sidlo

Pripomienky k návrhu novely Zákona o sídlach a obvodoch súdov.

475 prečítaní

Jedná sa o pripomienku k navrhovaným § 2 ods. 26, § 10 ods. 2 písm. k):
Po oboznámení sa so základnými cieľmi súdnej mapy si dovoľujeme predložiť návrh v záujme trvalého zachovania jedinej justičnej budovy postavenej pre účely súdu po r. 1989, využitia justičného personálneho aparátu ako i zabezpečenia dostupnosti súdu z pohľadu občanov a v neposlednom rade i za účelom odbremenenia riešenia materiálno-technických a personálnych problémov Okresného súdu Podstatou tohto pozmeňovacieho návrhu je ponechanie Okresného súdu Pezinok s tým, že do jeho jurisdikcie pribudne i okres Senec. Podľa posledného výpočtu potreby sudcov pre Okresný súd Pezinok je 10 sudcov. Okres Senec je porovnateľný s okresom Pezinok a na zabezpečenie jeho jurisdikcie je predpokladaná potreba 10 sudcov. Za predpokladu, že obchodné veci bude riešiť okresný súd v sídle kraja, tak potom predpokladaná potreba sudcov pre okresy Pezinok a Senec je cca 18 sudcov vo výkone. t.č. je vo výkone na Okresnom súde Pezinok 12 sudcov a jedna sudkyňa je na materskej dovolenke. Ak dôjde k navýšeniu počtu sudcov na Okresnom súde Pezinok o 6 sudcov, tak súd bez ďalších materiálno-technických potrieb ako i ďalších personálnych potrieb zabezpečí bezprieťahovú jurisdikciu pre okresy Pezinok a Senec. Práve nedostatočné personálne zabezpečenie Okresného súdu Pezinok v r. 2008 až 2013 sudcami znemožňovalo bezprieťahové súdne konanie, čo v konečnom dôsledku viedlo k odobratiu jurisdikcie okresu Senec od Okresného súdu Pezinok a jej priradenie pod jurisdikciu Okresného súdu Bratislava III a to k 01.05.2013. Tu treba konštatovať, že v období rokov 2008-2013 bol priemerný evidenčný počet 13 sudcov. V prípade riadneho personálneho zabezpečenia Okresného súdu Pezinok sudcami vo výkone v počte 18, Okresný súd Pezinok bude schopný zabezpečiť všetky ciele, ktoré sú pre potreby novej súdnej mapy vytvorené: 1. Rýchlosť a kvalita súdnych rozhodnutí, s ktorými bude spojená dôsledná špecializácia sudcov vo všetkých hlavných agendách, keď je predpoklad, že na súde bude pôsobiť 9 sudcov občianskoprávnej agendy, 5 sudcov poručenskej agendy a 4 sudcovia trestnej agendy, a bude môcť byť využitý i už vyškolený odborný súdny aparát (VSÚ, súdni tajomníci, asistenti). 2. Primeraná dostupnosť najmä pre obyvateľov okresu Pezinok a Senec ale aj susedných sídelných miest ako sú z jednej strany Trnava a z druhej strany Bratislava. 3. Transparentnosť, keď na súde budú pôsobiť tri skupiny rovnomerne zaťažených sudcov trestných, civilných a rodinných. Obchodnú agendu bude vybavovať okresný súd v sídle kraja. 4. Efektívnosť tá je pri zachovaní Okresného súdu Pezinok mimoriadne významná, keď bude možné a. trvalo využiť materiálno-technické vybavenie a to budovu, ktorá bola pre potreby justície v r. 1999 postavená za cca 70 miliónov Sk b. využiť vyškolený odborno-administratívny aparát vyšších súdnych úradníkov, súdnych tajomníkov a asistentov, ktorí v zásade po doplnení do súčasného plánovaného stavu nebude potreba ďalej rozširovať. Jediná potreba je zvýšiť počet sudcov vo výkone o 6 c. za danej situácie nevznikne potreba hľadania novej budovy pre Okresný súd Trnava, nakoľko by nedošlo k rozšíreniu jurisdikcie, keď v súčasnosti Okresný súd Trnava vykonáva jurisdikciu v okresoch Trnava a Hlohovec. Jedinou potrebou by bolo zabezpečiť materiálno-technické zázemie, prípadne personálne zázemie, vzhľadom na zvýšený nápad titulom obchodnej agendy, prípadne časti trestnej agendy. Z titulu materiálno-technického zabezpečenia však je to omnoho jednoduchšie ako zabezpečovať potrebu umiestnenia súdu s cca počtom 18 sudcov a tomu zodpovedajúcemu administratívnemu aparátu. Zároveň veľkosť takto vytvoreného súdneho obvodu v zmysle počtu obyvateľov pre jeden súdny obvod plne korešponduje s navrhovanými súdnymi obvodmi. Počet obyvateľov okresov Pezinok a Senec predstavuje približne 158 tisíc, čo je zhruba o 15 až 30 % viac ako je počet obyvateľov navrhnutých obvodov Okresných súdov Martin, Galanta, Levice, Dunajská Streda, Komárno, Liptovský Mikuláš – po zlúčení s Ružomberkom a približne zhodný s obvodom novo navrhnutého súdu Nové mesto nad Váhom – po zlúčení s Piešťanmi.

JUDr. Pavol Uhrík, podpredseda OS Pezinok

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Predošlý článok

Kam kráčaš správne súdnictvo ?

Ďalší článok

Reforma súdnej mapy

Latest from Články