Vyhlásenie sudcovskej rady v Nitre k sudcovi Filovi

162 prečítaní

Sudcovská rada

Krajského súdu

    v  N i t r e

Nitra 18. októbra 2022

 Spr.SR 47/22

V Y H L Á S E N I E

Sudcovskej rady Krajského súdu v Nitre

k opakovaným atakom na sudcov Slovenskej republiky

     S veľkým znepokojením a hlbokým rozhorčením sme prijali správu o „verejnom lynči“ voči sudcovi JUDr. Marekovi Filovi pre výkon jeho funkcie.

     Sudcovská rada Krajského súdu v Nitre ako zákonný ochranca práv a oprávnených záujmov sudcov (§ 26 zákona č. 385/2000  Z. z.) dôrazne odmieta akékoľvek priame alebo nepriame formy atakov voči ktorémukoľvek sudcovi pre jeho rozhodovanie, ktoré vyplýva z výkonu jeho ústavnej funkcie.

     Takéto bezprecedentné a opakujúce sa útoky voči sudcom predstavujú flagrantné porušenie Ústavy Slovenskej republiky a zákona o sudcoch a sú priamym ohrozením nezávislosti justície a demokracie.

      Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z., sudca je  predstaviteľ súdnej moci. Právomoc súdu sudca vykonáva na nezávislom a nestrannom súde oddelene od iných štátnych orgánov.

     Podľa článku 144 odsek 1 Ústavy SR, sudcovia sú pri výkone svojej funkcie nezávislí a pri rozhodovaní sú viazaní ústavou, ústavným zákonom, medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 2 a 5 a zákonom.

     Podľa článku 148 ods. 4 Ústavy SR, za právny názor vyjadrený pri rozhodovaní nemožno sudcu ani prísediaceho sudcu z radov občanov stíhať, a to ani po zániku ich funkcie, okrem prípadov, ak by tým bol spáchaný trestný čin; disciplinárna zodpovednosť sudcu tým nie je dotknutá.

     Podľa článku 50 ods. 1 Ústavy SR, len súd rozhoduje o vine a treste za trestné činy.

     Podľa článku 50 odsek 2 Ústavy SR, každý, proti komu sa vedie trestné konanie, považuje sa za nevinného, kým súd nevysloví právoplatným odsudzujúcim rozsudkom jeho vinu.

Verejne týmto vyzývamep. prezidentku, p. premiéra, predstaviteľov zákonodarnej a výkonnej moci, odbornú, ale aj laickú verejnosť, aby tento zjavne protiústavný akt odsúdili rovnako, ako to urobili aj v iných obdobných prípadoch v ostatnej dobe. Osobitne vyzývame predsedu Súdnej rady a jej členov, aby sa touto udalosťou čo najskôr zaoberali a prerokovali ju na zasadnutí Súdnej rady.

                                                                                             JUDr. Štefan Hrvola

predseda sudcovskej rady

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

Vyhlásenie ZSS k sudcovi Filovi

Ďalší článok

Uznesenie Sudcovskej rady v Bratislave k sudcovi Filovi