Výber z rozhodnutí francúzskej Štátnej rady – zákonnosť protipandemických opatrení.

274 prečítaní

Zdroj: Jelinková Dudzíková, D: Zo súdnej praxe 3/2021, s. 102 až 106.

  1. Použitie termokamier v škole – rozhodnutie z 26. júna 2020, č. 441065

Liga za ľudské práva iniciovala konanie pred Štátnou radou, výsledkom ktorého bolo nariadenie obci Lisses, aby prestala používať termokamery, ktoré boli umiestnené v školách v rámci boja proti šíreniu Covid-19. Domnieva sa, že to zjavne porušuje právo na rešpektovanie súkromného života žiakov a zamestnancov, na rozdiel od pevnej kamery inštalovanej v budove samosprávy, ktorej použitie nie je povinné.

Skutkový stav bol založený na tom, že v boji s epidémiou Covid-19 obec Lisses nainštalovala termokamery umožňujúce merať telesnú teplotu – jednu pevnú kameru pri vstupe do budovy samosprávy a jednu prenosnú kameru do školských budov v pôsobnosti obce.

V tomto prípade sudca Štátnej rady poukázal na skutočnosť, že osoby vstupujúce do budovy samosprávy majú na výber, či sa podrobia zmeraniu teploty alebo nie, a že odmietnutie nemá za následok znemožnenie vstupu do budovy.

Poukázal aj na skutočnosť, že v prípade zmerania teploty, tento akt nepodlieha žiadnej registrácii, žiaden pracovník nemanipuluje s kamerou a nemá prístup k výsledkom merania. V danom prípade teda sudca nezistil spracovanie osobných údajov podliehajúcich GDPR a zamietol žiadosť o ukončenie prevádzky tejto termokamery.

Na druhej strane sudca konštatoval, že použitie prenosných kamier v škole zbierajúcich osobné údaje o zdraví žiakov a zamestnancov bez ich súhlasu podliehajú GDPR, a to z dôvodu, že žiaci a zamestnanci sa musia obligatórne podrobiť zmeraniu teploty predtým ako vstúpia do budovy, a že v prípade zvýšenej teploty vzniká povinnosť opustiť budovu. Na základe toho sudca usúdil, že taký zber osobných údajov o zdraví je založený na automatickom spracovaní osobných údajov v zmysle GDPR.

Za stavu, kedy absentovala správa o odôvodnení preukazujúcom opodstatnenie použitia týchto kamier na účely verejného zdravia a kedy absentoval súhlas žiakov a zamestnancov vo vzťahu k spracovaniu ich osobných údajov, neboli splnené podmienky na povolenie takéhoto zaobchádzania s osobnými údajmi.

Na základe toho obec Lisses zjavne nezákonne zasiahla do práva na rešpektovanie súkromného života žiakov aj zamestnancov, do ktorého patrí aj právo na ochranu osobných údajov a sloboda pohybu. Z tohto dôvodu bolo nariadené zastavenie používania predmetných termokamier v školách

2. Použitie dronov na monitorovanie dodržiavania opatrení – rozhodnutie z 18. mája 2020, č. 440442

Liga za ľudské práva spolu s ďalšou asociáciou žiadali na správnom súde v Paríži nariadiť zastavenie používania policajných dronov s cieľom sledovania dodržiavania opatrení. Ich žiadosť bola zamietnutá, tak podali odvolanie na Štátnu radu.Sudca Štátnej rady nariadil okamžité zastavenie dronov používaných na sledovanie dodržiavania zdravotných opatrení.

Parížske policajné riaditeľstvo sa v konaní pred súdom bránilo, že drony nepoužíva na identifikovanie osôb, ale výlučne na účely zisťovania verejných zhromaždení v Paríži, ktoré odporujú zdravotným opatreniam, na základe čoho možno podniknúť kroky na rozpustenie takých zhromaždení alebo evakuáciu dotknutých miest. Uviedli, že drony lietajú vo výške 80 až 100 metrov, bez možnosti vyhotovenia snímok a bez pamäťovej karty.

Sudca však poznamenal, že použité drony sú vybavené optickým zväčšením a môžu lietať pod 80 metrov, čo umožňuje zhromažďovanie identifikačných údajov.

Poznamenal, že drony nie sú vybavené žiadnym technickým zariadením, aby sa zabezpečilo, že zhromaždené informácie nemôžu viesť k identifikácii natočených osôb, a to na iné účely ako na identifikáciu verejných zhromaždení.

Na základe toho sudca uviedol, že používanie dronov zahŕňa aj spracovanie osobných údajov a musí sa v tomto smere rešpektovať zákon. Berúc na vedomie, že zákonný rámec nebol dodržaný, nariadil preto štátu okamžite ukončiť sledovanie dronmi.

3. Povinnosť nosiť rúška – rozhodnutie z 6. septembra 2020, č. 443750, 443751

Dňa 28. augusta 2020, prefekt Dolného Rýna nariadil povinné nosenie rúšok na verejných a otvorených priestranstvách v 13 obciach departmentu s viac ako 10 000 obyvateľmi. 31. augusta 2020 boli prijaté podobné opatrenie pre mestá Lyon a Villeurbanne.

Štátna rada rozhodla, že povinnosť nosenia rúšok možno zaviesť na veľké územia, aby bola táto povinnosť konzistentná a ľahko uplatniteľná pre všetkých občanov. Tieto zväčšené okruhy však musia byť ohraničené a odôvodnené existenciou oblastí s vysokým rizikom kontaminácie. Nosenie rúšok preto možno uložiť pre husto osídlené mestá, ale v menej husto osídlených obciach sa musí obmedziť iba na centrum obce.

Z odôvodnenia rozhodnutia vyplýva, že šírenie vírusu Covid-19 sa zvýšilo v uvedených oblastiach, a že za súčasného stavu znalosti veci systematické nosenie rúšok na voľnom vzduchu je opodstatnené v prípade silnej hustoty ľudí alebo ak fyzický odstup medzi ľuďmi nemôže byť garantovaný.

Sudca zdôraznil, že jednoduchosť a čitateľnosť povinnosti, ako napríklad povinnosti nosiť rúško, sú potrebné pre jej dobrú znalosť a správne uplatňovanie obyvateľmi.

Je preto odôvodnené, aby nosenie rúšok bolo nariadené v obvodoch dostatočne veľkých, aby pokryli rizikové zóny tak, aby ľudia jednoducho spoznali pravidlo, ktoré sa v danej oblasti aplikuje, a nemuseli rúška raz nasadzovať, inokedy sňať.

Z tých istých dôvodov je potrebné, aby časové vymedzenie takejto povinnosti bolo stanovené jednotným spôsobom na príslušnú oblasť.

4. Limitácia počtu osôb na náboženských obradoch – rozhodnutie z 29. novembra 2020, č. 446930

Náboženské spoločnosti sa obrátili na Štátnu radu s urgentnou žiadosťou zrušenia vládou ustanoveného limitu 30 osôb účastných na náboženských obradoch v kostoloch. Obmedzenie bolo uložené dekrétom z 29. októbra 2020.

Sudca Štátnej rady nariadil vláde zmeniť uvedený limit do troch dní od doručenia nariadenia súdu tak, aby limity boli proporčné zdravotnému riziku zohľadňujúc rozlohu a kapacitu kostola.

Uviedol, že náboženské obrady vystavujú ich účastníkov zvýšenému riziku nákazy z dôvodu, že priestor je uzavretý, obmedzenej veľkosti, s veľkým počtom ľudí, s kňazmi vykonávajúcimi obrad nahlas alebo spievajúc, s rituálnymi gestami predpokladajúcimi kontakt a premiestnenia účastníkov. Z uvedených dôvodov treba regulovať vstup a prítomnosť osôb s cieľom eliminácie nákazy.

Sloboda vyznania musí byť daná do pomeru s cieľom ochrany zdravia vyplývajúcim z ústavy.

Osobitosť náboženských obradov nestačí na to, aby sa ospravedlnil stropom 30 osôb uloženým všetkým náboženským obradom bez ohľadu na veľkosť kostolov.

Sudca preto usúdil, že táto hranica je neprimeraná, pokiaľ ide o cieľ ochrany verejného zdravia, a že vláda závažne a zjavne nezákonne zasiahla do základnej slobody, ktorou je sloboda vyznania.

5. Schôdzka klienta s advokátom a zákaz vychádzania – rozhodnutie z 3. marca 2021, č. 449692

Na návrh Montpeliérskej advokátskej komory sudca Štátnej rady rozhodol, že cesta s cieľom stretnutia s advokátom musí byť povolená aj po 18-tej hodine. Sudca určil, že neustanovenie takejto výnimky počas zákazu vychádzania zakladá vážne a zjavne nezákonné porušenie základnej slobody na uplatňovanie práv pred súdom.

V núdzovom stave bol nariadený zákaz vychádzania od 18ej do 6-tej hodiny rannej.

Žiadna z výnimiek neumožňovala občanom cestu s cieľom návštevy profesionálneho právneho poradcu.

Konzultácie na diaľku nie sú dostatočné vo všetkých prípadoch na garanciu dôvernosti medzi advokátom a jeho klientom.

Bez určenia výnimky zo zákazu vychádzania je ťažké, a v niektorých prípadoch prakticky nemožné, získať prístup k advokátovi za podmienok, ktoré korešpondujú s požiadavkami práva na obhajobu, najmä pokiaľ ide o ľudí, ktorých pracovný čas je obmedzujúci, rozhovor s ich advokátom konferenčným hovorom z domu, aj pokiaľ by bol fyzicky možný, nie je dostatočný na zaistenie dôvernej konverzácie medzi advokátom a klientom, najmä pokiaľ ide o rodinné a osobné spory.

Zákaz vychádzania vytvára nespravodlivé bremeno pre tých, ktorí sú účastníkmi súdneho konania.

Preto sudca rozhodol, že absencia výnimky umožňujúcej ľuďom navštíviť profesionálneho právnika, osobitne advokáta, po 18-tej hodine s cieľom vykonania úkonov, ktoré nemôžu byť vykonané na diaľku, zakladá vážne a zjavne nezákonné porušenie práva na základnú slobodu vykonávať práva pred súdom.

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

Sudca a právny štát

Ďalší článok

Vyhlásenie sudcov k verejnému znevažovaniu Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky

Latest from Články

Tlačové vyhlásenie

Kolíkovej rozhodnutie čelí žalobe  pre netransparentnosť Sudkyňa Dana Jelinková Dudzíková podala dňa 11.11.2022 správnu žalobu proti