mapa

Vyjadrenie Oddelenia SPODaSK – ÚPSVaR Malacky k pripravovanej reforme súdnej mapy

445 prečítaní

Z návrhu novej súdnej mapy prezentovaného prostredníctvom médií o. i. vyplýva, že v rámci reformy súdnictva by mal byť zrušený taktiež Okresný súd Malacky, ktorého agendu by mal prevziať Okresný súd Senica. Vzhľadom na vzdialenosť uvedeného súdu od sídla ÚPSVaR Malacky, ako aj jeho dostupnosť z hľadiska v súčasnosti fungujúcej siete medzimestskej hromadnej dopravy, však bude v takomto prípade výkon jednotlivých opatrení SPODaSK naším úradom sťažený do takej miery, že sa oprávnene obávame o zabezpečenie ich riadneho výkonu. Najväčším problémom podľa predpokladu bude účasť na súdnych pojednávaniach, ktoré tvoria prevažnú časť pracovnej agendy zamestnancov zastupujúcich úrad v rámci výkonu funkcie kolízneho opatrovníka maloletého dieťaťa.  Pre lepšie pochopenie situácie je potrebné ozrejmiť  momentálne fungovanie nášho úradu v rámci tejto agendy.

V súčasnosti na Okresnom súde Malacky pôsobia v poručenskej agende 3 špecializovaní sudcovia, z ktorých každý pojednáva 2 dni z pracovného týždňa. Pojednávania začínajú v závislosti od konkrétneho sudcu v čase od 08:30 do 08:45 hod. (výnimočne už od 08:15 hod.) a posledné pojednávania v dňoch pondelok až štvrtok bývajú vytýčené na čas o 14:00 hod. (výnimočne o 14:30 až 15:00 hod.), v piatok o 13:00 hod. (výnimočne o 13:30 hod.). V piatok navyše pojednávajú 2 sudcovia súčasne, čo v praxi znamená, že v rámci agendy konkrétneho kolízneho opatrovníka takmer vždy dochádza ku kolíziám pojednávaní a túto situáciu sme nútení operatívne riešiť tak, že sa na niektorom z týchto pojednávaní zúčastní kolegyňa, ktorá nevedie príslušnú spisovú dokumentáciu dieťaťa. Vzhľadom k tomu, že poručenská agenda sa na našom súde pojednáva vo všetkých dňoch pracovného týždňa, ako aj vzhľadom na skutočnosť, že počet pojednávaní v jeden deň je v závislosti od konkrétneho sudcu od 3 (nová začínajúca sudkyňa) do 8 (sudkyňa s 30-ročnou praxou), už v súčasnosti je značne komplikované zosúladiť si s účasťou na pojednávaniach aj ostatné úkony svojej pracovnej činnosti. Ak má niekto pojednávanie napr. o 10:00 hod., neznamená to totiž, že o 10:00 hod. aj v skutočnosti začne pojednávať, nakoľko v rámci súdnych pojednávaní je veľmi ťažké stanovený čas dodržať, keďže je často efektívnejšie v rámci pojednávania pokračovať, než ho odročiť na iný termín. V takom prípade sa pojednávanie pretiahne až do času, kedy už malo začať ďalšie pojednávanie. Príslušný zamestnanec úradu však musí byť na súde prítomný už v čase, keď sa malo vytýčené pojednávanie začať, bez ohľadu na to, kedy sa v skutočnosti začne. Jedná sa o čas, ktorý sa síce započítava do pracovného času zamestnanca, avšak v tomto čase sa zamestnanec objektívne nemôže venovať výkonu svojich ďalších pracovných úloh. Takéto udalosti sú v rámci súdnych konaní viac ako bežné a zároveň sú zo strany kolízneho opatrovníka ako účastníka konania neovplyvniteľné. Okrem iného je samozrejme potrebné s takýmito udalosťami počítať pri plánovaní ďalších pracovných činností vyplývajúcich z pracovnej náplne zamestnancov vykonávajúcich agendu kolízneho opatrovníka. Ďalšou dôležitou skutočnosťou je, že pojednávania, ktoré si sudcovia vzhľadom na ich obtiažnosť vytyčujú ako posledné v daný deň, často trvajú 2,5 až 3 hodiny, a teda nie je nič neobvyklé, ak sa končia v čase medzi 16:00 a 17:00 hod. Je taktiež potrebné uviesť, že vzhľadom na množstvo súdnych konaní sa stáva naozaj len zriedkavo, ak niektorý zo zamestnancov zastupujúcich úrad pri výkone funkcie kolízneho opatrovníka, nemá v daný deň žiadne pojednávanie. Keďže popri účasti na pojednávaniach musí príslušný zamestnanec vykonávať aj množstvo iných činností, už samotné naplánovanie týchto činností predstavuje značný problém, a to aj z toho dôvodu, že niektoré z nich nemôže vykonávať sám (napr. sociálne šetrenia v domácnostiach, na ktorých sa musia zúčastniť najmenej 2 zamestnanci), resp. k ich vykonaniu potrebuje služobné auto, ktoré nemusí byť vždy k dispozícii.

V súčasnosti máme na našom oddelení podstav zamestnancov, čo je však vzhľadom na požadované vzdelanie, rozsah a náročnosť pracovnej agendy a k tomu neprimerané finančné ohodnotenie, už v podstate bežný jav. Namiesto 4 kolíznych opatrovníkov túto agendu od októbra 2020 zabezpečujú len 3 zamestnanci, medzi ktorých sa dočasne prerozdelila agenda chýbajúceho 4. kolízneho opatrovníka. V praxi to však znamená, že kolízni opatrovníci permanentne pracujú nad rámec svojho pracovného času, každý mesiac majú množstvo nadčasov a z objektívnych príčin si nie sú schopní vyčerpať ani dovolenku za predchádzajúci rok, nietož ešte čerpať si ju priebežne. Títo zamestnanci síce vykonávajú prácu s vedomím, že ide len o dočasné riešenie, a že v blízkej budúcnosti sa podarí prijať nového zamestnanca, ktorý prevezme agendu 4. chýbajúceho kolízneho opatrovníka, avšak sú si vedomí aj reálnej situácie v ich odvetví, t.j. že vzhľadom na už spomínané pracovné podmienky je o zamestnanie sa na našom oddelení dlhodobo buď len minimálny, alebo takmer žiadny záujem. V súvislosti s pripravovanou reformou súdnej mapy, kedy by sa v dôsledku zrušenia Okresného súdu Malacky mali naši kolízni opatrovníci zúčastňovať pojednávaní na Okresnom súde Senica, mnohí z nich reálne zvažujú svoj odchod z nášho oddelenia. Jedná sa najmä o to, že už aj v súčasnosti sú títo zamestnanci vzhľadom na rozsah svojej agendy neprimerane preťažení, a keďže podstatnú časť svojej pracovnej doby strávia na súde ako účastníci pojednávaní, veľkú časť svojich pracovných úloh si musia plniť mimo pracovného času, t.j. na úkor svojho osobného voľna, pretože inak splnenie týchto úloh jednoducho nie je fyzicky možné stihnúť. V prípade, ak by mali dochádzať na pojednávania na Okresný súd Senica, v najideálnejšom prípade, a to s použitím služobného auta, by títo zamestnanci cestou na pojednávanie a späť strávili takmer 2 hodiny , pričom s prihliadnutím na čas, kedy sa bežne začínajú prvé a končia posledné pojednávania, by túto cestu zamestnanci často absolvovali mimo svojho pracovného času. Vzhľadom na vzdialenosť Okresného súdu Senica takisto nemôžeme považovať za reálne, aby sa každý z kolíznych opatrovníkov osobne zúčastňoval na všetkých pojednávaniach v rámci svojej vlastnej agendy. Naopak, v takomto prípade by musel byť nevyhnutne aplikovaný model, ktorý by bol efektívnejší z hľadiska nákladovosti, a to, že jeden kolízny opatrovník by sa zúčastnil všetkých pojednávaní jedného sudcu v daný deň. Tým by sa však logicky znížila kvalita práce, čo sa týka odbornosti, nakoľko je nepopierateľné, že rodinu najviac pozná ten kolízny opatrovník, ktorý s danou rodinou pracuje. Ďalšiu podstatnú komplikáciu v rámci účasti na pojednávaniach na Okresnom súde Senica predstavuje cestovanie na pojednávania v prípade, ak by nebolo k dispozícii služobné auto (služobné autá, ktorých počet je obmedzený, využívajú pri výkone svojej práce aj zamestnanci iných oddelení nášho úradu).  Medzi Malackami a Senicou síce existuje autobusové aj vlakové spojenie, v oboch prípadoch však cesta trvá priemerne 1,5 hodiny. Pre lepšiu predstavu, aby zamestnanec nášho úradu v súčasnosti stihol pojednávanie o 08:30 hod. na Okresnom súde Senica, má možnosť ísť na vlak s odchodom z Malaciek o 5:54 hod., ktorým príde do Kútov o 6:20 hod. a tam následne prestúpiť na vlak s odchodom o 06:59 hod., ktorý príde do Senice o 07:26 hod. Následne má ešte možnosť ísť na autobus s odchodom z Malaciek o 05:55 hod. a príchodom do Senice o 07:19 hod. Ďalšími spojmi už pojednávanie o 08:30 hod. nestihne. Je pochopiteľné, že cestovanie o takomto čase a s veľkou pravdepodobnosťou takmer každý pracovný deň nemožno od zamestnancov nášho úradu spravodlivo očakávať.

Záverom si dovoľujeme uviesť, že je zrejmé, že už za súčasného stavu zamestnanci pracujú nad rámec svojho pracovného času, keďže inak nie je v ľudských silách zabezpečiť  splnenie našich pracovných úloh. Vzhľadom na všetky vyššie uvedené negatíva, ktoré prinesie reforma súdnej mapy konkrétne nášmu úradu, a to najmä z dôvodu neprimeraného a vyslovene zbytočného časového zaťaženia zamestnancov, bohužiaľ logicky predpokladáme odchod skúsených zamestnancov do inej pracovnej sféry.

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

Súdna mapa pripomienky – Okresná prokuratúra

Ďalší článok

Pripomienky k Reforme súdnej mapy za ZO OZJ pri Okresnom súde Malacky

Latest from Články