Zmena CSP

150 prečítaní

page1image1278030432

Vyhlásené: 8. 6. 2023

Ročník 2023
Časová verzia predpisu účinná od: 1. 7.2023

Obsah dokumentu je právne záväzný.

201

ZÁKON

z 18. mája 2023,

ZBIERKA page1image1278119264ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový

poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2017 Z. z., zákona č. 350/2018 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 211/2021 Z. z., zákona č. 108/2022 Z. z., zákona č. 111/2022 Z. z., zákona č. 150/2022 Z. z. a zákona č. 398/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

  1. V § 262 odsek 2 znie:„(2) O výške náhrady trov konania rozhodne súd prvej inštancie v lehote do 60 dní po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie končí, samostatným uznesením, ktoré vydá súdny úradník.“.
  2. Za § 471c sa vkladá § 471d, ktorý vrátane nadpisu znie:„§ 471d
    Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2023Ak rozhodnutie, ktorým sa konanie končí, nadobudlo právoplatnosť pred 1. júlom 2023, lehota na vydanie samostatného uznesenia podľa § 262 ods. 2 tohto zákona v znení účinnom od 1. júla 2023 začína plynúť od 1. júla 2023.“.Čl. IIZákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis

z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 457/2000 Z. z., zákona č. 162/2001 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 531/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 621/2005 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 511/2007 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 71/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 297/2012 Z. z., zákona č. 64/2013 Z. z., zákona

Strana 2 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 201/2023 Z. z.

č. 125/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 357/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 267/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 390/2015 Z. z., zákona č. 402/2015 Z. z., zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 307/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 54/2017 Z. z., zákona č. 141/2017 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 216/2019 Z. z., zákona č. 384/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 68/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z., zákona č. 403/2021 Z. z., zákona č. 111/2022 Z. z. a zákona č. 325/2002 Z. z. sa dopĺňa takto:

  1. Za § 18l sa vkladá nový § 18m, ktorý vrátane nadpisu znie:„§ 18m
    Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2023Z úkonov a konaní navrhnutých alebo za konania začaté a právoplatne neukončené do 30. júna 2023 sa vyberajú poplatky podľa predpisov účinných od 1. júla 2023.“.
  2. V sadzobníku súdnych poplatkov sa položka 7b dopĺňa poznámkou, ktorá znie: „PoznámkaPoplatok sa platí za žalobu ako celok bez ohľadu na počet výrokov (skutkových tvrdení a súvisiacich hodnotiacich úsudkov), ktoré sú predmetom žalobného návrhu; to platí aj v odvolacom konaní.“.Čl. IIITento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2023.Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Ľudovít Ódor v. r.

Strana 3 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 201/2023 Z. z.

Vydavateľ Zbierky zákonov Slovenskej republiky, správca obsahu a prevádzkovateľ právneho a informačného portálu Slov-Lex dostupného na webovom sídle www.slov-lex.sk je
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava,
tel.: 02 888 91 131, e-mail: helpdesk@slov-lex.sk.

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

Nález k prípustnosti dovolania

Ďalší článok

TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 102/23