Tlačové vyhlásenie

275 prečítaní

Sudnamoc.sk: Apel na dodržiavanie európskych štandardov a profesijných predpisov právnických povolaní o rešpektovaní autority súdnej moci

Podľa Odporúčania CM/Rec (2010) 12 Výboru ministrov Rady Európy členským štátom o sudcoch: nezávislosť, efektívnosť a zodpovednosť, majúc na zreteli článok 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, základné princípy OSN o nezávislosti súdnej moci, stanoviská Poradnej rady európskych sudcov, činnosť Európskej komisie pre efektívnosť súdnictva a Európsku chartu o štatúte sudcov, výkonná a zákonodarná moc sa pri komentovaní rozhodnutí sudcov musia vyhnúť kritike, ktorá by podkopala nezávislosť a dôveru verejnosti v súdnictvo. Musia sa tiež zdržať akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo spochybniť ich ochotu dodržiavať rozhodnutia sudcov, okrem zámeru podať opravný prostriedok.

Odporúča sa, aby vlády členských štátov prijali opatrenia, ktoré zabezpečia, aby sa uvedené ustanovenia aplikovali vo vnútroštátnych právnych predpisoch, politike a praxi, pričom sudcom je umožnené vykonávať ich funkcie v súlade s týmito ustanoveniami.

Vo vzťahu ku komentovaniu súdnych rozhodnutí  profesijné predpisy a etika právnických povolaní vykonávaných ako slobodné povolanie, a aj ako verejná funkcia, stanovujú pravidlá pre realizáciu slobody prejavu predstaviteľov právnických profesií voči súdnej moci ako takej, a jej predstaviteľom.

Neprijateľné sú také verejné prejavy predstaviteľov právnických povolaní, ktoré podkopávajú autoritu, nezávislosť a dôveru verejnosti v súdnictvo,  ako aj nenávistné prejavy či osobné útoky na predstaviteľov súdnej moci za výkon ich rozhodovacej činnosti.

Preto apelujeme na dodržiavanie európskych štandardov a profesijných predpisov právnických povolaní o rešpektovaní autority súdnej moci.

Ayše Pružinec Eren, sudkyňa Krajského súdu v Bratislave, členka Združenia sudcov Slovenska

Dana Jelinková Dudzíková, sudkyňa Okresného súdu Bratislava I., členka Združenia sudcov Slovenska

Patrik Števík, sudca Okresného súdu Bratislava II., člen Združenia sudcov Slovenska

Kontakt :

info@sudnamoc.sk

Platforma Sudnamoc.sk

Sudnamoc.sk je platforma sudcov Slovenskej republiky vytvorená za účelom zverejnenia ich odborných stanovísk, postojov k aktuálnemu dianiu v justícii a v spoločnosti, ako aj za účelom zdieľania judikatúry a článkov vo všetkých právnych oblastiach.

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

Niekoľko postrehov k návrhu stanoviska Súdnej rady SR k uzneseniu generálneho prokurátora v zastúpení jeho námestníkom

Ďalší článok

TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č.159/21