR, aby prijali vhodné opatrenia v súlade s európskymi štandardami a v záujme občanov SR obnovili všetky záruky nezávislosti súdnictva vrátane tých, do ktorých bolo zasiahnuté  zmenou Ústavy SR ústavným zákonom č. 422/2020 Z.z.

Súdna rada Slovenskej republiky žiada Ministerku spravodlivosti SR, aby reálne zapojila v plnom rozsahu zástupcov súdnictva, vrátane stavovskej  organizácie sudcov ako aj zástupcov samotnej súdnej rady,  do prebiehajúcej reformy súdnictva, a to nie len, respektíve až v štádiu medzirezortného pripomienkového konania.

Súdna rada Slovenskej republiky so znepokojením sleduje viaceré neprimerané verejné zásahy do rozhodnutí súdov, ako aj vyhlásenia voči konkrétnym sudcom, a to tak zo strany politikov, ako aj niektorých predstaviteľov orgánov verejnej moci, ktoré sú reálne spôsobilé zasahovať do nezávislosti súdnej moci, ako jednej z troch mocí v štáte.“

Pokiaľ nikto z predstaviteľov justície nereaguje na verejné opakované a nepravdivé  vyjadrenia na adresu sudcov, ktorými je celý sudcovský stav znevažovaný a dehonestovaný v očiach verejnosti, má to urobiť súdna rada. Rovnako súdna rada nezaujala žiadny postoj k výhradám európskych inštitúcií k tomu, čo sa deje na Slovensku, napriek tomu, že sme mali na to nie len šancu, ale ako ústavný orgán sudcovskej legitimity to bola naša povinnosť.

Pán predseda súdnej rady Ján Mazák mi raz napísal, že „súdna rada nepotrebuje ventilovať svoje názory, stanoviská a vyhlásenia politickými prostriedkami; postačuje, ak bude chrániť a brániť súdnictvo, sudkyne a sudcov pravdivým, úplným, zdvorilým a triezvym informovaním o ich postavení, rozhodovaní a správaní sa v profesionálnom a občianskom živote“.

Dovoľte na záver citovať profesora Holländera. Uviedol tri dôvody oslabovania pozitívnej slobody človeka. Mimoriadny nárast vplyvu mediálnej manipulácie, úpadok vzdelanosti a stratu všeobecne zdieľaných, spoločnosť identifikujúcich a integrujúcich hodnôt.

Marcela Kosová

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

Výhrady k vyjadreniu predsedu Súdnej rady SR

Ďalší článok

Výhrady k vyjadreniu predsedu Súdnej rady SR