odbory

Pripomienky k Reforme súdnej mapy za ZO OZJ pri Okresnom súde Malacky

512 prečítaní

V nasledujúcich bodoch Základná organizácia Odborového združenia Justície pri Okresnom súde Malacky vyjadruje svoje pripomienky k návrhu reformy súdnej mapy vypracovanej Ministerstvom spravodlivosti SR.

 • súdy boli zriadené s tým, aby boli bližšie k občanom a nie naopak
 • str. 4-5,10-11 (bod 1.1.1,1.1.5,2.1.1): OS Malacky má viac sudcov ako OS Senica, na OS Malacky je nápad reálne delený medzi minimálne troch sudcov v agende P,C,T (na OS SE má každý sudca z každej agendy časť)
 • str. 12 (bod 1.1.2) lepšie spojenie do Malaciek (diaľnica, autobusové a vlakové spoje)
 • vo veciach starostlivosti o mal. deti je NUTNÉ pojednávanie a ohľadne mal. detí sa vedie konanie vždy pri zmene pomerov (prvé konanie hneď po narodení, nástup na MŠ, nástup na 1. stupeň ZŠ, nástup na 2. stupeň ZŠ, nástup na strednú školu)
 • je nereálne, aby sudca cestoval za účastníkmi, ak by len cesta trvala cca 2 hodiny tam a 2 hodiny späť (súd má väčšinou len jedno služobné motorové vozidlo) – napr. cesta Senica – Záhorská Ves a späť
 • str. 13 (1.1.5) – občan nemá možnosť nahliadnuť do elektronického spisu z domu, pretože k tomuto treba mať občiansky preukaz s prístupom, čo v súčasnosti nemá každý občan, nie je to nutnosť
 • str. 17 (bod 2.1) – je evidentné, že analytické centrum nemá vôbec reálnu predstavu o cestovaní verejnou dopravou a o napojení spojov, vychádzajú pravdepodobne z toho, že každý občan má vlastné auto
 • str. 25 (2.1.2 – bod 11) – nárečie nie je podstatné v konaní, pretože máme len slovenský jazyk, v ktorom súd i koná !!!
 • odvolávať sa na dlhšiu históriu OS SE neobstojí, pretože OS MA existoval už v 50-tych rokoch minulého storočia
 • väčší počet obyvateľov v okrese Malacky ako v okrese Senica (Mesto Malacky v 12/2019 – 19 000 obyvateľov), prečo sa porovnávajú okresné mestá?
 • počet obyvateľov okresu MA k 31.12.2019 cez 74 000, okres SE cez 60 000
 • v návrhu sú uvádzané zavádzajúce údaje z r. 2016 ohľadne počtu obyvateľov Mesta Malacky a Mesta Senica!
 • nikto sa nezaoberal súčasným stavom nápadu na OS MA verzus OS SE
 • lepšie a rýchlejšie spojenie do Bratislavy ako do Trnavy, Senice
 • väzby okresu Malacky na Bratislavu a nie na Trnavu
 • str. 36 (3.2) – Trnava nebola odvolacím súdom pre Západoslovenský kraj pred r. 1997, bola to Bratislava, z uvedeného dôvodu je tento návrh nelogický
 • na OS MA sú konania najmä súvisiace s logistickým parkom Lozorno

NEZODPOVEDANÉ OTÁZKY

 • nie je uvedený počet zamestnancov, ktorí budú potrební na vykonávanie práce na OS SE a s tým súvisiace materiálne, technické zabezpečenie…
 • je budova OS SE dostačujúca na nápor zamestnancov? Má dostatok pojednávacích miestností?
 • čo bude so zamestnancami zaniknutých súdov? Ponúkne sa práca, resp. bude vyplácané odstupné? V akej sume? Benefity za dochádzanie za prácou? Bude OS Malacky fungovať ako detašované pracovisko, ako uvádzala p. ministerka?
 • zmenou súdnej mapy sa predĺžia súdne konania minimálne o jeden rok, treba brať do úvahy sťahovanie, presun spisov
 • kde štát zoberie financie na túto zmenu? Nebolo by lepšie tieto peniaze minúť na lepšie technické vybavenie súdov; lepšie finančne ohodnotiť pracovníkov súdov?

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

Vyjadrenie Oddelenia SPODaSK – ÚPSVaR Malacky k pripravovanej reforme súdnej mapy

Ďalší článok

Otvorený list sudcov Okresného súdu Liptovský Mikuláš