rozhodnutie

Reforma súdnej mapy – obchodné súdnictvo v košickom kraji

528 prečítaní

                              

Obchodnoprávne kolégium Krajského súdu v Košiciach na svojom zasadnutí dňa

24.11.2020 prerokovalo návrh Reformy súdnej mapy v SR a podáva k nemu toto stanovisko:

I.  Obchodnoprávny úsek na Krajskom súde v Košiciach vznikol súčasne so vznikom súčasného obchodného súdnictva na Slovensku a to účinnosťou Obchodného zákonníka – 1.1.1992.

Za celé toto obdobie 29 rokov účinnosti Obchodného zákonníka, bola obchodnoprávna agenda na Krajskom súde v Košiciach špecializovaná, rozhodovali ju sudcovia špecializovaní len na obchodné právo, inú agendu na Krajskom súde v Košiciach nevybavovali. Po  celé toto obdobie na Krajskom súde v Košiciach boli vždy zriadené tri špecializované senáty na rozhodovanie o odvolaniach iba v obchodnoprávnej agende, vrátane prvostupňovej obchodnej agendy s vecnou príslušnosťou krajských súdov.

Ministerstvo spravodlivosti od začiatku tohto volebného obdobia prezentovalo pre súdy, iné právnické povolania, strany sporu a verejnosť Slovenskej republiky potrebu uskutočniť Reformu súdnej mapy a to z toho dôvodu, aby sa jednotliví sudcovia na súdoch špecializovali na jeden druh agendy – trestnú, občiansku, obchodnú, správnu a rodinnú.

Takáto špecializácia má priniesť vyššiu odbornosť každého sudcu v jednej agende, čo by viedlo aj k efektivite a k zrýchleniu súdnych konaní pri takejto užšej špecializácii.

Takto prezentované dôvody potreby reformy súdnej mapy sme my sudcovia odvolacieho súdu vnímali veľmi pozitívne, vrátane nášho obchodnoprávneho kolégia na Krajskom súde v Košiciach. Rozumeli sme návrhu Ministerstva spravodlivosti SR  a tento jeho zámer sme podporovali.

Vnímali sme pri svojej rozhodovacej činnosti, ako odvolací súd, že obchodnoprávna agenda, ktorú na súdoch prvej inštancie rozhodujú všetky súdy v košickom kraji, kvalitatívne trpí, ak sudcovia nie sú špecializovaní iba na túto odborne náročnú agendu. Na jednotlivých súdoch – Okresný súd Spišská Nová Ves, Okresný súd Rožňava, Okresný súd Trebišov, Okresný súd Michalovce, Okresný súd Košice-okolie obchodnoprávne spory rozhodovali sudcovia, ktorí rozhodujú aj v občianskoprávnej agende. Keďže občianskoprávna agenda je na týchto súdoch rozsahom väčšia, sudcovia boli viac „špecializovaní“ na občianskoprávnu agendu a obchodnoprávnu agendu brali ako „vedľajšiu“ agendu.

                                                       – 2 –

Iba na Okresných súdoch Košice I, Košice II, sa sudcovia špecializovali na obchodnoprávnu agendu, čo náš odvolací súd z hľadiska kvality rozhodovania hodnotil veľmi pozitívne.

V súčasnom období je obchodné súdnictvo veľmi dynamicky sa rozvíjajúcim odvetvím práva, je odborne veľmi náročné, čo zohľadnil aj zákonodarca, keď pre väčšinu obchodných sporov v ustanovení § 90 CSP určil povinné zastúpenie strany sporu advokátom, obdobne ako je to v dovolacom konaní.

Pri reforme súdnej mapy sme preto očakávali „zrušenie“ obchodnoprávnej agendy na jednotlivých okresných súdoch, kde nie je obchodnoprávna špecializácia a určenie kauzálnej príslušnosti obchodnoprávnej agendy pre ten súd prvej inštancie v sídle Krajského súdu v Košiciach, ktorý v súčasnosti je a od začiatku obchodného súdnictva bol najviac špecializovaný na túto agendu, a to na Okresnom súde Košice I, ktorý je aj v súčasnosti kauzálne príslušný pre viaceré druhy obchodných sporov – konkurzy, obchodný register, zmenky, nekalá súťaž, autorskoprávne spory.

Na Okresnom súde Košice I sa rokmi vytvárala personálna odborná základňa – sudcovia, vyšší súdny úradníci, súdni tajomníci, asistentky pre rozhodovanie v týchto obchodných sporoch.

Predstavenie reformy súdnej mapy, ktorá má viesť k zrušeniu celého obchodného súdnictva v košickom kraji – v prvostupňovej aj odvolacej agende a presun celého obchodného súdnictva – prvostupňového aj odvolacieho z Košíc do Prešova, je pre nás všetkých nepochopiteľné.

Znamená vlastne nahradenie doterajšej obchodnoprávnej špecializácie sudcov Okresného súdu Košice I a Okresného súdu Košice II a sudcov Krajského súdu v Košiciachnešpecializovanými sudcami Okresného súdu Prešov a Krajského súdu v Prešove.

Zo zverejneného rozvrhu práce Okresného súdu Prešov a Krajského súdu v Prešove vyplýva, že sudcovia Okresného súdu Prešov, ktorí rozhodujú v obchodnoprávnej agende, nie sú špecializovaní iba na obchodnoprávnu agendu – vybavujú aj agendu „S“ a agendu „C“.  Na Krajskom súde v Prešove taktiež ani 1 sudca nie je špecializovaný na obchodnoprávnu agendu, pretože vybavujú aj občianskoprávnu agendu a 1 sudca je zaradený súčasne v 2 senátoch.Z rozvrhu práce vyplýva aj to, že obchodnoprávnu agendu na Krajskom súde v Prešove vybavujú v súčasnosti dlhoroční civilní sudcovia a dlhoroční obchodní sudcovia vybavujú v súčasnosti civilnú agendu.

Z tohto vyplýva, že reforma súdnej mapy posilňuje „nešpecializáciu“ Okresného súdu Prešov aj Krajského súdu v Prešove v obchodnoprávnej agende, ak celú špecializovanú obchodnoprávnu prvostupňovú agendu z Okresného súdu Košice I a všetkých ostatných okresných súdov košického kraja „presúva“ na Okresný súd Prešov a celú špecializovanú obchodnoprávnu odvolaciu agendu z Krajského súdu v Košiciach „presúva“ na Krajský súd v Prešove.

                                                               – 3 –

           Od reformy súdnej mapy sme očakávali skutočne posilnenie špecializácie, kvality rozhodnutí, zrýchlenie súdnych konaní, ktoré môžu zvládnuť iba tí sudcovia, ktorí sa dlhoročne špecializujú na konkrétny druh agendy a nie tí, ktorí nie sú špecializovaní. Odbornosť sudcu v konkrétnej agende sa vytvára roky, nemôže sa vytvoriť reformou súdnej mapy.

Len tí sudcovia, ktorí sú dlhé roky špecializovaní na obchodnoprávnu agendu ju môžu zvládnuť tak, aby bol naplnený aj zámer reformy súdnej mapy – kvalita rozhodnutí, rýchlosť súdnych konaní a efektivita rozhodovacích procesov.

Preto navrhujeme pri reforme súdnej mapy navrhujeme v prvom rade zohľadniť doterajšiu odbornosť a dlhoročnú špecializáciu sudcov Okresného súdu Košice I, Okresného súdu Košice II a Krajského súdu v Košiciach a ponechať obchodnoprávnu agendu na špecializovanom Okresnom súde Košice I, resp. Mestskom súde Košice pre celý košický kraj a odvolaciu obchodnú agendu na Krajskom súde v Košiciach.

Pre zachovanie Krajského súdu v Košiciach ako odvolacieho súdu všeobecne a obchodnoprávnej agende chceme poukázať na to, že Krajský súd v Košiciach rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam súdov prvej inštancie v košickom kraji, ale aj voči odvolaniam proti rozhodnutiam Okresného súdu Prešov v konkurznej agende. Teda s rozhodovacou činnosťou v odvolacej konkurznej agende, nemajú sudcovia Krajského súdu v Prešove žiadne skúsenosti.

Chceme poukázať na to, že na Krajskom súde  v Košiciach je v súčasnom období nerozhodnutých 146 konkurzných vecí podľa Zákona č. 328/1991 Z. z. o konkurze a vyrovnaní, teda prvostupňovej agendy, v ktorej na rozhodovanie nebol nikdy príslušný Krajský súd v Prešove, iba Krajský súd v Košiciach. Sudcovia Krajského súdu v Prešove nikdy tento druh agendy nerozhodovali. Ďalej na Krajskom súde v Košiciach je ešte nerozhodnutých v prvostupňovej agende „Cbi“ 34 sporov, teda v incidenčných sporoch podľa starého ZKV, kde opäť Krajský súd v Prešove nikdy tento druh agendy nerozhodoval.

Ďalej – v agende „Cob“ je 148 nerozhodnutých vecí,

          – v agende „CoKR je 36 nerozhodnutých vecí.

          – v agende „Cb“ je 36 nerozhodnutých vecí.

Teda  v obchodnej agende na Krajskom súde v Košiciach je nerozhodnutých celkom 406 vecí.

            Takýto rozsah odvolacej agendy v obchodnoprávnych sporoch na Krajskom súde v Košiciach, nebude podľa nášho názoru Krajský súd v Prešove, po zrušení Krajského súdu v Košiciach, schopný vybaviť bez prieťahov.

Ďalej chceme poukázať na to,  že veľká časť sudcov Krajského súdu v Košiciach aj z obchodného úseku (4 sudcovia) odišli v tomto roku do dôchodku, ďalší 3 sudcovia v budúcom roku dosiahnu dôchodkový vek a príchod nových sudcov na obchodnoprávny úsek zo súdov prvej inštancie je     pozastavený pre    nefunkčné    hodnotiace senáty pre výberové konania, aj keď títo

                                                    –  4 –

sudcovia súdov prvej inštancie už boli v minulosti dočasne pridelení na výkon funkcie sudcu na Krajskom súde v Košiciach, teda majú skúsenosti aj z rozhodovania o odvolaniach v obchodnoprávnej agende.

            Záujem sudcov súdov prvej inštancie o výberové konanie na Krajskom súde v Košiciach je aj z dôvodu hrozby zrušenia Krajského súdu v Košiciach znížený, preto hrozí, že špecializovanú obchodnoprávnu agendu nebude mať v najbližšom období kto na Krajskom súde v Košiciach rozhodovať, pretože nedochádza k prirodzenému príchodu nových sudcov na špecializovanú obchodnú odvolaciu aj prvostupňovú agendu, ktorú vybavuje Krajský súd v Košiciach.

            Ak sa reforma súdnej mapy zrealizuje, špecializovaná agenda celého obchodného úseku Krajského súdu v Košiciach – prvostupňová aj odvolacia, zostane iba na rozhodovaní terajších, na obchodnoprávnu agendu nešpecializovaných  sudcov Krajského súdu v Prešove.

            Tieto naše pomerne pesimistické vízie do budúcna predkladáme na zváženie Ministerstva spravodlivosti pri presadzovaní navrhovanej reformy súdnej mapy. Sme preto za zachovanie špecializovaného obchodného súdnictva, tak ako je táto špecializácia v súčasnosti a to v prvostupňovej agende na Okresnom súde Košice I, resp. na Mestskom súde Košice a v odvolacej agende na Krajskom súde v Košiciach. Túto špecializáciu sme na našom súde dlhé roky odborne budovali a reforma súdnej mapy ju nezohľadňuje, čím neguje prvotný účel reformy – vyššia špecializácia sudcov na jeden druh agendy.

II.    Obchodnoprávne kolégium Krajského súdu v Košiciach ďalej poukazuje na to, že navrhovanou reformou súdnej mapy predpokladané zrušenie Krajského súdu v Košiciach ako odvolacieho súdu, bude mať negatívny dopad na rokmi budované prepojenie teórie a praxe  medzi Právnickou fakultou UPJŠ v Košiciach a Krajským súdom v Košiciach.

Krajský súd v Košiciach vznikol v roku 1945, Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach bola zriadená v roku 1973 v sídle Krajského súdu v Košiciach, ako jedného z troch vtedajších krajských súdov na Slovensku.

Toto obdobie 28 rokov spoločnej existencie oboch inštitúcií v meste Košice znamenalo úzke prepojenie právnej teórie Právnickej fakulty UPJŠ a právnej praxe Krajského súdu v Košiciach.

Krajský súd v Košiciach každoročne organizoval vo svojich pojednávacích miestnostiach praktické cvičenia, kliniky obchodného práva, simulované pojednávania pre študentov Právnickej fakulty UPJŠ, ktoré mali veľmi pozitívny ohlas u študentov aj učiteľov fakulty. Na druhej strane, sudcovia Krajského súdu v Košiciach – aj obchodnoprávneho úseku, sa aktívne zúčastňovali na vyučovacom procese Právnickej fakulty UPJŠ – na praktických cvičeniach, prednáškach a ako členovia skúšobných komisií. Toto dlhoročné prepojenie právnej teórie a praxe v meste Košice bolo

                                                             –    5 –

veľkým prínosom pre študentov pri získavaní praktických poznatkov z rozhodovacej praxe Krajského súdu v Košiciach a získavanie vedeckých poznatkov Právnickej fakulty UPJŠ sudcami Krajského súdu v Košiciach.

Navrhovaná reforma súdnej mapy toto prepojenie právnej teórie a praxe, presťahovaním Krajského súdu v Košiciach do Prešova, v ktorom nie je právnická fakulta, vôbec nezohľadňuje, ani sa tomuto prepojeniu právnej teórie a praxe nevenuje.

Navrhovaná reforma súdnej mapy by znamenala, že Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach ako druhá najväčšia a najstaršia právnická fakulta na štátnej univerzite na Slovensku zostane v meste, kde nebude krajský súd a naopak.

Krajský súd v Prešove bude jediný krajský súd, kde nebude právnická fakulta. Tento stav – pretrhnutie právnej teórie a praxe by bol jediný v Európskej únii, kde by štát  zrušil krajský súd v sídle druhej najväčšej právnickej fakulty štátnej  Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Ak by sme použili prirovnanie na medicínske prostredie, akoby v Košiciach zostala Lekárska fakulta UPJŠ, ale Univerzitná nemocnica UPJŠ Košice by sa z Košíc presťahovala do Prešova.

Veríme, že aj tieto legitímne požiadavky, pre zachovanie Krajského súdu v Košiciach v sídle Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, budú diskutované v širokej právnickej obci a zohľadnené pred schvaľovacích procesom návrhu reformy súdnej mapy.

Obchodnoprávne kolégium Krajského súdu v Košiciach, ako jedno zo 4  kolégií  Krajského súdu v Košiciach toto stanovisko k návrhu reformy súdnej mapy spracovalo a podáva osobitne, vzhľadom na špecifiká obchodného súdnictva v košickom kraji oproti ostatným agendám Krajského súdu v Košiciach. Kolégium sa  v celom rozsahu stotožňuje aj s ďalšími pripomienkami uvedenými v  návrhu stanoviská Sudcovskej rady Krajského súdu v Košiciach k návrhu reformy súdnej mapy.

V Košiciach dňa 24.11.2020

Sudcovia obchodnoprávneho kolégia

Krajského súdu v Košiciach

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

List asistentiek trestného úseku KS v Nitre

Ďalší článok

Stanovisko Sudcovskej rady Krajského súdu v Košiciach k projektu Reforma súdnej mapy